Cách phá hoại một dự án học máy
JAN 18, 2020
Description Community
About
Thông thường thì ta mong một dự án sẽ thành công. Nhưng đối với học máy, nếu bạn muốn dự án thất bại thì cũng không hề khó.
Comments