Phàm Nhân Tu Tiên Truyện

MinH

About

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện là một bộ truyện tiên hiệp dài tập được tác giả Vong Ngữ viết từ năm 2008 kể về Hàn Lập, một thiếu niên bình thường nhưng lại gặp vô vàn cơ duyên để bước đi trên con đường tu tiên.
Bộ truyện được đọc bởi Thành Long và hiệu đính bởi MinH.

Available on

Community

61 episodes

Chương 62 - Giao dịch

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

13m
Mar 09, 2021
Chương 61 - Thần diệt

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

10m
Mar 09, 2021
Chương 60 - Thí độc

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

11m
Mar 09, 2021
Chương 59 - Tam đại thiết tắc

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

14m
Mar 09, 2021
Chương 58 - Tu tiên giả

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

12m
Mar 09, 2021
Chương 57 - Thân tỉnh địch vong

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

11m
Mar 09, 2021
Chương 56 - Quang cầu chi chiến

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

13m
Mar 09, 2021
Chương 55 - Đệ tam nhân

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

11m
Mar 09, 2021
Chương 54 - Định thần phù

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

11m
Mar 09, 2021
Chương 53 - Mỹ nam tử

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

12m
Mar 09, 2021
Chương 52 - Thất quỷ phệ hồn

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

11m
Mar 09, 2021
Chương 51 - Cự hán hiển uy

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

12m
Mar 09, 2021
Chương 50 - Triền hương ti

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

10m
Mar 08, 2021
Chương 49 - Sáo trung sáo

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

11m
Mar 08, 2021
Chương 48 - Trá ngữ

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

11m
Mar 08, 2021
Chương 47 - Ma Ngân thủ đối La Yên bộ

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

12m
Mar 08, 2021
Chương 46 - Phá thang nhất kiếm

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

11m
Mar 08, 2021
Chương 45 - Ám toán dữ lão nha

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

10m
Mar 08, 2021
Chương 44 - Vô nhan đề

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

11m
Mar 08, 2021
Chương 43 - Vạn sự cụ bị

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

13m
Mar 08, 2021
Chương 42 - Vân sí điểu

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

12m
Mar 08, 2021
Chương 41 - Lưu ngôn dạ xuất

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

11m
Mar 08, 2021
Chương 40 - Bí kỹ uyên nguyên

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

12m
Mar 07, 2021
Chương 39 - Điều kiện biến thái

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

9m
Mar 07, 2021
Chương 38 - Đêm gặp gian tế

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

11m
Mar 07, 2021
Chương 37 - Tam bất luyện

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

9m
Mar 07, 2021
Chương 36 - Giật mình

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

9m
Mar 07, 2021
Chương 35 - Thâu bí tịch

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

11m
Mar 07, 2021
Chương 34 - Trát nhãn kiếm pháp

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

10m
Mar 07, 2021
Chương 33 - Tư hạ giao dịch

Bộ truyện tiên hiệp dài tập Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long và hiệu đính bởi MinH. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/minhiep/message

11m
Mar 06, 2021