Gen Z Tập Lớn

hoangphuonglinh

About

Podcast của một Gen Z kể những câu chuyện đời thường và bàn luận về những vấn đề Gen Z tuổi "tập lớn" thường gặp phải. Một nơi để Gen Z kể, Gen Z nghe.

Tìm hiểu về host:
Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/
Instagram: https://www.instagram.com/hplinhhh/
Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh/

Available on

Community

48 episodes

047. Sống trên đời có được mấy lần độc thân?

Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fgenz-tap-lon%3Ffbclid%3DIwAR3cA5liugwT01L82z-5lQFoOnZIoRSDJxoGRVnfJ1miAEutLSkjY7ytgy0&h=AT3fVwAjsiE2bninylDNUxUJNXeyhUgizWgEZmjX7yexm5TQ0dNdqLx0D42ZjJ-Xuezn3HGfpnq_7HZPdKQdpHt1CAXXth87-xQ98xddaCBY_rmWy_9xjgOrnHZXXGpx58x3UQ4&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1yzwa1BwuCivDXvQye77OzGwSYsvwYhX8B3bm1PnLhK0THkRCrm-nNBxOZsq81jHJ9KnvRiWnBtctzpT8YY1GFHh3hvG_f9S3nY7nSEerIXqU1k2-CyFHI_BdwXWbMBjkbmmapKaOb1BWsxcUrfp1U-da7WNOXT9XcpYI_NgY50vVTAKm8FJVqtr3zAQzcUOMLJNtJzrAIzAM - Shopee: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp?fbclid=IwAR01uM9OvVUxOcQe4wAFIcfpfmbtCO3zts3fJzCYGgEKR8giR5cqedlHdjI - Fahasa: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs?fbclid=IwAR1ZPQUZvrgI6fWPiVdr-jvqJHY9bYv948nbqNifLGnBJdx3brkXyHcimyo Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

14m
Nov 24
046. Mình đang cố gắng vì điều gì?

Mỗi khi tự hỏi bản thân mình đang cố gắng vì điều gì. Hãy nghĩ rằng mình đang cố gắng vì chính bản thân mình. Một khi mình biết mình nỗ lực vì bản thân, dù kết quả có ra sao, mình chắc chắn vẫn nhận được một điều từ quá trình cố gắng của mình. Đó chính là sự phát triển bản thân. Đó chính là điều mình luôn tự nhủ mỗi khi nhìn lên trời và hỏi nhũng vì sao mình đang cố gắng vì điều gì. Vì sao sẽ không trả lời mình đâu. Mà mình phải tự trả lời chính mình rằng mình đang cố gắng vì bản thân mình... Cuốn sách mình nhắc trong tập podcast này là Can't Hurt Me của David Goggins Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fgenz-tap-lon%3Ffbclid%3DIwAR3cA5liugwT01L82z-5lQFoOnZIoRSDJxoGRVnfJ1miAEutLSkjY7ytgy0&h=AT3fVwAjsiE2bninylDNUxUJNXeyhUgizWgEZmjX7yexm5TQ0dNdqLx0D42ZjJ-Xuezn3HGfpnq_7HZPdKQdpHt1CAXXth87-xQ98xddaCBY_rmWy_9xjgOrnHZXXGpx58x3UQ4&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1yzwa1BwuCivDXvQye77OzGwSYsvwYhX8B3bm1PnLhK0THkRCrm-nNBxOZsq81jHJ9KnvRiWnBtctzpT8YY1GFHh3hvG_f9S3nY7nSEerIXqU1k2-CyFHI_BdwXWbMBjkbmmapKaOb1BWsxcUrfp1U-da7WNOXT9XcpYI_NgY50vVTAKm8FJVqtr3zAQzcUOMLJNtJzrAIzAM - Shopee: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp?fbclid=IwAR01uM9OvVUxOcQe4wAFIcfpfmbtCO3zts3fJzCYGgEKR8giR5cqedlHdjI - Fahasa: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs?fbclid=IwAR1ZPQUZvrgI6fWPiVdr-jvqJHY9bYv948nbqNifLGnBJdx3brkXyHcimyo Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

17m
Nov 06
045. Cái gì cũng có cái giá của nó

Nhớ nhé, cái gì cũng có cái giá của nó thôi! Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fgenz-tap-lon%3Ffbclid%3DIwAR3cA5liugwT01L82z-5lQFoOnZIoRSDJxoGRVnfJ1miAEutLSkjY7ytgy0&h=AT3fVwAjsiE2bninylDNUxUJNXeyhUgizWgEZmjX7yexm5TQ0dNdqLx0D42ZjJ-Xuezn3HGfpnq_7HZPdKQdpHt1CAXXth87-xQ98xddaCBY_rmWy_9xjgOrnHZXXGpx58x3UQ4&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1yzwa1BwuCivDXvQye77OzGwSYsvwYhX8B3bm1PnLhK0THkRCrm-nNBxOZsq81jHJ9KnvRiWnBtctzpT8YY1GFHh3hvG_f9S3nY7nSEerIXqU1k2-CyFHI_BdwXWbMBjkbmmapKaOb1BWsxcUrfp1U-da7WNOXT9XcpYI_NgY50vVTAKm8FJVqtr3zAQzcUOMLJNtJzrAIzAM - Shopee: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp?fbclid=IwAR01uM9OvVUxOcQe4wAFIcfpfmbtCO3zts3fJzCYGgEKR8giR5cqedlHdjI - Fahasa: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs?fbclid=IwAR1ZPQUZvrgI6fWPiVdr-jvqJHY9bYv948nbqNifLGnBJdx3brkXyHcimyo Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

20m
Aug 20
044. Mình tự hào là một “black sheep” của gia đình

Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fgenz-tap-lon%3Ffbclid%3DIwAR3cA5liugwT01L82z-5lQFoOnZIoRSDJxoGRVnfJ1miAEutLSkjY7ytgy0&h=AT3fVwAjsiE2bninylDNUxUJNXeyhUgizWgEZmjX7yexm5TQ0dNdqLx0D42ZjJ-Xuezn3HGfpnq_7HZPdKQdpHt1CAXXth87-xQ98xddaCBY_rmWy_9xjgOrnHZXXGpx58x3UQ4&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1yzwa1BwuCivDXvQye77OzGwSYsvwYhX8B3bm1PnLhK0THkRCrm-nNBxOZsq81jHJ9KnvRiWnBtctzpT8YY1GFHh3hvG_f9S3nY7nSEerIXqU1k2-CyFHI_BdwXWbMBjkbmmapKaOb1BWsxcUrfp1U-da7WNOXT9XcpYI_NgY50vVTAKm8FJVqtr3zAQzcUOMLJNtJzrAIzAM - Shopee: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp?fbclid=IwAR01uM9OvVUxOcQe4wAFIcfpfmbtCO3zts3fJzCYGgEKR8giR5cqedlHdjI - Fahasa: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs?fbclid=IwAR1ZPQUZvrgI6fWPiVdr-jvqJHY9bYv948nbqNifLGnBJdx3brkXyHcimyo Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

10m
Aug 06
043. Những điều mình học được về tình yêu (Phần 2)

Ừ thì mình lại nói về tình yêu nhé. Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fgenz-tap-lon%3Ffbclid%3DIwAR3cA5liugwT01L82z-5lQFoOnZIoRSDJxoGRVnfJ1miAEutLSkjY7ytgy0&h=AT3fVwAjsiE2bninylDNUxUJNXeyhUgizWgEZmjX7yexm5TQ0dNdqLx0D42ZjJ-Xuezn3HGfpnq_7HZPdKQdpHt1CAXXth87-xQ98xddaCBY_rmWy_9xjgOrnHZXXGpx58x3UQ4&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1yzwa1BwuCivDXvQye77OzGwSYsvwYhX8B3bm1PnLhK0THkRCrm-nNBxOZsq81jHJ9KnvRiWnBtctzpT8YY1GFHh3hvG_f9S3nY7nSEerIXqU1k2-CyFHI_BdwXWbMBjkbmmapKaOb1BWsxcUrfp1U-da7WNOXT9XcpYI_NgY50vVTAKm8FJVqtr3zAQzcUOMLJNtJzrAIzAM - Shopee: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp?fbclid=IwAR01uM9OvVUxOcQe4wAFIcfpfmbtCO3zts3fJzCYGgEKR8giR5cqedlHdjI - Fahasa: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs?fbclid=IwAR1ZPQUZvrgI6fWPiVdr-jvqJHY9bYv948nbqNifLGnBJdx3brkXyHcimyo Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

14m
Jul 23
042. Sẽ có lúc cuộc đời chông chênh

Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fgenz-tap-lon%3Ffbclid%3DIwAR3cA5liugwT01L82z-5lQFoOnZIoRSDJxoGRVnfJ1miAEutLSkjY7ytgy0&h=AT3fVwAjsiE2bninylDNUxUJNXeyhUgizWgEZmjX7yexm5TQ0dNdqLx0D42ZjJ-Xuezn3HGfpnq_7HZPdKQdpHt1CAXXth87-xQ98xddaCBY_rmWy_9xjgOrnHZXXGpx58x3UQ4&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1yzwa1BwuCivDXvQye77OzGwSYsvwYhX8B3bm1PnLhK0THkRCrm-nNBxOZsq81jHJ9KnvRiWnBtctzpT8YY1GFHh3hvG_f9S3nY7nSEerIXqU1k2-CyFHI_BdwXWbMBjkbmmapKaOb1BWsxcUrfp1U-da7WNOXT9XcpYI_NgY50vVTAKm8FJVqtr3zAQzcUOMLJNtJzrAIzAM - Shopee: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp?fbclid=IwAR01uM9OvVUxOcQe4wAFIcfpfmbtCO3zts3fJzCYGgEKR8giR5cqedlHdjI - Fahasa: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs?fbclid=IwAR1ZPQUZvrgI6fWPiVdr-jvqJHY9bYv948nbqNifLGnBJdx3brkXyHcimyo Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

6m
Jul 17
041. Mình vẫn còn chính mình

Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fgenz-tap-lon%3Ffbclid%3DIwAR3cA5liugwT01L82z-5lQFoOnZIoRSDJxoGRVnfJ1miAEutLSkjY7ytgy0&h=AT3fVwAjsiE2bninylDNUxUJNXeyhUgizWgEZmjX7yexm5TQ0dNdqLx0D42ZjJ-Xuezn3HGfpnq_7HZPdKQdpHt1CAXXth87-xQ98xddaCBY_rmWy_9xjgOrnHZXXGpx58x3UQ4&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1yzwa1BwuCivDXvQye77OzGwSYsvwYhX8B3bm1PnLhK0THkRCrm-nNBxOZsq81jHJ9KnvRiWnBtctzpT8YY1GFHh3hvG_f9S3nY7nSEerIXqU1k2-CyFHI_BdwXWbMBjkbmmapKaOb1BWsxcUrfp1U-da7WNOXT9XcpYI_NgY50vVTAKm8FJVqtr3zAQzcUOMLJNtJzrAIzAM - Shopee: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp?fbclid=IwAR01uM9OvVUxOcQe4wAFIcfpfmbtCO3zts3fJzCYGgEKR8giR5cqedlHdjI - Fahasa: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs?fbclid=IwAR1ZPQUZvrgI6fWPiVdr-jvqJHY9bYv948nbqNifLGnBJdx3brkXyHcimyo Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

12m
Jun 26
040. Những điều mình học được về tình yêu

Xin chào các bạn, Hôm nay đổi gió mình nói về chủ đề tình yêu nhé! Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fgenz-tap-lon%3Ffbclid%3DIwAR3cA5liugwT01L82z-5lQFoOnZIoRSDJxoGRVnfJ1miAEutLSkjY7ytgy0&h=AT3fVwAjsiE2bninylDNUxUJNXeyhUgizWgEZmjX7yexm5TQ0dNdqLx0D42ZjJ-Xuezn3HGfpnq_7HZPdKQdpHt1CAXXth87-xQ98xddaCBY_rmWy_9xjgOrnHZXXGpx58x3UQ4&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1yzwa1BwuCivDXvQye77OzGwSYsvwYhX8B3bm1PnLhK0THkRCrm-nNBxOZsq81jHJ9KnvRiWnBtctzpT8YY1GFHh3hvG_f9S3nY7nSEerIXqU1k2-CyFHI_BdwXWbMBjkbmmapKaOb1BWsxcUrfp1U-da7WNOXT9XcpYI_NgY50vVTAKm8FJVqtr3zAQzcUOMLJNtJzrAIzAM - Shopee: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp?fbclid=IwAR01uM9OvVUxOcQe4wAFIcfpfmbtCO3zts3fJzCYGgEKR8giR5cqedlHdjI - Fahasa: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs?fbclid=IwAR1ZPQUZvrgI6fWPiVdr-jvqJHY9bYv948nbqNifLGnBJdx3brkXyHcimyo Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

17m
Jun 18
039. Tuổi trẻ là phải "điên" và hết mình

Xin chào mọi người, Trong hành trình học tập và trưởng thành, đã có rất nhiều lần mình đưa ra quyết định điên rồ mà người xung quanh đều ngăn cản mình. Bằng cách sống hết mình với những điều điên rồ đó mà mình chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì điều gì và mình cũng có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ để nhìn lại. Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: ⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠⁠⁠⁠ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fgenz-tap-lon%3Ffbclid%3DIwAR3cA5liugwT01L82z-5lQFoOnZIoRSDJxoGRVnfJ1miAEutLSkjY7ytgy0&h=AT3fVwAjsiE2bninylDNUxUJNXeyhUgizWgEZmjX7yexm5TQ0dNdqLx0D42ZjJ-Xuezn3HGfpnq_7HZPdKQdpHt1CAXXth87-xQ98xddaCBY_rmWy_9xjgOrnHZXXGpx58x3UQ4&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1yzwa1BwuCivDXvQye77OzGwSYsvwYhX8B3bm1PnLhK0THkRCrm-nNBxOZsq81jHJ9KnvRiWnBtctzpT8YY1GFHh3hvG_f9S3nY7nSEerIXqU1k2-CyFHI_BdwXWbMBjkbmmapKaOb1BWsxcUrfp1U-da7WNOXT9XcpYI_NgY50vVTAKm8FJVqtr3zAQzcUOMLJNtJzrAIzAM - Shopee: ⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp⁠⁠⁠⁠⁠ https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp?fbclid=IwAR01uM9OvVUxOcQe4wAFIcfpfmbtCO3zts3fJzCYGgEKR8giR5cqedlHdjI - Fahasa: ⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs⁠⁠⁠⁠⁠ https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs?fbclid=IwAR1ZPQUZvrgI6fWPiVdr-jvqJHY9bYv948nbqNifLGnBJdx3brkXyHcimyo Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

22m
Jun 12
038. Đối diện với tổn thương cảm xúc

Xin chào mọi người, Tập podcast ngày hôm nay chúng mình sẽ nói về tổn thương và nhìn thẳng vào tổn thương để đối diện với nó. Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: ⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠⁠⁠ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fgenz-tap-lon%3Ffbclid%3DIwAR3cA5liugwT01L82z-5lQFoOnZIoRSDJxoGRVnfJ1miAEutLSkjY7ytgy0&h=AT3fVwAjsiE2bninylDNUxUJNXeyhUgizWgEZmjX7yexm5TQ0dNdqLx0D42ZjJ-Xuezn3HGfpnq_7HZPdKQdpHt1CAXXth87-xQ98xddaCBY_rmWy_9xjgOrnHZXXGpx58x3UQ4&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1yzwa1BwuCivDXvQye77OzGwSYsvwYhX8B3bm1PnLhK0THkRCrm-nNBxOZsq81jHJ9KnvRiWnBtctzpT8YY1GFHh3hvG_f9S3nY7nSEerIXqU1k2-CyFHI_BdwXWbMBjkbmmapKaOb1BWsxcUrfp1U-da7WNOXT9XcpYI_NgY50vVTAKm8FJVqtr3zAQzcUOMLJNtJzrAIzAM - Shopee: ⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp⁠⁠⁠⁠ https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp?fbclid=IwAR01uM9OvVUxOcQe4wAFIcfpfmbtCO3zts3fJzCYGgEKR8giR5cqedlHdjI - Fahasa: ⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs⁠⁠⁠⁠ https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs?fbclid=IwAR1ZPQUZvrgI6fWPiVdr-jvqJHY9bYv948nbqNifLGnBJdx3brkXyHcimyo Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

16m
May 07
037. Khó khăn hay không là do cách mình nhìn nhận

Xin chào mọi người, Mình luôn tự hỏi tại sao cuộc sống chỉ khó khăn với mỗi mình mình. Cho đến khi mình nhận ra mình cần phải thay đổi cách mình nhìn nhận về khó khăn trong cuộc sống. Khó khăn có thể bất hạnh, nhưng khó khăn cũng có thể là một bài học, một trải nghiệm và một cú nhảy vọt trong hành trình trưởng thành. Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: ⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠⁠ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fgenz-tap-lon%3Ffbclid%3DIwAR3cA5liugwT01L82z-5lQFoOnZIoRSDJxoGRVnfJ1miAEutLSkjY7ytgy0&h=AT3fVwAjsiE2bninylDNUxUJNXeyhUgizWgEZmjX7yexm5TQ0dNdqLx0D42ZjJ-Xuezn3HGfpnq_7HZPdKQdpHt1CAXXth87-xQ98xddaCBY_rmWy_9xjgOrnHZXXGpx58x3UQ4&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1yzwa1BwuCivDXvQye77OzGwSYsvwYhX8B3bm1PnLhK0THkRCrm-nNBxOZsq81jHJ9KnvRiWnBtctzpT8YY1GFHh3hvG_f9S3nY7nSEerIXqU1k2-CyFHI_BdwXWbMBjkbmmapKaOb1BWsxcUrfp1U-da7WNOXT9XcpYI_NgY50vVTAKm8FJVqtr3zAQzcUOMLJNtJzrAIzAM - Shopee: ⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp⁠⁠⁠ https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp?fbclid=IwAR01uM9OvVUxOcQe4wAFIcfpfmbtCO3zts3fJzCYGgEKR8giR5cqedlHdjI - Fahasa: ⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs⁠⁠⁠ https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs?fbclid=IwAR1ZPQUZvrgI6fWPiVdr-jvqJHY9bYv948nbqNifLGnBJdx3brkXyHcimyo Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

13m
Apr 24
036. Bao giờ vết thương cũ mới lành để mình tiếp tục được yêu

Xin chào các bạn, Tập podcast này được gửi tặng đặc biệt tới những bạn không được may mắn trong chuyện tình cảm. Mình lấy hết can đảm để kể về những tổn thương trong chuyện tình cảm khiến mình không còn có thể tự tin yêu một ai đó. Mình đã lỡ mang những vết thương này vào mối quan hệ hiện tại của mình khiến mình phải đấu tranh rất nhiều để vượt qua những lần tổn thương xưa cũ quay về. Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: ⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fgenz-tap-lon%3Ffbclid%3DIwAR3cA5liugwT01L82z-5lQFoOnZIoRSDJxoGRVnfJ1miAEutLSkjY7ytgy0&h=AT3fVwAjsiE2bninylDNUxUJNXeyhUgizWgEZmjX7yexm5TQ0dNdqLx0D42ZjJ-Xuezn3HGfpnq_7HZPdKQdpHt1CAXXth87-xQ98xddaCBY_rmWy_9xjgOrnHZXXGpx58x3UQ4&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1yzwa1BwuCivDXvQye77OzGwSYsvwYhX8B3bm1PnLhK0THkRCrm-nNBxOZsq81jHJ9KnvRiWnBtctzpT8YY1GFHh3hvG_f9S3nY7nSEerIXqU1k2-CyFHI_BdwXWbMBjkbmmapKaOb1BWsxcUrfp1U-da7WNOXT9XcpYI_NgY50vVTAKm8FJVqtr3zAQzcUOMLJNtJzrAIzAM - Shopee: ⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp⁠⁠ https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp?fbclid=IwAR01uM9OvVUxOcQe4wAFIcfpfmbtCO3zts3fJzCYGgEKR8giR5cqedlHdjI - Fahasa: ⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs⁠⁠ https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs?fbclid=IwAR1ZPQUZvrgI6fWPiVdr-jvqJHY9bYv948nbqNifLGnBJdx3brkXyHcimyo Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

10m
Apr 04
035. Sống thử khi còn trẻ có phải điều dại dột?

Xin chào các bạn, Trong tập podcast ngày hôm nay, chúng mình sẽ bàn về câu chuyện liên quan đến tình yêu như sống thử, tài chính, cãi nhau và giáo dục giới tính. Ở cuối tập podcast, mình sẽ đưa ra kết luận liệu người trẻ chúng mình có nên sống thử trước hôn nhân hay không. Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: ⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fgenz-tap-lon%3Ffbclid%3DIwAR3cA5liugwT01L82z-5lQFoOnZIoRSDJxoGRVnfJ1miAEutLSkjY7ytgy0&h=AT3fVwAjsiE2bninylDNUxUJNXeyhUgizWgEZmjX7yexm5TQ0dNdqLx0D42ZjJ-Xuezn3HGfpnq_7HZPdKQdpHt1CAXXth87-xQ98xddaCBY_rmWy_9xjgOrnHZXXGpx58x3UQ4&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1yzwa1BwuCivDXvQye77OzGwSYsvwYhX8B3bm1PnLhK0THkRCrm-nNBxOZsq81jHJ9KnvRiWnBtctzpT8YY1GFHh3hvG_f9S3nY7nSEerIXqU1k2-CyFHI_BdwXWbMBjkbmmapKaOb1BWsxcUrfp1U-da7WNOXT9XcpYI_NgY50vVTAKm8FJVqtr3zAQzcUOMLJNtJzrAIzAM - Shopee: ⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp⁠ https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp?fbclid=IwAR01uM9OvVUxOcQe4wAFIcfpfmbtCO3zts3fJzCYGgEKR8giR5cqedlHdjI - Fahasa: ⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs⁠ https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs?fbclid=IwAR1ZPQUZvrgI6fWPiVdr-jvqJHY9bYv948nbqNifLGnBJdx3brkXyHcimyo Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

13m
Mar 20
034. Đâu phải cứ có đam mê nghĩa là không muốn bỏ cuộc

Xin chào các bạn, Các bạn biết có 1 thứ quan trọng hơn đam mê là gì không? Đó là sự bền bỉ. Mình từng nghĩ cuộc đời mà chỉ biết bền bỉ làm những điều mình không thích thì chẳng khác gì mình là 1 nô lệ. Nhưng rồi mình nhận ra nếu mình chỉ chọn làm những điều mình thích và cứ chán là bỏ thì mình sẽ không bao giờ sống được với đam mê. Trong tập podcast hôm nay, chúng mình sẽ bàn về chủ đề đam mê, bền bỉ và thành công nhé!  Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: https://tinyurl.com/genz-tap-lon https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fgenz-tap-lon%3Ffbclid%3DIwAR3cA5liugwT01L82z-5lQFoOnZIoRSDJxoGRVnfJ1miAEutLSkjY7ytgy0&h=AT3fVwAjsiE2bninylDNUxUJNXeyhUgizWgEZmjX7yexm5TQ0dNdqLx0D42ZjJ-Xuezn3HGfpnq_7HZPdKQdpHt1CAXXth87-xQ98xddaCBY_rmWy_9xjgOrnHZXXGpx58x3UQ4&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1yzwa1BwuCivDXvQye77OzGwSYsvwYhX8B3bm1PnLhK0THkRCrm-nNBxOZsq81jHJ9KnvRiWnBtctzpT8YY1GFHh3hvG_f9S3nY7nSEerIXqU1k2-CyFHI_BdwXWbMBjkbmmapKaOb1BWsxcUrfp1U-da7WNOXT9XcpYI_NgY50vVTAKm8FJVqtr3zAQzcUOMLJNtJzrAIzAM - Shopee: https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp?fbclid=IwAR01uM9OvVUxOcQe4wAFIcfpfmbtCO3zts3fJzCYGgEKR8giR5cqedlHdjI - Fahasa: https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs?fbclid=IwAR1ZPQUZvrgI6fWPiVdr-jvqJHY9bYv948nbqNifLGnBJdx3brkXyHcimyo Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

9m
Mar 06
033. Làm sao để Gen Z nổi bật khi chưa có nhiều kinh nghiệm

Xin chào các bạn,  Mình không những là một Gen Z, mình còn là một người hướng nội chính hiệu. Mình đã từng trăn trở không biết tìm đâu ra để thấy mentor, làm sao để xây dựng network khi mình ít nói và ngại giao lưu. Mình cũng từng lo lắng mỗi khi đảm nhận một công việc mới khi bản thân còn quá ít kinh nghiệm và kiến thức. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Tập podcast ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cách mình trở nên nổi bật và tiến nhanh trên con đường sự nghiệp của mình.  Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn:  - Tiki: https://tinyurl.com/genz-tap-lon https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fgenz-tap-lon%3Ffbclid%3DIwAR3cA5liugwT01L82z-5lQFoOnZIoRSDJxoGRVnfJ1miAEutLSkjY7ytgy0&h=AT3fVwAjsiE2bninylDNUxUJNXeyhUgizWgEZmjX7yexm5TQ0dNdqLx0D42ZjJ-Xuezn3HGfpnq_7HZPdKQdpHt1CAXXth87-xQ98xddaCBY_rmWy_9xjgOrnHZXXGpx58x3UQ4&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1yzwa1BwuCivDXvQye77OzGwSYsvwYhX8B3bm1PnLhK0THkRCrm-nNBxOZsq81jHJ9KnvRiWnBtctzpT8YY1GFHh3hvG_f9S3nY7nSEerIXqU1k2-CyFHI_BdwXWbMBjkbmmapKaOb1BWsxcUrfp1U-da7WNOXT9XcpYI_NgY50vVTAKm8FJVqtr3zAQzcUOMLJNtJzrAIzAM - Shopee: https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp?fbclid=IwAR01uM9OvVUxOcQe4wAFIcfpfmbtCO3zts3fJzCYGgEKR8giR5cqedlHdjI - Fahasa: https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs?fbclid=IwAR1ZPQUZvrgI6fWPiVdr-jvqJHY9bYv948nbqNifLGnBJdx3brkXyHcimyo Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

19m
Feb 20
032. Sống một cuộc đời như một cuốn sách

Xin chào tất cả các bạn,  Sau 21 năm nỗ lực sống 1 cuộc đời như một cuốn sách, trải qua thăng trầm và chấp nhận những trái đắng cuộc đời "ném thẳng vào mặt", cuối cùng ngày hôm nay (9/2), mình đã hoàn thành ước nguyện thuở ấu thơ - Sống 1 cuộc đời như một cuốn sách. Mình xin phép chính thức thông báo cuốn sách đầu tay "Gen Z Tập Lớn" tuyển tập 25 câu hỏi của Gen Z đã ra mắt trên toàn quốc. Tìm mua sách của mình tại đây nha:  - Tiki: https://tinyurl.com/genz-tap-lon - Shopee: https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp - Fahasa: https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs CẢM ƠN CÁC BẠN THÍNH GIẢ ĐÃ ỦNG HỘ KÊNH PODCAST CỦA MÌNH ĐỂ MÌNH CÓ ĐỦ SỰ TỰ TIN RA MẮT CUỐN SÁCH NÀY. Xin lỗi mọi người vì quên nói cảm ơn trong tập podcast huhu nên phải viết caplock ở đây hy vọng mọi người đọc được và cảm nhận được mình trân trọng các bạn thính giả nhiều như thế nào.  Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

7m
Feb 09
031. Nếu không phải bây giờ, bao giờ mình mới bắt đầu sống cuộc đời trong mơ

Xin chào mọi người,  Mình mới bắt đầu quay lại theo đuổi đam mê làm content của mình. Bạn nào hứng thú thì tìm kênh tiktok của mình tại đây: https://www.tiktok.com/@thediningstory?_t=8ZGN0RG8JBi&_r=1 https://www.tiktok.com/@thediningstory?_t=8ZGN0RG8JBi&_r=1&fbclid=IwAR2qOFYhRQfM2La5kFq0l8DS21Tc7SSux_e8A3v1RdI4TYzWpmBFJnoWHbs Tên cuốn sách mình nhắc tới: Atomic Habits  Video của chị Chi Nguyễn mình nhắc tới: https://youtu.be/iTffVzZzLcA Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

14m
Jan 23
030. Gửi tới những đứa trẻ phải tự lập từ sớm

Xin chào các bạn trẻ (không) may mắn phải tự lập từ nhỏ,  Mình luôn nghĩ rằng có được sự tự do và khả năng tự lập từ sớm là một điều may mắn mà không phải đứa trẻ nào cũng có. Mình luôn hãnh diện với các bạn rằng bố mẹ mình chẳng quan tâm đến mình làm gì, được bao nhiêu điểm. Vì thế lúc nào mình cũng được làm những điều mình thích mà chẳng sợ cái thứ gọi là áp lực từ gia đình. Nhưng đến khi lớn rồi, độc lập và tự chủ lâu rồi, mình dần nhận ra cái việc phải tự lập từ sớm cũng là một dạng tổn thương mà mình không bao giờ muốn nhắc tới. Mình đã từng ao ước có được những chuyến du lịch cùng gia đình khi còn nhỏ. Điều ước duy nhất vào ngày sinh nhật là có mẹ ở nhà. Mình chẳng ước gì cao xa, mình chỉ ước có đầy đủ thành viên trong gia đình là tuổi thơ mình mãn nguyện rồi. Thế nhưng mình đã lớn lên với suy nghĩ rằng mình chỉ có một thân một mình. Để rồi mình nhận ra, tự lập là một kiểu may mắn, nhưng tự lập từ sớm cũng là một kiểu cô đơn. Mình dành tập podcast ngày hôm nay để nói về cảm giác cô đơn của mình trên hành trình tập lớn với hy vọng các bạn Gen Z khác không cảm thấy mình lẻ loi.  Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

11m
Jan 08
029. Nỗ lực để trở thành người kém nhất trong những người giỏi nhất

Xin chào các bạn,  Đã bao giờ các bạn cảm thấy mình là người kém nhất trong một tập thể nào đó? Đã bao giờ bạn cảm thấy mình được giao phó một vị trí vượt quá năng lực và tầm với của bản thân? Đã bao giờ bạn sống trong lo âu sợ rằng ai đó sẽ phát hiện ra bạn không giỏi như những gì họ tưởng tượng trước đó? Kể từ khi bắt đầu câu việc mới đầy thách thức, mình đã được sống trọn combo của hội chứng kẻ mạo danh (Impostor Syndrome) và mình đã rơi vào trạng thái trầm cảm do cảm thấy mình quá kém cỏi so với những người xung quanh.  Nếu bạn là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo và trải qua hội chứng kẻ mạo danh, có lẽ bạn sẽ thấy hình ảnh của chính mình qua câu chuyện mình kể trong tập podcast này.  Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

12m
Jan 03
028. Tiền bạc chẳng thể mua nổi giấc mơ

Mình đã từ chối cơ hội được nhận học bổng để bắt đầu công việc mình thích. Mình từ chối công việc trả lương cao, làm tại nhà để tập trung vào mục tiêu tương lai. Mình từ chối tiền để chạy theo giấc mơ. Bởi tiền bạc chẳng thể mua nổi giấc mơ mình muốn đạt được.  Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

9m
Nov 06, 2022
027. Trầm cảm hay đơn giản là những cảm xúc không nói thành lời

Xin chào mọi người,  Đây là một tập podcast ngẫu nhiên đọc lại trang notes lưu lại trên điện thoại của mình vào lúc nửa đêm sau 5 tiếng nằm trên giường khóc không rõ lí do. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ làm về chủ đề trầm cảm vì bản thân không có chuyên môn và cũng không khẳng định mình đang trải qua giai đoạn trầm cảm. Mình chỉ vô tình có những dấu hiệu của trầm cảm hay đơn giản là trải qua những xung đột về mặt cảm xúc. Mình làm tập podcast này với mong muốn có thể giúp các bạn cảm thấy vơi đi cảm giác lạc lõng và trống trải nếu có phải trải qua trạng thái cảm xúc giông như mình.  Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

6m
Oct 04, 2022
026. Nghề nghiệp đâu thể định nghĩa giá trị bản thân

Công việc không phải là tất cả cuộc sống và nghề nghiệp không thể định nghĩa giá trị của bất cứ một ai. Cảm hứng của tập podcast này đến từ sự hy sinh của 3 người lính cứu hoả tring 1 vụ hoả hoạn tại Hà Nội khiến mình suy ngẫm về mỗi quan hệ giữa nghề nghiệp và giá trị cá nhân.

8m
Aug 07, 2022
025. Tuổi trẻ đốt cháy giai đoạn sao cho hiệu quả

Xin chào mọi người,  Nhân dịp mới được promote, mình làm một tập podcast update nhanh về công việc của mình. Lồng ghép trong tập podcast này sẽ là 3 quy tắc giúp mình đốt cháy giai đoạn hiểu quả để đạt được mục tiêu sớm hơn dự kiến. Đây chắc hẳn sẽ là một tập podcast dành cho các bạn có khát vọng thành công sớm giống như mình.  Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

15m
Jul 27, 2022
024. Cần gì nhiều hơn một thái độ tốt để thành công

Xin chào mọi người,  Không biết mọi người nghĩ thế nào chứ cá nhân mình đi làm luôn để tâm tới 2 chữ THÁI ĐỘ. Một khi ai đó đã có thái độ tốt thì cho dù họ có thiếu kinh nghiệm và kĩ năng thì họ vẫn sẽ hoàn thành tốt công việc sau khi được tập huấn. Ngược lại, những người có kinh nghiệm, kĩ năng nhưng thiếu đi một thái độ tốt thì họ như đang xây nhà mà không có móng. Vậy nên với mình, muốn nghĩ tới thành công thì phải nghĩ xem bản thân đã có thái độ làm việc tốt hay chưa. Trong tập podcast ngày hôm nay, mình chia sẻ quan điểm của mình về câu chuyện thái độ làm việc và như thế nào là thái độ làm việc tốt.  Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

13m
Jul 19, 2022
023. Học cách chủ động cô đơn để vượt qua những lúc một mình

Xin chào mọi người,  Là một đứa sống rất nội tâm với tâm hồn vô cùng nhạy cảm, mình là một người thường xuyên cảm thấy cô đơn không một lí do cụ thể. Mình đã từng trách móc bản thân tại sao cứ cảm thấy cô đơn thay vì đi tìm lối thoát cho cảm xúc của chính mình. Cho đến khi mình học cách bình thường hoá cảm xúc cô đơn và học cách tự tạo ra cô đơn cho chính mình thì cũng là lúc mình giải thoát tâm trí mình khỏi những cảm xúc tiêu cực của sự cô đơn. Mình dành tập podcast ngày hôm nay để nói về cách mình đã chủ động cô đơn như thế nào.  Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

10m
Jun 16, 2022
022. Hành trình trở thành thủ khoa của một sinh viên quốc tế

Xin chào mọi người,  Và thế là cuộc hành trình học đại học trong suốt 3 năm vừa qua của mình đã khép lại với 1 chiếc Gold Medal cho điểm phẩy cao nhất toàn khoá đi kèm với tấm bằng cử nhân Quản trị Khách sạn của mình. Mình không quá hãnh diện vì mình được điểm cao, mà mình tự hào về bản thân vì đã bền bỉ vượt qua những khó khăn về tài chính trong suốt 3 năm học đại học tại Úc. Mình sẽ dành tập podcast ngày hôm nay để chia sẻ lại với các bạn về hành trình du học của mình với danh nghĩa 1 du học sinh không có điều kiện.  Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

16m
Apr 25, 2022
021. Áp lực học hành bao giờ mới nguôi

Xin chào mọi người, Mình lên kịch bản cho tập podcast này vào thời điểm mình căng thẳng và mệt mỏi nhất với việc học để chuẩn bị cho bài thi rượu vang của mình. Cũng rất trùng hợp vì thời điểm đó trên mạng xã hội rầm rộ về vấn đề áp lực học hành của các bạn học sinh. Tập podcast ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái áp lực học hành mình đã trải qua trong suốt 15 năm đèn sách để các bạn thấy bản thân mình không hề cô đơn. Và liệu cái áp lực đấy có bao giờ kết thúc không? Hãy cùng mình trò chuyện trong tập podcast ngày hôm nay nhé. Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

13m
Apr 18, 2022
020. Khát khao đi tìm sự ngưỡng mộ

Xin chào mọi người,  Dạo gần đây mình mới nhận ra là mình sống chỉ để đi tìm sự ngưỡng mộ. Mình làm mọi thứ cũng chỉ vì 1 mục đích: Được người khác ngưỡng mộ. Mình đã tưởng sự ngưỡng mộ là động lực giúp mình nỗ lực nhiều hơn. Nhưng rồi cuối cùng nó khiến mình luôn cảm thấy thật vọng về bản thân mỗi khi mình làm gì đó mà không nhận được sự ngưỡng mộ. Mình dành tập podcast ngày hôm nay để chia sẻ lại cái gánh nặng của việc luôn khát khao đi tìm sự ngưỡng mộ  Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

11m
Mar 08, 2022
019. Những tổn thương chuyện tình yêu rồi cũng sẽ lành

Xin chào mọi người,  Hôm nay là lần đầu tiên chúng mình nói về chuyện tình yêu. Người lạ nhìn mình sẽ luôn có cảm giác mình là đứa không quan tâm đến chuyện yêu đương là gì. Ấy vậy mà tình trường của mình cũng gian nan và ly kì lắm đó. Cũng giống như bao bạn trẻ khác ở độ tuổi tập lớn, mình cũng đã từng trải qua những khoảng thời gian yêu đương lãng mạn, hẹn thề đi cùng nhau mãi mãi rồi chia tay "oạch" 1 cái và ngồi 1 góc trong phòng khóc tu tu. Mình cũng đã từng nghĩ mình sẽ không thể yêu thêm 1 ai nữa vì những mối tình trước đã đem lại quá nhiều tổn thương cho mình. Liệu điều đó có đúng hay không? Liệu những tổn thương trong chuyện tình cảm có thể chữa lành? Hãy cùng mình trò chuyện về tình yêu và những lần chia tay đẫm nước mắt nhé.  Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

11m
Feb 23, 2022
018. Cảm giác tội lỗi khi tận hưởng cuộc sống

Xin chào tất cả các bạn, Chào mừng các bạn đến với 1 tập podcast được thu khi còn đang ngái ngủ. Mình vừa trải qua chuỗi ngày ăn chơi "sa đoạ" để hiểu được giá trị của việc hưởng thụ cuộc sống 1 cách trọn vẹn mà không bận tâm tới chuyện cơm áo gạo tiền. Cùng nghe về cảm giác tội lỗi khi bản thân đang cố gắng tận hưởng cuộc sống trong tập podcast tuần này nhé.  Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

14m
Jan 27, 2022