Podcast 89 - Nghe Radio

Podcast 89 - Nghe Radio

About

Kênh tâm sự về cuộc sống và chia sẻ câu chuyện!

Available on

Community

214 episodes

Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 35 - NÚI QUẢNG VÕ, HÁN SỞ TRANH CHIẾN.

HỒI 35 - NÚI QUẢNG VÕ, HÁN SỞ TRANH CHIẾN.

24m
Oct 12, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 34 - LẬP NGHIỆP RIÊNG KHOÁI KIỆT XUI HÀN TÍN.

HỒI 34 - LẬP NGHIỆP RIÊNG KHOÁI KIỆT XUI HÀN TÍN.

17m
Oct 12, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 33 - TỀ VƯƠNG NẤU DẦU LUỘT LỊCH SINH.

HỒI 33 - TỀ VƯƠNG NẤU DẦU LUỘT LỊCH SINH.

16m
Oct 12, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 31 - ÐÁNH HUỲNH DƯƠNG, QUÂN SỞ GIẾT TRUNG THU.

HỒI 31 - ÐÁNH HUỲNH DƯƠNG, QUÂN SỞ GIẾT TRUNG THU.

14m
Oct 12, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 32 - ÐUỔI BÀNH VIỆT, HẠNG VƯƠNG CHIẾM NGOẠI HOÀNG.

HỒI 32 - ÐUỔI BÀNH VIỆT, HẠNG VƯƠNG CHIẾM NGOẠI HOÀNG.

18m
Oct 12, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 30 - VỀ BÀNH THÀNH, PHẠM TĂNG LÌA SỞ BÁ.

HỒI 30 - VỀ BÀNH THÀNH, PHẠM TĂNG LÌA SỞ BÁ.

22m
Oct 06, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 29 - THÀNH ÐẠI CHÂU, TRƯƠNG ÐỒNG CHẾT THEO HẠ DUYỆT.

HỒI 29 - THÀNH ÐẠI CHÂU, TRƯƠNG ÐỒNG CHẾT THEO HẠ DUYỆT.

14m
Oct 06, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 28 - HỨA PHỤ ÂM MƯU PHẢN HÁN.

HỒI 28 - HỨA PHỤ ÂM MƯU PHẢN HÁN.

20m
Oct 06, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 27 - TRƯƠNG LƯƠNG DỤNG KẾ KHÍCH HÀN TÍN.

HỒI 27 - TRƯƠNG LƯƠNG DỤNG KẾ KHÍCH HÀN TÍN

20m
Oct 06, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 26 - ÐẤT BÀNH THÀNH, HẠNG VƯƠNG ĐẠI THẮNG.

HỒI 26 - ÐẤT BÀNH THÀNH, HẠNG VƯƠNG ĐẠI THẮNG.

21m
Oct 06, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 25 - BỊ BẠC ĐẢI TRẦN BÌNH ĐẦU HÁN.

HỒI 25 - BỊ BẠC ĐẢI TRẦN BÌNH ĐẦU HÁN.

12m
Oct 06, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 24 - BẮT THÁI CÔNG, PHẠM TĂNG HIẾN KẾ.

HỒI 24 - BẮT THÁI CÔNG, PHẠM TĂNG HIẾN KẾ.

11m
Oct 06, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 23 - DỤ NGỤY BÁO, TRƯƠNG LƯƠNG KHÉO NÓI.

HỒI 23 - DỤ NGỤY BÁO, TRƯƠNG LƯƠNG KHÉO NÓI.

19m
Oct 06, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 22 - LẤY PHẾ KHÂU, HÀN TÍN DỤNG THỦY CHIẾN.

HỒI 22 - LẤY PHẾ KHÂU, HÀN TÍN DỤNG THỦY CHIẾN.

25m
Oct 06, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 21 - CHÉM MÃNH HỔ, TÂN KỲ GẶP HÀN TÍN.

HỒI 21 - CHÉM MÃNH HỔ, TÂN KỲ GẶP HÀN TÍN.

24m
Oct 06, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 20 - BẮT CHƯƠNG BÌNH, HÀN TÍN DẤY BINH.

HỒI 20 - BẮT CHƯƠNG BÌNH, HÀN TÍN DẤY BINH.

14m
Oct 06, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 19 - CHÉM ÂN CÁI, HÀN TÍN GIỮ PHÉP.

HỒI 19 - CHÉM ÂN CÁI, HÀN TÍN GIỮ PHÉP.

17m
Oct 06, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 18 - CẦU NGUYÊN SOÁI, HÁN VƯƠNG BÁI TƯỚNG.

HỒI 18 - CẦU NGUYÊN SOÁI, HÁN VƯƠNG BÁI TƯỚNG.

16m
Oct 06, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 17 - HÀN TƯỚNG QUÂN KHUẤT THÂN LÀM ÐÔ UÝ.

HỒI 17 - HÀN TƯỚNG QUÂN KHUẤT THÂN LÀM ÐÔ UÝ.

18m
Oct 06, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 16 - YẾT ÐẰNG CÔNG, HÀN TÍN TỎ CAN TRƯỜNG.

HỒI 16 - YẾT ÐẰNG CÔNG, HÀN TÍN TỎ CAN TRƯỜNG.

16m
Oct 06, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 15 - TÌM CHÂN CHÚA, ANH HÙNG CẤT BƯỚC.

HỒI 15 - TÌM CHÂN CHÚA, ANH HÙNG CẤT BƯỚC.

15m
Oct 06, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 14 - LẬP KẾ, TRƯƠNG LƯƠNG DỤ HÀN TÍN.

HỒI 14 - LẬP KẾ, TRƯƠNG LƯƠNG DỤ HÀN TÍN.

14m
Oct 06, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 13 - VÌ VUA HÁN, TRƯƠNG LƯƠNG QUYẾT CHÍ.

HỒI 13 - VÌ VUA HÁN, TRƯƠNG LƯƠNG QUYẾT CHÍ.

16m
Oct 06, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 12 - CỨU HÁN VƯƠNG, TRẦN BÌNH LẬP KẾ.

HỒI 12 - CỨU HÁN VƯƠNG, TRẦN BÌNH LẬP KẾ.

13m
Oct 06, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 11 - GIẬN HOÀI VƯƠNG, HẠNG VŨ TỰ LẬP.

HỒI 11 - GIẬN HOÀI VƯƠNG, HẠNG VŨ TỰ LẬP.

20m
Oct 06, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 10 - YẾN HỒNG MÔN, PHÀN KHOÁI CỨU CHỦ.

HỒI 10 - YẾN HỒNG MÔN, PHÀN KHOÁI CỨU CHỦ.

21m
Oct 06, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 9 - XEM THIÊN VĂN PHẠM TĂNG ĐOÁN THỜI.

HỒI 9 - XEM THIÊN VĂN PHẠM TĂNG ĐOÁN THỜI.

15m
Oct 06, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 8 - CUNG VỌNG DI, NHỊ THẾ BỊ HẠI.

HỒI 8 - CUNG VỌNG DI, NHỊ THẾ BỊ HẠI.

17m
Oct 06, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 7 - GIẬN BẠO CHÚA, CHƯƠNG HÀM ĐẦU SỞ.

HỒI 7 - GIẬN BẠO CHÚA, CHƯƠNG HÀM ĐẦU SỞ.

18m
Oct 06, 2021
Hán Sở Tranh Hùng-HỒI 6 - HẠNG VŨ CHÍN LẦN THẮNG CHƯƠNG HÀM.

HỒI 6 - HẠNG VŨ CHÍN LẦN THẮNG CHƯƠNG HÀM.

17m
Oct 06, 2021