Pháp Âm Phật Giáo

Pháp Âm Phật Giáo

About

Nơi chia sẻ những bài thuyết giảng của quý sư thầy thuộc Phật Giáo Việt Nam

Available on

Community

385 episodes

TT. Thích Thiện Thuận - Hạnh Nguyện Quán Thế Âm

- Chủ đề: Hạnh Nguyện Quán Thế Âm - Thầy: TT. Thích Thiện Thuận - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=yFqb-yYY3Io

48m
Nov 20, 2021
Thích Pháp Hòa - Đường Dài Luân Hồi

- Chủ đề: Đường Dài Luân Hồi - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ANW14fIUGqI

39m
Nov 19, 2021
Thích Pháp Hòa - Bạn Tăng Thượng

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 35 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=NDQoP4aZsyk

38m
Nov 18, 2021
Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 35)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 35 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=4Q_UYOXzZ_E

1h 23m
Nov 17, 2021
Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 34)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 34 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=sgK4ss0IwsA

1h 32m
Nov 16, 2021
Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 33)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 33 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=_EUAnG492i8

1h 19m
Nov 15, 2021
Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 32)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 32 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=YyJwy6VtFpo

1h 34m
Nov 14, 2021
Thích Pháp Hòa - Biết, Hiểu, Làm

- Chủ đề: Biết - Hiểu - Làm - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=nPkbYVNA0gU

35m
Nov 13, 2021
Thích Pháp Hòa - Tận Dụng Sinh Tử

- Chủ đề: Tận Dụng Sinh Tử - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=wOC-PczqXSk

40m
Nov 12, 2021
Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 36

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 36 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=u_12ayEz8Yc

1h 1m
Nov 11, 2021
Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 35

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 35 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=0qoQhGfAzuk

55m
Nov 10, 2021
Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 34

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 34 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=aoZbR5RRS6w

55m
Nov 09, 2021
Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 33

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 33 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ps-FpOupbA4

50m
Nov 07, 2021
Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 32

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 32 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=jCrZyZlRmH0

56m
Nov 07, 2021
Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 31

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 31 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=BQoRSiHHGdM

54m
Nov 05, 2021
Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 30

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 30 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=LR_MCaXmPH4

1h 4m
Nov 04, 2021
Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 29

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 29 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=6GhDpcGpxWM

56m
Nov 03, 2021
Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 28

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 28 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=d1q9x9VYjbo

56m
Nov 02, 2021
Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 27

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 27 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=qV5Lpw4Yuiw

56m
Nov 01, 2021
HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 29) Tổng Kết

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 29 - Tổng Kết - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=cW7pGrBrJz4

1h 10m
Nov 01, 2021
Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 26

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 26 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=KGiiuoa-wJM

58m
Oct 31, 2021
HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 28) Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 28 - Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=DNL9OSlTQ6g

43m
Oct 31, 2021
Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 25

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 25 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=OuSNQiZ3YMU

53m
Oct 30, 2021
HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 27) Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 27 - Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Xerw0f2DTWg

41m
Oct 30, 2021
Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 24

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 24 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=U6dpDD0gCVU

53m
Oct 29, 2021
HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 26) Phẩm Đà La Ni

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 26 - Phẩm Đà La Ni - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=BP-Gzg_Y9u4

12m
Oct 29, 2021
Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 23

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 23 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=S1RbCnqXGhQ

48m
Oct 28, 2021
Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 31)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 31 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Gy8WCBsaUtU

1h 30m
Oct 28, 2021
HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 25) Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 25 - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=EchumNBTwm8

53m
Oct 28, 2021
Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 22

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 22 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=vte6Zd1CF_8

54m
Oct 27, 2021