Anh Bụng Mỡ Podcast

Anh Bụng Mỡ

About

Anh Bụng Mỡ Podcast là kênh chia sẽ phỏng vấn hài hước cho bạn về lựa chọn nghề và những khó khăn bạn phải đối mặt. cũng như tâm sự, chia sẽ tình cảm hay 1 trend nào đó :
Facebook: https://www.facebook.com/manhduc05/
Fanpage: https://www.facebook.com/BUNGMO.ENTERTAINMENT
Group: https://www.facebook.com/groups/429905624741420
Instagram: https://www.instagram.com/anhbungmo/
Tik Tok: https://www.tiktok.com/@anhbungmo?lang=vi-VN
Gmail: Duztran05@gmail.com

Available on

Community

3 episodes

Anh Bụng Mỡ Podcast | Nghề bác sĩ Thú Y có gì khó khăn? #anhbungmo

Anh Bụng Mỡ Podcast | Nghề bác sĩ Thú Y có gì khó khăn? Seri nói nhãm, tâm tình về nghề nghiệp, câu chuyện đời sống. Facebook:https://www.facebook.com/manhduc05/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2NjWXFXdDhnaGhzNWZ0NnRsTlNTeDRkWHVEQXxBQ3Jtc0tuRklHTFVVV3BIcFNXWnNJSk8tbFo2VzBQVTZBd1JoMjBVMXE2OUdrcTdVcWVRQTZPNG1mRHFJY1VRdWJ5NF9lYUlJRU9xT0dQbWNXa3dpM1Y1ZzhGTmdlZkx3T3VuYnRBNm93eFVfSnphS3RvTW5paw&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmanhduc05%2FFanpage:https://www.facebook.com/BUNGMO.ENTER... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3VGQmNaZXp2cjFwdTRGTS1jLWRXTnJJYTlSQXxBQ3Jtc0tsQWlLN0hZb0ZDQkI0c3V0UVlqS2Z4bkM2dW42Y25FNmxIcjJ3aGJvWGVXMFZNRFdQTVYxcjNmMlZOcHVJOFd5Q243ZVp2UnpiMTh0dVVXVFVYT3hJLXV3eW9YQ1F1YW5QQk1lMVBKTVdQbTdlZzgycw&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBUNGMO.ENTERTAINMENTGroup:https://www.facebook.com/groups/42990... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDJGdDl4bHNrWFotYVpHSFNDVVVHM2w1RjhKQXxBQ3Jtc0ttQXd1Mk1FaFNUNlFod2VIaEtTOVk5TG9KVEdwVm9mZU8wMGdTSDVfZEhXWlBnQ1dnN0JSV0NQUGJUUmt2Ny1MQ1hweVluUXZfenlhZ0ExSFQ3cHExT0xYREdaNTE1QlNEUEcyd0h1cW9CRXJ5MERrYw&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F429905624741420Instagram:https://www.instagram.com/anhbungmo/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEozT3k3cVZLSnhRN29nWmxsRjZPekFNMm00UXxBQ3Jtc0tuTmhjdU9BZG54WWRWQ3hJa3pUMzd0cE5fYk1xZFpjU3VXYzIyR3F5OUZNY3NWV2pQU1Z5c01oSHRwQVNtOHNhbk9jdGR1SWtjT0ZESW5saHJFWmNMc0dqYzhFNkZpZTdlMEZZbGVuRC1RWW1YaV9zUQ&q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fanhbungmo%2FTik Tok:https://www.tiktok.com/@anhbungmo?lan... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUF4QkZhbWIwT3FtRGt2dUlEYTJGSmRHeVUxd3xBQ3Jtc0tueW5PU1ltREJ5aFkySkVFUmVPX1RRSzd1blJJeUJadzN6cG9oYnFuYWlCa3BNcXlBMFVzT0VMM0wyVmxkdE4wYzl3VFNBckplREUzVkNObXJfT05ZZGtoemZKNXZxUHRQZDkxc2RmZEo2Ukdzc0RmZw&q=https%3A%2F%2Fwww.tiktok.com%2F%40anhbungmo%3Flang%3Dvi-VNGmail: Duztran05@gmail.com

1h 33m
Jul 17, 2021
Sứ mệnh của kênh Bụng Mỡ Podcast

Sứ mệnh của kênh Bụng Mỡ Podcast. Lý do ra đời và mục tiêu định hướng của kênh. Facebook:https://www.facebook.com/manhduc05/ https://www.facebook.com/manhduc05?__cft__[0]=AZU3ujVe-YxfX3BBpwb7AXrHFhjP5XCysEGNMLJwa39I31v9lesF3r_7iPlBCww2D66HoY4dmC6YNCUdC9Hx1wclfYJT1RMHulJnl7zaqn4VscF4x0xs1ImAVi_wJllB9Z2SEtI5FUXhfXT4_KzL7T8QS8eWob8tPp3uJGWrvmY0Gclil523ejgwmtFglEPL71w&__tn__=-]K-R Fanpage:https://www.facebook.com/BUNGMO.ENTERTAINMENT https://www.facebook.com/BUNGMO.ENTERTAINMENT/?__cft__[0]=AZU3ujVe-YxfX3BBpwb7AXrHFhjP5XCysEGNMLJwa39I31v9lesF3r_7iPlBCww2D66HoY4dmC6YNCUdC9Hx1wclfYJT1RMHulJnl7zaqn4VscF4x0xs1ImAVi_wJllB9Z2SEtI5FUXhfXT4_KzL7T8QS8eWob8tPp3uJGWrvmY0Gclil523ejgwmtFglEPL71w&__tn__=kK-R Group:https://www.facebook.com/groups/429905624741420 https://www.facebook.com/groups/429905624741420/?__cft__[0]=AZU3ujVe-YxfX3BBpwb7AXrHFhjP5XCysEGNMLJwa39I31v9lesF3r_7iPlBCww2D66HoY4dmC6YNCUdC9Hx1wclfYJT1RMHulJnl7zaqn4VscF4x0xs1ImAVi_wJllB9Z2SEtI5FUXhfXT4_KzL7T8QS8eWob8tPp3uJGWrvmY0Gclil523ejgwmtFglEPL71w&__tn__=-UK-R Instagram:https://www.instagram.com/anhbungmo/ https://www.instagram.com/anhbungmo/?fbclid=IwAR0LppsGLd2wdHjJz_fXWNd-xD0pgRWBoJ3_DpuZ7K_qFeeua7ude9m5fUQ Tik Tok:https://www.tiktok.com/@anhbungmo?lang=vi-VN https://www.tiktok.com/@anhbungmo?lang=vi-VN&fbclid=IwAR3HwnA48naMFVos_FJ5MwShOGqr8nXZi_BJZwWhNnPK-Ct0hs_tph0Ctw4 Gmail: Duztran05@gmail.com

2m
Jul 04, 2021
Bụng Mỡ Reaction - Nắm Tay Anh - Kay Trần

- Sự trở lại của kay trần khi về chung nhà với Sếp Tùng sẽ như thế nào? Facebook:https://www.facebook.com/manhduc05/ https://www.facebook.com/manhduc05?__cft__[0]=AZU3ujVe-YxfX3BBpwb7AXrHFhjP5XCysEGNMLJwa39I31v9lesF3r_7iPlBCww2D66HoY4dmC6YNCUdC9Hx1wclfYJT1RMHulJnl7zaqn4VscF4x0xs1ImAVi_wJllB9Z2SEtI5FUXhfXT4_KzL7T8QS8eWob8tPp3uJGWrvmY0Gclil523ejgwmtFglEPL71w&__tn__=-]K-R Fanpage:https://www.facebook.com/BUNGMO.ENTERTAINMENT https://www.facebook.com/BUNGMO.ENTERTAINMENT/?__cft__[0]=AZU3ujVe-YxfX3BBpwb7AXrHFhjP5XCysEGNMLJwa39I31v9lesF3r_7iPlBCww2D66HoY4dmC6YNCUdC9Hx1wclfYJT1RMHulJnl7zaqn4VscF4x0xs1ImAVi_wJllB9Z2SEtI5FUXhfXT4_KzL7T8QS8eWob8tPp3uJGWrvmY0Gclil523ejgwmtFglEPL71w&__tn__=kK-R Group:https://www.facebook.com/groups/429905624741420 https://www.facebook.com/groups/429905624741420/?__cft__[0]=AZU3ujVe-YxfX3BBpwb7AXrHFhjP5XCysEGNMLJwa39I31v9lesF3r_7iPlBCww2D66HoY4dmC6YNCUdC9Hx1wclfYJT1RMHulJnl7zaqn4VscF4x0xs1ImAVi_wJllB9Z2SEtI5FUXhfXT4_KzL7T8QS8eWob8tPp3uJGWrvmY0Gclil523ejgwmtFglEPL71w&__tn__=-UK-R Instagram:https://www.instagram.com/anhbungmo/ https://www.instagram.com/anhbungmo/?fbclid=IwAR0LppsGLd2wdHjJz_fXWNd-xD0pgRWBoJ3_DpuZ7K_qFeeua7ude9m5fUQ Tik Tok:https://www.tiktok.com/@anhbungmo?lang=vi-VN https://www.tiktok.com/@anhbungmo?lang=vi-VN&fbclid=IwAR3HwnA48naMFVos_FJ5MwShOGqr8nXZi_BJZwWhNnPK-Ct0hs_tph0Ctw4 Gmail: Duztran05@gmail.com

11m
Jul 04, 2021