Tri Kỷ Của Bụt – Chương 15. Tìm Niết Bàn Ngay Trong Sinh Tử (B)
FEB 11
Description Community
About
"Niết bàn, dù là Niết bàn hữu dư y hay Niết bàn vô dư y đều vượt thoát ý niệm sinh và tử. Không có Niết bàn để ta đến vì ta đang ở trong Niết bàn. Bản chất của chúng ta cũng như bản chất của đám mây là vô sinh bất diệt. Chỉ cần giác ngộ là ta có Niết bàn, mà giác ngộ là lấy đi những ý niệm sinh và diệt, có và không. Lấy đi ý niệm có-không, sinh-diệt thì Niết bàn hiện ra." – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh


---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/thich-nhat-hanh-podcast/message
Comments