Mình đã bắt đầu học tiếng Anh như thế nào? TA đã mang lại cho mình những gì?
JUL 06, 2021
Description Community
About
chia sẻ lại quá trình học tiếng Anh của Thanh từ nhỏ đến lúc đi làm, những lợi ích, trải nghiệm, lợi thế mà TA đã mang lại cho mình.
Comments