THIỀN 21 NGÀY

Soul Coach

About

THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới.

Om shanti... shanti... shanti...

https://fb.com/soulcoachvn

Available on

Community

40 episodes

NGÀY 21 - BUỔI TỐI | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 21 - BUỔI TỐI | THIỀN 21 NGÀY  TUẦN 3 - TÔI YÊU THƯƠNG: Tôi chia sẻ, lan tỏa năng lượng tích cực. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới.  Om shanti... shanti... shanti...

32m
Jul 31, 2021
NGÀY 21 - BUỔI SÁNG | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 21 - BUỔI SÁNG | THIỀN 21 NGÀY  TUẦN 3 - TÔI YÊU THƯƠNG: Tôi chia sẻ, lan tỏa năng lượng tích cực. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới.  Om shanti... shanti... shanti...

29m
Jul 31, 2021
NGÀY 20 - BUỔI TỐI | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 20 - BUỔI TỐI | THIỀN 21 NGÀY  TUẦN 3 - TÔI YÊU THƯƠNG: Tôi chia sẻ, lan tỏa năng lượng tích cực. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới.  Om shanti... shanti... shanti...

30m
Jul 30, 2021
NGÀY 20 - BUỔI SÁNG | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 20 - BUỔI SÁNG | THIỀN 21 NGÀY  TUẦN 3 - TÔI YÊU THƯƠNG: Tôi chia sẻ, lan tỏa năng lượng tích cực. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới.  Om shanti... shanti... shanti...

30m
Jul 30, 2021
NGÀY 19 - BUỔI TỐI | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 19 - BUỔI TỐI | THIỀN 21 NGÀY  TUẦN 3 - TÔI YÊU THƯƠNG: Tôi chia sẻ, lan tỏa năng lượng tích cực. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới.  Om shanti... shanti... shanti...

30m
Jul 29, 2021
NGÀY 19 - BUỔI SÁNG | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 19 - BUỔI SÁNG | THIỀN 21 NGÀY  TUẦN 3 - TÔI YÊU THƯƠNG: Tôi chia sẻ, lan tỏa năng lượng tích cực. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới.  Om shanti... shanti... shanti...

30m
Jul 29, 2021
NGÀY 18 - BUỔI TỐI | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 18 - BUỔI TỐI | THIỀN 21 NGÀY  TUẦN 3 - TÔI YÊU THƯƠNG: Tôi chia sẻ, lan tỏa năng lượng tích cực. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới.  Om shanti... shanti... shanti...

29m
Jul 28, 2021
NGÀY 18 - BUỔI SÁNG | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 18 - BUỔI SÁNG | THIỀN 21 NGÀY  TUẦN 3 - TÔI YÊU THƯƠNG: Tôi chia sẻ, lan tỏa năng lượng tích cực. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới.  Om shanti... shanti... shanti...

30m
Jul 28, 2021
NGÀY 17 - BUỔI TỐI | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 17 - BUỔI TỐI | THIỀN 21 NGÀY  TUẦN 3 - TÔI YÊU THƯƠNG: Tôi chia sẻ, lan tỏa năng lượng tích cực. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới.  Om shanti... shanti... shanti...

29m
Jul 27, 2021
NGÀY 17 - BUỔI SÁNG | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 17 - BUỔI SÁNG | THIỀN 21 NGÀY  TUẦN 3 - TÔI YÊU THƯƠNG: Tôi chia sẻ, lan tỏa năng lượng tích cực. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới.  Om shanti... shanti... shanti...

31m
Jul 27, 2021
NGÀY 16 | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 16 | THIỀN 21 NGÀY TUẦN 3 - TÔI YÊU THƯƠNG: Tôi chia sẻ, lan tỏa năng lượng tích cực. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới. Om shanti... shanti... shanti...

30m
Jul 27, 2021
NGÀY 15 | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 15 | THIỀN 21 NGÀY  TUẦN 3 - TÔI MẠNH MẼ: tiếp tục nuôi dưỡng và làm mạnh bản thân. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới.  Om shanti... shanti... shanti...

30m
Jul 25, 2021
NGÀY 14 - BUỔI TỐI | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 14 - BUỔI TỐI | THIỀN 21 NGÀY  TUẦN 2 - TÔI MẠNH MẼ: tiếp tục nuôi dưỡng và làm mạnh bản thân. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới.  Om shanti... shanti... shanti...

28m
Jul 24, 2021
NGÀY 14 - BUỔI SÁNG | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 14 - BUỔI SÁNG | THIỀN 21 NGÀY  TUẦN 2 - TÔI MẠNH MẼ: tiếp tục nuôi dưỡng và làm mạnh bản thân. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới.  Om shanti... shanti... shanti...

31m
Jul 23, 2021
NGÀY 13 - BUỔI TỐI | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 13 - BUỔI TỐI | THIỀN 21 NGÀY  TUẦN 2 - TÔI MẠNH MẼ: tiếp tục nuôi dưỡng và làm mạnh bản thân. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới.  Om shanti... shanti... shanti...

30m
Jul 23, 2021
NGÀY 13 - BUỔI SÁNG | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 13 - BUỔI SÁNG | THIỀN 21 NGÀY  TUẦN 2 - TÔI MẠNH MẼ: tiếp tục nuôi dưỡng và làm mạnh bản thân. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới.  Om shanti... shanti... shanti...

33m
Jul 22, 2021
NGÀY 12 - BUỔI TỐI | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 12 - BUỔI TỐI | THIỀN 21 NGÀY  TUẦN 2 - TÔI MẠNH MẼ: tiếp tục nuôi dưỡng và làm mạnh bản thân. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới.  Om shanti... shanti... shanti...

39m
Jul 22, 2021
NGÀY 12 - BUỔI SÁNG | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 12 - BUỔI SÁNG | THIỀN 21 NGÀY  TUẦN 2 - TÔI MẠNH MẼ: tiếp tục nuôi dưỡng và làm mạnh bản thân. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới.  Om shanti... shanti... shanti...

31m
Jul 22, 2021
NGÀY 11 - BUỔI TỐI | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 11 - BUỔI TỐI | THIỀN 21 NGÀY  TUẦN 2 - TÔI MẠNH MẼ: tiếp tục nuôi dưỡng và làm mạnh bản thân. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới.  Om shanti... shanti... shanti...

32m
Jul 21, 2021
NGÀY 11 - BUỔI SÁNG | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 11 - BUỔI SÁNG | THIỀN 21 NGÀY  TUẦN 2 - TÔI MẠNH MẼ: tiếp tục nuôi dưỡng và làm mạnh bản thân. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới.  Om shanti... shanti... shanti...

30m
Jul 21, 2021
NGÀY 10 - BUỔI TỐI | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 10 - BUỔI TỐI | THIỀN 21 NGÀY  TUẦN 2 - TÔI MẠNH MẼ: tiếp tục nuôi dưỡng và làm mạnh bản thân. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới.  Om shanti... shanti... shanti...

30m
Jul 20, 2021
NGÀY 10 - BUỔI SÁNG | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 10 - BUỔI SÁNG | THIỀN 21 NGÀY  TUẦN 2 - TÔI MẠNH MẼ: tiếp tục nuôi dưỡng và làm mạnh bản thân. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới.  Om shanti... shanti... shanti...

30m
Jul 19, 2021
NGÀY 9 - BUỔI TỐI | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 9 - BUỔI TỐI | THIỀN 21 NGÀY  TUẦN 2 - TÔI MẠNH MẼ: tiếp tục nuôi dưỡng và làm mạnh bản thân. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới.  Om shanti... shanti... shanti...

29m
Jul 19, 2021
NGÀY 9 - BUỔI SÁNG | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 9 - BUỔI SÁNG | THIỀN 21 NGÀY  TUẦN 2 - TÔI MẠNH MẼ: tiếp tục nuôi dưỡng và làm mạnh bản thân. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới.  Om shanti... shanti... shanti...

31m
Jul 18, 2021
NGÀY 8 - BUỔI TỐI | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 8 - BUỔI TỐI | THIỀN 21 NGÀY  TUẦN 2 - TÔI MẠNH MẼ: tiếp tục nuôi dưỡng và làm mạnh bản thân. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới.  Om shanti... shanti... shanti...

29m
Jul 18, 2021
NGÀY 8 - BUỔI SÁNG | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 8 - BUỔI SÁNG | THIỀN 21 NGÀY TUẦN 2 - TÔI MẠNH MẼ: tiếp tục nuôi dưỡng và làm mạnh bản thân. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới. Om shanti... shanti... shanti...

34m
Jul 18, 2021
NGÀY 7 - BUỔI TỐI | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 7 - BUỔI TỐI | THIỀN 21 NGÀY TUẦN 1 - TÔI BÌNH AN: Sạc lại năng lượng và làm tươi mới bản thân. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới. Om shanti... shanti... shanti...

31m
Jul 17, 2021
NGÀY 7 - BUỔI SÁNG | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 7 - BUỔI SÁNG | THIỀN 21 NGÀY TUẦN 1 - TÔI BÌNH AN: Sạc lại năng lượng và làm tươi mới bản thân. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới. Om shanti... shanti... shanti...

30m
Jul 17, 2021
NGÀY 6 - BUỔI TỐI | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 6 - BUỔI TỐI | THIỀN 21 NGÀY TUẦN 1 - TÔI BÌNH AN: Sạc lại năng lượng và làm tươi mới bản thân. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới. Om shanti... shanti... shanti...

29m
Jul 16, 2021
NGÀY 6 - BUỔI SÁNG | THIỀN 21 NGÀY

NGÀY 6 - BUỔI SÁNG | THIỀN 21 NGÀY  TUẦN 1 - TÔI BÌNH AN: Sạc lại năng lượng và làm tươi mới bản thân. THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới.  Om shanti... shanti... shanti...

30m
Jul 15, 2021