BỒ ĐỀ TÂM

BỒ ĐỀ TÂM

About

Bồ Đề Tâm | Phát Bồ Đề Tâm Hành Bồ Tát Đạo

Available on

Community

64 episodes

Tam Tự Kinh - Tập 22 - Từ Tỉnh Dân - Giảng Giải (Phần Cuối)

Tam Tự Kinh - Tập 22 - Từ Tỉnh Dân - Giảng Giải (Phần Cuối) HTTP://BODETAM.COM.VN http://bodetam.com.vn == #TamTuKinh #TamTuKinhGiangGiai #TamTựKinh #TamTựKinhGiảngGiải #VươngỨngLân #Từ Tỉnh Dân #TuTinhDan #BoDeTam #BồĐềTâm == Đội Ngũ Bồ Đề Tâm HTTP://BODETAM.COM.VN http://bodetam.com.vn

48m
Jan 04
Tam Tự Kinh - Tập 21 - Từ Tỉnh Dân - Giảng Giải

TAM TỰ KINH - TẬP 21 - TỪ TỈNH DÂN - GIẢNG GIẢI http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/ == #TamTuKinh #TamTuKinhGiangGiai #TamTựKinh #TamTựKinhGiảngGiải #VươngỨngLân #Từ Tỉnh Dân #TuTinhDan #BoDeTam #BồĐềTâm == Đội Ngũ Bồ Đề Tâm http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/

48m
Jan 04
Tam Tự Kinh - Tập 20 - Từ Tỉnh Dân - Giảng Giải

TAM TỰ KINH - TẬP 20 - TỪ TỈNH DÂN - GIẢNG GIẢI http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/ == #TamTuKinh #TamTuKinhGiangGiai #TamTựKinh #TamTựKinhGiảngGiải #VươngỨngLân #Từ Tỉnh Dân #TuTinhDan #BoDeTam #BồĐềTâm == Đội Ngũ Bồ Đề Tâm http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/

42m
Jan 04
Tam Tự Kinh - Tập 19 - Từ Tỉnh Dân - Giảng Giải

TAM TỰ KINH - TẬP 19 - TỪ TỈNH DÂN - GIẢNG GIẢI http://bodetam.com.vn == #TamTuKinh #TamTuKinhGiangGiai #TamTựKinh #TamTựKinhGiảngGiải #VươngỨngLân #Từ Tỉnh Dân #TuTinhDan #BoDeTam #BồĐềTâm == Đội Ngũ Bồ Đề Tâm http://bodetam.com.vn

51m
Jan 04
Tam Tự Kinh - Tập 18 - Từ Tỉnh Dân - Giảng Giải

TAM TỰ KINH - TẬP 18 - TỪ TỈNH DÂN - GIẢNG GIẢI http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/ == #TamTuKinh #TamTuKinhGiangGiai #TamTựKinh #TamTựKinhGiảngGiải #VươngỨngLân #Từ Tỉnh Dân #TuTinhDan #BoDeTam #BồĐềTâm == Đội Ngũ Bồ Đề Tâm http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/

52m
Jan 04
Tam Tự Kinh - Tập 17 - Từ Tỉnh Dân - Giảng Giải

TAM TỰ KINH - TẬP 17 - TỪ TỈNH DÂN - GIẢNG GIẢI http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/ == #TamTuKinh #TamTuKinhGiangGiai #TamTựKinh #TamTựKinhGiảngGiải #VươngỨngLân #Từ Tỉnh Dân #TuTinhDan #BoDeTam #BồĐềTâm == Đội Ngũ Bồ Đề Tâm http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/

50m
Jan 04
Tam Tự Kinh - Tập 16 - Từ Tỉnh Dân - Giảng Giải

TAM TỰ KINH - TẬP 16 - TỪ TỈNH DÂN - GIẢNG GIẢI http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/ == #TamTuKinh #TamTuKinhGiangGiai #TamTựKinh #TamTựKinhGiảngGiải #VươngỨngLân #Từ Tỉnh Dân #TuTinhDan #BoDeTam #BồĐềTâm == Đội Ngũ Bồ Đề Tâm http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/

56m
Jan 04
Tam Tự Kinh - Tập 15 - Từ Tỉnh Dân - Giảng Giải

TAM TỰ KINH - TẬP 15 - TỪ TỈNH DÂN - GIẢNG GIẢI http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/ == #TamTuKinh #TamTuKinhGiangGiai #TamTựKinh #TamTựKinhGiảngGiải #VươngỨngLân #Từ Tỉnh Dân #TuTinhDan #BoDeTam #BồĐềTâm == Đội Ngũ Bồ Đề Tâm http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/

51m
Jan 04
Tam Tự Kinh - Tập 14 - Từ Tỉnh Dân - Giảng Giải

TAM TỰ KINH - TẬP 14 - TỪ TỈNH DÂN - GIẢNG GIẢI http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/ == #TamTuKinh #TamTuKinhGiangGiai #TamTựKinh #TamTựKinhGiảngGiải #VươngỨngLân #Từ Tỉnh Dân #TuTinhDan #BoDeTam #BồĐềTâm == Đội Ngũ Bồ Đề Tâm http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/

52m
Jan 04
Tam Tự Kinh - Tập 13 - Từ Tỉnh Dân - Giảng Giải

TAM TỰ KINH - TẬP 13 - TỪ TỈNH DÂN - GIẢNG GIẢI http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/ == #TamTuKinh #TamTuKinhGiangGiai #TamTựKinh #TamTựKinhGiảngGiải #VươngỨngLân #Từ Tỉnh Dân #TuTinhDan #BoDeTam #BồĐềTâm == Đội Ngũ Bồ Đề Tâm http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/

51m
Jan 04
Tam Tự Kinh - Tập 12 - Từ Tỉnh Dân - Giảng Giải

TAM TỰ KINH - TẬP 12 - TỪ TỈNH DÂN - GIẢNG GIẢI http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/ == #TamTuKinh #TamTuKinhGiangGiai #TamTựKinh #TamTựKinhGiảngGiải #VươngỨngLân #Từ Tỉnh Dân #TuTinhDan #BoDeTam #BồĐềTâm == Đội Ngũ Bồ Đề Tâm http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/

52m
Jan 04
Tam Tự Kinh - Tập 11 - Từ Tỉnh Dân - Giảng Giải

TAM TỰ KINH - TẬP 11 - TỪ TỈNH DÂN - GIẢNG GIẢI http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/ == #TamTuKinh #TamTuKinhGiangGiai #TamTựKinh #TamTựKinhGiảngGiải #VươngỨngLân #Từ Tỉnh Dân #TuTinhDan #BoDeTam #BồĐềTâm == Đội Ngũ Bồ Đề Tâm http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/

53m
Jan 04
Tam Tự Kinh - Tập 10 - Từ Tỉnh Dân - Giảng Giải

TAM TỰ KINH - TẬP 10 - TỪ TỈNH DÂN - GIẢNG GIẢI http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/ == #TamTuKinh #TamTuKinhGiangGiai #TamTựKinh #TamTựKinhGiảngGiải #VươngỨngLân #Từ Tỉnh Dân #TuTinhDan #BoDeTam #BồĐềTâm == Đội Ngũ Bồ Đề Tâm http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/

52m
Jan 04
Tam Tự Kinh - Tập 9 - Từ Tỉnh Dân - Giảng Giải

TAM TỰ KINH - TẬP 9 - TỪ TỈNH DÂN - GIẢNG GIẢI http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/ == #TamTuKinh #TamTuKinhGiangGiai #TamTựKinh #TamTựKinhGiảngGiải #VươngỨngLân #Từ Tỉnh Dân #TuTinhDan #BoDeTam #BồĐềTâm == Đội Ngũ Bồ Đề Tâm http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/

53m
Jan 04
Tam Tự Kinh - Tập 8 - Từ Tỉnh Dân - Giảng Giải

TAM TỰ KINH - TẬP 8 - TỪ TỈNH DÂN - GIẢNG GIẢI http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/ == #TamTuKinh #TamTuKinhGiangGiai #TamTựKinh #TamTựKinhGiảngGiải #VươngỨngLân #Từ Tỉnh Dân #TuTinhDan #BoDeTam #BồĐềTâm == Đội Ngũ Bồ Đề Tâm http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/

51m
Jan 04
Tam Tự Kinh - Tập 7 - Từ Tỉnh Dân - Giảng Giải

TAM TỰ KINH - TẬP 7 - TỪ TỈNH DÂN - GIẢNG GIẢI http://bodetam.com.vn == #TamTuKinh #TamTuKinhGiangGiai #TamTựKinh #TamTựKinhGiảngGiải #VươngỨngLân #Từ Tỉnh Dân #TuTinhDan #BoDeTam #BồĐềTâm == Đội Ngũ Bồ Đề Tâm http://bodetam.com.vn

53m
Jan 04
Tam Tự Kinh - Tập 6 - Từ Tỉnh Dân - Giảng Giải

TAM TỰ KINH - TẬP 6 - TỪ TỈNH DÂN - GIẢNG GIẢI http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/ == #TamTuKinh #TamTuKinhGiangGiai #TamTựKinh #TamTựKinhGiảngGiải #VươngỨngLân #Từ Tỉnh Dân #TuTinhDan #BoDeTam #BồĐềTâm == Đội Ngũ Bồ Đề Tâm http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/

45m
Jan 04
Tam Tự Kinh - Tập 5 - Từ Tỉnh Dân - Giảng Giải

TAM TỰ KINH - TẬP 5 - TỪ TỈNH DÂN - GIẢNG GIẢI http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/ == #TamTuKinh #TamTuKinhGiangGiai #TamTựKinh #TamTựKinhGiảngGiải #VươngỨngLân #Từ Tỉnh Dân #TuTinhDan #BoDeTam #BồĐềTâm == Đội Ngũ Bồ Đề Tâm http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/

53m
Jan 04
Tam Tự Kinh - Tập 4 - Từ Tỉnh Dân - Giảng Giải

TAM TỰ KINH - TẬP 4 - TỪ TỈNH DÂN - GIẢNG GIẢI http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/ == #TamTuKinh #TamTuKinhGiangGiai #TamTựKinh #TamTựKinhGiảngGiải #VươngỨngLân #Từ Tỉnh Dân #TuTinhDan #BoDeTam #BồĐềTâm == Đội Ngũ Bồ Đề Tâm http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/

52m
Jan 04
Tam Tự Kinh - Tập 3- Từ Tỉnh Dân - Giảng Giải

TAM TỰ KINH - TẬP 3- TỪ TỈNH DÂN - GIẢNG GIẢI http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/ == #TamTuKinh #TamTuKinhGiangGiai #TamTựKinh #TamTựKinhGiảngGiải #VươngỨngLân #Từ Tỉnh Dân #TuTinhDan #BoDeTam #BồĐềTâm == Đội Ngũ Bồ Đề Tâm http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/

52m
Jan 04
Tam Tự Kinh - Tập 2- Từ Tỉnh Dân - Giảng Giải

TAM TỰ KINH - TẬP 2- TỪ TỈNH DÂN - GIẢNG GIẢI == #TamTuKinh #TamTuKinhGiangGiai #TamTựKinh #TamTựKinhGiảngGiải #VươngỨngLân #Từ Tỉnh Dân #TuTinhDan #BoDeTam #BồĐềTâm == Đội Ngũ Bồ Đề Tâm http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/

52m
Jan 04
Tam Tự Kinh - Tập 1 - Từ Tỉnh Dân - Giảng Giải

NHÂN CHI SƠ TÍNH BỔN THIỆN 人之初,性本善; 性相近,習相遠。 苟不教,性乃遷; 教之道,貴以專。 Nhân chi sơ, tính bổn thiện; Tính tương cận, tập tương viễn. Cẩu bất giáo, tính nãi thiên;  Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. == #TamTuKinh #TamTuKinhGiangGiai #TamTựKinh #TamTựKinhGiảngGiải #VươngỨngLân http://bodetam.com.vn/

56m
Jan 04
Tam Bộ Nhất Bái

TAM BỘ NHẤT BÁI #TamBoNhatBai #HoaThuongTuyenHoa #TuyenHoaThuongNhan #BoDeTam #VanPhatThanhThanh http://bodetam.com.vn/

10h 32m
Dec 18, 2022
THỦY KÍNH HỒI THIÊN LỤC - PHẨM ĐẾ VƯƠNG

THỦY KÍNH HỒI THIÊN LỤC - PHẨM ĐẾ VƯƠNG PHẦN TỰA Giải thích lý do viết “Thủy Kính Hồi Thiên Lục” bằng văn Bạch Thoại LỜI TỰ SỰ CẢM NHẬN CỦA ĐỘC GIẢ Thiên Đế Vương:  Hoàng Đế - Tổ Tiên Đầu Tiên Của Trung Hoa - 2698 ~2598 trước Tây lịch Nhường Ngôi Người Hiền – VUA NGHIÊU Lòng Hiếu Cảm Động Trời --- Vua Thuấn của triều nhà đại nhà Ngu (Ngu Thuấn) - Năm 2255 ~ 2208 trước Tây Lịch A DỤC VƯƠNG - VỊ ĐẠI HỘ PHÁP CỦA PHẬT GIÁO (268-226 trước CN) HẠ KIỆT VƯƠNG - HÔN QUÂN CUỐI ĐỜI NHÀ HẠ ĐƯỜNG THÁI TÔNG - Thời thịnh trị của niên đại Trinh Quán  ĐƯỜNG TUYÊN TÔNG - ĐÁNH HÉT KHÔNG NGỘ CHÂU U VƯƠNG - NỔI LỬA “ĐÀI TIN” TRÊU GẠT CHƯ HẦU TẦN THUỶ HOÀNG - HOÀNG ĐẾ TÀN BẠO ĐỘC TÀI CHUYÊN CHẾ HÁN MINH ĐẾ - PHẬT PHÁP TRUYỀN VÀO PHƯƠNG ĐÔNG TÙY DẠNG ĐẾ - SÁT PHỤ BẠI QUỐC Phần Tựa Thủ bút Phần tựa Thủy Kính Hồi Thiên của Hòa Thượng Tuyên Hóa Chúng ta hãy lắng lòng nhìn kỹ mà xem, khắp tam thiên đại thiên thế giới ngày nay, ác nghiệp dẫy đầy, các quốc gia tàn sát nhau dẫn đến chiến tranh thế giới; nhà nhà giết hại lẫn nhau dẫn đến chiến tranh làng xóm, người người giết hại lẫn nhau tạo nên chiến tranh giữa mình và người; tự mình giết hại bản thân mình tạo thành chiến tranh trong tâm tánh; cho đến hư không cùng hư không giết hại nhau, nước cùng nước giết hại nhau, tạo thành các loại chiến tranh hữu hình và vô hình… Ôi! Thật là khổ đau và buồn thương vô hạn! Vô lượng tai ương nạn ách đều do nghiệp sát tạo thành. Chúng ta nếu không kịp thời tỉnh thức ngăn chặn nguyên nhân sát sanh, duyên do sát sanh, phương pháp sát sanh, cùng nghiệp sát sanh, thì khó mà chuyển đổi được tai ách để được an lạc. Tai ương ách nạn là do sát nghiệp sanh ra, sát nghiệp là do tâm sanh ra; nếu tâm không sanh lòng giết hại, lòng trộm cướp, lòng tà dâm, lòng nói dối, lòng uống rượu mà lại nghiêm trì năm giới, siêng tu tam vô lậu học (giới, định, huệ), thì tất cả ác nghiệp liền được tiêu trừ. Khi đó thì “bổn lai diện mục” không khó nhận thức, “bổn hữu trí huệ” tất tự nhiên hiện tiền. Cảnh vật ở nơi này kỳ diệu biết bao không nơi nào có được. “Bổn địa phong quang” có lý thú kỳ diệu riêng mà ý vị thật vô cùng tận! Chúng ta nếu muốn được thưởng thức cái ý vị đó thì phải phát khởi lòng hướng thiện, gạn lọc tâm tính, phát tâm đại tinh tấn dõng mãnh, lập chí tiến tu nguyện thành đạo quả, để cứu độ nhân sinh cùng tới được bờ bên kia, cùng các bậc thiện nhân cao thượng vui vầy một chỗ, mãi mãi được bầu bạn cùng các bậc Bồ Tát bất thối. Cho nên, tôi viết quyển “Thủy Kính Hồi Thiên Lục” là vì mục đích này!  Tuy nhiên, nói thì dễ nhưng làm lại rất khó, nguyên nhân là do đâu ? Là bởi, chúng sinh trên bước đường tu tập điều thiện, dù được ân cần chỉ dạy năm lần bảy luợt, họ vẫn không thực hành theo; nếu gặp ác duyên, thì niệm niệm tăng trưởng, không ai dạy cho cũng tự biết làm! Kẻ lầm đường lạc lối mà biết quay lại thật ít lắm thay! Thế thì, có khác nào “ánh trăng đáy nước, bóng hoa trong gương,” tuy có ảnh mà không hình. Đây chính gọi là sự hy vọng vào việc không thể hy vọng, sự thành tựu việc không thể thành tựu, cho nên nói rằng: “Thủy Kính Hồi Thiên” là thế đấy ! Ngày 17 tháng 11, năm Nhâm Thìn (1952), ngày Di Đà Đản Sanh #ThuyKinhHoiThienLuc #HoaThuongTuyenHoa #TuyenHoaThuongNhan #BoDeTam #VanPhatThanhThanh http://bodetam.com.vn/

8h 3m
Dec 18, 2022
Những Thai Nhi Vô Tội - Hòa Thượng Tuyên Hóa

NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - Hòa Thượng Tuyên Hóa MỤC LỤC: 1.         Lời Giới Thiệu  -  Suy Tư 2.         Lời Ban Biên Tập::  Tôn Trọng Sự Sống, Trân Quý Chính Bạn   BI TÂM CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA 3.         Gieo Nhân Nào, Gặt Quả Nấy 4.         Hỏi Đáp Về Phá Thai và Vong Linh Thai Nhi 5.         Nợ Hồ Ðồ 6.         Mười Hai Nhân Duyên 7.         Giáo Dục Bắt Đầu Từ Trong Bụng Mẹ 8.         Tự Do Cần Hợp Lý 9.         Gần Mực thì Đen, Gần Đèn Thì Sáng 10.       Một Khi Mất Thân Người, Vạn Kiếp Không Được Lại 11.       Thành Tâm Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Địa Tạng Vương Có Thế Siêu Độ Nghiệp Chướng   PHẢN ẢNH CỦA ĐỆ TỬ 12.       Về Việc Phá Thai 13.       Xin Lỗi Các Con Nhé! 14.       Nỗi Niềm Đau Xót Suốt Một Đời   15.       Đừng Để Lỗi Lầm Xảy Ra Lần Nữa! 16.       Đó là một sanh mạng! 17.       Phải Có Trách Nhiệm Với Cuộc Đời Mình! 18.       Tình Mẫu Tử Thiêng Liêng 19.       Nhận Thức Của Một Bác Sĩ Tâm Lý HỒI HƯỚNG #NhungThaiNhiVoToi #HoaThuongTuyenHoa #TuyenHoaThuongNhan #BoDeTam #VanPhatThanhThanh == Đội Ngũ Bồ Đề Tâm http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/

2h 52m
Dec 18, 2022
Pháp Nhũ Thâm Ân - Hòa Thượng Tuyên Hóa - Phap Nhu Tham An

PHÁP NHŨ THÂM ÂN - HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA PHAP NHU THAM AN #PhapNhuThamAn #HoaThuongTuyenHoa #TuyenHoaThuongNhan #BoDeTam #VanPhatThanhThanh == Đội Ngũ Bồ Đề Tâm http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/

4h 15m
Dec 18, 2022
Gay Kim Cang Het 2

GẬY KIM CANG HÉT HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA VẤN ĐÁP KÝ LỤC 1 - GẬY KIM CANG HÉT === Gậy Kim Cang Hét là quyển sách góp nhặt từ những buổi giảng thuyết trong các chuyến hoằng pháp của Hòa Thượng Tuyên Hóa. LỜI TỰA Thông thường người ta vào học Phật ít nhiều cũng do có động lực gì thúc đẩy hoặc bởi thân quyến qua đời, hoặc làm ăn thất bại, hoặc hôn nhân dở dang v.v… nhưng cũng không ít người nhân nghe giảng pháp hay gặp một quyển sách khế hợp căn cơ liền phát tâm tu hành hay tìm hiểu học Phật pháp. Phần lớn đệ tử xuất gia hoặc tại gia của Hòa Thượng cũng vì cảm mộ pháp giải của Ngài mà quy y Phật. Quyển vấn đáp này góp nhặt từ những buổi giảng thuyết trong các chuyến hoằng pháp của Hòa Thượng, hy vọng cũng không ngoài mục đích trên, là dẫn dắt người có duyên vào đạo hầu tự sửa đổi lỗi lầm mà giảm trừ tội nghiệp. Chúng ta sẽ tìm thấy các câu trả lời tuy đơn giản thẳng thắn, không khách sáo nhưng rất vi diệu, và không vì thế mà thiếu sự vui nhộn pha chút khôi hài chứa đầy hương vị Phật pháp. Chúng ta cũng không khỏi cười thầm khi đọc các lời giải đáp có tính cách sáng tạo pha trò với vần điệu hẳn hoi, như: Kỳ tích của tôi thì nhiều lắm nhưng tôi cũng không biết, đó có phải là Thiên Long Bát Bộ, hay là Địa Long Cửu Bộ, hoặc là Nhân Long Thập Bộ gì không nữa! Nhiều câu giải đáp cần phải có sự phản tỉnh suy ngẫm vì xúc tích ý đạo sâu xa. Như hỏi: Trong chú Lăng Nghiêm, câu chú nào là chú khai trí huệ? Ngài đáp: Tôi chỉ biết câu chú Ngu Si là: Lười biếng, lười biếng Ta Bà Ha! Có lúc chúng ta cũng cảm thấy không khí nghiêm trang khi Hòa Thượng trịnh trọng tuyên bố những lời cứng rắn như gậy Kim Cang nhát bổ xuống khiến cho mọi người tỉnh thức. Khi hỏi: Tứ đại giai không, chư pháp vô thường, vậy cái gì là bổn lai diện mục? Ngài đáp: Quỷ! Chúng ta thấy qua các câu giải đáp, có lúc cũng như giải nghi luôn cho những thắc mắc của chính mình, và làm sáng tỏ đường lối tu hành như xem bản đồ trước mắt. Hầu hết các lời dạy đều cũng không ngoài Lục Đại Tông Chỉ, và được coi như là thước đo trong việc tầm cầu thiện tri thức. Điều cần thiết là chúng ta phải tự mạnh dạn nhìn thấu vấn đề và dám buông xả, đồng thời cũng tự kiểm soát tâm tánh, dẹp bỏ lòng nóng giận như lửa vô minh mới được ích lợi. Chỉ có vậy mới giúp thêm phần chánh khí trong trời đất khiến cho thế giới hòa bình. Đây cũng là điểm mà Hòa Thượng đã nhiều lần nhắc nhở “nên tụng ba bộ kinh: Kinh Không Nổi Nóng, Kinh Không Phát Cáu và Kinh Không La Mắng Người” khi giải đáp các câu hỏi hầu khuyến tấn mọi người cố gắng thực hành để tìm thấy có niềm an lạc chân thật. Ban Việt Ngữ! == TÌM KIẾM CÓ LIÊN QUAN Gậy Kim Cang Hét MP3 Gậy Kim Cang Hét Video Gậy Kim Cang Hét Audio Gậy Kim Cang Hét PDF Vấn Đáp Ký Lục Kinh Kim Cang Hòa Thượng Tuyên Hóa PDF Lời khai thị vàng ngọc của Hòa Thượng Tuyên Hóa Gậy Kim Cang Hét 3 Lời khai thị quý báu của Hòa Thượng Tuyên Hóa #GayKimCangHet #VanDapKyLuc #HoaThuongTuyenHoa #TuyenHoaThuongNhan #BoDeTam #VanPhatThanhThanh == Đội Ngũ Bồ Đề Tâm http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/

5h 46m
Dec 18, 2022
Phap Ngu Luc - Hoa Thuong Tuyen Hoa

PHÁP NGỮ LỤC - HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA NGỮ LỤC __ __ #PhapNguLuc #HoaThuongTuyenHoa #TuyenHoaThuongNhan #BoDeTam #VanPhatThanhThanh == Từ Khóa Liên Quan ngữ lục là gì ngữ lục hòa thượng tuyên hóa ngữ lục thiền tông ngữ lục hòa thượng tuyên hóa mp3 ngữ lục bồ đề đạt ma ngữ lục ngữ lục vấn đáp môn hạ ngữ lục của hòa thượng tuyên hóa pdf ngữ lục của hòa thượng tuyên hóa mp3 ngữ lục lâm tế Ngữ Lục Hòa Thượng Tuyên Hóa mp3 Pháp ngữ Hòa Thượng Tuyên Hóa Pháp ngữ của Hòa Thượng Tuyên Hóa PDF Ngữ Lục Hòa Thượng Tuyên Hóa Video == Đội Ngũ Bồ Đề Tâm http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/

5h 25m
Dec 18, 2022
Hoa Sen Ngay Xuan - Hoa Thuong Tuyen Hoa

Hoa Sen Ngày Xuân Hòa Thượng Tuyên Hóa Chúng Sanh Ðều Là Phật Ðức Phật từng dạy: "Mọi chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật." Người nào cũng có tư cách làm Phật dù họ tin hay không tin Phật. Ðiều này chứng tỏ rằng Ðạo Phật là một tôn giáo dân chủ, chứ không phải là thứ tôn giáo độc tài. Tôi đem mọi tôn giáo hợp lại về một nhà, nên tôi gọi Phật-giáo là Chúng Sanh Giáo. Bởi không ai thoát ra ngoài cõi hư không, Pháp Giới, ai ai cũng là chúng sanh; do đó, Phật-giáo là (tôn) Giáo sở học của chúng sanh. Tôi lại gọi Phật Giáo là Nhân Giáo, bởi tất cả mọi người đều có tư cách làm Phật. Chỉ cần chuyên nhất tu hành thì cuối cùng ai ai cũng sẽ thành Phật. Tôi lại đổi tên Phật Giáo thành Tâm Giáo, bởi ai ai cũng có tâm, mà tu hành là "trừ khử vọng tâm, lưu tồn chân-tâm." Còn vọng-tâm là phàm phu. Có chân-tâm tức là Phật. Chư Bồ-tát lấy việc lợi ích chúng sanh làm điểm khởi đầu, các Ngài không để việc tự lợi lên trên lợi tha. Ðó là tinh thần của Bồ-tát. Từ lúc có lịch sử Phật Giáo đến nay, đạo Phật chưa hề dấy khởi chiến tranh, bởi giới luật đầu tiên của Ðạo Phật là Không sát sanhớ chẳng những không giết người mà cả động vật cũng không giết, lại còn phóng sanh, bảo vệ cho động vật được an toàn. Vì vậy, Phật Giáo chẳng hề gây ra chiến tranh! Tất cả mọi nỗi khổ của chúng sanh, tôi đều xem như là của tôi và tự mình gánh chịu hết. Tất cả những phước lạc của tôi, tôi đều hồi hướng đến tất cả chúng sanh. Phàm lệ, các chứng nan-y như bệnh sốt rét, bệnh ung thư... đều là do quỷ ngấm ngầm chi phối trong bóng tối, khiến ngũ-tạng trong thân thể con người bị đảo lộn, tứ-đại bị thất thường. Các chứng bệnh ấy đều do Quỷ Nghiệp Chướng tác quái mà ra. Ðó là vì đời trước người ta có tạo nghiệp chướng, nên khi thời gian chín mùi thì quỷ đến đòi nợ. Rồi cũng bởi những người ấy không đủ khí dươngớâm thịnh dương suy cho nên quỷ mới có thể thừa cơ hội mà tác oai tác quái. Nếu bạn lúc nào cũng có thể không khởi phiền não, trí huệ luôn hiện tiền, thì quỷ không thể nào tìm ra kẽ hở để chui vào hại bạn được. Một khi bạn sanh dục niệm, khởi vô minh, thì quỷ rất dễ dàng xoáy dùi đục vô phá bạn. Từ đây suy rộng ra, thì tám vạn bốn ngàn chứng tật bệnh đều có "tiền nhân hậu quả" cả. Thậm chí con muỗi cắn bạn một miếng, con ong chích bạn một phát, cũng như tất cả mọi cảnh ngộ khác mà bạn gặp phải, hết thảy đều nằm trong mạng lưới chằng chịt của nhân quả. Con người nếu hiểu rõ đạo lý này thì hẳn nhiên chẳng dám làm chuyện gì sai lầm (dù là việc nhỏ như mảy lông), bởi vì hễ làm việc sai lầm thì phải chịu quả báo. Nhất là các bạn tu Lục Ðộ Vạn Hạnh thì càng phải chân thật tu hành hơn nữa ớdù là việc nhỏ như mảy lông, các bạn cũng chẳng thể hư ngụy, giả dối, bởi: Nhân địa không chân thật, Quả gặt sẽ cong vạy! Ở đời, bất cứ chuyện tốt hay xấu đều là để dạy mình giác ngộ. Chuyện tốt, là dạy mình giác ngộ điều tốt lành. Chuyện xấu, là dạy mình giác ngộ điều xấu xa. Chúng ta phải như ngọn đèn chiếu soi căn phòng của lòng mình, phải có sức quán chiếu thì mới khai sinh đặng công năng của Liễu Nhân Phật Tánh.10 Các bạn hãy mở to mắt ra mà nhìn và thay đổi quan niệm của mình: Những kẻ phạm pháp trên đời đều do lòng ích kỷ thúc đẩy mà ra. Thứ oán cừu lớn nhất ở trần gian chẳng có gì khác hơn là sát sanh. Có câu rằng: Giết người thì thường mạng, Thiếu nợ thì trả tiền. #HoaSenNgayXuan #HoaThuongTuyenHoa #TuyenHoaThuongNhan #BoDeTam #VanPhatThanhThanh == Đội Ngũ Bồ Đề Tâm http://bodetam.com.vn http://bodetam.com.vn/

1h 56m
Dec 18, 2022
Gay Kim Cang Het 1

GẬY KIM CANG HÉT 1 - HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA LỜI TỰA Thông thường người ta vào học Phật ít nhiều cũng do có động lực gì thúc đẩy hoặc bởi thân quyến qua đời, hoặc làm ăn thất bại, hoặc hôn nhân dở dang v.v... nhưng cũng không ít người nhân nghe giảng pháp hay gặp một quyển sách khế hợp căn cơ liền phát tâm tu hành hay tìm hiểu học Phật pháp. Phần lớn đệ tử xuất gia hoặc tại gia của Hòa Thượng cũng vì cảm mộ pháp giải của Ngài mà quy y Phật. Quyển vấn đáp này góp nhặt từ những buổi giảng thuyết trong các chuyến hoằng pháp của Hòa Thượng, hy vọng cũng không ngoài mục đích trên, là dẫn dắt người có duyên vào đạo hầu tự sửa đổi lỗi lầm mà giảm trừ tội nghiệp. Chúng ta sẽ tìm thấy các câu trả lời tuy đơn giản thẳng thắn, không khách sáo nhưng rất vi diệu, và không vì thế mà thiếu sự vui nhộn pha chút khôi hài chứa đầy hương vị Phật pháp. Chúng ta cũng không khỏi cười thầm khi đọc các lời giải đáp có tính cách sáng tạo pha trò với vần điệu hẳn hoi, như: Kỳ tích của tôi thì nhiều lắm nhưng tôi cũng không biết, đó có phải là Thiên Long Bát Bộ, hay là Địa Long Cửu Bộ, hoặc là Nhân Long Thập Bộ gì không nữa! Nhiều câu giải đáp cần phải có sự phản tỉnh suy ngẫm vì xúc tích ý đạo sâu xa. Như hỏi: Trong chú Lăng Nghiêm, câu chú nào là chú khai trí huệ? Ngài đáp: Tôi chỉ biết câu chú Ngu Si là: Lười biếng, lười biếng Ta Bà Ha! Có lúc chúng ta cũng cảm thấy không khí nghiêm trang khi Hòa Thượng trịnh trọng tuyên bố những lời cứng rắn như gậy Kim Cang nhát bổ xuống khiến cho mọi người tỉnh thức. Khi hỏi: Tứ đại giai không, chư pháp vô thường, vậy cái gì là bổn lai diện mục? Ngài đáp: Quỷ! Chúng ta thấy qua các câu giải đáp, có lúc cũng như giải nghi luôn cho những thắc mắc của chính mình, và làm sáng tỏ đường lối tu hành như xem bản đồ trước mắt. Hầu hết các lời dạy đều cũng không ngoài Lục Đại Tông Chỉ, và được coi như là thước đo trong việc tầm cầu thiện tri thức. Điều cần thiết là chúng ta phải tự mạnh dạn nhìn thấu vấn đề và dám buông xả, đồng thời cũng tự kiểm soát tâm tánh, dẹp bỏ lòng nóng giận như lửa vô minh mới được ích lợi. Chỉ có vậy mới giúp thêm phần chánh khí trong trời đất khiến cho thế giới hòa bình. Đây cũng là điểm mà Hòa Thượng đã nhiều lần nhắc nhở “nên tụng ba bộ kinh: Kinh Không Nổi Nóng, Kinh Không Phát Cáu và Kinh Không La Mắng Người” khi giải đáp các câu hỏi hầu khuyến tấn mọi người cố gắng thực hành để tìm thấy có niềm an lạc chân thật. Ban Việt Ngữ 1. Hỏi: Trong Thánh Kinh, Mã Thái Phúc Âm của Đạo Tin Lành có viết: Đến năm 2000 Tây lịch thì sẽ là ngày tận thế, lúc đó mọi người đều bị thẩm phán. Không biết Sư Phụ thấy thế nào về chuyện này? Đáp: Bất cứ lúc nào cũng đều là ngày thẩm phán và tận thế cả. 2. Hỏi: Đa số người Hồng Kông hiện đang hoang mang về tiền đồ tương lai của họ. Hòa Thượng có thể nào làm cho họ yên tâm không? Đáp: Vì tương lai tiền đồ thì chẳng bằng vì hậu đồ. Họ nên lo nghĩ về những chuyện mình đã làm trong quá khứ hơn là lo nghĩ về chuyện tương lai. Bởi phía sau có gì thì phía trước có nấy, phía trước có gì thì phía sau cũng sẽ có nấy. Thiên hạ vốn là vô sự, nhưng kẻ tầm thường thì tự chuốt lấy lo âu cho mình. Có đức sẽ gặp lành còn không có đức sẽ bị tai họa. === Tìm kiếm có liên quan Gậy Kim Cang Hét PDF Kinh Kim Cang Hòa Thượng Tuyên Hóa PDF Lời khai thị vàng ngọc của Hòa Thượng Tuyên Hóa Gậy Kim Cang Hét 3 Lời khai thị quý báu của Hòa Thượng Tuyên Hóa #GayKimCangHet #HoaThuongTuyenHoa #TuyenHoaThuongNhan #BoDeTam #VanPhatThanhThanh == http://bodetam.com.vn/

3h 31m
Dec 18, 2022