Nguyên bản ơi, tìm thấy em rồi!
SEP 02, 2021
Description Community
About
Thảo đang viết tiếp cho cuộc đời mình và trên đây là những gì về nguyên bản của Thảo, và những tập sau đó sẽ mở ra những câu chuyện về từng nguyên tố nguyên bản trong mình với mong muốn truyền cảm hứng và truyền động lực cho bạn.
Comments