Podcast #1: Ngày đầu nhập ngũ

Foto Huỳnh

About

-.- Ngày đầu nhập ngũ của chú bộ đội.

Available on

Community

2 episodes

Podcast #1: Ngày đầu nhập ngũ

Ngày đầu nhập ngũ của chú bộ đội.

13m
Jul 25, 2020