Giác Mê Tâm Kệ

Trần Phi Long

About

Hạ ngươn nay đã hết đời,
Phong ba biến chuyển đổi dời gia cang...

Available on

Community

57 episodes

QUYỂN 3 - SẤM GIẢNG

Đây là Sấm Giảng Quyển 3 Do Đức Thầy viết.

1h 34m
Dec 05, 2022
A45.HieuVeTraiTim-44-BinhYen

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.

22m
Aug 30, 2022
A44.HieuVeTraiTim-43-CamXuc

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.

22m
Aug 27, 2022
A43.HieuVeTraiTim-42-DinhTam

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.

27m
Aug 24, 2022
A42.HieuVeTraiTim-41-TuongTuong

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.

21m
Aug 23, 2022
A41.HieuVeTraiTim-40-BuongXa

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.

19m
Aug 22, 2022
A40.HieuVeTraiTim-39-LuoiBieng

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.

19m
Aug 21, 2022
A39.HieuVeTraiTim-38-SamHoi

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.

23m
Aug 20, 2022
A38.HieuVeTraiTim-37-YeuDuoi

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.

20m
Aug 19, 2022
A37.HieuVeTraiTim-36-NuongTua

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.

18m
Aug 18, 2022
A36.HieuVeTraiTim-35-DuaDam

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.

15m
Aug 17, 2022
A35.HieuVeTraiTim-34-BietDu

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.

22m
Aug 16, 2022
A34.HieuVeTraiTim-33-ThamVong

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.

19m
Aug 14, 2022
A33.HieuVeTraiTim-32-ThanhCong

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.

14m
Aug 13, 2022
A32.HieuVeTraiTim-31-ThatBai

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.

16m
Aug 12, 2022
A31.HieuVeTraiTim-30-DoDu

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.

20m
Aug 11, 2022
A30.HieuVeTraiTim-29-YChi

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.

17m
Aug 10, 2022
A29.HieuVeTraiTim-28-NiemTin

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.

18m
Aug 09, 2022
A28.HieuVeTraiTim-27-TuyetVong

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.

20m
Aug 08, 2022
A27.HieuVeTraiTim-26-NguyenTac

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.  

17m
Aug 07, 2022
A26.HieuVeTraiTim-25-ThanhThat

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.

17m
Aug 04, 2022
A25.HieuVeTraiTim-24-CheDay

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.

20m
Aug 03, 2022
A24.HieuVeTraiTim-23-LamMoi

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.

20m
Aug 02, 2022
A23.HieuVeTraiTim-22-ThanhKien

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.

15m
Aug 01, 2022
A22.HieuVeTraiTim-21-AiNgu

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.

21m
Jul 31, 2022
A21.HieuVeTraiTim-20-PhanXet

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.

18m
Jul 29, 2022
A20.HieuVeTraiTim-19-LangNghe

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.

17m
Jul 28, 2022
A19.HieuVeTraiTim-18-NghiNgo

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.

20m
Jul 27, 2022
A18.HieuVeTraiTim-17-KinhTrong

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.

16m
Jul 26, 2022
A17.HieuVeTraiTim-16-NhamChan

Sách nói Hiểu về trái tim - Thầy Thích Minh Niệm.

17m
Jul 25, 2022