Vô Vi Podcast - Nhạc Thiền

Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên

About

Vô Vi Podcast - Nhạc Thiền,
Đức Thầy Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên

Available on

Community

1066 episodes

NTVV-2105 _ Chứng Đạo Ca - Phần 1 _ Ngâm Thơ - Lệ Ba

NTVV-2105 _ Chứng Đạo Ca - Phần 1 _ Ngâm Thơ - Lệ Ba

12m
Mar 31
NTVV-2104_ Tranh Trời _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Mai An _ Trình Bày _ Mai Quang

NTVV-2104_ Tranh Trời _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc  Mai An _ Trình Bày _ Mai Quang

3m
Mar 27
NTVV-2103_ Yêu _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Mai An _ Trình Bày _ Mai An

NTVV-2103_ Yêu _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc  Mai An _ Trình Bày _ Mai An

4m
Mar 25
NTVV- 2102 _ Uổng Một Kiếp Người _ Ý Thơ - Ý Đạo - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Cổ Nhạc _ Nghệ Sĩ - Hữu Phước

NTVV- 2102 _ Uổng Một Kiếp Người _ Ý Thơ - Ý Đạo - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Cổ Nhạc _ Nghệ Sĩ - Hữu Phước

6m
Mar 23
NTVV-2101 _ Khí Giới Tình Thương _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Mai An _ Trình Bày _ Ánh Mai - Hoàng Ánh - Anh Duy - Nguyễn Hên

NTVV-2101 _ Khí Giới Tình Thương _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc  Mai An _ Trình Bày _ Ánh Mai - Hoàng Ánh - Anh Duy - Nguyễn Hên

5m
Mar 21
NTVV-2100 _ Nhìn Cốc Thầy _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Mai An _ Trình Bày _ Anh Duy

NTVV-2100 _ Nhìn Cốc Thầy _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc  Mai An _ Trình Bày _   Anh Duy

5m
Mar 19
NTVV-2099 _ Danh _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Ngâm Thơ - Lệ Ba.mp3

NTVV-2099 _ Danh _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Ngâm Thơ - Lệ Ba.mp3

6m
Mar 17
NTVV- 2098 _ Vui Xuân Nhớ Thầy _ Nhạc Và Lời - Giác Chơn _ Ca Sĩ - Thanh Mai

NTVV- 2098 _ Vui Xuân Nhớ Thầy _ Nhạc Và Lời - Giác Chơn _ Ca Sĩ - Thanh Mai

5m
Feb 19
NTVV- 2097 _ Xuân Trời _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Đỗ Văn Nghiên _ Ca Sĩ - Trần Thái Hòa

NTVV- 2097 _ Xuân Trời _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Đỗ Văn Nghiên _ Ca Sĩ - Trần Thái Hòa

4m
Feb 17
NTVV- 2096 _ Tình Xuân _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ NHạc Hoàng Thi Thơ _ Thể Hiện - Bạch Liên - Mỹ Nhi

NTVV- 2096 _ Tình Xuân _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ NHạc Hoàng Thi Thơ _ Thể Hiện - Bạch Liên - Mỹ Nhi

4m
Feb 15
NTVV- 2095 _ Xuân Vui _ Thơ - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Phạm Duy _ Ca Sĩ - Thiên Kim

NTVV- 2095 _ Xuân Vui _ Thơ - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _  Nhạc Phạm Duy _ Ca Sĩ - Thiên Kim

4m
Feb 14
NTVV- 2094 _ Xuân Lành _ Thơ - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc - Đỗ Văn Nghiên _ Ca Sĩ - Hương Thủy

NTVV- 2094 _ Xuân Lành _ Thơ - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc - Đỗ Văn Nghiên _ Ca Sĩ - Hương Thủy

4m
Feb 13
NTVV- 2093 _ Xuân Vô Vi _ Ý Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc - Thiệu Kỳ Anh_ Ca Sĩ - Jenny Hiền _ Album Tiếng Trống Dựng Xây

NTVV- 2093 _  Xuân Vô Vi _  Ý Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc - Thiệu Kỳ Anh_ Ca Sĩ - Jenny Hiền _ Album Tiếng Trống Dựng Xây

3m
Feb 12
NTVV-2092 _ Xuân Trời_ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Hoàng Thi Thơ _ Ca Sĩ - Sơn Ca - Anh Dũng

NTVV-2092 _ Xuân Trời_ Thơ Lương Sĩ  Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Hoàng Thi Thơ _ Ca Sĩ - Sơn Ca - Anh Dũng

3m
Feb 10
NTVV-2091 _ Xuân Di Lạc _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Đỗ Văn Nghiên _ Ca Sĩ - Johny Dũng

NTVV-2091  _ Xuân Di Lạc _ Thơ Lương Sĩ  Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Đỗ Văn Nghiên _ Ca Sĩ - Johny Dũng

3m
Feb 09
NTVV- 2090 _ Sống Về Không _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Mai An _ Trình Bày _ Ánh Mai - Hoàng Ánh - Anh Duy - Nguyễn Hên

NTVV- 2090 _ Sống Về Không _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc  Mai An _ Trình Bày _ Ánh Mai - Hoàng Ánh - Anh Duy - Nguyễn Hên

5m
Jan 30
NTVV-2089 _ Tứ Thông _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Mai An _ Trình Bày _ Anh Duy

NTVV-2089 _ Tứ Thông _ Thơ Lương Sĩ  Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc  Mai An _ Trình Bày _   Anh Duy

3m
Jan 28
NTVV- 2088 _ Linh Bảo Kinh - Chương 30-33, 35-43, 46-49 _ Ngâm thơ - Lệ Ba

NTVV- 2088 _ Linh Bảo Kinh - Chương 30-33, 35-43, 46-49 _ Ngâm thơ - Lệ Ba

20m
Jan 26
NTVV- 2087 _ Thanh Tịnh `85 _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc - Quách Vĩnh Thiện _ Ca sĩ - Tố Hà

NTVV- 2087 _ Thanh Tịnh `85  _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên   _ Nhạc  - Quách Vĩnh Thiện  _  Ca sĩ - Tố Hà

4m
Jan 24
NTVV-2086 _ Âu Á Tương Hội _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc - Quách Vĩnh Thiện _ Ca sĩ - Hương Giang

NTVV-2086 _ Âu Á Tương Hội _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên   _ Nhạc  - Quách Vĩnh Thiện  _  Ca sĩ - Hương Giang

4m
Jan 16
NTVV- 2085 _ Tình Thương Bất Diệt _ Ý Thơ - Ý Đạo - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Cổ Nhạc _ Nghệ Sĩ - Linh Tuấn - Cẩm Tiên

NTVV- 2085 _ Tình Thương Bất Diệt _ Ý Thơ - Ý Đạo - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Cổ Nhạc _ Nghệ Sĩ - Linh Tuấn - Cẩm Tiên

7m
Jan 14
NTVV- 2084_Du Hành Tự Thức _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc - Quách Vĩnh Thiện _ Ca sĩ - Quỳnh Lan

NTVV- 2084_Du Hành Tự Thức _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên   _ Nhạc  - Quách Vĩnh Thiện  _  Ca sĩ - Quỳnh Lan

3m
Jan 12
NTVV-2083 _Học Nhẫn Học Hòa _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc - Quách Vĩnh Thiện _ Ca sĩ - Tố Hà

NTVV-2083 _Học Nhẫn Học Hòa _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên   _ Nhạc  - Quách Vĩnh Thiện  _  Ca sĩ - Tố Hà

4m
Jan 10
NTVV- 2082 _ Linh Bảo Kinh - Chương 17-21 24 26 28 _Ngâm Thơ - Lệ Ba

NTVV- 2082 _ Linh Bảo Kinh - Chương 17-21 24 26 28 _Ngâm Thơ - Lệ Ba

8m
Jan 08
NTVV- 2081 _Lục Tự Khai Minh _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc - Quách Vĩnh Thiện _ Ca sĩ - Hương Giang

NTVV- 2081 _Lục Tự Khai Minh _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên   _ Nhạc  - Quách Vĩnh Thiện  _  Ca sĩ - Hương Giang

5m
Jan 06
NTVV- 2080 _ Đường Về Quê _ Ý Thơ - Ý Đạo - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Cổ Nhạc _ Nghệ Sĩ - Minh Vương - Thanh Huyền

NTVV- 2080 _ Đường Về Quê _ Ý Thơ - Ý Đạo - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Cổ Nhạc _ Nghệ Sĩ - Minh Vương - Thanh Huyền

11m
Jan 04
NTVV-2079 _ Xuân Di Lạc _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc - Mai An _ Trình Bày - Mai An

NTVV-2079 _ Xuân Di Lạc _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ  Hằng - Vĩ Kiên   _ Nhạc  - Mai An  _  Trình Bày - Mai An

4m
Jan 02
NTVV-2078_Đêm Đông Mầu Nhiệm _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc - Lương Quốc Định _ Ca Sĩ _ Kiều Hưng

NTVV-2078_Đêm Đông Mầu Nhiệm  _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc - Lương Quốc Định _ Ca Sĩ _ Kiều Hưng

4m
Dec 31, 2023
NTVV- 2077 _ Linh Bảo Kinh - Chương 13 14 16 _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Ngâm Thơ - Lệ Ba

NTVV- 2077 _ Linh Bảo Kinh - Chương 13 14 16 _  Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Ngâm Thơ - Lệ Ba

5m
Dec 29, 2023
NTVV -2076 _ Tình Mẹ Giáng Sinh _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Mai An _ Trình Bày _ Ánh Mai - Hoàng Ánh

NTVV -2076 _ Tình Mẹ Giáng Sinh _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc  Mai An _ Trình Bày _ Ánh Mai - Hoàng Ánh

4m
Dec 25, 2023