Buổi Sáng Của Mẹ

Giang ơi Radio

About

Mình là Giang, mẹ bỉm sữa. Buổi Sáng Của Mẹ là podcast (hoặc bạn có thể gọi là radio) mỗi sáng để chúng mình tám chuyện nhà cửa chồng con, đọc vài bài báo thú vị và chia sẻ mẹo vặt bỉm sữa. Lịch đăng tập mới là 7 giờ sáng thứ 2, 4, 6 hàng tuần

Available on

Community

6 episodes

Sự thật về rạn da khi mang bầu

Mình là Giang, mẹ bỉm sữa. Buổi Sáng Của Mẹ là podcast (hoặc bạn có thể gọi là radio) mỗi sáng để chúng mình tám chuyện nhà cửa chồng con, đọc vài bài báo thú vị và chia sẻ mẹo vặt bỉm sữa. Lịch đăng tập mới là 7 giờ sáng thứ 2, 4, 6 hàng tuần và các bạn có thể tìm nghe trên YouTube Buổi Sáng Của Mẹ hoặc: 🎧 SoundCloud: https://soundcloud.com/user-576551068 🎧 Spotify: https://open.spotify.com/show/5c1WP9cebO8X2VeheXHX3V 🎧 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/bu%E1%BB%95i-s%C3%A1ng-c%E1%BB%A7a-m%E1%BA%B9/id1597628906 🎧Youtube: www.youtube.com/channel/UC-dGP87WEEv9NBVFXPJ_Brw

10m
Dec 10, 2021
Tự ngủ: Con độc lập hay cô lập trong cũi?

Mình là Giang, mẹ bỉm sữa. Buổi Sáng Của Mẹ là podcast (hoặc bạn có thể gọi là radio) mỗi sáng để chúng mình tám chuyện nhà cửa chồng con, đọc vài bài báo thú vị và chia sẻ mẹo vặt bỉm sữa. Lịch đăng tập mới là 7 giờ sáng thứ 2, 4, 6 hàng tuần và các bạn có thể tìm nghe trên YouTube Buổi Sáng Của Mẹ hoặc: 🎧 SoundCloud: https://soundcloud.com/user-576551068 🎧 Spotify: https://open.spotify.com/show/5c1WP9cebO8X2VeheXHX3V 🎧 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/bu%E1%BB%95i-s%C3%A1ng-c%E1%BB%A7a-m%E1%BA%B9/id1597628906 🎧Youtube: www.youtube.com/channel/UC-dGP87WEEv9NBVFXPJ_Brw

10m
Dec 08, 2021
Nói chuyện với con cứ như nói chuyện một mình!

Mình là Giang, mẹ bỉm sữa. Buổi Sáng Của Mẹ là podcast (hoặc bạn có thể gọi là radio) mỗi sáng để chúng mình tám chuyện nhà cửa chồng con, đọc vài bài báo thú vị và chia sẻ mẹo vặt bỉm sữa. Lịch đăng tập mới là 7 giờ sáng thứ 2, 4, 6 hàng tuần và các bạn có thể tìm nghe trên YouTube Buổi Sáng Của Mẹ hoặc: 🎧 SoundCloud: https://soundcloud.com/user-576551068 🎧 Spotify: https://open.spotify.com/show/5c1WP9cebO8X2VeheXHX3V 🎧 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/bu%E1%BB%95i-s%C3%A1ng-c%E1%BB%A7a-m%E1%BA%B9/id1597628906 🎧Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-dGP87WEEv9NBVFXPJ_Brw

8m
Dec 06, 2021
Có động lực để làm hay làm để có động lực?

Mình là Giang, mẹ bỉm sữa. Buổi Sáng Của Mẹ là podcast (hoặc bạn có thể gọi là radio) mỗi sáng để chúng mình tám chuyện nhà cửa chồng con, đọc vài bài báo thú vị và chia sẻ mẹo vặt bỉm sữa. Lịch đăng tập mới là 7 giờ sáng thứ 2, 4, 6 hàng tuần và các bạn có thể tìm nghe trên YouTube Buổi Sáng Của Mẹ hoặc: 🎧 Spotify: https://open.spotify.com/show/5c1WP9cebO8X2VeheXHX3V 🎧 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/bu%E1%BB%95i-s%C3%A1ng-c%E1%BB%A7a-m%E1%BA%B9/id1597628906 🎧Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-dGP87WEEv9NBVFXPJ_Brw

11m
Dec 03, 2021
Tuần trăng mật sao qua nhanh con ơi?

Mình là Giang, mẹ bỉm sữa. Buổi Sáng Của Mẹ là podcast (hoặc bạn có thể gọi là radio) mỗi sáng để chúng mình tám chuyện nhà cửa chồng con, đọc vài bài báo thú vị và chia sẻ mẹo vặt bỉm sữa. Lịch đăng tập mới là 7 giờ sáng thứ 2, 4, 6 hàng tuần và các bạn có thể tìm nghe trên YouTube Buổi Sáng Của Mẹ hoặc: 🎧 Spotify: https://open.spotify.com/show/5c1WP9cebO8X2VeheXHX3V 🎧 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/bu%E1%BB%95i-s%C3%A1ng-c%E1%BB%A7a-m%E1%BA%B9/id1597628906 🎧Youtube: www.youtube.com/channel/UC-dGP87WEEv9NBVFXPJ_Brw

10m
Dec 01, 2021
Đẻ không đau có đau không

Mình là Giang, mẹ bỉm sữa. Buổi Sáng Của Mẹ là podcast (hoặc bạn có thể gọi là radio) mỗi sáng để chúng mình tám chuyện nhà cửa chồng con, đọc vài bài báo thú vị và chia sẻ mẹo vặt bỉm sữa. Lịch đăng tập mới là 7 giờ sáng thứ 2, 4, 6 hàng tuần và các bạn có thể tìm nghe trên YouTube Buổi Sáng Của Mẹ hoặc: 🎧 SoundCloud: https://soundcloud.com/user-576551068 🎧 Spotify: https://open.spotify.com/show/5c1WP9cebO8X2VeheXHX3V 🎧 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/bu%E1%BB%95i-s%C3%A1ng-c%E1%BB%A7a-m%E1%BA%B9/id1597628906 🎧Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-dGP87WEEv9NBVFXPJ_Brw

9m
Nov 28, 2021