Nghệ thuật hạnh phúc trong thế giới phiền não

Đạt Lai Lạt Ma & Howard C. Cutler - Tuệ Uyển chuyển ngữ

About

Trình bày: Liên Xuyến - Liên Phượng.
Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma & Howard C. Cutler - Tuệ Uyển chuyển ngữ.

Available on

Community

24 episodes

Lời giới thiệu

Trình bày: Liên Xuyến - Liên Phượng. Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma & Howard C. Cutler - Tuệ Uyển chuyển ngữ.

1s
Feb 07, 2020
Lời người dịch

Trình bày: Liên Xuyến - Liên Phượng. Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma & Howard C. Cutler - Tuệ Uyển chuyển ngữ.

1s
Feb 07, 2020
Lưu ý của tác giả

Trình bày: Liên Xuyến - Liên Phượng. Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma & Howard C. Cutler - Tuệ Uyển chuyển ngữ.

1s
Feb 07, 2020
Giới thiệu

Trình bày: Liên Xuyến - Liên Phượng. Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma & Howard C. Cutler - Tuệ Uyển chuyển ngữ.

1s
Feb 07, 2020
PHẦN MỘT: Tôi, chúng ta và họ - Chương 1: Tôi chống với chúng ta

Trình bày: Liên Xuyến - Liên Phượng. Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma & Howard C. Cutler - Tuệ Uyển chuyển ngữ.

1s
Feb 07, 2020
Chương 2: Tôi và chúng ta

Trình bày: Liên Xuyến - Liên Phượng. Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma & Howard C. Cutler - Tuệ Uyển chuyển ngữ.

1s
Feb 07, 2020
Chương 3: Thành kiến (chúng ta chống lại họ)

Trình bày: Liên Xuyến - Liên Phượng. Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma & Howard C. Cutler - Tuệ Uyển chuyển ngữ.

1s
Feb 07, 2020
Chương 4: Vượt thắng thành kiến

Trình bày: Liên Xuyến - Liên Phượng. Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma & Howard C. Cutler - Tuệ Uyển chuyển ngữ.

1s
Feb 07, 2020
Chương 5: Chủ nghĩa quốc gia cực đoan

Trình bày: Liên Xuyến - Liên Phượng. Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma & Howard C. Cutler - Tuệ Uyển chuyển ngữ.

1s
Feb 07, 2020
PHẦN HAI: Bạo động chống lại đối thoại - Chương 6: Thăm lại bản chất con người

Trình bày: Liên Xuyến - Liên Phượng. Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma & Howard C. Cutler - Tuệ Uyển chuyển ngữ.

1s
Feb 07, 2020
Chương 7: Những nguyên nhân của bạo động

Trình bày: Liên Xuyến - Liên Phượng. Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma & Howard C. Cutler - Tuệ Uyển chuyển ngữ.

1s
Feb 07, 2020
Chương 8: Những gốc rễ của bạo động

Trình bày: Liên Xuyến - Liên Phượng. Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma & Howard C. Cutler - Tuệ Uyển chuyển ngữ.

1s
Feb 07, 2020
Chương 9: Đối phó với sợ hãi

Trình bày: Liên Xuyến - Liên Phượng. Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma & Howard C. Cutler - Tuệ Uyển chuyển ngữ.

1s
Feb 07, 2020
PHẦN BA: Hạnh phúc trong thế giới phiền não - Chương 10: Đương đầu với một thế giới phiền não

Trình bày: Liên Xuyến - Liên Phượng. Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma & Howard C. Cutler - Tuệ Uyển chuyển ngữ.

1s
Feb 07, 2020
Chương 11: Hy vọng, lạc quan và khả năng phục hồi

Trình bày: Liên Xuyến - Liên Phượng. Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma & Howard C. Cutler - Tuệ Uyển chuyển ngữ.

1s
Feb 07, 2020
Chương 12: Hạnh phúc nội tại, hạnh phúc ngoại tại và niềm tin

Trình bày: Liên Xuyến - Liên Phượng. Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma & Howard C. Cutler - Tuệ Uyển chuyển ngữ.

1s
Feb 07, 2020
Chương 13: Những cảm xúc tích cực và việc xây dựng một thế giới mới

Trình bày: Liên Xuyến - Liên Phượng. Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma & Howard C. Cutler - Tuệ Uyển chuyển ngữ.

1s
Feb 07, 2020
Chương 14: Tìm ra tánh nhân bản chung của chúng ta

Trình bày: Liên Xuyến - Liên Phượng. Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma & Howard C. Cutler - Tuệ Uyển chuyển ngữ.

1s
Feb 07, 2020
Chương 15: Sự thấu cảm, bi mẫn và việc tìm kiếm hạnh phúc trong thế giới phiền não

Trình bày: Liên Xuyến - Liên Phượng. Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma & Howard C. Cutler - Tuệ Uyển chuyển ngữ.

1s
Feb 07, 2020
PHẦN BỐN: Bản chất hạnh phúc- Mục tiêu của đời sống

Trình bày: Liên Xuyến - Liên Phượng. Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma & Howard C. Cutler - Tuệ Uyển chuyển ngữ.

1s
Feb 07, 2020
Hơi ấm nhân loại và từ bi

Trình bày: Liên Xuyến - Liên Phượng. Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma & Howard C. Cutler - Tuệ Uyển chuyển ngữ.

1s
Feb 07, 2020
Chuyển hóa khổ đau

Trình bày: Liên Xuyến - Liên Phượng. Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma & Howard C. Cutler - Tuệ Uyển chuyển ngữ.

1s
Feb 07, 2020
Vượt thắng chướng ngại

Trình bày: Liên Xuyến - Liên Phượng. Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma & Howard C. Cutler - Tuệ Uyển chuyển ngữ.

1s
Feb 07, 2020
Sống đời tâm linh

Trình bày: Liên Xuyến - Liên Phượng. Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma & Howard C. Cutler - Tuệ Uyển chuyển ngữ.

1s
Feb 07, 2020