Thằng hồn và cái xác
AUG 09, 2021
Play
Description Community
About
Nhiều lúc tôi sợ ai đó vác thằng hồn của tôi đi mất. Giấu lẹm vào một cái hang. Để các xác rỗng tuếch của tôi trơ trọi như cái cây mục
Comments