Pháp Môn Niệm Phật

Lotus

About

Pháp Môn Niệm Phật

Available on

Community

22 episodes

15_Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật 02 (Sư Ông Vạn Đức)

15_Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật 02 (Sư Ông Vạn Đức)

37m
Oct 16, 2021
15_Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật 01 (Sư Ông Vạn Đức)

15_Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật 01 (Sư Ông Vạn Đức)

1h 4m
Oct 16, 2021
Thầy Chân Hiếu_18_Tâm bình khí tĩnh 3

18_Tâm bình khí tĩnh 3 https://www.tinhtongphapyeu.info/phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/thayChanHieu.php

22m
May 08, 2021
Thầy Chân Hiếu_17_Tâm bình khí tĩnh 2

17_Tâm bình khí tĩnh 2 https://www.tinhtongphapyeu.info/phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/thayChanHieu.php

9m
May 08, 2021
Thầy Chân Hiếu_16_Tâm bình khí tĩnh 1

16_Tâm bình khí tĩnh 1 https://www.tinhtongphapyeu.info/phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/thayChanHieu.php

19m
May 08, 2021
Thầy Chân Hiếu_14_Cách nhớ Phật

14_Cách nhớ Phật https://www.tinhtongphapyeu.info/phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/thayChanHieu.php

10m
May 08, 2021
Thầy Chân Hiếu_12_Tâm niệm, tâm nghe, buông xả, chân thật

12_Tâm niệm, tâm nghe, buông xả, chân thật https://www.tinhtongphapyeu.info/phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/thayChanHieu.php

26m
May 08, 2021
Thầy Chân Hiếu_11_Cách niệm Phật, niềm tin quan trọng

11_Cách niệm Phật, niềm tin quan trọng https://www.tinhtongphapyeu.info/phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/thayChanHieu.php

15m
May 08, 2021
Thầy Chân Hiếu_10_Luôn nhớ Phật, niệm Phật

10_Luôn nhớ Phật, niệm Phật https://www.tinhtongphapyeu.info/phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/thayChanHieu.php

21m
May 08, 2021
Thầy Chân Hiếu_09_Cách niệm Phật dẹp vọng tưởng

09_Cách niệm Phật dẹp vọng tưởng https://www.tinhtongphapyeu.info/phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/thayChanHieu.php

17m
May 08, 2021
Thầy Chân Hiếu_08_Niệm Phật 4 chữ, lòng thành, vọng tưởng, phải có tín - nguyện

08_Niệm Phật 4 chữ, lòng thành, vọng tưởng, phải có tín - nguyện https://www.tinhtongphapyeu.info/phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/thayChanHieu.php

29m
May 08, 2021
Sư ông Chánh Trí niệm Phật

Sư ông Chánh Trí niệm Phật

3m
May 08, 2021
Thầy Chân Hiếu_07_Cách niệm Phật để dẹp vọng tưởng và hôn trầm

07_Cách niệm Phật để dẹp vọng tưởng và hôn trầm https://www.tinhtongphapyeu.info/phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/thayChanHieu.php

22m
May 08, 2021
Thầy Chân Hiếu_06_Nhớ Phật, niệm Phật, dùng sức nhẹ mới thoải mái, phải nghe tiếng trong lòng, chân thành

06_Nhớ Phật, niệm Phật, dùng sức nhẹ mới thoải mái, phải nghe tiếng trong lòng, chân thành https://www.tinhtongphapyeu.info/phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/thayChanHieu.php

29m
May 08, 2021
Thầy Chân Hiếu_05_Phương pháp niệm Phật: nghe tiếng trong tâm, kèm vọng tưởng bằng cách nghe tiếng trong tâm cho rõ và nhớ Phật

05_Phương pháp niệm Phật: nghe tiếng trong tâm, kèm vọng tưởng bằng cách nghe tiếng trong tâm cho rõ và nhớ Phật https://www.tinhtongphapyeu.info/phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/thayChanHieu.php

12m
May 08, 2021
Thầy Chân Hiếu_04_Phương pháp niệm Phật: thư thả, ý niệm về Đức Phật phải có, tiếng Phật rõ

04_Phương pháp niệm Phật: thư thả, ý niệm về Đức Phật phải có, tiếng Phật rõ https://www.tinhtongphapyeu.info/phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/thayChanHieu.php

7m
May 08, 2021
Thầy Chân Hiếu_03_Thập niệm ký số

03_Thập niệm ký số https://www.tinhtongphapyeu.info/phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/thayChanHieu.php

16m
May 08, 2021
Thầy Chân Hiếu_02_Phương pháp niệm Phật: trong tâm phải có Phật, điều hòa khí lực, điều thân, điều tâm, lắng nghe

02_Phương pháp niệm Phật: trong tâm phải có Phật, điều hòa khí lực, điều thân, điều tâm, lắng nghe https://www.tinhtongphapyeu.info/phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/thayChanHieu.php

6m
May 08, 2021
Thầy Chân Hiếu_01_Phương pháp niệm Phật của Tổ Ấn Quang

01_Phương pháp niệm Phật của Tổ Ấn Quang HTTPS://WWW.TINHTONGPHAPYEU.INFO/PHAPAM/HANHTRI/THAYTHICHCHANHIEU/THAYCHANHIEU.PHP

26m
May 08, 2021
Thầy Chân Hiếu_13_Phải có tâm tha thiết nhớ Phật, muốn vãng sanh và tâm lâu dài

13_Phải có tâm tha thiết nhớ Phật, muốn vãng sanh và tâm lâu dài https://www.tinhtongphapyeu.info/phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/thayChanHieu.php

28m
May 08, 2021
Thầy Chân Hiếu_15_Niệm Phật phải nghe cho ra Đức Phật, niệm từ tâm, nhiếp nhĩ căn

15_Niệm Phật phải nghe cho ra Đức Phật, niệm từ tâm, nhiếp nhĩ căn https://www.tinhtongphapyeu.info/phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/thayChanHieu.php

4m
May 08, 2021
Thầy Chân Hiếu_19_Cách thức nhiếp tâm niệm Phật

19_Cách thức nhiếp tâm niệm Phật https://www.tinhtongphapyeu.info/phapam/hanhtri/thayThichChanHieu/thayChanHieu.php

50m
May 08, 2021