GIẢI THỂ VĂN HOÁ ĐẢNG

Giải Thể Văn Hoá Đảng

About

Cuốn sách này sẽ liệt kê phân tích rõ Trung Cộng đã tiến hành thay thế văn hóa truyền thống một cách hệ thống như thế nào, đã tiến hành cải tạo tư tưởng một cách hệ thống ra sao, sử dụng thủ đoạn truyền bá như thế nào, cho đến biểu hiện của những người sau khi bị cải tạo tư tưởng, v.v.. Văn hóa đảng trong tuyên truyền, hệ thống lời nói trong Văn hóa đảng, Văn hóa đảng trong cuộc sống cho đến tư duy Văn hóa đảng đã thành thói quen, cùng những biểu hiện cụ thể rộng khắp của chúng trong tư tưởng đến ngôn ngữ hành vi sẽ tiếp tục được bàn luận tường tận trong các phần sau đây.

Available on

Community

25 episodes

25 - Lời kết

GIẢI THỂ VĂN HOÁ ĐẢNG Lời kết Xem link gốc: https://9binh.com/giai-the-van-hoa-dang/loi-ket.html

14m
Aug 17, 2020
24 - Chương 8: Thói quen tư duy kiểu Văn hóa đảng (phần hạ) P2

GIẢI THỂ VĂN HOÁ ĐẢNG Chương 8: Thói quen tư duy kiểu Văn hóa đảng (phần hạ) P2 Xem link gốc: https://9binh.com/giai-the-van-hoa-dang/chuong-8-thoi-quen-tu-duy-kieu-van-hoa-dang-phan-ha.html

41m
Aug 17, 2020
23 - Chương 8: Thói quen tư duy kiểu Văn hóa đảng (phần hạ) P1

GIẢI THỂ VĂN HOÁ ĐẢNG Chương 8: Thói quen tư duy kiểu Văn hóa đảng (phần hạ) P1 Xem link gốc: https://9binh.com/giai-the-van-hoa-dang/chuong-8-thoi-quen-tu-duy-kieu-van-hoa-dang-phan-ha.html

31m
Aug 17, 2020
22 - Chương 8: Thói quen tư duy kiểu Văn hóa đảng (phần thượng) P2

GIẢI THỂ VĂN HOÁ ĐẢNG Chương 8: Thói quen tư duy kiểu Văn hóa đảng (phần thượng) P2 Xem link gốc: https://9binh.com/giai-the-van-hoa-dang/chuong-8-thoi-quen-tu-duy-kieu-van-hoa-dang.html

23m
Aug 17, 2020
21 - Chương 8: Thói quen tư duy kiểu Văn hóa đảng (phần thượng) P1

GIẢI THỂ VĂN HOÁ ĐẢNG Chương 8: Thói quen tư duy kiểu Văn hóa đảng (phần thượng) P1 Xem link gốc: https://9binh.com/giai-the-van-hoa-dang/chuong-8-thoi-quen-tu-duy-kieu-van-hoa-dang.html

45m
Aug 17, 2020
20 - Chương 7: Văn hóa đảng trong cuộc sống (phần hạ) P2

GIẢI THỂ VĂN HOÁ ĐẢNG Chương 7: Văn hóa đảng trong cuộc sống (phần hạ) P2 Xem link gốc: https://9binh.com/giai-the-van-hoa-dang/chuong-7-van-hoa-dang-trong-cuoc-song-phan-ha.html

37m
Aug 17, 2020
19 - Chương 7: Văn hóa đảng trong cuộc sống (phần hạ) P1

GIẢI THỂ VĂN HOÁ ĐẢNG Chương 7: Văn hóa đảng trong cuộc sống (phần hạ) Xem link gốc: https://9binh.com/giai-the-van-hoa-dang/chuong-7-van-hoa-dang-trong-cuoc-song-phan-ha.html

30m
Aug 17, 2020
18 - Chương 7: Văn hóa đảng trong cuộc sống (phần thượng)

GIẢI THỂ VĂN HOÁ ĐẢNG Chương 7: Văn hóa đảng trong cuộc sống (phần thượng) Xem link gốc: https://9binh.com/giai-the-van-hoa-dang/chuong-7-van-hoa-dang-trong-cuoc-song.html

39m
Aug 17, 2020
17 - Chương 6: Những ngôn từ của đảng đã trở thành thói quen (phần hạ) P2

GIẢI THỂ VĂN HOÁ ĐẢNG Chương 6: Những ngôn từ của đảng đã trở thành thói quen (phần hạ) P2 Xem link gốc: https://9binh.com/giai-the-van-hoa-dang/chuong-6-ngon-ngu-dang-da-tro-thanh-thoi-quen-phan-ha.html

42m
Aug 17, 2020
16 - Chương 6: Những ngôn từ của đảng đã trở thành thói quen (phần hạ) P1

GIẢI THỂ VĂN HOÁ ĐẢNG Chương 6: Những ngôn từ của đảng đã trở thành thói quen (phần hạ) P1 Xem link gốc: https://9binh.com/giai-the-van-hoa-dang/chuong-6-ngon-ngu-dang-da-tro-thanh-thoi-quen-phan-ha.html

42m
Aug 17, 2020
15 - Chương 6: Những ngôn từ của đảng đã trở thành thói quen (phần thượng) P2

GIẢI THỂ VĂN HOÁ ĐẢNG Chương 6: Những ngôn từ của đảng đã trở thành thói quen (phần thượng) P2 Xem link gốc: https://9binh.com/giai-the-van-hoa-dang/chuong-6-ngon-ngu-dang-da-tro-thanh-thoi-quen.html

38m
Aug 17, 2020
14 - Chương 6: Những ngôn từ của đảng đã trở thành thói quen (phần thượng) P1

GIẢI THỂ VĂN HOÁ ĐẢNG Chương 6: Những ngôn từ của đảng đã trở thành thói quen (phần thượng) P1 Xem link gốc: https://9binh.com/giai-the-van-hoa-dang/chuong-6-ngon-ngu-dang-da-tro-thanh-thoi-quen.html

44m
Aug 17, 2020
13 - Chương 5: Biểu hiện thường thấy của văn hóa đảng trong tuyên truyền (phần hạ)

GIẢI THỂ VĂN HOÁ ĐẢNG Chương 5: Biểu hiện thường thấy của văn hóa đảng trong tuyên truyền (phần hạ) Xem link gốc: https://9binh.com/giai-the-van-hoa-dang/chuong-5-bieu-hien-thuong-thay-cua-van-hoa-dang-trong-tuyen-truyen.html

59m
Aug 17, 2020
12 - Chương 5: Biểu hiện thường thấy của Văn hóa đảng trong tuyên truyền (phần thượng)

GIẢI THỂ VĂN HOÁ ĐẢNG Chương 5: Biểu hiện thường thấy của Văn hóa đảng trong tuyên truyền (phần thượng) Xem link gốc: https://9binh.com/giai-the-van-hoa-dang/chuong-5-bieu-hien-thuong-thay-cua-van-hoa-dang-trong-tuyen-truyen-phan-thuong.html

1h 20m
Aug 17, 2020
11 - Chương 4: Biểu hiện của người ta sau khi bị cải tạo tư tưởng (phần hạ)

GIẢI THỂ VĂN HOÁ ĐẢNG Chương 4: Biểu hiện của người ta sau khi bị cải tạo tư tưởng (phần hạ) Xem link gốc: https://9binh.com/giai-the-van-hoa-dang/chuong-4-bieu-hien-cua-nhung-nguoi-sau-khi-bi-cai-tao-tu-tuong-phan.html

1h 8m
Aug 17, 2020
10 - Chương 4: Biểu hiện của người ta sau khi bị cải tạo tư tưởng (phần thượng) P2

GIẢI THỂ VĂN HOÁ ĐẢNG Chương 4: Biểu hiện của người ta sau khi bị cải tạo tư tưởng (phần thượng) P2 Xem link gốc: https://9binh.com/giai-the-van-hoa-dang/chuong-4-bieu-hien-cua-nhung-nguoi-sau-khi-bi-cai-tao-tu-tuong.html

32m
Aug 17, 2020
09 - Chương 4: Biểu hiện của người ta sau khi bị cải tạo tư tưởng (phần thượng) P1

GIẢI THỂ VĂN HOÁ ĐẢNG Chương 4: Biểu hiện của người ta sau khi bị cải tạo tư tưởng (phần thượng) P1 Xem link gốc: https://9binh.com/giai-the-van-hoa-dang/chuong-4-bieu-hien-cua-nhung-nguoi-sau-khi-bi-cai-tao-tu-tuong.html

1h 9m
Aug 17, 2020
08 - Chương 3: Các thủ đoạn nhồi nhét (phần hạ)

GIẢI THỂ VĂN HOÁ ĐẢNG Chương 3: Các thủ đoạn nhồi nhét (phần hạ) Xem link gốc: https://9binh.com/giai-the-van-hoa-dang/chuong-3-cac-thu-doan-tuyen-truyen-phan-ha.html

46m
Aug 17, 2020
07 - Chương 3: Các thủ đoạn nhồi nhét (phần trung)

GIẢI THỂ VĂN HOÁ ĐẢNG Chương 3: Các thủ đoạn nhồi nhét (phần trung) Xem link gốc: https://9binh.com/giai-the-van-hoa-dang/chuong-3-cac-thu-doan-tuyen-truyen-phan-trung.html

1h 7m
Aug 17, 2020
06 - Chương 3: Các thủ đoạn nhồi nhét (phần thượng)

GIẢI THỂ VĂN HOÁ ĐẢNG Chương 3: Các thủ đoạn nhồi nhét (phần thượng) Xem link gốc: https://9binh.com/giai-the-van-hoa-dang/chuong-3-cac-thu-doan-tuyen-truyen-phan-thuong.html

1h 5m
Aug 17, 2020
05 - Chương 2: Cải tạo tư tưởng một cách hệ thống (phần hạ)

GIẢI THỂ VĂN HOÁ ĐẢNG Chương 2: Cải tạo tư tưởng một cách hệ thống (phần hạ) Xem link gốc: https://9binh.com/giai-the-van-hoa-dang/chuong-2-cai-tao-tu-tuong-mot-cach-he-thong-phan-ha.html

1h 9m
Aug 17, 2020
04 - Chương 2: Cải tạo tư tưởng một cách hệ thống (phần trung)

GIẢI THỂ VĂN HOÁ ĐẢNG Chương 2: Cải tạo tư tưởng một cách hệ thống (phần trung) Xem link gốc: https://9binh.com/giai-the-van-hoa-dang/chuong-2-cai-tao-tu-tuong-mot-cach-he-thong-phan-trung.html

34m
Aug 17, 2020
03 - Chương 2: Cải tạo tư tưởng một cách hệ thống (phần thượng)

GIẢI THỂ VĂN HOÁ ĐẢNG Chương 2: Cải tạo tư tưởng một cách hệ thống (phần thượng) Xem link gốc: https://9binh.com/giai-the-van-hoa-dang/chuong-2-cai-tao-tu-tuong-mot-cach-he-thong-phan-thuong.html

1h 13m
Aug 17, 2020
02 - Chương 1: Thay thế Văn hóa Truyền thống một cách hệ thống

GIẢI THỂ VĂN HOÁ ĐẢNG Chương 1: Thay thế Văn hóa Truyền thống một cách hệ thống Xem link gốc: https://9binh.com/giai-the-van-hoa-dang/chuong-1-thay-the-van-hoa-truyen-thong-mot-cach-he-thong.html

53m
Aug 17, 2020
01 - Tự Luận

Giải Thể Văn Hoá Đảng - Tự Luận Xem link gốc: https://9binh.com/giai-the-van-hoa-dang/tu-luan.html

7m
Aug 17, 2020