Sapiens: Lược sử loài người - Yuval Noah Harari

Nghe Sách Nói

About

Sapiens: Lược sử loài người là một cuốn sách của Yuval Noah Harari xuất bản lần đầu bằng tiếng Do Thái ở Israel năm 2011, và bằng tiếng Anh vào năm 2014. Cuốn sách nói bao quát về lịch sử tiến hóa của loài người từ thời cổ xưa trong thời kỳ đồ đá cho đến thế kỷ XXI, tập trung vào loài Homo sapiens (Người Tinh Khôn). Được ghi chép lại với khuôn khổ được cung cấp bởi các ngành khoa học tự nhiên, đặc biệt là sinh học tiến hóa.

Cuốn sách đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi công chúng đón nhận với phản ứng tích cực thì các học giả có chuyên môn đã kịch liệt phê phán cuốn sách này.

Available on

Community

4 episodes

Phần 1: Cách mạng nhận thức

Sapiens: Lược sử loài người là một cuốn sách củaYuval Noah Harari https://vi.wikipedia.org/wiki/Yuval_Noah_Hararixuất bản lần đầu bằngtiếng Do Thái https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_HebrewởIsrael https://vi.wikipedia.org/wiki/Israelnăm 2011, và bằngtiếng Anh https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anhvào năm 2014. Cuốn sách nói bao quát về lịch sử tiến hóa của loài người từ thời cổ xưa trongthời kỳ đồ đá https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_%C4%91%E1%BA%A1i_%C4%91%E1%BB%93_%C4%91%C3%A1cho đến thế kỷ XXI, tập trung vào loàiHomo sapiens https://vi.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens(Người Tinh Khôn). Được ghi chép lại với khuôn khổ được cung cấp bởi cácngành khoa học tự nhiên https://vi.wikipedia.org/wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn, đặc biệt làsinh học tiến hóa https://vi.wikipedia.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_ti%E1%BA%BFn_h%C3%B3a.

2h 38m
Jul 07, 2021
Phần 2: Cách mạng nông nghiệp

Sapiens: Lược sử loài người là một cuốn sách củaYuval Noah Harari https://vi.wikipedia.org/wiki/Yuval_Noah_Hararixuất bản lần đầu bằngtiếng Do Thái https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_HebrewởIsrael https://vi.wikipedia.org/wiki/Israelnăm 2011, và bằngtiếng Anh https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anhvào năm 2014. Cuốn sách nói bao quát về lịch sử tiến hóa của loài người từ thời cổ xưa trongthời kỳ đồ đá https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_%C4%91%E1%BA%A1i_%C4%91%E1%BB%93_%C4%91%C3%A1cho đến thế kỷ XXI, tập trung vào loàiHomo sapiens https://vi.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens(Người Tinh Khôn). Được ghi chép lại với khuôn khổ được cung cấp bởi cácngành khoa học tự nhiên https://vi.wikipedia.org/wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn, đặc biệt làsinh học tiến hóa https://vi.wikipedia.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_ti%E1%BA%BFn_h%C3%B3a.

3h 0m
Jul 07, 2021
Phần 3: Sự thống nhất của loài người

Sapiens: Lược sử loài người là một cuốn sách củaYuval Noah Harari https://vi.wikipedia.org/wiki/Yuval_Noah_Hararixuất bản lần đầu bằngtiếng Do Thái https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_HebrewởIsrael https://vi.wikipedia.org/wiki/Israelnăm 2011, và bằngtiếng Anh https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anhvào năm 2014. Cuốn sách nói bao quát về lịch sử tiến hóa của loài người từ thời cổ xưa trongthời kỳ đồ đá https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_%C4%91%E1%BA%A1i_%C4%91%E1%BB%93_%C4%91%C3%A1cho đến thế kỷ XXI, tập trung vào loàiHomo sapiens https://vi.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens(Người Tinh Khôn). Được ghi chép lại với khuôn khổ được cung cấp bởi cácngành khoa học tự nhiên https://vi.wikipedia.org/wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn, đặc biệt làsinh học tiến hóa https://vi.wikipedia.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_ti%E1%BA%BFn_h%C3%B3a.

3h 6m
Jul 07, 2021
Phần 4: Cách mạng khoa học

là một cuốn sách củaYuval Noah Harari https://vi.wikipedia.org/wiki/Yuval_Noah_Hararixuất bản lần đầu bằngtiếng Do Thái https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_HebrewởIsrael https://vi.wikipedia.org/wiki/Israelnăm 2011, và bằngtiếng Anh https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anhvào năm 2014. Cuốn sách nói bao quát về lịch sử tiến hóa của loài người từ thời cổ xưa trongthời kỳ đồ đá https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_%C4%91%E1%BA%A1i_%C4%91%E1%BB%93_%C4%91%C3%A1cho đến thế kỷ XXI, tập trung vào loài https://vi.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens. Được ghi chép lại với khuôn khổ được cung cấp bởi cácngành khoa học tự nhiên https://vi.wikipedia.org/wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn, đặc biệt làsinh học tiến hóa https://vi.wikipedia.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc_ti%E1%BA%BFn_h%C3%B3a. Cuốn sách đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ đọc giả. Trong khi công chúng đón nhận cuốn sách với một phản ứng tích cực thì các học giả có chuyên môn về chủ đề liên quan đã kịch liệt phê phán cuốn sách này.

4h 53m
Jul 07, 2021