Khai Thị

Sư Phụ Khai Thị

About

"Ăn Thuần Chay, Tạo Hoà Bình. Đó là điều tất cả chúng ta phải làm, và yêu thương" - Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư

Available on

Community

16 episodes

1.16. Tai Sao Chúng Ta Phải Ăn Chay

Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư với chủ đề "Minh Sư và Danh Sư". Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết Tức khắc khai ngộ - Hiện đời giải thoát, sách Khai thị Quyển 1 Đọc sách tại: https://www.smradio.net/Sach/pdf/KT/kt1.pdf --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spkt/message

50m
Oct 05
1.15. Lạy Phật Không Thể Thành Phật

Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Tây Hồ (Formosa) vào ngày 14 tháng 9 năm 1987, với chủ đề "Lạy Phật Không Thể Thành Phật". Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết Tức khắc khai ngộ - Hiện đời giải thoát, sách Khai thị Quyển 1 Đọc sách tại: https://www.smradio.net/Sach/pdf/KT/kt1.pdf --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spkt/message

52m
Oct 05
1.14. Hành Thiện Và Bố Thí Không Thể Giải Thoát

Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Tây Hồ (Formosa) vào ngày 26 tháng 10 năm 1986, với chủ đề "Hành Thiện Và Bố Thí Không Thể Giải Thoát". Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết Tức khắc khai ngộ - Hiện đời giải thoát, sách Khai thị Quyển 1 Đọc sách tại: https://www.smradio.net/Sach/pdf/KT/kt1.pdf --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spkt/message

48m
Oct 05
1.13. Khái quát trong tam giới

Kính   mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc (Formosa) vào ngày 11 tháng 3 năm 1987, với chủ đề "Khái quát trong Tam giới". Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết Tức khắc khai ngộ - Hiện đời giải thoát, sách Khai thị Quyển 1 Đọc sách tại: https://www.smradio.net/Sach/pdf/KT/kt1.pdf --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spkt/message

1h 5m
Jul 31
1.12. Phật là gì?

Kính  mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại  Đài Bắc (Formosa) vào ngày 10 tháng 3 năm 1987, với chủ đề "Phật là gì?". Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết Tức khắc khai ngộ - Hiện đời giải thoát, sách Khai thị Quyển 1 Đọc sách tại: https://www.smradio.net/Sach/pdf/KT/kt1.pdf --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spkt/message

1h 0m
Jun 07
1.11. Thế nào là Khai Ngộ

Kính  mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại  Đài Bắc (Formosa) vào ngày 5 tháng 3 năm 1987, với chủ đề "Thế nào là Khai Ngộ". Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết Tức khắc khai ngộ - Hiện đời giải thoát, sách Khai thị Quyển 1 Đọc sách tại: https://www.smradio.net/Sach/pdf/KT/kt1.pdf --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spkt/message

1h 0m
Jun 07
1.10. Chúng sanh A-tu-la

Kính  mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại  Đài Bắc (Formosa) vào ngày 13 tháng 3 năm 1987, với chủ đề "Chúng sanh A-tu-la". Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết Tức khắc khai ngộ - Hiện đời giải thoát, sách Khai thị Quyển 1 Đọc sách tại: https://www.smradio.net/Sach/pdf/KT/kt1.pdf --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spkt/message

1h 8m
Jun 07
1.9. Sự huyền bí của mắt trí huệ

Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Bành Hồ (Formosa) vào ngày 16 tháng 2 năm 1987, với chủ đề "Sự Huyền Bí Của Mắt Trí Huệ". Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết Tức khắc khai ngộ - Hiện đời giải thoát, sách Khai thị Quyển 1 Đọc sách tại: https://www.smradio.net/Sach/pdf/KT/kt1.pdf --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spkt/message

1h 1m
Jun 07
Khai Thị 1 - 8. Các pháp môn tu hành đều là Pháp Môn Quán Âm

Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc (Formosa) vào ngày 7 tháng 3 năm 1987, với chủ đề "Các pháp môn tu hành đều là Pháp Môn Quán Âm". Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết Tức khắc khai ngộ - Hiện đời giải thoát, sách Khai thị Quyển 1 Đọc sách tại: https://www.smradio.net/Sach/pdf/KT/kt1.pdf Hình ảnh: Mountains and Rivers Link: https://thecelestialshop.com/product/mountains-and-rivers/ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spkt/message

51m
May 02
Khai Thị 1 - 7. Nghiệp chướng từ đâu tới

Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc (Formosa) vào ngày 6 tháng 3 năm 1986, với chủ đề "Nghiệp chướng từ đâu tới". Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết Tức khắc khai ngộ - Hiện đời giải thoát, sách Khai thị Quyển 1 Đọc sách tại: https://www.smradio.net/Sach/pdf/KT/kt1.pdf Hình ảnh: Sun Link: https://thecelestialshop.com/product/sun/ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spkt/message

54m
May 02
Khai Thị 1 - 6. Sự ích lợi về tu hành của Pháp Môn Quán Âm

Kính  mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc (Formosa) vào ngày 7 tháng 3 năm 1987, với chủ đề "Sự ích lợi về tu hành của Pháp Môn Quán Âm". Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết Tức khắc khai ngộ - Hiện đời giải thoát, sách Khai thị Quyển 1 Đọc sách tại: https://www.smradio.net/Sach/pdf/KT/kt1.pdf Hình ảnh: Wish-Fulfilling Muni-Pearl (Pendant) Link: https://thecelestialshop.com/product/wish-fulfilling-muni-pearl-pendant/ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spkt/message

9m
Apr 19
Khai Thị 1 - 5. Ý nghĩa của "Hoa Khai Kiến Phật"

Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Nam (Formosa) vào ngày 11 tháng 5 năm 1987, với chủ đề "Ý nghĩa của "Hoa Khai Kiến Phật"". Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết Tức khắc khai ngộ - Hiện đời giải thoát, sách Khai thị Quyển 1 Đọc sách tại: https://www.smradio.net/Sach/pdf/KT/kt1.pdf Hình ảnh: Liberation (Brooch) Link: https://thecelestialshop.com/product/liberation-brooch/ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spkt/message

42m
Apr 10
Khai Thị 1 - 4. Ánh sáng siêu thế giới

Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Bành Hồ (Formosa) vào ngày 25 tháng 4 năm 1987, với chủ đề "Ánh sáng siêu thế giới". Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết Tức khắc khai ngộ - Hiện đời giải thoát, sách Khai thị Quyển 1 Đọc sách tại: https://www.smradio.net/Sach/pdf/KT/kt1.pdf Hình ảnh: The Ocean of Love Link: https://thecelestialshop.com/product/oceanof-love-bracelet/ https://thecelestialshop.com/product/oneness-necklace/https://thecelestialshop.com/product/oceanof-love-bracelet/ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spkt/message

59m
Apr 09
Khai Thị 1 - 3. Âm thanh siêu thế giới

Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Penghu (Formosa) vào ngày 24 tháng 4 năm 1987, với chủ đề "Chân lý - Giả lý". Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết Tức khắc khai ngộ - Hiện đời giải thoát, sách Khai thị Quyển 1 Đọc sách tại: https://www.smradio.net/Sach/pdf/KT/kt1.pdf Hình ảnh: Oneness Link: https://thecelestialshop.com/product/oneness-necklace/ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spkt/message

52m
Apr 07
Khai Thị 1 - 2. Chân lý - Giả lý

Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc (Formosa) vào ngày 20 tháng 10 năm 1986, với chủ đề "Chân lý - Giả lý". Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết Tức khắc khai ngộ - Hiện đời giải thoát, sách Khai thị Quyển 1 Đọc sách tại:https://www.smradio.net/Sach/pdf/KT/kt1.pdf Hình ảnh: Pure Lotus Link:https://thecelestialshop.com/product/pure-lotus-ring/

58m
Apr 05
Khai Thị 1 - 1. Minh Sư và Danh Sư

Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc (Formosa) vào ngày 03 tháng 11 năm 1986, với chủ đề "Minh Sư và Danh Sư".  Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết Tức khắc khai ngộ - Hiện đời giải thoát, sách Khai thị Quyển 1 Đọc sách tại:https://www.smradio.net/Sach/pdf/KT/kt1.pdf Hình ảnh: Pure Lotus Link:https://thecelestialshop.com/product/pure-lotus-ring/ 

51m
Apr 05