Viet Media DK

Viet Media DK

About

News, Reportage,.....in Vietnamese

Available on

Community

86 episodes

#HoiKyVuotBien20. Hồi ký Cải Tạo Nửa Mùa - Vượt Biên Tài Tử (Phần 9)

#HOIKYVUOTBIEN20. HỒI KÝ CẢI TẠO NỬA MÙA - VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (PHẦN 9) Tác giả NGUYỄN HỮU THIỆN 

1h 0m
Mar 19
#HoiKyVuotBien19. Hồi ký Cải Tạo Nửa Mùa - Vượt Biên Tài Tử (Phần 8)

#HOIKYVUOTBIEN19. HỒI KÝ CẢI TẠO NỬA MÙA - VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (PHẦN 8)

1h 0m
Mar 05
#HoiKyVuotBien18. Hồi ký Cải Tạo Nửa Mùa - Vượt Biên Tài Tử (Phần 7)

#HOIKYVUOTBIEN18. HỒI KÝ CẢI TẠO NỬA MÙA - VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (PHẦN 7) Tác giả NGUYỄN HỮU THIỆN 

1h 0m
Feb 29
#HoiKyVuotBien17. Hồi ký Cải Tạo Nửa Mùa - Vượt Biên Tài Tử (Phần 6)

#HOIKYVUOTBIEN17. HỒI KÝ CẢI TẠO NỬA MÙA - VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (PHẦN 6) Tác giả NGUYỄN HỮU THIỆN 

1h 0m
Feb 20
#HoiKyVuotBien16. Hồi ký Cải Tạo Nửa Mùa - Vượt Biên Tài Tử (Phần 5)

#HOIKYVUOTBIEN16.  HỒI KÝ CẢI TẠO NỬA MÙA - VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (PHẦN 5) Tác giả Nguyễn Hữu Thiện. 

1h 0m
Feb 01
#HoiKyVuotBien15. Hồi ký Cải Tạo Nửa Mùa - Vượt Biên Tài Tử (Phần 3 & 4)

CẢI TẠO NỬA MÙA - VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 3 & 4)  #CaiTaoNuaMua3 https://www.facebook.com/hashtag/caitaonuamua3?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZV_U_fQ4rCOAkLMU5g-5WxI-0KCMtnZ4z8umVlXI8AlNM-OQBF35aBsB9oqfruaDLR3v7u1-PIQp857VtT8qo4rIo1Y71LR5JemqHt5wOKiCfwutl41bJn8R4jIaplIfldcYIBi1vFFpXMTBxlW1CNJJ8GcqdhJXFGAu2gdI_x3Gg&__tn__=*NK-R #CaiTaoNuaMua4 https://www.facebook.com/hashtag/caitaonuamua4?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZV_U_fQ4rCOAkLMU5g-5WxI-0KCMtnZ4z8umVlXI8AlNM-OQBF35aBsB9oqfruaDLR3v7u1-PIQp857VtT8qo4rIo1Y71LR5JemqHt5wOKiCfwutl41bJn8R4jIaplIfldcYIBi1vFFpXMTBxlW1CNJJ8GcqdhJXFGAu2gdI_x3Gg&__tn__=*NK-R  Tác giả NGUYỄN HỮU THIỆN 

1h 0m
Jan 25
(Âm nhạc tháng 4. 2023)

(Âm nhạc tháng 4. 2023)

59m
Jan 25
#HoiKyVuotBien14. Hồi ký Cải Tạo Nửa Mùa - Vượt Biên Tài Tử (Phần 3)

#HOIKYVUOTBIEN14. HỒI KÝ CẢI TẠO NỬA MÙA - VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (PHẦN 3) TÁC GIẢ NGUYỄN HỮU THIỆN 

1h 0m
Jan 18
#HoiKyVuotBien13. Hồi ký Cải Tạo Nửa Mùa - Vượt Biên Tài Tử (Phần 2)

#HOIKYVUOTBIEN13. HỒI KÝ CẢI TẠO NỬA MÙA - VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (PHẦN 2)

1h 0m
Jan 16
#HoiKyVuotBien12. Hồi ký Cải Tạo Nửa Mùa - Vượt Biên Tài Tử (Phần 1)

#HoiKyVuotBien12 https://www.facebook.com/hashtag/hoikyvuotbien12?__eep__=6&__cft__[0]=AZXR5roJOORCd58w--pVqXILNP8-R36x8GwFOQVumCjeBdUY7fxbUwhAsZItSzfLice08uCXwDOpnzaTvCYhBBZPEBmsH-BP-POL6MPcXRYM0aIoADy9CzLUok1G5gzrUS4rtZgVBVnb9NKy80-mHY2hbhO3zjcYwX9nQ1ObQ8IUnw&__tn__=*NK-R Hồi ký Cải Tạo Nữa Mùa - Vượt Biên Tài Tử - Nguyễn Hữu Thiện (Phần 1) #VietnamNgayXua https://www.facebook.com/hashtag/vietnamngayxua?__eep__=6&__cft__[0]=AZXR5roJOORCd58w--pVqXILNP8-R36x8GwFOQVumCjeBdUY7fxbUwhAsZItSzfLice08uCXwDOpnzaTvCYhBBZPEBmsH-BP-POL6MPcXRYM0aIoADy9CzLUok1G5gzrUS4rtZgVBVnb9NKy80-mHY2hbhO3zjcYwX9nQ1ObQ8IUnw&__tn__=*NK-R #CaiTaoNuaMua https://www.facebook.com/hashtag/caitaonuamua?__eep__=6&__cft__[0]=AZXR5roJOORCd58w--pVqXILNP8-R36x8GwFOQVumCjeBdUY7fxbUwhAsZItSzfLice08uCXwDOpnzaTvCYhBBZPEBmsH-BP-POL6MPcXRYM0aIoADy9CzLUok1G5gzrUS4rtZgVBVnb9NKy80-mHY2hbhO3zjcYwX9nQ1ObQ8IUnw&__tn__=*NK-R #CaiTaoNuaMua1 https://www.facebook.com/hashtag/caitaonuamua1?__eep__=6&__cft__[0]=AZXR5roJOORCd58w--pVqXILNP8-R36x8GwFOQVumCjeBdUY7fxbUwhAsZItSzfLice08uCXwDOpnzaTvCYhBBZPEBmsH-BP-POL6MPcXRYM0aIoADy9CzLUok1G5gzrUS4rtZgVBVnb9NKy80-mHY2hbhO3zjcYwX9nQ1ObQ8IUnw&__tn__=*NK-R TÁC GIẢ NGUYỄN HỮU THIỆN @@@@@@@@

1h 0m
Jan 11
#HoiKyVuotBien11. Hồi Ký: Đảo Ruồi (Phần 2) Tác giả Carina Hoang

#HoiKyVuotBien11 https://www.facebook.com/hashtag/hoikyvuotbien11?__eep__=6&__cft__[0]=AZUoA--GZurCfiE7nCPJU2RHQTtFLh3b-XofF_XoqkmJHdn75X7WkJSUUkQDzTr6yENwM7qbUHE0AG55w0UD3iQB7mnDrAcRnEFeerL6JyH1S1Q2XTmbQDlsYSZcaqZ_MLd0voUbyrDYv97Ak9_vLCWgSufvAmYsXrDm8FtdGrUBww&__tn__=*NK-R  Hồi Ký: Đảo Ruồi (Phần 2)  Tác giả Carina Hoang #LoiToiNhanGui https://www.facebook.com/hashtag/loitoinhangui?__eep__=6&__cft__[0]=AZUoA--GZurCfiE7nCPJU2RHQTtFLh3b-XofF_XoqkmJHdn75X7WkJSUUkQDzTr6yENwM7qbUHE0AG55w0UD3iQB7mnDrAcRnEFeerL6JyH1S1Q2XTmbQDlsYSZcaqZ_MLd0voUbyrDYv97Ak9_vLCWgSufvAmYsXrDm8FtdGrUBww&__tn__=*NK-R #VietNamXuaVaNay https://www.facebook.com/hashtag/vietnamxuavanay?__eep__=6&__cft__[0]=AZUoA--GZurCfiE7nCPJU2RHQTtFLh3b-XofF_XoqkmJHdn75X7WkJSUUkQDzTr6yENwM7qbUHE0AG55w0UD3iQB7mnDrAcRnEFeerL6JyH1S1Q2XTmbQDlsYSZcaqZ_MLd0voUbyrDYv97Ak9_vLCWgSufvAmYsXrDm8FtdGrUBww&__tn__=*NK-R  #HoiKyVuotBien https://www.facebook.com/hashtag/hoikyvuotbien?__eep__=6&__cft__[0]=AZUoA--GZurCfiE7nCPJU2RHQTtFLh3b-XofF_XoqkmJHdn75X7WkJSUUkQDzTr6yENwM7qbUHE0AG55w0UD3iQB7mnDrAcRnEFeerL6JyH1S1Q2XTmbQDlsYSZcaqZ_MLd0voUbyrDYv97Ak9_vLCWgSufvAmYsXrDm8FtdGrUBww&__tn__=*NK-R!  -  TÔI ĐÃ TỪNG NGU  Tác giả MichLong  - Nguyễn Thanh Nga & cuốn hồi ký "Đóa Hồng Gai" trong ngục tù phỉ quyền cộng sản Tác giả Thanh Phong (Sài Gòn trong tôi) - Góc khuất lịch sử - NHÂN TÀI THÌ ÍT - NHÂN TAI THÌ NHIỀU  Tác giả Kanzasi - Thoa Võ

1h 0m
Jan 09
#HoiKyVuotBien10 Trường hợp của thuyền nhân Hạnh (Phần 3)

#HoiKyVuotBien10 https://www.facebook.com/hashtag/hoikyvuotbien10?__eep__=6&__cft__[0]=AZXCLCliBUB8cZbMDyba4IOUfNQVNPEofzGZNiI8SU4F-D_Tu-OqLbGOBiZCbjdmIQPbatyvOmd8lqnkXfEMXE7Yxme5lf628cyW8PMBAzgqizb1QCRiJ1KmrM2hYIN6PmwBna3j6JaUuhzG1-KHa3bXgBJ61uCPSUnqnxavMWAQf04OJPGMvSoO7ri0fKXmk3b-rJtGT14kURp4UJniNgGr&__tn__=*NK-y-R Tìm Đường Tự Do (Phần 3) Tác giả Nguyễn Tài Ngọc #HoiKyVuotBien https://www.facebook.com/hashtag/hoikyvuotbien?__eep__=6&__cft__[0]=AZXCLCliBUB8cZbMDyba4IOUfNQVNPEofzGZNiI8SU4F-D_Tu-OqLbGOBiZCbjdmIQPbatyvOmd8lqnkXfEMXE7Yxme5lf628cyW8PMBAzgqizb1QCRiJ1KmrM2hYIN6PmwBna3j6JaUuhzG1-KHa3bXgBJ61uCPSUnqnxavMWAQf04OJPGMvSoO7ri0fKXmk3b-rJtGT14kURp4UJniNgGr&__tn__=*NK-y-R  Trường hợp của thuyền nhân Hạnh (Phần 3) @@@@@@ Hồi Ký: Đảo Ruồi (Phần 1)  Tác giả Carina Hoang 

1h 0m
Nov 30, 2023
#HoiKyVuotBien9. Trường hợp của thuyền nhân Hạnh (Phần 2) Tác giả Nguyễn Tài Ngọc

#HoiKyVuotBien9 https://www.facebook.com/hashtag/hoikyvuotbien9?__eep__=6&__cft__[0]=AZV9Tb8xfOlYqvWL9k7tIPCIjOt73cbLaYWLsboD4Nq2z0msZaGFUOFrluLRBARkfsp2XtUB3RdkHHwmk9j4IPQ5fLzx0PZ-_yr3DtlrsZDItNbo5SnCUdWC85PkaSak6kb6yguZqMjQP5EdONsySRwwafGKVlF8BRbUMf0ZUw4_vg&__tn__=*NK-R #VietnamNgayXua https://www.facebook.com/hashtag/vietnamngayxua?__eep__=6&__cft__[0]=AZV9Tb8xfOlYqvWL9k7tIPCIjOt73cbLaYWLsboD4Nq2z0msZaGFUOFrluLRBARkfsp2XtUB3RdkHHwmk9j4IPQ5fLzx0PZ-_yr3DtlrsZDItNbo5SnCUdWC85PkaSak6kb6yguZqMjQP5EdONsySRwwafGKVlF8BRbUMf0ZUw4_vg&__tn__=*NK-R  Tìm Đường Tự Do #HoiKyVuotBien https://www.facebook.com/hashtag/hoikyvuotbien?__eep__=6&__cft__[0]=AZV9Tb8xfOlYqvWL9k7tIPCIjOt73cbLaYWLsboD4Nq2z0msZaGFUOFrluLRBARkfsp2XtUB3RdkHHwmk9j4IPQ5fLzx0PZ-_yr3DtlrsZDItNbo5SnCUdWC85PkaSak6kb6yguZqMjQP5EdONsySRwwafGKVlF8BRbUMf0ZUw4_vg&__tn__=*NK-R  Trường hợp của thuyền nhân Hạnh (Phần 2)  Tác giả Nguyễn Tài Ngọc - Chuyến Đi Thứ Nhì - Chuyến Đi Kế Tiếp

1h 0m
Nov 17, 2023
#HoiKyVuotBien8. Trường hợp của Thuyền Nhân Vũ Duy Thái. Thuyền nhân Hạnh (Phần 1)

#HoiKyVuotBien8 https://www.facebook.com/hashtag/hoikyvuotbien8?__eep__=6&__cft__[0]=AZW5iVezSW9OowZaG3ZQoMTP0Ir87OjJXvNAM7esIKQv0ZaNx5wzRwQhTY6TK_XkMdGs3S7CC_1QWaF3rJMcmmH0SH_jo1sycUYUKrghasDRvW_K5Cs1PpiC3Ae3YPrUPkW-F1-HB66AdxgFGfXQ7f6nsi1tlCHjySMso-wTTRnyJHP3oKnyVnk53N0wZn9zzYw&__tn__=*NK-y-R #ToiAcCS https://www.facebook.com/hashtag/toiaccs?__eep__=6&__cft__[0]=AZW5iVezSW9OowZaG3ZQoMTP0Ir87OjJXvNAM7esIKQv0ZaNx5wzRwQhTY6TK_XkMdGs3S7CC_1QWaF3rJMcmmH0SH_jo1sycUYUKrghasDRvW_K5Cs1PpiC3Ae3YPrUPkW-F1-HB66AdxgFGfXQ7f6nsi1tlCHjySMso-wTTRnyJHP3oKnyVnk53N0wZn9zzYw&__tn__=*NK-y-R #ToiDoDanTocVN https://www.facebook.com/hashtag/toidodantocvn?__eep__=6&__cft__[0]=AZW5iVezSW9OowZaG3ZQoMTP0Ir87OjJXvNAM7esIKQv0ZaNx5wzRwQhTY6TK_XkMdGs3S7CC_1QWaF3rJMcmmH0SH_jo1sycUYUKrghasDRvW_K5Cs1PpiC3Ae3YPrUPkW-F1-HB66AdxgFGfXQ7f6nsi1tlCHjySMso-wTTRnyJHP3oKnyVnk53N0wZn9zzYw&__tn__=*NK-y-R  HỒI KÝ TỴ NẠN CỘNG SẢN #HoiKyVuotBien https://www.facebook.com/hashtag/hoikyvuotbien?__eep__=6&__cft__[0]=AZW5iVezSW9OowZaG3ZQoMTP0Ir87OjJXvNAM7esIKQv0ZaNx5wzRwQhTY6TK_XkMdGs3S7CC_1QWaF3rJMcmmH0SH_jo1sycUYUKrghasDRvW_K5Cs1PpiC3Ae3YPrUPkW-F1-HB66AdxgFGfXQ7f6nsi1tlCHjySMso-wTTRnyJHP3oKnyVnk53N0wZn9zzYw&__tn__=*NK-y-R Trường hợp của Thuyền Nhân Vũ Duy Thái Tìm Đường Tự Do Tác giả Nguyễn Tài Ngọc Trường hợp của thuyền nhân Hạnh (Phần 1) Việt cộng chính là kẻ #ToiDoDanTocVN https://www.facebook.com/hashtag/toidodantocvn?__eep__=6&__cft__[0]=AZW5iVezSW9OowZaG3ZQoMTP0Ir87OjJXvNAM7esIKQv0ZaNx5wzRwQhTY6TK_XkMdGs3S7CC_1QWaF3rJMcmmH0SH_jo1sycUYUKrghasDRvW_K5Cs1PpiC3Ae3YPrUPkW-F1-HB66AdxgFGfXQ7f6nsi1tlCHjySMso-wTTRnyJHP3oKnyVnk53N0wZn9zzYw&__tn__=*NK-y-R!! 

1h 0m
Nov 16, 2023
#HoiKyVuotBien6. Sau năm 1975: những chặng đường đã đi qua (Phần 2)

#HoiKyVuotBien7 https://www.facebook.com/hashtag/hoikyvuotbien7?__eep__=6&__cft__[0]=AZVniJtDWm4diyuLUVywMK2DTTfIDdz1RF1yd2XGC77OzMedePSVoDeAqYCzUTBKf-HvF6oGQWmeUaFgLQaGEvRu4Idu_hwYKzaaqC3PpiMVlqHrwvM1SsYX7mDWpzZB4mOy_pJLkijG46FBPAU0DSGTYwMSxQphbfcxpqi4wC6hZA&__tn__=*NK-R Sau năm 1975: những chặng đường đã đi qua (Phần 2) Tác giả Nguyễn Tấn Hợi

1h 27m
Nov 14, 2023
#HoiKyVuotBien6. Sau năm 1975: những chặng đường đã đi qua

#HoiKyVuotBien6 https://www.facebook.com/hashtag/hoikyvuotbien6?__eep__=6&__cft__[0]=AZUrfG8HQLaRWf1XDpgCDr0qG2MjZWLr2_IYJP3Zv79aZg6BOxkk4-Y3kf_6ZBHoloT4t5p81GU6RG0hanLe0S44KezZw1guVHQFe9JrW8AhZa_5V6si7DmJbwLVDqgXrAHwgfqQpg-YdW7RlVd77YNesElUOB8pRaFgTL26Td5jFA&__tn__=*NK-R Sau năm 1975: những chặng đường đã đi qua Tác giả Nguyễn Tấn Hợi

1h 0m
Nov 09, 2023
#HoiKyVuotBien5. CHUYẾN VƯỢT BIÊN KINH HOÀNG (Phần 1) Tác giả Phạm Thị Duyên.

Thuyền nhân Việt Nam sau 1975 CHUYẾN VƯỢT BIÊN KINH HOÀNG (Phần 1) Tác giả Phạm Thị Duyên

1h 0m
Nov 07, 2023
#HoiKyVuotBien4. Cụm Bèo Lục Bình. Tác giả: Lê Văn Vinh

#HoiKyVuotBien4 https://www.facebook.com/hashtag/hoikyvuotbien4?__eep__=6&__cft__[0]=AZWIbF_gwP-VyW7Vvbbe2_MLcriy7KfQ-ujtZdwW3GiPShsMcpW1gI2NQTHz1lvqnRma_dsGcWC7llxZHbje2MIAz5dOyzf61oVR8YBgXQidaZRXeclzv5agWHQfdrHeM9b07ttgI1DFQG-ganBk5D-T4CQC9fYnqOGNxq8IwVzK8Q&__tn__=*NK-R & #VietnamNgayNay https://www.facebook.com/hashtag/vietnamngaynay?__eep__=6&__cft__[0]=AZWIbF_gwP-VyW7Vvbbe2_MLcriy7KfQ-ujtZdwW3GiPShsMcpW1gI2NQTHz1lvqnRma_dsGcWC7llxZHbje2MIAz5dOyzf61oVR8YBgXQidaZRXeclzv5agWHQfdrHeM9b07ttgI1DFQG-ganBk5D-T4CQC9fYnqOGNxq8IwVzK8Q&__tn__=*NK-R.  - Gia Đình là Tất Cả Tác giả: Henry Ku Hồi ký  Cụm Bèo Lục Bình Tác giả: Lê Văn Vinh

1h 0m
Nov 06, 2023
#HoiKyVuotBien3. Phải kể lại cho con cháu nghe

#HoiKyVuotBien3 https://www.facebook.com/hashtag/hoikyvuotbien3?__eep__=6&__cft__[0]=AZUeFFJS_Wrr5i9xSSrvIRn4l0ExSKR1Xhh1jddQVAAjmT7EIWPwy9jJaZmNJ6LUARjuRkPlp2aoIQQ6TdM5EzbOq6c6F6iAKY2cq3HfcrU3ARJrqbUGTE1thCAcBpCOMnYa0_liejBbt4-xkek8aP2NY0UCAhyUSJ_J1t274545AXovU_Z-WaE14AQPh3Ys66Q&__tn__=*NK-y-R #vietnamngayxua https://www.facebook.com/hashtag/vietnamngayxua?__eep__=6&__cft__[0]=AZUeFFJS_Wrr5i9xSSrvIRn4l0ExSKR1Xhh1jddQVAAjmT7EIWPwy9jJaZmNJ6LUARjuRkPlp2aoIQQ6TdM5EzbOq6c6F6iAKY2cq3HfcrU3ARJrqbUGTE1thCAcBpCOMnYa0_liejBbt4-xkek8aP2NY0UCAhyUSJ_J1t274545AXovU_Z-WaE14AQPh3Ys66Q&__tn__=*NK-y-R Phải kể lại cho con cháu nghe Tác giả Ngô Nhân Dụng ******** Bão Biển  (Phần 1) Tác giả Duy Xuyên/Tacoma

1h 0m
Oct 31, 2023
HoiKyVuotBien2. 45 năm thuyền nhân,...

#HoiKyVuotBien2 https://www.facebook.com/hashtag/hoikyvuotbien2?__eep__=6&__cft__[0]=AZVNSNzj88DWXe-SZZYzJf2SwScO_asa_32f0NildvKv2tNzJHhe-6oqsxeoFeP4cd-YbGqwYABaymW5mbG5QDEylwu3uFTeLGhtgNBs99DPZ2l9ZPYORdskw65ffp-b_AelrIlf3h0HjulynqHr2ARKXmi1tkJoOSEt8JaedNZB0Q&__tn__=*NK-R #VietnamNgayXua https://www.facebook.com/hashtag/vietnamngayxua?__eep__=6&__cft__[0]=AZVNSNzj88DWXe-SZZYzJf2SwScO_asa_32f0NildvKv2tNzJHhe-6oqsxeoFeP4cd-YbGqwYABaymW5mbG5QDEylwu3uFTeLGhtgNBs99DPZ2l9ZPYORdskw65ffp-b_AelrIlf3h0HjulynqHr2ARKXmi1tkJoOSEt8JaedNZB0Q&__tn__=*NK-R 45 năm thuyền nhân, vào cõi chết tìm đất sống Tác giả  Huỳnh Kim Quang 

1h 0m
Oct 24, 2023
#HoiKyVuotBien1. Con Tàu Cap Anamur. Tác giả: Norman Aisbett

#HoiKyVuotBien1 https://www.facebook.com/hashtag/hoikyvuotbien1?__eep__=6&__cft__[0]=AZXqjWkTdp07E5i6EeoFwuAAxpkClbvgDVMTKEAqiceU-qymP3HJlAMhd2UbcauRUIXorPLxulJQYoKe5hq0PyT9LPm8ESzbi9j3mY1Fgz46M6wCPmtgJrAI6UwIUQW7LlkwbdtHHtDK1Uwu1LgNRsFYLrIo8IE7RAdrZoLEb5xSzw&__tn__=*NK-R Con Tàu Cap Anamur Tác giả: Norman Aisbett Dịch giả: Thành Đặng Tôi Đặt Tên Con Mình là Lyma Tác giả: Mẹ của Lyma

1h 0m
Oct 19, 2023