Phượng Tím Podcast - Sách Nói Phật Giáo

Phượng Tím Podcast - Sách Nói Phật Giáo

About

Phượng Tím Podcast, nghe đọc truyện, sách nói audio books miễn phí. https://shorten.asia/g2Pm6Pav

Available on

Community

52 episodes

Pháp Như Lý Tác Ý - Trưởng lão Thích Thông Lạc

Pháp Như Lý Tác Ý - Trưởng lão Thích Thông Lạc --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

1h 20m
Sep 19, 2021
Pháp âm 1993 - Được thân người là khó - Trưởng lão Thích Thông Lạc

Được thân người là khó - Trưởng lão Thích Thông Lạc --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

1h 29m
Aug 10, 2021
Pháp âm 1990 - Đường về xứ Phật 2 - Trưởng lão Thích Thông Lạc

1- Con Người Khổ Do Thân, Khẩu, Ý Tạo Nhân Ác 3- Giết Hại Chúng Sanh Đem Đến Hậu Quả Bi Thảm 4- Hãy Cứu Giúp Chúng Sanh Khi Hoạn Nạn 5- Bản Năng Hung Ác Từ Nhiều Đời Kiếp 6- Thiện Hữu Tri Thức, Người Quan Trọng Nhất Đời Tu 7- Người Ở Đời Chưa Có Tình Thương Chân Thật 8- Cách Tập Thương Yêu 9- Muốn Hòa Bình Thế Giới Thì Không Sát Sanh 10- Thương Yêu Bằng Hành Động Cứu Mạng Chúng Sanh 11- Thương Yêu Bằng Hành Động Hy Sinh Cứu Người 12- Thương Yêu Bằng Hành Động Nhẫn Nhục 13- Thương Yêu Bằng Hành Động Sẻ Chia 14- Giết Hại Chúng Sanh Là Tội Lỗi Nặng Nề Nhất --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

1h 30m
Aug 10, 2021
Pháp âm 1990 - Đường về xứ Phật 1 - Trưởng lão Thích Thông Lạc

1- Nhân Duyên Thầy Dạy Đường Về Xứ Phật 2- Đạo Phật Là Tôn Giáo Dạy Con Người Đạo Đức 3- Những Trường Hợp Lạc Nẻo Trong Đạo Phật 4- Đạo Phật Tu Tập Ngăn Chặn Ác, Tăng Trưởng Thiện 5- Muốn Tu Hành Phải Đủ Phước Duyên 6- Tích Lũy Phước Thiện Là Pháp Môn Màu Nhiệm Nhất 7- Tội Hay Phước Là Do Chính Mình Làm Ác Hay Thiện 8- Sáng Suốt Nhận Định Thiện Ác Trong Từng Hành Động 9- Ngũ Giới, Thập Thiện Là Nền Tảng Vững Chắc Để Tiến Tu 10- 20 Câu Hỏi Về Con Người 11- Thân Người Là Quả Của Hành Động Giết Hại Chúng Sanh 12- Con Người Khổ Do Thân, Khẩu, Ý Tạo Nhân Ác --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

1h 27m
Aug 10, 2021
Đạo Đức Giải Thoát - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như

“ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT”, ghi lại Pháp âm lời dạy của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy năm 1994. Đạo Đức Giải Thoát - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như Phượng Tím Podcast phuongtimpodcast@gmail.com https://phuongtimpodcast.wordpress.com https://phuongtimpodcast.wordpress.com/ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

1h 11m
May 04, 2021
Người Phật Tử Cần Biết (Tập 2) - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như

Người Phật Tử Cần Biết (Tập 2) - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như Phượng Tím Podcast phuongtimpodcast@gmail.com https://phuongtimpodcast.wordpress.com https://phuongtimpodcast.wordpress.com/ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

5h 46m
Sep 03, 2020
Người Phật Tử Cần Biết (Tập 1) - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như

Người Phật Tử Cần Biết (Tập 1) - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như Phượng Tím Podcast phuongtimpodcast@gmail.com https://phuongtimpodcast.wordpress.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

5h 10m
Sep 03, 2020
Lòng Yêu Thương (Tập 2) - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như

Lòng Yêu Thương (Tập 2) - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như Phượng Tím Podcast WWW.PHUONGTIM.COM https://www.phuongtim.com/ phuongtimpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

3h 5m
Sep 03, 2020
Lòng Yêu Thương (Tập 1) - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như

Lòng Yêu Thương (Tập 1) - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như Phượng Tím Podcast WWW.PHUONGTIM.COM https://www.phuongtim.com/ phuongtimpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

2h 54m
Sep 03, 2020
Giới Đức Làm Người (Tập 2) - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như

Giới Đức Làm Người (Tập 2) - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như Phượng Tím Podcast WWW.PHUONGTIM.COM https://www.phuongtim.com/ phuongtimpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

3h 56m
Sep 03, 2020
Giới Đức Làm Người (Tập 1) - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như

Giới Đức Làm Người (Tập 1) - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như Phượng Tím Podcast WWW.PHUONGTIM.COM https://www.phuongtim.com/ phuongtimpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

3h 54m
Sep 03, 2020
Giáo Án Rèn Luyện Nhân Cách Lớp Ngũ Giới - Đức Hiếu Sinh (Tập 3) - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như

Giáo Án Rèn Luyện Nhân Cách Lớp Ngũ Giới - Đức Hiếu Sinh (Tập 3) - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như Phượng Tím Podcast WWW.PHUONGTIM.COM https://www.phuongtim.com/ phuongtimpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

7h 36m
Sep 03, 2020
Giáo Án Rèn Luyện Nhân Cách Lớp Ngũ Giới - Đức Hiếu Sinh (Tập 2) - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như

Giáo Án Rèn Luyện Nhân Cách Lớp Ngũ Giới - Đức Hiếu Sinh (Tập 2) - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như Phượng Tím Podcast WWW.PHUONGTIM.COM https://www.phuongtim.com/ phuongtimpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

7h 31m
Sep 03, 2020
Giáo Án Rèn Luyện Nhân Cách Lớp Ngũ Giới - Đức Hiếu Sinh (Tập 1) - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như

Giáo Án Rèn Luyện Nhân Cách Lớp Ngũ Giới - Đức Hiếu Sinh (Tập 1) - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như Phượng Tím Podcast WWW.PHUONGTIM.COM https://www.phuongtim.com/ phuongtimpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

6h 58m
Sep 03, 2020
Giáo Án Rèn Luyện Nhân Cách Lớp Ngũ Giới - Đạo Đức Ly Tham (Tập 1) - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như

Giáo Án Rèn Luyện Nhân Cách Lớp Ngũ Giới - Đạo Đức Ly Tham (Tập 1) - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như Phượng Tím Podcast WWW.PHUONGTIM.COM https://www.phuongtim.com/ phuongtimpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

8h 38m
Sep 03, 2020
Giáo Án Rèn Luyện Nhân Cách Lớp Ngũ Giới - Đạo Đức Gia Đình (Tập 1) - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như

Giáo Án Rèn Luyện Nhân Cách Lớp Ngũ Giới - Đạo Đức Gia Đình (Tập 1) - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như Phượng Tím Podcast WWW.PHUONGTIM.COM https://www.phuongtim.com/ phuongtimpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

7h 51m
Sep 03, 2020
Những Bức Tâm Thư (Tập 3) - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như

Những Bức Tâm Thư (Tập 3) - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như Phượng Tím Podcast WWW.PHUONGTIM.COM https://www.phuongtim.com/ phuongtimpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

6h 33m
Aug 31, 2020
Những Bức Tâm Thư (Tập 2) - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như

Những Bức Tâm Thư (Tập 2) - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như Phượng Tím Podcast WWW.PHUONGTIM.COM https://www.phuongtim.com/ phuongtimpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

7h 15m
Aug 31, 2020
Những Bức Tâm Thư (Tập 1) - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như

Những Bức Tâm Thư (Tập 1) - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như Phượng Tím Podcast WWW.PHUONGTIM.COM https://www.phuongtim.com/ phuongtimpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

7h 33m
Aug 31, 2020
Thọ Tam Quy Ngũ Giới - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như

Thọ Tam Quy Ngũ Giới - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như Phượng Tím Podcast WWW.PHUONGTIM.COM https://www.phuongtim.com/ phuongtimpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

1h 30m
Aug 27, 2020
Thiền Căn Bản - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như

Thiền Căn Bản - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như Phượng Tím Podcast WWW.PHUONGTIM.COM https://www.phuongtim.com/ phuongtimpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

2h 49m
Aug 27, 2020
Tạo Duyên Giáo Hóa Chúng Sanh - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như

Tạo Duyên Giáo Hóa Chúng Sanh - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như Phượng Tím Podcast WWW.PHUONGTIM.COM https://www.phuongtim.com/ phuongtimpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

3h 54m
Aug 27, 2020
Sống Một Mình Như Con Tê Ngưu - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như

Sống Một Mình Như Con Tê Ngưu - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như Phượng Tím Podcast WWW.PHUONGTIM.COM https://www.phuongtim.com/ phuongtimpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

2h 17m
Aug 27, 2020
Sống 10 Điều Lành - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như

Sống 10 Điều Lành - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như Phượng Tím Podcast WWW.PHUONGTIM.COM https://www.phuongtim.com/ phuongtimpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

2h 18m
Aug 27, 2020
Phật Giáo Có Đường Lối Riêng - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như

Phật Giáo Có Đường Lối Riêng - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như Phượng Tím Podcast WWW.PHUONGTIM.COM https://www.phuongtim.com/ phuongtimpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

1h 57m
Aug 27, 2020
Pháp Tu Của Phật - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như

Pháp Tu Của Phật - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như Phượng Tím Podcast WWW.PHUONGTIM.COM https://www.phuongtim.com/ phuongtimpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

3h 31m
Aug 27, 2020
Linh Hồn Không Có - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như

Linh Hồn Không Có - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như Phượng Tím Podcast WWW.PHUONGTIM.COM https://www.phuongtim.com/ phuongtimpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

2h 20m
Aug 27, 2020
Hỏi Đáp Oai Nghi Chánh Hạnh - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như

Hỏi Đáp Oai Nghi Chánh Hạnh - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như Phượng Tím Podcast WWW.PHUONGTIM.COM https://www.phuongtim.com/ phuongtimpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

5h 49m
Aug 27, 2020
Những Lời Tâm Huyết - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như

Những Lời Tâm Huyết - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như Phượng Tím Podcast WWW.PHUONGTIM.COM https://www.phuongtim.com/ phuongtimpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

1h 48m
Aug 27, 2020
Những Chặng Đường Tu Học Của Người Cư Sĩ - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như

Những Chặng Đường Tu Học Của Người Cư Sĩ - Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như Phượng Tím Podcast WWW.PHUONGTIM.COM https://www.phuongtim.com/ phuongtimpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/phuongtimpodcast/message

5h 58m
Aug 27, 2020