Quốc hội với cử tri: Cần cơ chế chính sách thiết thực để liên kết vùng hiệu quả
AUG 05
Description Community
About

- Ban hành các Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho một số địa phương; ban hành Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai và đường bộ cao tốc… Quốc hội đã kịp thời quyết định những vấn đề quan trọng nhằm tạo điều kiện để các vùng liên kết phát triển. Để thực hiện thành công các Nghị quyết này cần phải thống nhất quan điểm muốn đi xa và bền vững phải đi cùng nhau, phát triển cả vùng; Thể chế vùng phải lấy quy hoạch làm cơ sở pháp lý điều phối liên kết vùng; Bộ máy vùng phải có đủ năng lực, thẩm quyền, nguồn lực, xây dựng cơ chế ngân sách riêng cho vùng; Bên cạnh đó, cần phối hợp đồng bộ đầu tư kết cấu hạ tầng trong vùng.---

Support this podcast: https://anchor.fm/vov1nc/support
Comments