Nhật Ký Tập Nói Chuyện Hay Lên

ThuyNg

About

Mình rất ngại nói chuyện và nêu ra ý kiến trước mọi người nhưng lúc nào mình cũng muốn trở thành một cô gái cởi mở thân thiện và nhiều năng lượng hơn.
Hay lên có nghĩa là lưu loát hơn, đỡ nhạt hơn và sâu sắc hơn.
Practice makes perfect!
Fake it until you make it!

Available on

Community

1 episodes

200519

D1 of recording.

12m
May 19, 2020