Spiderum Official

Spiderum

About

Kênh Podcast chính thức của Spiderum - cộng đồng viết với tên gọi thân thương "Động Nhện" - địa bàn hoạt động của 50.000 thành viên, những người đã và đang tiếp tục đóng góp hơn 40.000 bài viết tại website spiderum.com Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

Available on

Community

860 episodes

5 người thầy nổi tiếng nhất lịch sử Việt Nam | Hải Stark | Giáo dục

Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWtXUW5kQUZVOHF5WVFKZXQtRndHNmVzeEdXZ3xBQ3Jtc0ttNW1IbUNDdTZfQTJzNlllN29PRHFBZmtlODlhVnphUEpCZ0tEZnMwWlROdmlCdTJqZU1uanlVaUZ4MEMtZGhaUUJxRHdfelM3QVRYN1hmbTdWSGMyUFlualMtZXotNk1xZ19kSHFrc3k1di1nQkVSNA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=iN2DsFdytm4 __ Theo dòng lịch sử, khắp thế giới này tồn tại rất nhiều người thầy vĩ đại và lỗi lạc, như Bác Hồ đã từng nói: “Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý”. Chức nghiệp cao cả này nên giá trị lớn nhất cho xã hội khi góp phần đào tạo nhân lực, bồi dưỡng ra các nhân tài với nhân cách, phẩm chất tốt đẹp để phục vụ dân tộc, đất nước và cả nhân loại. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc đến những người thầy vĩ đại của lịch sử Việt Nam, những người đã đặt những viên gạch nền móng cho một xã hội độc lập, tự cường và dân chủ, văn minh. Từ xa xưa đến nay, trong hàng trăm nghìn thế hệ giáo viên đáng kính, theo bạn, những người thầy có cống hiến lớn nhất trong lịch sử Việt Nam là ai? Trong video hôm nay, Spiderum xin phép được chia sẻ câu chuyện về 5 người thầy nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, qua bài viết của tác giả Quốc Hoàn, được hiểu chỉnh bởi Hải Stark. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGxuMHFOMjNWbzVBSXRxaGNlUVZ3YzUtenI5UXxBQ3Jtc0trcnJVRGFBMFF5U3l2akhtRmZISks0bF9aekR6c0xPVDlEcVNiNGJnTUgwSGg0dU9FRkYxT2FvOFlyLUY5RTd4LTBYMkx6anFza19HVm43dUFiNDJxSkpwektIY2lHZkJiaFNOU0RKd1p4bEJjYWV1RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=iN2DsFdytm4 Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1lKUHUyX0xVNENDNl8zQTRGN0V5aDRyZ1MwUXxBQ3Jtc0trd3ltd2xYN3dlX2RteHZKX3pPUWpWU1JaeGE2aXpkbXJDU1VvTjNQRWFLTDhIczl1YWNsaGZuV2U4RElzRzFJRC1RNkpjaXJVN3U1V1c4ZlZiSFhsb3MtLW13YWlERFl1Wm4zbEo5UEpYMGVFZjViWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=iN2DsFdytm4 - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEdaNXlUakZjTHRZVzlaUjFhbXVGZWZUTEtpUXxBQ3Jtc0tteVczOTZvd1pWRFY0MHI5dTY1M2NUYjZYSFdCcm9QMFE1OEE0MUVYMmQ2VnR2Y2pDMnpReGQwUS1GLUVHVXBCSlVKNnhaVDBYTDltQ2prci0wM0F6dkZGejg3SnFGck5wckZmdENqTHZ0T0t0elRGQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=iN2DsFdytm4 - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXl3SmlrSldydXQwS3FDY2E2WWZ4bXlEY2lzd3xBQ3Jtc0tuUzZCa2EtdlY0NVBWRnF5OU9XTVo0b1JqdzU4ckFQdURxV2pYQWNHUlR4Zm82aDFQb3FEYTc3Z2ZlYVJJejZNYUxkQ1E2UC1SanhlOHhVdFl0ZS04M1JGSHdaVFBPdjZOeUNjYzUzcS1wdHhjd1BJVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=iN2DsFdytm4 - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDItemJfSVJGTnVUUjE2ODg3OW0yY1dxRmFUQXxBQ3Jtc0tsai1VU1pHM1lxbTVwV21HLW1hU19yaURjX3d1d1A5X1l3bHB5djdTZTdQeG5Wc3BXNlBpT1RlQk9ZQ2RrTlk2NmZRTVVwa2Zza2VzaVlQTFBtVnVaejdjdHMyMzlNOE01V29aN09seWJMc0NaTmt3NA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=iN2DsFdytm4 - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVRicDU2Ym5hOWtOaGhnY1RhLVNTRkhkeUJ3d3xBQ3Jtc0ttU0hWZERRZloyek1NdXN3VXlxTVNSWVZwaDQyUTJNUGdxYWVYYi1sejlIN1hUb3JySXpibjd2eUVTaTlaTnRHTDNmbEp4RzZRWUJhQ3dmY05nTlFoYlNMbDIyWE1xdUtuNGVmS1BIQU5oSlhrVk5fUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=iN2DsFdytm4 - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1U4TnNfYUd2dTRhbzBPQkdFTUh2bVQwOVFXZ3xBQ3Jtc0ttenNqSHJ1NmpCQXZqdmloQ1huOW4xNGRIUUg4QTFTV2ZTS25xZ3djNm1RXzJPSlgwOGVnUVkyc1lxcEE3YzNNMGNyeU1fdi16YXBGQ3YtUzh5NXhDTEVjeDE5THZXTk50dE9KY0tmdWFnS2FhdWxKZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=iN2DsFdytm4 - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm1KTU1DbkswMVRfdXMtRVpLYVdtSnFybXhsUXxBQ3Jtc0tsc0QtUDFvaHZocmptMXQweUhLdTZ2MEpwbFd0ZkNrMnUtUWltTWp6TkNLYlAzQTM2aWNSY2NEbEM0NVRKUHpGNXVKN3FaNlFZX3EwWWxyYjFTMFk5MXltamVKTnU2ZmdvOVFIUURwUElGdFRYc29QQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=iN2DsFdytm4 - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbU90ZVVZTVN5TVotNVBIQmdIWmF2TmktMXRIZ3xBQ3Jtc0trZ2dlbHNXeGtSRDVYYmd0X2EzVHMtLTRzTS1za2JBVnRaTExza19CZWl3WDB3R3ZLcnJHd3djTG5zN2RWUThNVTFYR29mQ0p4V1hxZGhtenZlV0ExaU5LVlRzemlLWVhnZk82NGxVNGNaNWlacWhmRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=iN2DsFdytm4 - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblJLa0VjOThqWDBkNnBsZHl6ZlR0cWdxa01vd3xBQ3Jtc0ttWDJyZDZ6ZHQ2LTl6NUtJY1lKZWV1Y1JpVGkxWC1meWxybVVRMnVIY05QRlVweHcwcHZUZFhFZWtUY0FRLUx5ZDZMTHZlRUFKUndKMU5Zd3ZYbEUtS0pXQnZiamR4SFhJWDBtYkltUjhpWHJIOGlhOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=iN2DsFdytm4 - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkNvWU1BSHU2TmV5T1pTMVZLczQzTGVia2NZd3xBQ3Jtc0tsczVDUndOa2h5eDJWZUtfZWtLTmxqYVRiZ0gxMk5pbWxJV09ROXZnaGZDQUFDZzFnTk1PWG9ZSnU0UWI5Zm9oaThtSDlwLWdTaU9Hc2pXOUZpUTNTejRpM21xWUNmR2hTTkotaHN3N3VyZ2RlME5sUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=iN2DsFdytm4 - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazdzRl9kbjlhWWxQNFJKWDFXaF93bVFTYjdQQXxBQ3Jtc0tuLXVTd0U2Um04eDQxZzlMaGhLQVQwbG1qbWdGS2NMaTZQMmh5eVdDN2FBSGhidDBVMm5aVnlGeTdOT0Nfa3ZZOEIzbTlnUXlDaVg3U0JPNHRiR3BGeWpPMXB5YkZJYk1TcGw4R1FKWnpodkFyRjFmZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=iN2DsFdytm4 - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmduc2JIeXd5NG9tdjhPMGlnMGhOblluTmhPUXxBQ3Jtc0tuNEV4MVY1ZEZnSFpHY3VJcUZ3N3NpajRiMlIzRFdRTWItZnIyYllsRGlUdjBfaU5nT0wxbHZ4YVNXQm9oNm9xS0RFbF9qZVNHYmdpTXNnREpMZW4tdGgtTEt6N2ozbmVoSGdEUFN1ckNpeUdiVDhCOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=iN2DsFdytm4 - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTFObVkxMTdJcTY4dU9tQ2s0UzJjclhLdEZxUXxBQ3Jtc0ttTk9RSG0wVlRhNnZjc0MxWk1xaEpVRVVhVUpGNU5ReFVDcDRHcDNYVlkydzNuQ1dIdFNJOVRWRkVIUlZjc1ZNaTNxSDI5VE41VHhZVDRVZEFLTEt4LUx2QVpzcE1IQjBXdmMyczVwbHI3RkpYcUVSSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=iN2DsFdytm4 - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0Mzd3lwSUxURE8wTVl5NHdqSG12Y2x5aHRkZ3xBQ3Jtc0ttd3pBX1ZpY2Q4ZWV6dVNQeEt4bFNzdFlfanZjSVMxS0tPWmxtTjZjLW5TQW81RnkyUTRUR0k5TEdDeUJodGYyQkF1dmd0aF93T1Y4UnVkVUQ4bmFQbDJITDZ5T3FOaUNuMW1tY3pNcTZVUnROZGl0aw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=iN2DsFdytm4 - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1pVb2NjVlhIM1BfM2I0LXhieXhaUG42eHBBQXxBQ3Jtc0trdjR3Y25VYWtCVmswemlndUdYcl9VM0N1TVdFRDdRZEtXWmRETE5wZG10all6MzZMYUppc3N0c096a3BIOWlCQ3NVMWwzOWF5dllSV3dyc21JRmVDNzVZM0g3eDUtVEJEOEJVUXFyR185dmNvX3BGNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=iN2DsFdytm4 __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbktmeXpGdkJUV3FwYkdjSFMwa1RwMEM5R3R0Z3xBQ3Jtc0tuT1ZmNlNXR3VJeHBvRzA4U21Ea0lUbFVTN3pPR2VGYmh2YS1KMEoyY19ZRV9kMnFJYi04QlM0TGJENlNzQXp0cnNiSXd1Q2Y2eTE2cmJ5Zkx4Y1FoR3FDc3pkdFJfTWtfT2FUeG96ajRCMWM2LVpsQQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=iN2DsFdytm4 Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbURsVTdQQmlQbUFxSnRWVUhQTnZtVEg0bzJpUXxBQ3Jtc0ttMkJtVE5CNk1PcWJVeTE5R2ExNjFkY3JmYlRWcXNpbU1DaFFieGp0MUlVN2xuLUtCZUF1eDMtZk16N01tbHhERUIzV3A4SHRFMlJaZW5BRGd2ZF9ZVDNJRG4tOWFNdFlxMFdORGp3bmo4eVJZNEF4SQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=iN2DsFdytm4 ______________ Bài viết: Một số người thầy nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam Được viết bởi: Hải Stark Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Mot-so-... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2lhZ3UwRzh1dk9yV0NXLWJUMjJlREQwMF9UUXxBQ3Jtc0tsUjJJUUxla3lqUW5PVjZPSDRSd2djNVc1ampVOXJxeEd3ekpLMkRQOGJ6RUM0TmV2ZzlLWXpvSURGbUtxYnpvMjRJWTI5YkJNUWxTekxua29WWWpRcjUwbU5TSGhhMjhWaDZhVnMyRE42LVFzZEM1aw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FMot-so-nguoi-thay-noi-tieng-trong-lich-su-Viet-Nam-YU7tVckUUV6q&v=iN2DsFdytm4 ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Pinkdot ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

38m
Nov 24
Phật giáo là gì: Tôn giáo hay Triết học? | Nhạn Hoa Long | Thế giới

Không quá khi nói rằng Phật giáo đóng vai trò quan trọng hình thành nên hệ tư tưởng và niềm tin của một bộ phận lớn người dân Việt Nam, với số lượng tín đồ đông đảo nhất. Nhưng khi nhắc đến thực hành Phật giáo, bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Có phải là đi thiền, đi chùa, cúng lễ, cầu may,...? Những điều ấy có làm nên một Phật tử không? Hay đúng hơn, đó có phải là cốt lõi của Phật giáo? Để thật sự hiểu Phật giáo có nghĩa là gì, chúng ta cần phân tách sự nhập nhằng giữa việc xem Phật giáo như một tôn giáo để thờ phụng, hay như một triết lý để nghiền ngẫm, hay biết đâu là…một định nghĩa hoàn toàn khác! Câu trả lời sẽ được chúng mình bật mí qua bài viết “Phật giáo có phải “tôn giáo” hay là “triết Học” không – vậy Phật giáo là gì?” của tác giả Nhạn Hoa Long. Bạn lưu ý là Spiderum đã mạn phép thêm định nghĩa về triết học, sắp xếp lại bố cục bài và bổ sung phần phân biệt Phật giáo theo triết học hay tôn giáo, để có thể đem lại một lời giải thích chi tiết và dễ hiểu hơn. Hy vọng video này sẽ đem đến cho bạn một góc nhìn thú vị và bao quát hơn về Phật giáo nhé. Giờ thì bắt đầu thôi nào! __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUFuU2hMSm1DdE50TnBjVGpjcDJOMjBXWVJmUXxBQ3Jtc0ttQ2FaZjFQQlRDQld4VkUzTDJxU2V5aC0zTFhNdnFUM3FnMnp4N2ladlFmTnVTTnVWWkNOMFZlUWMxQzNYSVdUX09KRktrcXFMei1VRHRrMnU4djlyZUhLNE9KYVdYaXViS0FnbllUR2R2YW1JTzVtWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=QD8xQdh2iXs Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnhzakhoYnBGQ24zUy1nazBjQzFJWDQySTllUXxBQ3Jtc0trM3VwZW14eFN2ZmI1QU5QTkJjMFl0blMyUF9zdmhwak1WaFl1TmpCeWNPTDA3QTJ2LW1oMzVmRG1DMVJkbjI3dy1rYV9tNjE3Rkt0OWpQTG1xWnBpUGotb056TW5KMVpZWlUtdnd2NnZCcVRMVlliVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=QD8xQdh2iXs - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEQ1M3QwWE41SFhsb2h5Mko4SWd4amFGalhjQXxBQ3Jtc0ttTURjXzBWMEo2STJiNW00SjY2cFU0Z1pwRWtoaFZOVVl0MkoyUzZiNlctM0FuLVdRMS04YkpWUGtFVGVQVVk3ODN0bzFnaFN2NXJFOW8yUzZnSVpaeXlKNWE3a2FmSWRBZGdSSjdwbmU0Snk1eUZrcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=QD8xQdh2iXs - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXVuWWYwZDJLOXprYWdZRkk3YWZYM3RJWVVYUXxBQ3Jtc0tuTGtKZnFkemd6Y1ptOXRfS2llWXJISkZKRUtmbW92RjdGTzR0SURVdXFQeGtTdS1Nb2NucThIUDJTY2xYSHFsREI0UmN1SklReERaR1FRWTlmM3hPSFk4b2FmaE04ejF6YW9CMGx0b3FmcHZIWms5MA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=QD8xQdh2iXs - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1RtMFZWbkZ4NnRxMVNIMDMyVktLYUU0YTlzQXxBQ3Jtc0ttSW9QY3o5bW1VZzJrVFpzZWVKaHN4MEp3djY5LTFtazUwcXRPRWYxR0hWZzBoN0RhdktQeHZvTXRSSVBQdFRyUklKTkdXV25velZhUE5QNy1kckJkS1djUGRWUXhGdlZvaTBjSHlyb1B6STJtRDFUTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=QD8xQdh2iXs - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVhPUzh4eW92NHQzV0lyZ2E3N3dVNUNIR0NVQXxBQ3Jtc0tsRkx4MDF2aVdqRkNjXzhYVDg0TEUyQ1R5MXdPQkZCcW13N3k5TUYxa25DSlNGMFA3V0g0OHBJVGg0RlVxZFpkTXZuLWxnUVZfcS1ZSE95U1dkdHduYzNld1poMGszUVluejhvZlp6d1NVblFTcEctdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=QD8xQdh2iXs - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazA1Mko2MlFpNkpfSWhjZkJ5NVgxaENkc3Bvd3xBQ3Jtc0tsT3Zib2JOSVEwN3dmYzdmd1NjaTA0Nmh1c3JfR0l5dXlXeGI2Tk5NSnJCejdpMktkZ21vQjlaQkhmb3p5cE1xNmF2SVRFZE16bXlDX24yNnhfWUx3RnBMNFdpSkNBU2g0ZHk2aGF0RUNZWnNqMUs3WQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=QD8xQdh2iXs - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2sxMHNaMm1WdzFBcnNWS0hqYUdxZmV4c000Z3xBQ3Jtc0tuM1Q3aWUzTElhWjY4bHFhc3h3S1JidGZHa2VET1dTa281ZFNUMGpKZFNrZzZUTTd5eHRleDYyWGI2NGpKbU9SQjVoRTgyVHRmcnFyWFg5VHRDS2NaZDBXM1YxbzA5eERWNUEzNVd1YmZXOFQwcXJyWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=QD8xQdh2iXs - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1ZWdF9xOHhhbk9RVnB1YThxV1piVFpuUjJDUXxBQ3Jtc0trUTBMWVVTVGhlS3ducV9vOWpId2Z0c2hvQ1l1emNTMU8yaHF2OUN5UFdsV2VOTlhKeTJBWnB3UklHTGF4TzJ6Y0JNTUhiYUJxbVd5WmhTMEJITFU0MUs0dUJfV05jR2s4bGJNX2FCcTA5b2dEOUoyWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=QD8xQdh2iXs - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbENCV1Y3ZDdPaEFxdEdLUjdtRmtmdlZoS09WZ3xBQ3Jtc0tuV0dYaHJ6YnJFTlZwSjQ4U0lJb2ZydFAwejdoTWxrLWRlRG5oeEl1R254RnFzQmZiVFQ4VDFzbDRqWWpDaVJhN29zUEFUcWNvRlpJVm81a0oyZktsWEsxVl9saktDRF9kVzQ1Vk5uaE5ydkpubVd1UQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=QD8xQdh2iXs - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDBobnV3VnQ4YlZFZ0tBX2h1Y2lPLVpPb0dod3xBQ3Jtc0tuQm9xVGk3ODJEN3BkcmlTSXBOajBhN0kxN2RhX1lfRXk5YXhBQlFnVUFDWEtSbHhDZVM0Ym50T1lyRjU3bV9JT3R3VUdURktGdDlzTUI3QW1qeWZqZ1FkRDFnT2lsZThQVldiWkdxcXdURVl2OUFvMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=QD8xQdh2iXs - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmVsbjU4bzJhM3BGT2JEYVpramVidl9jdEQtQXxBQ3Jtc0tsMUFMQ2h2MlNSZmY2b0ZRM1k1VEg2dUswWW5CZXdoOEhOVHpTMWJNOGZNX1dCS1k5TWlxTlZZUy0zQ19OU2tmNGFYaTQwM3RSdlV2emJHX09JRWxFdl9qaEV1M2VYeENoWjA1V3RGdWpjZmpoLU5sWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=QD8xQdh2iXs - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1dVeHdvM09uUzAxRFRnaHNqcXJqMnRZb3poUXxBQ3Jtc0tsb1g5aUd3N2MtZW81TWVsVEdkNUJYUW1MZDJRMXhYOVMyZWRPX2lfeFpVUG1kY1NaUlV1eF93RUdLeEM0azFiVmVObV8xdExOcklnRE1FWDlfc2FFUnloR19McHhXd1hGYXBsQmJPVUI1V3pkSGQ3Zw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=QD8xQdh2iXs - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFdJWE5VT05naE1CVmJrbExRTnVIRXhxMmQ2UXxBQ3Jtc0trWWpLTUQ4Uk9TT0ctbzRmZnhZSG1uVzY5UDNMbkxjOHBQUmlmY1lBMVVXSTc0UWZrSWRRQjdsdmJZX3FqbWdsWm1NSk1QTTdTNHlQQ09rQU5wVFJ4d0lUczFKbUVQY1FweDVGZ2xtaFQ1Zk5kaEdScw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=QD8xQdh2iXs - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm9ZTFZ1bmFVSFpoVDVYUnVoMjE4RWtnbjdxUXxBQ3Jtc0tueDFXTk5yc0hlMG1CQWNtd3k0dXJyQ29SZzAtOFdGZDU4TG10ODdDUG1hMTZlY1B2bWdheXpxeWF5SkphUXh6RllCaVUwVE0zbDVJRzVFOGVpeXhpZmplQThGR2ZXTldUZG5XTnM4ZEd6SktxY3lfMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=QD8xQdh2iXs - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmx4RjNsUGNJdFgtQzZLSkhTX2ZEU1pPOHhNUXxBQ3Jtc0trS3dIdEVBQ3JnNGY2R0VqYkVwSXMzNm9QbkRRMmtBRFZ6Qkg2b0hGRTlQcUZlTzJpVzB3VVVXWG5KbVlNbFVubUoyYzFqcnpzV3ZVYkFSTnZoODA4Mm1IdFl6aXdKVzVGWUN1QTNuU3UyZzZvSXByOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=QD8xQdh2iXs __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEZXNUsxeUNZam1sSkJfMEF1NU0wckxVNG5DQXxBQ3Jtc0trd1Mwbnh0YV93eVBOSzMtNVYwWUVUU1VkTk96ZlJhRWlja0dwS1hlMzVxSE1WLUt5UnZnTVFZT2lEU0pyYXYweVFIWXJ4VkNuOVYwNnhUZmg4UUsySDd0MG5QbmlEcUdGLWxubEpSNmVZLXAtNUlyMA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=QD8xQdh2iXs Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFZELVRwTHVmaTRzRkFrV2s1WldpNWRIVFJ2UXxBQ3Jtc0tsWDkydDhJa19IYXJQSFdFeGRlclBoaU9FUWlTaUg5SDE0Tm9uQjBuSlVHNWVReDZXYU1BUUFtcjYyUS1sMHN2bnVJcHVXWEtMUnoyZjVmU0dQMXdvSEtUY2FnZHNSWW9wbWp6M3lDeGpvaXBoQ1M4bw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=QD8xQdh2iXs ______________ Bài viết: Phật giáo có phải “tôn giáo” hay là “Triết Học” không – vậy Phật giáo là gì? Được viết bởi: Nhạn Hoa Long Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Neu-Pha... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTNFNXg5cVdISlpieXF1QXVydnpzSERTcy1fZ3xBQ3Jtc0ttSEx4dXhTMWR2ekE2TXM5MkwyOTBUbjBEYnBNMFl2MVVqS0R3aU10cUtsMS15S05Pc3ZKT1o3aUs4SFA4VnRFY2E0M3JQNEZ2ZTBlRDBZelRYamUyWU9pRTY1Sk1mbW95MmdWS2x5ZEI3OUJVTmREQQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FNeu-Phat-giao-co-phai-ton-giao-hay-la-Triet-Hoc-khong-vay-Phat-giao-la-gi-zhbodgkrGtB6%3Ffbclid%3DIwAR0t9N2P2xO_suy6l4cZRUx_kyQOWld8F-Aab6wZcG9rvWrI7xspMCTE5nA&v=QD8xQdh2iXs ______________ Giọng đọc: Minh Thi Editor: Khang ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

10m
Nov 24
Thể thao: Từ TRÒ CHƠI TRẺ CON đến CĂN TÍNH DÂN TỘC | Lê Khánh 123 | Giải trí

Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGRPeTM0dzRSalFPR2NQaEkySFEwa3JxeVhMd3xBQ3Jtc0trenR5M1liMjljLUZzTWttYkpYdXBMOURqRkFmQWdBcDBlUDZaV1JCSzF6V0ZwMmo3Y08wZ3ZXVlBuRVYyc3ZJV2pTdGN1RWVQbG9wTFpseFZPbUVmbUFfTnF1T1dIUElDaTVwWHJySDRrbHROM0FZcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=dTMDSQXnrwU __ Có một câu nói mà chúng ta thường được nghe, đó là “đừng đem chính trị vào trong thể thao”. Nhưng nếu bạn để ý, thì trong rất nhiều trường hợp câu này hoàn toàn không được làm theo; và thậm chí có thể chính trị còn bị cố tình đem gán vào một môn thể thao nào đó. Trong một số trường hợp khác, thể thao còn được sử dụng để xây dựng nên những câu chuyện đậm tính dân tộc - đương nhiên cũng nhằm để phục vụ mục đích chính trị. Vì sao lại có hiện tượng oái oăm này? Hãy cùng đến với những phân tích và kiến giải của tác giả Lê Khánh 123 qua bài viết “Thể thao - từ trò chơi trẻ con đến huyền thoại về căn tính dân tộc” được đăng trên website Spiderum nhé. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUJKOG8xcnEyaHJPSnNXMVdXNEwtX0o3a01wd3xBQ3Jtc0ttZ0lNb05QZVBNWHdfTU42S2ljSlVvUERZN29oc0hpUmc4RnFaaVhTU0xJMFF0S0swdlBhcXRBWDdxdUdLb1kwaE5fZ3RKMkpRR0hfNms3WEN5WlBuQjFOdFFzalRJMks2ZmFZWFdtdjlXX1dEdkhzRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=dTMDSQXnrwU Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWhLUDR0WHV3U0l0cEtCM0JYUTdsbEV2M0g4UXxBQ3Jtc0tucDNsWnR6djdNd3pwSGFZbm5xNVlObjJaaGx6c3FfVVBMbkkzZ2gycVVBampBdXBLU0ZZMTROWGNNT0xlY09GNFBNQTlhbF9nRWtOWVZRWW1PTUVGX1NtR3RrXzlpUHpvel9kS2ZZcTNoTmRyZHhZMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=dTMDSQXnrwU - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2RwSF9wWXdwSGgzb1h2RmJFWXh0cUNicDJGQXxBQ3Jtc0trT0JTcEJMNGxkZjRqdWxlNHZfZDAtekExQkRJNjV5MEtvV1Fqc3NoSklCMjRCWVo1ajRHTTJ5MHNmYXgySHFwUllrRzJ3TEhVbG80eXY0YUtSSlBQM1Q0NEtSTTBhVDdRVWY1aFp0VVh2R1QxclNyZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=dTMDSQXnrwU - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVVQQkJiWnJaZ3A4dWhPM0VXX1B0ZEFubU9mUXxBQ3Jtc0treWMzdVZadUVPVUhfdHlMcE1TMzJPNFVfbTE0TU1OaUl4V2ZjSko2Qktfd2tUeExxcE9GSlpFVTJOT1ZtbnRSM0k3SlJ5QzZQbGd2RXpDLXlOS3RjY2hYQ0tMN3c0ZkxYRUlRZ092TTVXb2JSekoxZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=dTMDSQXnrwU - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHNpWHFqM25ITGFhbDZ5U082VGpMX0ZQMzJRZ3xBQ3Jtc0tteTMwVDBwdVd2NW0tUVFESWRtc0pMbHpiTGtDWVl1dmJlUng2bXVwRElCa3MtR3FLaG9hVlViTVFidlk3ZTAzMHI4bXZIM2NBbTFpNjhRaWxaT3l4Rk9sMTVDWkd1VmFwbUNWU29VSHdTTktsS2l4TQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=dTMDSQXnrwU - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVl6VGNfZE43STJLVFJyWHc1TkxNa0NScnQtQXxBQ3Jtc0trdF9QNHVTZGpuc2lQdE1oMlJfRWdJMHZqRHAwWDJFN09odXdhdTBzQ1V0OWpERzdIUWcwMmRTSEJLa2Q5YV9QV3ZfNklocmh1NldYalJIakQtWnJXMHFMMHlYUURucUpfYkl1MWJ6RUZYTVRoT2h2Zw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=dTMDSQXnrwU - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDN2Vk9INjRUZ3VyazVvVkN6dFdlamQtUU5FZ3xBQ3Jtc0tuZGZyVllpWGNmSVlMa3laRkh1dFpfMmpQOG5HSGxEWEN3NWxfVVBnNHNraFRLN2hkWmFoa1pka3V2VkhfZkdjME9IUzltQjlyaUxaMTZjaGhxS3FVQ2Y2QmV2OGNqMk9wQVR5UUw3RWlLVEctSzlxaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=dTMDSQXnrwU - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGxJZUxYUHJNM05lTHpieHJMRGlnUC1RREhzZ3xBQ3Jtc0tucURGa3I3eVJKa3VvWlFHM2JLT01fM3p3b215d3AyWHc5akR1NmNfZklfZ2x5eUl5NHZfVlk1Q1hZLWc4RGJYTkp5TmNTeGFLTWR0c050NmlGQmJvWnFtREF2YW1qbWt1bWs3MGU1eWFaYThVNjlSVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=dTMDSQXnrwU - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUdxMFRmRlZrSkh5UjVlWS1ZSklyMlVMTlhHd3xBQ3Jtc0trbFlGN2tLRDBtMXBFZktPNHF4NHNvWWZ3eVRUUVlYN2dOWDB6bmYtQmYtYkpTTDNnSGI0Z0dBVUllbTgtVXlnS2lEUUhsQmdERi1IdVQ3YUI1VkxrYTk4MWFwNHdJVVREd2t4QS12WU0wN3F0WE5ycw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=dTMDSQXnrwU - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXpKX2RHcjdubjNYN0RsWkY3U29kdnFJQU9sUXxBQ3Jtc0trU2k4UGdGVXpjUG1LSV9TdDdMY1lnaVJzaUpDY3pFT05VYjVnZG1xdWlvbUdGSGlNdm84cnM1cVo1cGdNZlhKcnEtVnJLMnMtZHpTRTRrcHlzRk54YVJUajU2UWZXdm5nWm9hbURLSXlEUWpIbVIxbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=dTMDSQXnrwU - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3FhakE5NjQwMFNvb1N3Y2YydXAwN3Z5V25XZ3xBQ3Jtc0trbFZhYTN2XzcwUWo0ckl2M2NVYkdPUzhMd3hST21HcGJGQ1ZNZzl4di0tb0pENWliZnBpME12VzRjcEtzRUNzZmJPOXhMUF9EZG05N2RrdmRhZ1JYakRVMUFPa1BGMVFMQlhHR0JIUFhKRWN2Q3NSOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=dTMDSQXnrwU - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3RkMnh0YTJONVo5aGs2VjdDMFdRMXBPTHQ0Z3xBQ3Jtc0ttR3g4M05SUTJtenVGenJyRkJQY0lCX3Rsc2prUW92ZWhmUXp4X1AwQ1Q4ZXBiNk1KejlubU5NT2hvQVpycU1ITk5UTXVLbzF2VGVCMnZHNEdHa2JNNER3WjNPSTc2ajdRdWxBWVNDZXJQR3BzUlJROA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=dTMDSQXnrwU - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1dlNkZhTU80a2s1ZEhOX2FfTENpUGhQWDZoQXxBQ3Jtc0ttZHRpWGhyeDVlTk0xMHlkWFNKa3o4b05zMG9vS19fOGRMVGFCa3cxaWl4U3ZfZ3ExdnltUGZaLWxZa0I2aWFoblhRdFJLQ09mcW1hWXF5em5TeUUwOGVCOU83VjZYY3lIVE5mUUZnMVZXbGVCenFsZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=dTMDSQXnrwU - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk5Pc1RCQm02MXp4SjlheThiQmEyRXhaMk44Z3xBQ3Jtc0trQWlZQVh3RTZtTGhROE9KWkUtMXEtYW5vV0tmYUxpdGtnMnNldWU1WkdVZnVTV1dHaFhRd0NfWjBXWUw2RHFXQXh4MjQ4T1AzNGNCQldSRVFNLXJlSGctOGpRNXNrRk9lNVVWd3pCdktZNHFPa29ZOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=dTMDSQXnrwU - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUNOVThNLVYtSHFubV9YMDRuSFhLNjY5YmtTZ3xBQ3Jtc0ttTU9nWTc4UW9tb0VnSVVKZElBelppUy02UGtoc3BjMW5kcWVNWkhyd1VtX1V2Q2J1dnY4R1lieEhycEQzT1RXOXc3THpMMlNkN3ZYSm9HaWp1dzNKNnNmalAyc0lBWnRLdjRPTHc4OEpGQ2N2S3FUMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=dTMDSQXnrwU - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHc5QjFJX3BnaTBubWJja0xyMS1WT19PenMxZ3xBQ3Jtc0tuX1ZtVWhfWWxzc2h0cWdMSlRLaWNTMnZGWk43VDJyU3RuajdneGVIQTdudnNqc2pZSE9SNW00Q050M2doM2MzcldFLXg1RDBYWmxsbzBlMzJhTVRLajFSYV9mSndMRUpqOUdmT2JZdG5JNk9OT1dOMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=dTMDSQXnrwU __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTIzM0p5bGd3RzU3aDVEdjkwR1hMWnpPTGY2QXxBQ3Jtc0trdzNuOXVXYzVpb3Zjekhhc2t2eEU0a2dSdGhPY3Bpb1FIME1yOW9ZSHNmc2NtN2NhWDJkdlZHWjhyRkdiV3pySG9FNTNSYWxsNlRqRG92Y0xZQjBZMWs3Y0JuOV9ZdU5MUFZ6YnRySXBIN3hTaEdaRQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=dTMDSQXnrwU Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEpSamxmWmhYYlVjT25mc2xTNGN1UmNGOG4tQXxBQ3Jtc0ttMXdyZW9kUW41U05KbTBwblRjc3dMZHBhdGFOMVlVRkVGTWRJT0FfVXd6TkpBZjNwSkRUMjg1Mm9kWUI2WnVUZUd1empjekRnVEVkd2dGd3NDTEhBY0lGOGNrVzd0WjNkSGpyMVE3SG5KYmtWMWdNQQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=dTMDSQXnrwU ______________ Bài viết: THỂ THAO - TỪ TRÒ CHƠI TRẺ CON ĐẾN HUYỀN THOẠI VỀ CĂN TÍNH DÂN TỘC Được viết bởi: Lê Khánh 123 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/The-tha... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1IxTWI4dzctekFBakVXQlpGcV9tRkkxcU5GZ3xBQ3Jtc0tuNk4zMS1EdDQ1QVN4MVc1NmZQRE83bHJqNFotQ1lGMnZsT1dOM2xKektyNTVCellTcHcwOVJNanNNZlQ0d1lxWnZabVNVX2NrdUhzZFVHWTVHTVVKTFRReS1xQ2x4cHBCeE5ITm1xZlB5aDFGREpmbw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FThe-thao-Tu-tro-choi-tre-con-den-huyen-thoai-ve-can-tinh-dan-toc-6ZrnMchgvhOG&v=dTMDSQXnrwU ______________ Giọng đọc: Samurice Editor: Nguyễn Sơn ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

14m
Nov 23
Vì sao HY LẠP lại NỢ NHƯ CHÚA CHỔM (và VỠ NỢ liên tục)? | Văn Minh Phương Tây | Thế giới

Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXo3WlkzalRONVFkX0xJaFJTamxDbk93TWNxUXxBQ3Jtc0tueldtQ2JPVVEyOGhSNEJvX0M4YW1xQ1pBQ0VkUk5uZTFHckR3NU11cVhkUG5ISGdocjlBSlMxcDJRVUdDZmMxb2ZiNng4WW00c2VTQ2dIRC1OajBxQTJXSDN5MzljTmROaFpZMWpwRUlBREJFMjgwWQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=kw7RNeyGmGs __ Chắc hẳn khá nhiều người trong chúng ta cũng biết cái tên mà Hy Lạp hay được gọi vui là “Hy Nợ” – bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng nợ công 2009, khi mà quốc gia này buộc phải tuyên bố phá sản. Tuy nhiên, trên thực tế nợ công luôn là vấn đề kinh niên của đất nước Hy Lạp, ngay từ khi quốc gia này tuyên bố độc lập 200 năm trước. Chính vấn đề về nợ đã để lại nhiều hệ quả quan trọng đối với sự phát triển của Hy Lạp cho đến tận ngày nay. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1ZVZl9QNTNiaHhic0tYOVdWQzBNcXN2RDNTd3xBQ3Jtc0tsalpKZHhybW9FblcyeDRXNzloMXI2RkJXNzEzR1oyU3I4c2xhZGRzdmtVWWhIUWtDQ0pCSUJZaXlFclpiakp2SG9OdGJQTEtBTVA0LTlFdTNzSHhOVFhEOUxpM2NENVZSTjhQcjR5MDM5VEgxMXd0aw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=kw7RNeyGmGs Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0RFakh1d0dIMXcxU0lqZVJpSC1QVTRiSlJiQXxBQ3Jtc0tsTEVIT0Y4TlFZQngwOFJrT2VCY0xOY3FzNEd1LWR3TE90bHE3eHNoYVVTeDhOaXJpR0V1Qkk3ODNVUHZmMVBnTmgtNzZlMGZRWlV3RUZJek00N3VsNGdJNHFwdWVpbkJkR2hEOTJvUWM5d0tub19oYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=kw7RNeyGmGs - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazZCb1FzNW1HUF92UGM3VGhXY1g1azFJZHU1QXxBQ3Jtc0tuQVdWOVpHS0NScVZkanM1TEMtbjZLVmctXzFyYmo3bWVMWEJTeVFKM2tDT05YZjFjZlBPUjBXTjg1NXJTYnM1T29fRTVNemVFNEdUdThLY1BLM1MwLTJmUHJDaW4zR1Bja3pmbFFKRk5admc4cXF1UQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=kw7RNeyGmGs - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHhJRHkxMjVXazBDTldxYXJINGhFaF9yYUQ2Z3xBQ3Jtc0trTi1jX0ZIb2VXOTVNcXlublZUa1BpQXM4eS1xVi1pZ3NudXlKS3JqZnFIR0JmOERqcEo2NjM2SnFEU19POEdtVWs1bFE2akFDRVVpTmdla2VrWGlKMDFiUjJPakkwLUJQMnFiNDlWZGJ6R19La3dIVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=kw7RNeyGmGs - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0VxdW40QzJ3WG56ZVNrc09jWVp4MnZqUWx1Z3xBQ3Jtc0tudl9aLXhVTC1DSGxTSHlKT1N6cnV3dXVhTEhJRHZSV3RaeVFFQnpYbnpEa3VWelJ3VHRQQlUtTnBPX2dpRHZSdkpFeUhNODB2WE05QmtvLUVMb003WldyNXd0Q0ZOSUZ5RmJ4bVdtY2JhbGJWZlFhWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=kw7RNeyGmGs - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHVKM3Jyc1N4SzJfWlVGTUowVjBzdEZRN0kxUXxBQ3Jtc0trMFdmZmVPUm1JVHltZXdBUWpEZVlINXBpT2RYZ2lXamdXbGxuVG9wZV94LUZFZTNuYTMxdFhodEMzZHJXNk1waEdGSTFVbHF3VU9qeG9mb0lYTm9XWk8yQXhXMmlxOTdlZEtMejlpYUk4bFFXVm1DSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=kw7RNeyGmGs - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGRORTNnRDVkNml3cngtSGlrS3ZYYVJPWHVKd3xBQ3Jtc0tsNjJnbjdhZWlXY3BSZjVfVmx5MUdDNEZaamtCTzZzS3RjS2liZEdfRlhJeDBFenRTWlpFTUM1SW9NZWU1N09vZmJUYW5KZ3Q5SVJSdVRaX1RaYUtrSVBsRXlkWkpqM0k5MnVobUY5SjQ0cjh3aG9Gaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=kw7RNeyGmGs - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa21uMmpLNGNnTjVSNVhCaEJleERWTG1oeG5sUXxBQ3Jtc0ttM1Z3ZTJ2b1BpcUg4bUM4ZUVoWjZBTF9HZ0RNa3BIbEY5cG12eXhOZ2lWS1RrMFhMd0x5T05wVVlrcnRERHlFeFNBTkRpcjBJOGdmT1pkeWxhS0dyVG9MWmdFY0Y0OHhxTG9qaElMalRIQV9iaVA3bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=kw7RNeyGmGs - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWNTWEhNVlBzNHQtUy1ibHM4M1dud3Z2ZkZlZ3xBQ3Jtc0tuczZ2UEliRzBSTU05LWx6UXZuTnQtZGJlUFVac25Wa0NYS2xmM29vUUIwZ25sLVhRRVFraFFvYmthTzVmT1NCZEx5ZlNfNnYzcUt3c3ZOYThhcmpHZHUtVWpXNElQckQ3UWM1LXdQR1JhaU1nU2NtRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=kw7RNeyGmGs - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVc3RTBFeXdIejZ1dVNQNTBLZmdrNWpwcXB4UXxBQ3Jtc0tsTmF5NHE1TlU2Wl81dm10cHBaMU00UmlrMUI4WmxNa05raXJBWmxJOC1sRGtocE55aTB4MEIyN1VLdnZSY19Ca3pKQnRTLUUwMkdjMXRVOEVjd0hwZk1TLTRUQ2R5bnZ5aEVnQ2JUdWVORVdUaGkwaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=kw7RNeyGmGs - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEY3NHlsRWxySE9obnJpNnUzRWxqS2RfOWRYd3xBQ3Jtc0tuNC1OWm5CdkRGc2VCamZtc0dfVVFGbDR0eHBFTy1WXzlFQkVWWVZkN2xGODd5X0s5Ry1OQzBBZ3ZzOTZqVzFILTZpSy1NN3N6VWF3TnN6R0FWUmJ3M1c3T2JEZmNCOGdLbTYzZWZSQWxxX2w5a09scw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=kw7RNeyGmGs - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmVDZ1pXQUdoQ3psWWpiSzRha2Y1N09yUFNsZ3xBQ3Jtc0trSXdYNEZyZktVa19qMTMxckxpdXFKR083S0VfUk9kb2VsUlo1cVFJWWRmbkFLS2FNaFYwQl9HcWtZaGp6cVFBZXF4bDJVTk1ZRGxwUjdHREJyU1huaGh1T3NYRjEzRVVNZ1VZWkZkV1VTM3BaZEhUYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=kw7RNeyGmGs - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG5QZElxaXQ1UGtGcFk1R1g5S3JrU3AtWUJjUXxBQ3Jtc0tsWnhJVXpKdVJKWXliSDVZVkNuSzRQQ1RyaUFocW9ha3U0NnJ1T0Y3RFVxem1fVmZWcTM2bVQ4am9vbXpwbkk1cTV3REpYSUJPMzFFejlLM01vUHRneDJzSUJUbGdKTDdBbDd2SUtpdFhpck9XQmNoVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=kw7RNeyGmGs - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2twNnUzUEtwN3A3OFhoZWZ4R3dJbXFZRlE5UXxBQ3Jtc0ttTkNLZ1Q5T0E3VHJQMVJUa0oyVm10ajRWMHdtQ1hrbUY2NG5yeWE0TUlZSlQwdWQ2c3Z2d0FxN3ROYnVnSHNGU3E4NE9WNi0zQkdIOGhKUlBucEFwcGFzOFFXcjFGYzRuNW50RWJsc0lWWmduMlkycw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=kw7RNeyGmGs - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazdYQzltSDF1VnRId29aZnJhaXl2WUMyY25Xd3xBQ3Jtc0tsT0VBNUdySmNMcDFwZXRrMFZ3ajQtb3dsal8tVmZKODBoQWNYZnlpNzlaSEtxQlRWTHpzNm1rbzFmSE5HMURMdnlaZlh1M3RvMWlCeWRiUXFNM0RINnYzNk1OSlE3SlRhaGstZHVVbjY0T0dEeWN3OA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=kw7RNeyGmGs - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDNjWlV5ajB6OTY5dFhHU3BudkVQdVlGTzhOd3xBQ3Jtc0trNk1KZXJjUzBBTGNoWi11TnlQZm9MbmpaNzRuNVVlMDl3elBRNEdkTkRmU0FjU2tuRU16NERvdi1tM0FMQ216Z1pMU0oyVUwyVGQ1M19wNFZGTDJ4OWd2ZkpxRG9qa2pneVFyc2hrbUJESHpBNEo4RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=kw7RNeyGmGs __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGROY3lsU2RwRHR6ZjZFSkRjWTdKSEp4d2RiUXxBQ3Jtc0tsbUdGcFV2TDNCMVM2NW1tc29LcmEwWmR1b1pSMHdtUGFEZ1dnNkhwbVNkYzRZV3VESllIeHMwdTAtR0VhcVR1eGtzZzU2a2JJc3lOOVQtbEdWYVJyRngzYmEwTnNXTVgySHpzQnVYaTJiUmxTWEZrZw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=kw7RNeyGmGs Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVhLdzAxemdGM3BMUVVEbVBWTl9fNWs5NDcxUXxBQ3Jtc0trUkFJRU1fOEZ5VTlpTEV5YnVReUpjR3VqdUE2U1p3MUs0UHE3MXh2Y1RQLXFnbkJiVkZMeXF6ck9JTEo1UkJMTTlJQ2wtN1RVclhFbERDTEJBNjNDR2haY0tPZjZqV0h4YVVqWVBxU1FJa1NMRXR5QQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=kw7RNeyGmGs ______________ Bài viết: HY LẠP – NƠI LỊCH SỬ HIỆN ĐẠI ĐƯỢC ĐỊNH HÌNH BỞI NỢ NẦN Được viết bởi: Văn Minh Phương Tây Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/HY-LAP-... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVhfQzFOM2daZ3lFaXYweHFnZ1MyTGd6eDJDZ3xBQ3Jtc0ttdm85b1d5d1p1UUdhWElzUm5LUm1ZUDFvbDQ5d1NhMW9jeVVEMUNUYmtTQVV3ak1scld1eG5zSEtqb2xwQndQVXlwWktSblJJbHhjMXg5S3dyWGJhbXFMMXlIYzRUbzB6SjAzaDFfUjFReUJHdy1SZw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FHY-LAP-NOI-LICH-SU-HIEN-DAI-DUOC-DINH-HINH-BOI-NO-NAN-wup&v=kw7RNeyGmGs ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Hikari ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

7m
Nov 23
MẠNG XÃ HỘI đang ĐẦU ĐỘC người lớn tuổi như thế nào? | Pha Lê | Quan điểm

Đừng quên ghé thăm tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXZ3RXZJR0ktTmptQTU0eU9YYlRSSHNjbGNld3xBQ3Jtc0tuYTU4MEllNUtvTDBHWk5UMDFzS0pEY1ZuRlZKNzVySlhvMURLVHBRSzhEa1NXTURneFZoeUNMUlZvMzBvU2pfdVRIeWhBTXZ5Ul85eUNCcEw2RWd1MzBmOUZYMU9oR1NtRTJEdm91djF0V0RuODUtYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=G4LCdsw9uLc __ Chúng ta đều biết rằng trẻ em sử dụng mạng xã hội quá nhiều thì dễ bị mất khả năng tập trung, dễ tiếp xúc với những văn hóa phẩm đồi trụy/phản xã hội, ảnh hưởng bởi những tư duy sai lệch, dễ cận thị, mất khả năng đánh giá tình huống thực, thiếu trải nghiệm, vân vân. Đó là một vài trong số hàng tá tác hại của việc sử dụng đồ công nghệ nói chung và mạng xã hội nói riêng lên trẻ em mà chúng ta nghe ra rả ngoài kia (mình tạm gọi đây là hiện tượng “ngộ độc mạng xã hội”). Nhưng bên cạnh trẻ em thì còn đó một đối tượng mà khi tiếp cận mạng xã hội quá nhiều cũng gây ra những tác hại không kém, thậm chí còn nguy hiểm hơn so với trẻ em đó là người cao tuổi. Vâng, các bạn không nhầm đâu, người cao tuổi khi lạm dụng những sản phẩm công nghệ còn nguy hiểm hơn trẻ em nhiều nữa là khác. Tại sao lại như vậy? Hãy cùng tìm hiểu qua những phân tích và chia sẻ cá nhân trong bài viết “Khi người lớn ngộ độc mạng xã hội” của tác giả Pha Lê được đăng trên website Spiderum nhé. __ Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkx1TEloQXpmOTFrMVUxMkdKZ2I2RHhUZGdoUXxBQ3Jtc0trLVhUWTlIMnBJSTFDRFdpVXhpRmFkeFFTZ1JSSXFwMk53bjEydWxGeWhiaFZJZW1rbEVEeE1RREdINUtMR2VXWjUzXzdzdGtFQ0VmamFFOWc2MkkyUGs4bzZWRDA2ZFVaSlk4SWJIaTR0b2dSbGU2MA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=G4LCdsw9uLc - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0huNnZtd3BmLTc0UVIzNGd0QWlXMUVTeE5sQXxBQ3Jtc0tudUVKbVRkTjJGNmprd0ZOSUM1cTljNFljWFZXSTZwN3B6bTNwM1lCVGxzZk10OHdxYldwY2J5eF9yNkhwMFVNNFRYQjRrZHdQSDl0TC1ETm81Q2lBSVlWQkpBTmtLUWtleVJiZUhnUE94UmctcTFBQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=G4LCdsw9uLc - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFc4T3BRa0RHbzVvQzRVWml3cW5LbS0zQUk5QXxBQ3Jtc0tuZjJYN05zb1I3LU1lclBUMUFoa2I1cU5SNGRCdmhfSE9rZWZZdUtTc21fNVRSWk0ybi1QbnJucDUyZmVjUG55M1p1RXhMR2lNU1V5dU5hQUlaWWNEb1h0TTVhU2FzUWVWU0g2c2l5aHRQWmg1NEdLaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=G4LCdsw9uLc - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG9pRGVFNEYwRjZvNkxLQjVjRVVCU3VHaTVFUXxBQ3Jtc0tsM2E0YjVQeTNZZEt4a3QyVjh0M25GSzVRZXkxYmxpenNtd2lEdGtuWE1rNzhyanBkb3g2cWgyLWVRSm1hTzVjaktXbjFrU1dZUS1US3pBVUtIdl8wNUY2YWFpc3NYNVNWaFZlWVh3Slk3UFJnVEhJNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=G4LCdsw9uLc - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazBUZVJpYkNHUldVdF9hNUFwS2VWcDNpc3NTUXxBQ3Jtc0tsdGFPZmJPS0wyX01xaDRCY0p1VXR4b1hRbmlISll3TjNHX2IzWnRmdE5ZeHRod2ZJazdBemhLRGdZOXF5NnMxTHFuVUdoWFFqblpIOUdVeVJCNl9FaFpXczlCRHB3cW9tQ1hSc0xPdTJ1a190M2o1aw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=G4LCdsw9uLc - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0ktZVZqR2JLY2Vwbnh4cUhKWGlfNDdsdTlmZ3xBQ3Jtc0tscG1JSTdRcWVfb1VKN19Cb3d0ODhSYTdMTDZfM0NPTXItQXpmUmpxU2tmX0gxeVFjZ0JKNUJPRjBGSndwaEtUeHR1OF9ENGV6dnNiVFJJVUI3aHBQVnRXZ0JHd1ZfbW5kM3RkRjJLc0Rsbms1aVA5VQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=G4LCdsw9uLc - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmVzMTNrd3Z6eWdybDljY0lwcHFabEFtX2tYZ3xBQ3Jtc0tsYUVBZDVJRVZUSzE1ajRVZWkzb201emZqaGE1NWw0ZVgzRko0Z0NIV2tHQXRnRHp5eTB3aV9zQlUzRmZrTktGbXF5UVo3bkhLNjEycmtYRlF2VU1MY0k4Zm5sWFFvc2VGb25mY2QxZE9yNERjWTR0QQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=G4LCdsw9uLc - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblB5dHpQSDN6aEZ1MnFtdWNzellYRUluV0I3d3xBQ3Jtc0tuWjhiUEQtWndRNVNrSUtxYlNtWnBiSlNMSDJwYmNrb1hCc1NsTnBsdF9lTmR1ZEhkMVFMb1A3WVFmWDJoX0hJbFBwN0ZsWE04b05fR2lXcDFVN0MxdDR4ZjNCM21qQXFFOW1tWWo1T05fTjJ2dU01MA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=G4LCdsw9uLc - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm9JdmI2TklGRzRrLURjSE5yd1Y5ajV2NkRxZ3xBQ3Jtc0tudXljTjRwOTZDdWc0cVVXbXJVMHlsTHc3V0F5ZmZuU2E5Nm1jcTRlWmY5OVZZa290OGJsa19ocFpZb0NnR1BWd2R5QjFUSi16enBCNThGcDhWMFM0UDdUSjUtd0RnR0ZZM19PUU4tUy1PQS1YWldKOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=G4LCdsw9uLc - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUJNTTVMRWR0SXE3cG9sUnB3YmktSkVJalF3Z3xBQ3Jtc0tuRWNYTjFteDBteTN1dG1RcWUzb2JkMWdOX0hWQTVCbHVKcllaZUFzbzJXNHlBZVAzVjNTS0xSNnItSGMxakhnOXJQTnZtMkZjVGxKaVFKLWxRMTJERk90TmcyNTNENnhXNURjSDZjaVBpZ0gxUmI1cw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=G4LCdsw9uLc - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjR5Qm16dHZqUWNpX0s5UlpKVGc3dE1MV1pGd3xBQ3Jtc0tsODRlMmVMUlQxX1FmOTRnYjlfRzVFZnh1bExFZ1Z4eDFZRC1pTkNrV1cyMGd2aTcySUVXOC05S19wTXd0ZGJpa1lDZExIWERoYWVyenVsUWlZcXVQd0QtMVlVLTZoVktfdXpsN1J4cVNIX2hwYTluZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=G4LCdsw9uLc - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXNCSFJBY3ZlMFlHQ0NZTkVQWjg1TGJLZHRSUXxBQ3Jtc0tsQjQyMFFYcTMxc196dzZtZU5fbDJQcTFzYVQ4ZVJabzVPOG03Y1BrdU5haExnQnBvRHRRWl85QVh3VUN0c19oZ1cwWURrVlVjUU1HM1VHcGdoQlRDU09WUHFvOWs4QWItcDhVRVI3Q0JlUW1iOGtCYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=G4LCdsw9uLc - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFQzSEdVN2tnT2lza1RuS2JtazBHZmh1QkZBUXxBQ3Jtc0tuNUJPaG01c21FdmlOU1Y2dDBDUy1MZU4zbWhwZDA3aXRPd0pmUU05MGpBWTJLNjY1aXAybDZ3eEtWY25sTzJ5TWc0R0JkN0d0VXR6NUI4cUN1NVdqRHFJYm82SWdmeTVOMmtJVEhkNC05M2N6dGxfNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=G4LCdsw9uLc - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1VaZFBRcUxUTWE4WXI4ekp1ZFV4aEhBNTdjUXxBQ3Jtc0ttY0RqTDR2ZlNodFRwOFdGVGRhVDFLaEMzMURrTmlpbWJ1VXJJYVdMODdLNEhGN2t4dzRGNkhWRGJ6N25zdXhObE1xbmkxRWpxMy1PaEpIR1lXZXh5ajNfYjVTNXVIN05ya1hDNkhWc3VjaEtEQTZvWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=G4LCdsw9uLc - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3hhN3B3V1QwTzZZNHpYSi1FWlVlYnVDUlFaUXxBQ3Jtc0ttUGQtNF9Yem9UdzJMOWk4NjZyUV9NNmlEcGdfNFk4bjBvckhVeEpnc3FwdENkZ0VHUFhuUzB3ZUNteTlSVlhOLVJZLXZaQW44S3FheU9PalBrNnRUMUg1R18zUFVCdjYydnlxVTZjdUNVdGlibXA4bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=G4LCdsw9uLc __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE1kWmZOLVRZejNxR3lZV0F6dndXMkExTFNLUXxBQ3Jtc0tuRTJuWk15b2pvZ0YyOVBXU21ETnFKbVN6bE1pbnJEdDhmRDRxY0QzNFZ5TjM1cjNxNW9KakRKaWNCV1NhVVN6STNybWdtTFNONzRhcFZGVG5yMWExa0pyUG9fZ2RYamlTQ2gyZU9xRXRvWVBJTlVUbw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=G4LCdsw9uLc Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGxpS0VLOUl3Y2JOQnJDYlRrLUVZZzc3LVAxUXxBQ3Jtc0trMHBweUxEWXV4TjYzR1VJSzZ6RlQ0OXZRX2tqSkNOVFBCXzRBeF9OQW1SRDl4b0FvUjRRYnhlVW9oa29DajFXZ2kxNlFhVEFkdTNOYWVvSGJkenBjWkxEbkVoMWZtVC1wZjJnQmlVS2RYNDlPMUNnOA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=G4LCdsw9uLc ______________ Bài viết: KHI NGƯỜI LỚN NGỘ ĐỘC MẠNG XÃ HỘI Được viết bởi: Pha Lê Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/KHI-NGU... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUhvbUhpWS1PeUxYUzl3cVJ6WWpnNTZaYklzUXxBQ3Jtc0ttNkx0ZFpHa3RkaUZhNlZ6VlVhdHJMdU0zLWJzUjFLekgwdGZaY1IwaXctZE1vTm1LRXpVYU5DUmdqZmFuY2FkZDF3cGtqYUFUekphemVOOXNSMTVhSVVTTkRBNmVvLUhxUUhseklLalpMdUczajZUTQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FKHI-NGUOI-LON-NGO-DOC-MANG-XA-HOI-2gm1SufMrJa3&v=G4LCdsw9uLc ______________ Giọng đọc: Khánh Linh Editor: YOSHY ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

15m
Nov 23
FOMO (Hội chứng sợ bị bỏ lỡ): Nguyên nhân khiến các nhà đầu tư MẤT TIỀN | Anh Tuấn Vũ | Tiền tài

Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFctUEJwTnRRS1I4UDQ5b0lfQUxRU21hWWx0d3xBQ3Jtc0tuRS1mQk5xZnJMSUI0dnREdWI4cy16cnd3Ulpoc3hlTFBSeHR3bUNCeHJrbGM3V1BMVnVjUEJFYTZaejdRUDRrRlltS3hUSUh6MnBfRE9MVkJOeV9DRXNfRzluR24wOUg2TEYtczRHcmwxaUxsb2o2bw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=t_km0NbiLWs __ Hãy tưởng tượng hôm nay là tối thứ 6 và bạn có 1 deadline cần hoàn thành ngay trong tối nay. Tuy nhiên hôm nay là tối cuối tuần nên không có gì ngạc nhiên khi đám bạn của bạn chuẩn bị tụ họp với 1 buổi đi chơi cuối tuần và nhiều khả năng là sẽ kết thúc trước giao thừa. Bạn là 1 người kỷ luật và chắc chắn bạn sẽ chọn hoàn thành công việc chứ không phải vứt đó và đi chơi. Tuy nhiên hãy xem xét trải nghiệm làm việc của bạn sẽ diễn ra như thế nào nhé? Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ… được 5p, và tâm trí bạn bắt đầu xuất hiện những hình ảnh vui vẻ về cuộc đi chơi của đám bạn, sự lựa chọn mà đáng ra bạn có thể chọn trước đó thay vì ngồi đây. Quá trình tập trung của bạn bị xao nhãng, bạn lo lắng rằng: “mình có đang bỏ lỡ điều gì thú vị không”, “họ có đang vui vẻ khi mình không ở đó”, “hay là mình nên chọn đi chơi thay vì làm việc”. Và bùm, bạn đã rơi vào cạm bẫy tâm lý mang tên FOMO (Nỗi sợ bị bỏ rơi). Nhưng bạn cũng đừng quá lo vì bạn không phải người duy nhất, và hiệu ứng tâm lý này cực kỳ phổ biến nên chỉ cần bạn lên google chữ “FOMO” thôi là sẽ có gần 40 triệu kết quả tìm kiếm, bao gồm các bài báo của The New York Times , một vài ý kiến của Forbes, một số của các tạp chí tiếp thị đang cố gắng xác định xu hướng của hiệu ứng này và vô số blogger than thở về trải nghiệm FOMO của chính họ. Thực tế, ở bất kỳ lĩnh vực nào trong đời sống bạn cũng phải đối mặt với FOMO, tuy nhiên trong bài viết này mình sẽ nói sâu hơn về hiệu ứng này trong lĩnh vực đầu tư, về nguồn gốc, hệ quả và cách xử lý để giảm thiểu những tác động tiêu cực của nó lên kết quả đầu tư của bạn. Cùng bắt đầu nhé! __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXZWNjJLci1IVGNZVHg4R0ZMdmdSRHdoUXJHQXxBQ3Jtc0tsaVlxSVlfbXQ2dkV6Zmg3SktPdHV6R3JzOURqeTIxc2psT01iVGp1REJsX1dTdHpRcGpuTGdnMnVBM1l4RFVtckxRUUx3ZTFXZGFQbU53bkplX3Y3N3hNWmgwZWVZaUozWjJ3cFI2Z3h6V3FfTmd0Yw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=t_km0NbiLWs Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjludzlPVExNSW1rbEJwNkhfUndnNU5IbjdPd3xBQ3Jtc0tuODZXTW4tMHZvWjNES25waklHUHZFVUthOGwxaHZ5bFZaZ1VCZ3ZyVkIxTUowclRzWEFGcnhiQ09aeFJKLXN1NkVkbm96cjRPbWlKUXZoUWg3dE9nNkN4YWxBTWs5OHE3SG1BZWF4SmZkdm9BSzVzZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=t_km0NbiLWs - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDNVVnk5RXdjLUI0eDl5cU5HTU95TlpzS2JSQXxBQ3Jtc0tsZUVnc3dlaWxZbjRtUjR0ekdUQ3laYVIzVDJJUlU5MExrLXFWTmtpSlpaVGVLa3lOamtBWlpMMzNXSlpvRUhaNno1TlZQQndKb3dFRHJrXzJ6R2UzUUswZlJ5SDJ2MDZTSkljajNvbkl1b25FbVpwcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=t_km0NbiLWs - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbktjSGdUdXRpLV91Nm0zV3ZCQzdUb0t4UWFZZ3xBQ3Jtc0ttcTAtUExIM3RyX3JmZFNnTTNNUkpyYnRRbDJScmZJVDkyaUpxbTc1YzI3RjFvUTlRSDBqZ2dkSXpDSFRNTDhpVmh4bkVnaHlkbEdVZTdhZzE0dkI0ckNZdVQ2YWZVUDVGMlhFT1NUcHlMRnUxLW9Paw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=t_km0NbiLWs - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDJzdWxteEt6WW9yMmc5cGJMQkc2aHJfdml3QXxBQ3Jtc0trZ2d6ZmhLdDI1Z0NrVGlRY2tGa2QxNWpMWl9CeVB6MWllTjlYcTloT1RXVURwYjhtdDdacVdQSXF6VGNYdW5YS09OXzhuR2pKLVhkUV82eEtkM2x6UW5majNBWlhjUzc1RE5ZY052SGNtRDFYNFExcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=t_km0NbiLWs - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnJEYlNncGxhNEwwbkxLQlFXdEFTclczaGtFZ3xBQ3Jtc0tsTnpINEFEZU5HNU5wdmsxMW14WmtuZEhYYktGS21WRnRfRk9pTVk0cTIxd1J3SGc3dV9GS2IySlUxdk5SYm03Y2FTNTRFM1c3dVRYblNrOTJvNFRmQ3c5M0Jvc2F0di1KVHo4cG40N25ldWdNS1QtWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=t_km0NbiLWs - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEN3TUF5RnE0RTJGdkpaaUpwa3d1dU9wa1Exd3xBQ3Jtc0tsSDkzRVItcW1WcjE1TXBqTXBiaFh0VFhZbGV0bFFTYXZMSjNOZU80NVlReG15UHI2ZF9laENkVzVIVlV4ZTFoaFhpMWwzVXVOQkk4NXJsOTFENUl2bnhHMmFuSG9SaHhXWEtJMGw1V1ZsakxFZkFvWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=t_km0NbiLWs - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTNBSGVKQ0N4dmVQbFlBb2NndVA4YVZQOTN3d3xBQ3Jtc0trejBEeV93XzItRXA0TThFMnBNOFlnOFBLNFcyTTM1RFpGOTB0YlJGQzA2SThtdGpxbVhsNGdMQTBXM1dMMFY4UzJVXzFHa3Y3NU43S2dxUFZCSDRaUEtTeTRLekRnT2FTdHVUeGdfaEozMXlNYmpFRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=t_km0NbiLWs - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazhhWUFNREJfWVdyWVZvWklWNE5VV1d2SjVId3xBQ3Jtc0tsN2ZtQUJFRDRxd0Nrb2g0N2VRLW41dGI1OVVTMUxza2UyVC1wUVVzQ3M5YnhHTzRwWmdkb0pXTUQzRHI2SmlDMF90emFVVHN2bnY3cDk4aE9XTWVOOU5ZUnhZdHQ3STVhU19CclJvTmpiTm5GdzNyOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=t_km0NbiLWs - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm5mUWRzcWswLXh6QUl0MWtGX1dSRi1pd2xjZ3xBQ3Jtc0tsMDcxWHlVUlpqZ29lbjkzRGYwd210VUt1YmxfMGRYOWxwQVlreWhhcW9ENUhHMkNzNTBUNEhqWWZZZlVtemlYd0Nab00yQkdDTktmRVBSdXlRSzYwTEoxRmVJRUFIaWd6LUxmbGoyZV9ZbUxaSHF2OA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=t_km0NbiLWs - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2pPenpCa0l5Q3ZWb09tOWlXMlp0NDM3djJNZ3xBQ3Jtc0tuNlQxa0lrLUhySWVSUThTWHRqbzVZTFg5ZjhUR29SMWd4OS1oZXMydTdNbUo3TkpqVWE1QnhMTTZ5UHpXUkVlOWp2QWxlbVRWWWRyd1ZSRjZ1Y1NYckpEQmdXRThhYTJQR29HZ3dhQWRFY09uV0Vpbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=t_km0NbiLWs - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGg0OUhwVThuTzdnWWZ3OW9ZcGVSc3Ytc1MyZ3xBQ3Jtc0tua0VzcmU4OFJNclVCck1YN1U1bUFjRktZT0lMaUIwVUhwZzE1cGI3dllVM3lobGpSckdXNFdoR3FMRjUzN1pyaGRHYVRjMldZYWk2QmlaMFZKN3NQSEpLNmFqdmtvVGg5VFlRaEY3bExERGx4YkpQQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=t_km0NbiLWs - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDhlWS1uR0g0NXNiM2pObW51bVhBWF9YZnFEQXxBQ3Jtc0trOVR6cVp2TGJBSHJ6R01ibHhvT1FOOUx6cXNqWFBHcVRMdGh6Rk1rUWMwUzRyQ0gzc0l0c0tKTWVFVEF6UzJhbFJDby1LTm9lalZLR2UwTndENHcxVlNLSXcxZWlWQjhreWRMdW5IaXJkMmZZRF9oWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=t_km0NbiLWs - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFdVblBNbHhsVGdvYVZkdXdDRWRWVG1JNG9Xd3xBQ3Jtc0trT19BNWR4ZnpkQTBNMFRsMWR4YUgyMVpjZXF2dnhZcUxGSVhKaExUX0VCdXhZMEpQX3RISXNTbGl4MmNOanhBMERlVDBtclZKVDZ4ZmhCZDBZRFZTV0xkeUNrSmZrbi1US1psRllMUUszeFNEa2Npaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=t_km0NbiLWs - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2VmdXc2NHVNcVBlZE1WU3Juc2dNX2xfY0FVd3xBQ3Jtc0tsU2hyd0d2ekZLMU9Wa0ZpVVpQYUN2bzN4TUFSSGNaN1Nxb0lCOFRiWUZwUF80R05kR0ZFc1lNLWVSbjg0aU9xRnlLejlIMXF4N1FQMlB5b3RnUHZOTTIxclBUWGxzQmFjSUZMOFJpZGU3X0ZxYXZ1OA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=t_km0NbiLWs - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0xCSlNmNTlYdElhVEZ6bHprMXpZMzdRVjZaQXxBQ3Jtc0trMVR6TC15eUJGRlFvTEhHTzNYLXJsZnltanBJbFRMdmwzNGpSeTYyQlBVUnFndF9aSTcxN0xKTlBhUnE5aWlQYzFVU1B5U1V4R213Ry1wRVJRbjNuS0lXdVlYaUJqTVBJYUZPU2RVMS1qcXFDaEllSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=t_km0NbiLWs __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk54alprVkZKTEYwc0hGNkFYM1dSdWZJSTFwQXxBQ3Jtc0tuaTI2R0d3R2hCZXd3alVQR0h6R21YNS14UlJ5OWJHcWRGdTZ0bVpIOTdQQzhLYnhLZFpjcGc2clBKVndnVUp5cG9uYjZGV2c0cUpBV0FfX1RwNjhUdkRpdGkweUFLbGtEdkxkUWozUUZNZ3hfUEJiaw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=t_km0NbiLWs Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUtQYVFkVnpDN0xDejYtSndPTFlTc3dVMlFGQXxBQ3Jtc0tsTS1KbWt0WTZXTm5WNXZ6RzV3UG5lS1Y0b2M2R3B1bVVoNDdFX1JwX1ZDaE56QjRYWWZoTFVaZUlWOGt2Y2tWUXpKSWI2eXdfOVBLMGFoLXJ0cG8ySXNEdzlERVlnQ0pSWExPaVJtNXRBeFZsUmw5cw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=t_km0NbiLWs ______________ Bài viết: FOMO - yếu tố khiến các Nhà đầu tư thua lỗ trên thị trường Được viết bởi:Anh Tuấn Vũ Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/FOMO-ye... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3dqWlNWZUF4aGVScTFPd1VNcFFnWEdHUmozQXxBQ3Jtc0tub3d0c0dkVHM2NFRyWHV4WFFRVldnTllRbEU1NTRDeURMbjNLVThJNWVxckJEejRwMHlrT1JQNlNZLVNOY2I5eDN1NW9YelR3UDRpbHhyV24xTmlQd0VvWFJiYnhoOEVnbEtzR0NCVjNVYlpEX21PUQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FFOMO-yeu-to-khien-cac-Nha-dau-tu-thua-lo-tren-thi-truong-8Wze3f9q3GRW&v=t_km0NbiLWs ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Pinkdot ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

14m
Nov 23
Vì sao nhiều dự định của bạn sẽ mãi mãi chỉ là dự định? | Nicolas Cole | Lối sống

Bản gốc bài viết này là trả lời của tác giả Nicolas Cole cho câu hỏi "What are the habits of highly successful people?" trên Quora. Bản gốc có thể được tìm thấy ở đây: https://www.quora.com/What-are-the-ha... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa01qaU5xYkVBam9zOUc2YWc2eERoUWhNTnVMQXxBQ3Jtc0tuZVpsRzRWazh0T0VJWkxCMDFGU0VBbFFlZnk4YnllU3JoY0VKcmJkRUpGRWszWUpKSENNT0gwMXdFdjl0VUhRY0RRSUJvQ2kxaTVKT0VsRS1CSnFHQ1NSQ3ZBUmthMkFvMnRFamx3MEJyVXEtVFJSbw&q=https%3A%2F%2Fwww.quora.com%2FWhat-are-the-habits-of-highly-successful-people%2Fanswer%2FNicolas-Cole-1%3Fsrid%3Dhfn2E&v=sD3To9P4MRY __ “Nói trước bước không qua” là một câu nói mà gần như người Việt nào cũng từng nghe qua. Chắc có lẽ vào thời điểm xem video này, bạn cũng đã từng có một vài trải nghiệm không mấy vui vẻ với những dự định hay mục tiêu của mình rồi đúng không? Đầu năm thì đăng lên Facebook bảo rằng tôi sẽ có một cơ thể săn chắc vào mùa hè, nhưng 6 tháng sau nhìn lại thì vẫn chưa lên được tí cơ nào. Hay bỏ tiền đăng ký một khóa học online nào đó, chụp màn hình khoe với đứa bạn. Bảo rằng tao sẽ học cái course này để làm việc A, việc B, việc C, nhưng quanh đi quẩn lại mãi vẫn chưa học xong. Tại sao chúng ta thường thất bại với những dự định của mình? __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUs4TU9HOUNmbTByaGhCbVRCU09RRWV4VmdFZ3xBQ3Jtc0ttTXI4VGR3LWRZUEpqdVE1WnoxMkNKQnEzMElmdmRSU3RvV3JoUjBvcnA3RDdtMXhSMVlMUTZCQ1VlektRcUxFQm41OHkyamkyUzczV2syOVppMzZtQVVQbDlqUHpTMU55REF5YmRkRXp5OFpnN3prWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=sD3To9P4MRY - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa29TSURvdzc3bW5WaDZlRUV1X1ZEZ1o2ZTNHd3xBQ3Jtc0trWDFlRm1qOHg3NDRrMjNXQlZHMGJaWnp4N2V6T3ExOWNpMWt1UVZtV0Z5eU1vbDFiSzhZRXZWU212QzlVSjRWaGJROGhtNnktZlVRUlFxdmZpYnR3LVRvcGx0ZjFRUWtBZy1fSDNORXdRb3JfeW1POA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=sD3To9P4MRY - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1gtX1JsbjE5Q0xBSTJGREJRcVF4X0ZxcmJ6d3xBQ3Jtc0ttS2tXaDhFRDN3dzgyYVJWLVl3OVN5VWFycm5US2t3ZDlRamVUd1NVUmFFQU9DeVBubENsT1hVMTVZajNFVVVwLTA5aXFuaGNjNFowTXpmZEhxbk1uXzJkbjhYeFJaekx3WVNHUE9jT3Y4RFUwMmllZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=sD3To9P4MRY - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmVnX2VORjV2MzZGNmlKVWVTWUV1VjVvZHRhQXxBQ3Jtc0tuT21uZnhBUWgzRW9ta3Vhc0doVkF6V2psbGpYMnV0UDdyQnAybmwxNTNFc2NXWWJGMkVTT0xkMDl6dG05cXhndDlTVUFyLXk0WDdZZjZDWm9ubXZXTnZiY2hwN0dLZF9UUlgtblp5NXNUY280UHE3WQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=sD3To9P4MRY - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2JTWk9YdzEtNXBHbkliaWZVeHZLdTdpMjQxd3xBQ3Jtc0tuZEl6bm5yRldaVUswdXVlZE1FSHNVR2lFb2dIaHd1WVRsNDZheDZvbEFwb2FpTjJWdENmRE9JcEFoOEttU2VvU09EZFlxUWdtZ2tGNkU0Rl9hZ2l4aDN0dVdxbFFDdTRkQ1FUbWgwZVNGeGMxbGNqSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=sD3To9P4MRY - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGlZVHVqN3lrS0dDWUxsVWJKQkFFazcyaURHQXxBQ3Jtc0tsdGdQNFZyTzdteDBMaFgxam4tWkxlQUliWkZIQVdLbjhXakVMbEtTU0FGM0ZUMWVDekk1VzIzWktuc3dXSDhHUExHX19fMkVxUDdweWlSdlZnZVhuMEgwTWFuSGdES1UxZXhQWmNkcFZtZDFaU3JFYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=sD3To9P4MRY - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDd4MHFaN3owZWsxVmlkS192a25ybmhhVHJBUXxBQ3Jtc0tsNk94X1VSajVScUNoY3hQU2tuUTg2VUVKcWVKY2pLMnRJdUxETm1xdGVudHo5T2Z2aURqUnlaREcyOG5DdHB4RlJWelRERmxVVktXRmNvQlZHSU9Wa0ZWZ3BodllnZ2pfLXV6R3lkWnFUNmxMVW5nZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=sD3To9P4MRY - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWUxYWVwVHlMVkJPX09PYU5LbW02NjRMMjVIQXxBQ3Jtc0trNEtDTEdKWkZtaGpTRUhHSmV3Y3RpM0I5ekJwNEJWWFljU09hVHhteEVUOWlpR1pheVlBa2pTRC0ya3hiVUpwdmhLa250UExCNzlzblphSElid3Y4ckZHVFYxMWdjS1JUdjZyMUZOY0s1QkRDTlBIRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=sD3To9P4MRY - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUl5b09BX2diUjlnb3FGb2VaNEJPeHhvbU1mUXxBQ3Jtc0trWDlzQnFocEgwVW5GMkZ2ZWF0SDh2cWFxU0h3RnpBOEV6Wkljd3hXc1pXLWdNc0xybndjZXBIZUE3MGw4R0ZweWk4ejNVV0FLbU9DdC16anVoYmluWlpaeGM4bjRIa1BmQ1U2RnZGZVFfdmNod0lNNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=sD3To9P4MRY - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkoxN0pyRG9MY1JDaFcyc2lQeWdmVGlCVlNJQXxBQ3Jtc0ttbW5yN2c0NVBSRUhMWllnUFFVM0RDQkExalZ2Y3RJLTlGRkJTZjdjX3hOMG1WVkhSeUhWbkhjMjVqTWoxMS1wT0tMZExTNGtRSWozY3RqNTdibEJERUstZmdPcnBmVTRYUkJxZGFnWkNKX2ZEeHQwWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=sD3To9P4MRY - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTY5NkRNV0dGalpSaFVPY2F5Qld2cU9PWVpJUXxBQ3Jtc0tsdWZ1N29ibzQ4MF9HTVM4YjdFUGdnb3ZsRDE4OWFsMzNJcjRPNFl6amxvY3R5M2F1TGtQaHhENVY3RjBKcVlzM3NRLWx2b0dJRXNBT0RTTElvNVp4aXFYUmVrLVNia2JsUG5fQTQtS2lfZmRRUTBPUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=sD3To9P4MRY - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblFNakRKeVNhMG41bkJzamhZSDNJb3JfUUZ0UXxBQ3Jtc0ttS1BtTXJfSktzTWpmaktkYzYxY0dEWlAzdnhJUGlyNFBUMm1CR3RiaGY5eGpYaTN2RTktTUNhTTFLMXdjaGVicWFCb3hLNFIwdndNUU9oQmJjdDJQeGZ5cGtrRTVjekVvVXJiTm9ST1VpTVd5QnpHQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=sD3To9P4MRY - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUVXQXI0TnpLVUlLenVsZTVnS2dxRWhYOG1lZ3xBQ3Jtc0tsNjdNaElmZzExYXI4WEtSYlFhdVZveVJnd0R3WDZLNkNPRnFOeXRoZkR3eDktc1djNzhEVzYzbFdlNllXSFdJX3J3Ti1qT2RBU2RtVFI0eW5kMlFiQkxKT1RfVnMzMVVnaTg5N04zb0RjeTludXlTRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=sD3To9P4MRY - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWlnLTBGdm9fM1RPazhZSVNIYmlSRVh3UFphQXxBQ3Jtc0tscUhFSzBRM19ZNkVUc3hSZ05zQTE0aWY1blVUbW1jNFJIRE1Bc1dMZ3FrTkE0SERibkxMTVNGbFAyLWpYTHlPaEdPM2FzOE1EU1dEWWd4cERnb01maHBBajRBVk15blFwc0l6VEpKODQ5OVVhakw4UQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=sD3To9P4MRY - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW5fWksxZy01UERpcWw5QmJ5d2dSYkhCUWQwQXxBQ3Jtc0tsU2hySEVuR25DbzJVNERyY2JiZ2QxQmZaYmlwYk9lMFhaZVljUUttdGd2ZGRqTzRUSTlKTVBoSmRJWkdsN1UzN0VXREJfcGxCQVh2TDFBNklMSHlxUGlHdUgyZ2V2b0tXbEN6cGdaVHRUX3hfVTR2bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=sD3To9P4MRY __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnl6RC0yYXFGMEN4UTlmT3pwN1p4MXpkWnpQZ3xBQ3Jtc0ttTGktRVo3M0o2QUZ4cHA2c29QQnUzRFRNWVJZc2JoSWNyelMxNnVwU0tLTDFQV2RiS2RmNWlRQXpsd1loRzdqZjBBT3ZsMWNTSHpVeGg1Z1ktUm92UFJSVGIyNVFaUl9VdE9mYTNEbTh6bXJZTzJ2SQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=sD3To9P4MRY Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0dwMUxmMlZvb3R4QkFaRnpsa3RxTGVDSGhuQXxBQ3Jtc0trRUEwMjh0TmNpcHZ3Nnc3eHh2dkJuc24ySmZDb0ROQUhDUUdqRmVtclRLV0w4czZ5R0M0bU5GX2hzUk1vbzBZSjhDMThuUlEzX3ZBejZMTjBQbm1RUmN6T09YM203RHdfbWpwclBHYUNWMnJEUV9qaw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=sD3To9P4MRY ______________ Bài dịch: Vì sao nhiều dự định của bạn sẽ mãi mãi chỉ là dự định? Được dịch bởi: Viet Anh Tran Link bài dịch: https://spiderum.com/bai-dang/Vi-sao-... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHY0bGFXVmF6MzQxemRYT3pFWXBVRWpJMjJId3xBQ3Jtc0tuc2p1R0RTaElVZ0gwMkxUUlg1RkdTdXNVM1MtV2JLMFcxWXU5MGxJNk5Eb3NvNnIzTXlZSmRPTGZQOTltclBjMngwWmhoNTJoM0NZNjN4VkpjNEZxdF9fdnBBcUlYRGN3RlllOFVuQ3huMnFMb3pHcw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FVi-sao-nhieu-du-dinh-cua-ban-se-mai-mai-chi-la-du-dinh-6zt&v=sD3To9P4MRY Bài viết gốc: What are the habits of highly successful people? Tác giả: Nicolas Cole Link bài viết gốc: https://www.quora.com/What-are-the-ha... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkVCMWNIM0VIanFhTFJJTDJCRkFZM1lyRE5rd3xBQ3Jtc0ttSV9CQUpVVUdxNnMwOWNRZWZQZkU1bWJ1aTU0SUdZcjZkaU96elJaVFZMTjBpQTJMYzc4eXJfaWx0TkJua3dkbXUtQzYzX2twdDBIMGFTWU9jSmxDQXFLdzRmQ2E2eEE1OXh5Y1FiYmFFMDRpRDktdw&q=https%3A%2F%2Fwww.quora.com%2FWhat-are-the-habits-of-highly-successful-people%2Fanswer%2FNicolas-Cole-1%3Fsrid%3Dhfn2E&v=sD3To9P4MRY ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Nguyễn Sơn ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

9m
Nov 23
Sự tương đồng giữa 2 khái niệm "Quốc gia dân tộc" & "Tôn giáo vật tổ" | Tornad | Quan điểm

__ Nếu như đã là một khán giả hoặc độc giả quen thuộc của Spiderum, thì hẳn các bạn sẽ không quá xa lạ với tác giả Tornad cùng những chủ đề rất học thuật mà cũng tương đối… “nhạy cảm”. Một trong những chủ đề ưa thích của tác giả này chính là những bài viết liên quan tới chủ nghĩa dân tộc. Về chủ đề này, tác giả Tornad cũng đã có một loạt các bài viết liên quan như Lòng yêu nước là truyền thống tân tạo; Bóng đá là công cụ của chủ nghĩa dân tộc; và Chủ nghĩa dân tộc ẩm thực. Xuyên suốt những bài viết đó, có một ý mà tác giả Tornad đặc biệt nhấn mạnh là: “chủ nghĩa dân tộc rất tương đồng với tôn giáo”. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjh5MWk4dDE2eEpBcWhEbFkxSWNvdkh0cnRGUXxBQ3Jtc0tsT2dNcGlPU0NKTEZNR0tackJmQU91NHMybkN6RkNLb3pKVjNXN2NLMFFzUkRUb2daZmE5VEpXbzBCSldfdG50Tk11SVRqaDZkMDBMa2taOW8zeTB1Sm1Ba0VVV2t2RTkyNEtxd2pSak9YTml0ZFBwTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=DcaMpL7vwGQ - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0dXOVNsT3p1TnNYY0VyelFzT1FUbkZ0NjVDUXxBQ3Jtc0trUWdOZU5qV3VITVBNeHJpa2J5eFFaaFEzemd0V2tOZ0laY3NjYWZkc0FoWllCcllpa3RwWE5vVk11RElnUGJxZE5ScmJENG5aeHViUTFfZWFDYkN4ekpLM0R2Qm5ZXzF0bGtKdEdnTC1EUDJDSHRjVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=DcaMpL7vwGQ - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm9UbHBUdTRfQzNiVnBYUlFEOHNSTUU1QkVwZ3xBQ3Jtc0tsNzYxRXVwazNsLXdTM3VNZVVmMGdoZVJ1NDVjdXNXeU9iZ09QdlBjRi1xZ0hYVHF3MmUxdjVVc3JwR1lzY3NpMG5KTHYweHRmMi0tVHdRdzg2SUQxQ1JsalVjbGIwaV85NzlJeWgzck1kcmZvUjRDUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=DcaMpL7vwGQ - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbktHVWNoTWpsYlB6MTZnWVVfaWMtRWNZaTdad3xBQ3Jtc0tuYUI2WldwUlU3cHBPQ1FQTVN2c01pdzJBcWlkcG90OFk0TmRWT0dtQmFncnFZMzc2UF90WHJwTG1OQlgwRS1LcS1SbnhfUm5CSXVsNE1MeTF3S0dOTGJGbHlFUndab2E0M3hQd3lEcnpocVZyMkxWOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=DcaMpL7vwGQ - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazA4elM4UnVDakhPQlRRLURBWENBbk85R1dyUXxBQ3Jtc0trSTE3RVA2bFo2SlB3RFpZcFptcXhRS0VWVERFakFrNWMyeHo0bVhQdHhqdWdmcEt3Sl9vTEl2OW01N2Y3OUY5aDQ3azFoMDdGR2dpSWxhSkRhZjh6Q1kwRkp5Z3JzR0lNMEJzZTJqb0V0a2lRc0x6OA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=DcaMpL7vwGQ - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE96aWhVMEVkdDZrV3ZOZ1dwS1psYjAyelBTQXxBQ3Jtc0tsZ2MtVGJxdjlXZWFPVmsya0dGUFJUU25RazBLcklxV1B6TmlCQUlVQVNGR3NJd2g4cjMwVFk1NTQxZmQ3VDdxWnhTT1ZTdTlJRW5YQUdISW9qLV91ZDJueWlzNllaQkpEZFRUYWlvVUY5X3c0M19QVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=DcaMpL7vwGQ - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTR1dFBFQkFoYUNQT0JNcVlXLUZyN3YtZzM3d3xBQ3Jtc0tuOTFFZkk0SUZHSzRsOXNjMC1UVzV1bGdVejZDb0ZhN1FrZl9Mbmk0bnRGVGQ2UXliRXdDQmV2R2JRd3dwa0RidnVXRmVjNmR3UDBaaTF5ZVdJVFM0QlpIamdlbVdJcXNSNHZ0eFFDZnBxSEhlbDlqOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=DcaMpL7vwGQ - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFlRd090TTJwc1l5N2p4eWRmN3NxT09pYmlCQXxBQ3Jtc0traTYwMVVlWmJ0N3UxcHpmU1ZTWTFkbjlBeHVkYW1GRTFWSF9Wc2xXMFM0RWlaS0NHTG14QTFvaU1uMTF0bk85LXFMSGoySGpsSHlhaWlQektIclJXZHFvSGdkcDB2ODN2WWlmNFFTNkUtLV9YR2RlYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=DcaMpL7vwGQ - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVNLejdiTUVUYWFqYW42X25TTjdCT1Z2M2IzUXxBQ3Jtc0tsbGpoTGpzNWlKS3V5eDhLSTFvSkFFcVJjNHFVb1RURU1PM0t5YXFnUlBnTGoySzc1d05QRUpBODJ4VG5fLTlfekNQLW12UUdRSVJseXA3WnpJUnd0enAzYldkWWltekw1LV9CN1hjZm9HTWMzeG5CYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=DcaMpL7vwGQ - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHRiVEJ1aEJaaDRESDk2ZU16SngxVnFzblJwUXxBQ3Jtc0tsaDhJRXpVelJVenBYZ3B1cVhuQzRlUTZfV0JuRHBGM2pUaDF6NklaRkgzWUJpYVduNnh0T2lnaW5CRVBZVTNfbkV5YVRzTDdsMkszU0pTWlcxdFJQWWNvMkZsemdRdF9hOEZuZS1Sam9FVzRQMWpnUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=DcaMpL7vwGQ - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2Z1T2d0eDA2RjNxMFVHZlpGUU1XRmhJYUFNUXxBQ3Jtc0ttM1FCbVYtcnkyUUUtRUZBUmFoWXFWVG0xNXNiWHRtaHRoYjBQbHdjTFVhOE1kWEZpaGt3NkNVU2xQMm5oWXJCdGt3c2E1LWUxTDF2cUFoVE5tRFhMVDBBQWNoVzJDRV9lRE5Wa250TXdJYWdLU2dtaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=DcaMpL7vwGQ - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbU81aF82NmIzWUZ5clZLMGtoNDY0SjJBNDVZQXxBQ3Jtc0trMmJ3dzRUYmplbm56R1VYbDdDMElIZ2p4RkdxQ185VjRHSllCcm1ZVng3NkpjcVVObVhfcVdDejFvQjM0Y1lLM0YzYkYzWWJ4YU8xaU1QYUhsWTN6M3g0ZlVsZDUzNUxrRlFoc2hrV3ZnOWFPLW9OSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=DcaMpL7vwGQ - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXRSc0phVVk0dHM1OVlvZXJyNl9POFIyZFZYZ3xBQ3Jtc0tsX1ZJc0dLbjczd19WM0xhNEp3QTdlTjM1V2FNZGppeFd3amdkYXFGMy1KVmhCdG42WGxzUU5qaWR2QWJNX2tiWW13aENfdnhBcnMxaGVTaWlOXzhHbXFtM1hPNEJ5XzVfVHUyVUU0UHVKWW1vZUFHcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=DcaMpL7vwGQ - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2tYUWo4VDVaOGFkMzJJd1N5RHFjeEVpaG9OUXxBQ3Jtc0tuTGJTSThONFg4OG9PTVVzei1HMUFMeVlfd0VyU0M5RGNoM1ZSV1JuY1dkMVduMnNGLVQxUmpiNEp4Q2hQc1FKU19IYURrRVpkMUl0Vl9LandBMTNYcGxQek8xVTJzc0g4SF9QeW83ZnROeGpGdVlqNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=DcaMpL7vwGQ - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3pZWHo3QzJuR1FHRFZsVG5kNVFJMGhSQnMtQXxBQ3Jtc0tubVNlVjE1LUw0dFNyMnhtYkU4U1BNNzhDbElha1NzQnZYV1ZjS1l0d2R5aWVkTjhLdnA3ZU1FQzc3ZWFxNDk2UjhYaWFJTnkzdjRxTGRRVHZ5QWVvNEFfNFlyOThmZjI0WUgyTENxUlpMb1lvUzR0TQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=DcaMpL7vwGQ __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmNLQ3lNZkFFSVAwYzdmQkY1QVRZUkZYczF1d3xBQ3Jtc0tuSTJMZnYxb05vU3BKdFNzb0NXcklIazRobl9hYjZwekFHdkJXUmF5NnA5eG5WQlp1UEZOa3dEeTBnRlg1Q1hoTWhVUkpwUDlrZ0JkSmpBYl9KckpLNUpqcWYzR3ZhNnJ3UHpqdTBId2t1cmNqZTA4cw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=DcaMpL7vwGQ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTdMSjk4RmREdTk0WFNfWVYwcVFPOHJNbWQ5d3xBQ3Jtc0tsdEx5VUhuQW5MRE12TzlZd1czcGxVdU16SUpjZG9GNDZwVDVSS3dNeENubGZwZ044ektVbEYtQmxoTnpXdTZyT3hMVVVfN05tVVBJRlFEX3lnYkFQRy03LTJRRXZtaWxTa2VFVC1XcnFERzlhb1JDYw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=DcaMpL7vwGQ ______________ Bài viết: Quốc gia dân tộc và sự tương đồng của nó với Tôn giáo vật tổ Được viết bởi: Tornad Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Quoc-gi... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblVYeHlUYUlZR2VoVGV0WldSSTk4QzlVRGhNQXxBQ3Jtc0tuSjBOUFNIU19QVVJKMFRrUzNpWHJGdlF1S3NMY0tsYmRsd2sySzdabElLZWFucGxYRXdpTDJHRGJ5U0k2UGY0ZjhOVkFCWlB5Yi1pWC1XOGh4NktGcnM3ekUyN3dYcjh4VE5FMlIwMjZZVHp4RlJiYw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FQuoc-gia-dan-toc-va-su-tuong-dong-cua-no-voi-Ton-giao-vat-to-JpbkhJYHhRrG&v=DcaMpL7vwGQ ______________ Giọng đọc: Pinkdto Editor: Nguyễn Sơn ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

19m
Nov 23
Cần CẢI THIỆN BẢN THÂN? Hãy áp dụng ngay QUY TẮC 5 GIỜ này! | Michael Simmons | Giáo dục

Nội dung video này này được dịch lại từ bài viết cùng tên trên Medium bởi user Chloey của Spiderum. Lưu ý, video đã lược bớt một vài đoạn trích vì thời lượng có hạn. Vì vậy hãy vào bài viết gốc đã được để link trong phần mô tả để theo dõi nội dung đầy đủ, cũng như để ủng hộ người dịch. Ba năm trước, tôi đặt ra thuật ngữ "Quy tắc 5 giờ" sau khi tiến hành một nghiên cứu về những người thành công và bận rộn nhất hành tinh. Tất cả những người này đều có một điểm chung: Họ cố tình dành ra ít nhất 5 giờ mỗi tuần để học. Kể từ đó, tôi đã trình bày Quy tắc 5 giờ cho hơn 5 triệu độc giả. Có tới hai lí do khiến tôi tiếp tục viết về nó: • Tôi tin rằng đó là cách thức then chốt mà ai cũng có thể áp dụng để đảm bảo một sự nghiệp thành công về dài. • Hầu hết mọi người đều không nghiêm túc thực hiện quy tắc này - điều mà đáng lẽ họ nên làm. Gần đây, tôi nhận ra Quy tắc 5 giờ không chỉ còn là một hình mẫu nữa. Nó gần như đã trở thành một quy tắc nền tảng trong thời đại tri thức ngày nay. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDJFN2JiaWhwOWJaR25IcHVPYnlNcWh2d2RaUXxBQ3Jtc0tsNWRSZ0o2MnRYSHJtLWFnaS1xdnR5c1NSVlA3VEdpSmdEOF9BTkNuU0Z2OUZPZldfUGw0dFB0UXZ4OUExUERkeFpjNGdZM01ZRFY1bkFoTVhDRVhBX3NRTzl0TzhEdDRlcU5mVTJLb1o0OFkyalFuSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=26V6Wo9AYw8 - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblNxSzNPclByQTNZZVQ4WlNCSm4xUDVWY2tqQXxBQ3Jtc0trYThPUkxtLXJ4QzJpejVTa3BvY2cza2N5aWxUbk4wbzE1a1M2WE93R2RDYURraFY0Rm1DUm9GOHowUExleGVkb0RnQ0lnemQ5WUNOT1lXaXhHTy0wUGMtWHBEY25RSUxOZTJ6ZG1EX0tUNHFLYzZXRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=26V6Wo9AYw8 - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmVNdE81RC1HYWNjTHU1aUVmRjBtb1J1NG4tQXxBQ3Jtc0tuS001VWN4Smw4UWZkdkhRN0JhMTA1a3RCYTVNZjU4Wmx1djVPX1lLdnMxYTU1Y0ZHcFlQS3daVXRvb2x4TlROU3hsWXFaalBpN2pwYTdTVFl3YzNua1hXUjUtYWtHc1g0M3RYMkZkMG5LLUd3Z1Z3Yw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=26V6Wo9AYw8 - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0FaTnVDV01ldFZHcF9XblV3NWoxSmRyNUFhd3xBQ3Jtc0trZXI3bVZsMkdhWU1MUzNVdFhWZy1PeU9RV21FMEdUc00xWGFHMmtTaEZyX0pWdUlfaEt0UWpKZTVKcWpFTTgwaHgwekRfU0pUODFRcDBWemJ4RHpHMEtpaE9FR05jVmphWmVFR1RhUnFvSTFqZ010SQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=26V6Wo9AYw8 - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDBJMURxcGZmSHdPcTg2YWkxcjd3dk1ZbF9fQXxBQ3Jtc0trVGhBMFktWHdEd2QyZFZaNUc0bjRodnhadGFCd2lYYlNWNkI2eTBWMmlSMGJRUGczaExwMEpVUDdaZ1M3cFgxNVh2d2ZyM1BzdnFWam83UEpTWTFOMFVRSzVZdlJ5VXRfRk43d0hSRjBJaFpqRWZhVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=26V6Wo9AYw8 - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW03bnoyMXpHWmwyMUVYSk1EaEpZRG5lU3hrZ3xBQ3Jtc0tsRExzZng0ZEVLNzFUdVJsLUdiRHZDQ3h0WVczYnlMdEY5YmFjM1VQTHYtUy1IZ1hFZDVwbE4tb21mNFh0QjBsTTBENDJWQU5YclhOaHhOSHNZTG9HV1F6TjN5eWw5eVo1cDBjLWRVRWVSYWtNeHcxYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=26V6Wo9AYw8 - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk1WTFdLX2RqN3VIdGw4Zjg2N0VTVXptTC1pQXxBQ3Jtc0tuRC1wX0dwenZtRlBJT2xpWlBKRS1TVURjaUR2QlFPOEo0aTVtd2ZKb3FtNGNRXzdKeGRqdDZ5b0M4ZVk1b3FZamU5RExXYThoWWNYYzItR3gxRGs0eGZGcDUxTzI5T1FPOGNEMHhORnEzaE9Gd1k3SQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=26V6Wo9AYw8 - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW1YMlBPa3RNZ1ZxSUFtdVhrUkYtLXkyUDMwQXxBQ3Jtc0tsYlpGSndPRFpjNnczSlNHYUZVUGgzRlN2NnZLNk1ISGl0dGRYMzZyaFp5eEJmOGRlMUtodHA3MWYwbnV5Y0ttU2EwcDR5VEZKTDhWWmNockVCQnpJZWxoV01fSk9YQVctdWFzVndJbWlfaWZraGNMMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=26V6Wo9AYw8 - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk9RQ0hxbjFrNDlFWDJpc1FGM3RpZDkyblhfUXxBQ3Jtc0trOGpwMEhHQVcwQWFpQzdWc3pLOWhKa3ZBWDBHbmNLMUw4Z1pSejNSR3luaXBJZjlBMjY3UDl1N0hqOE1VTkZKRjBKaG1nZmlQTFZacGxtUjJBX2tqNGJDb3NNQU54UkNoLVRlTkF6eWgydGZOLUROYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=26V6Wo9AYw8 - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0tPLVdxQmV1ZlRCcHZkTjRpcHlpTldINkpxZ3xBQ3Jtc0tsSXRabk43UE9mN1h4OGRLZmVhVjhLbndlQWw0dk1FM1lJMGM2Qk9NYkZFY0o2RDloVHo1eEd0VFBoUjR5bldfOS04eXNDS3duOXAwaWdlSjV2RFpOSkJiQTl5UHBMWkp0cW5ienRSZ3ZXcXp2MW9ZSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=26V6Wo9AYw8 - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3g1UG1BQ2sxZHlQTUx5WGJjRFVXSDZqd0hWQXxBQ3Jtc0ttXzZ6TUF5QWpGZkhWMENWT1RqVmdsRXlTQnh4TTlYUGViZG5GTjN3Nk9JR0RRRmd3M2YyQnR3cUxjdUxla1dsTjZDcHdZTUhGZlo5c1hFSk5JSEdjUGVJUVEzT1ZnODRSaElERGFLVl9oVEd5dVNOdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=26V6Wo9AYw8 - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3Rtdi04VjQtYTBvSk9kd2xreVJzemE3UGo0Z3xBQ3Jtc0tsR3VyMUYzQmZnNEpoQmxrX01zVzE0MjAySWxjWjdSOHlWQ2ZITnBxSWVIYmJPVVZTWW1OaTBxb0ZkZDVwa04zejk5VmtoajIzMFdXNU9NSEdEX3U4VjlYVUtUQzhrV0hwVUVIeWRqZGRtSFFBVVFRTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=26V6Wo9AYw8 - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFREZTNZaURzZzhwbTVBOFVqY2hYSFNLUG5PUXxBQ3Jtc0trY3h3UlNmYjF5bERaYUVNb2Y0cXdhTlNTbllPQ3FEeUVTQU9rbU53Y29IcnE2bWlxV1JUX3FLRmdNRzNlazNtZ3dTdkZxc2dXN010NUhmcmlmc3ZTTzIxMXpMUm11RDNTMnVRTjdYSkJ3MmFvdVNCdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=26V6Wo9AYw8 - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3N3WXRTaDVpOE9CSUoyNnNzaWJxSFpoZk5YQXxBQ3Jtc0ttRWpCMEx3WnNVVFZ4U1lBenRwdTdrU01lbmdxRDBXb19LNDdMMDJXZE9OSk9PdXRzcXhjTjBiZGgwNC0zd21qT3ZfWThIUmpVY0RwdVFUUGNSbDlxcml6alNNS09iRHF5TUJBdFl0UjB4c0RIWDBjTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=26V6Wo9AYw8 - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJ1Ty04bjExWERsNkRuT2ZKaXowZ2dxOWswUXxBQ3Jtc0trRWlNSTljWEE1dzZrMGw2TUZXQ3pIUFR1ZHdoVHVwSkloMGxaNFU3WW5vMWk1ZHY0a2hKRHZSZHYybHM3bWJ0NjlVWnQzZXB6bFZCd0hZZ3BfX1lrWFB6R09qZVRWTDBrTGY5N0laNEQwWGdZWUM0bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=26V6Wo9AYw8 __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDhYZ0RvMGNjSjVSTEZfaDB1NE1PR2IyZ1BSUXxBQ3Jtc0ttTEF5bDFXN2U5dzhqbC1peGdBWDlJVVZPNG9MMDJxMGFoRW5hOV9OazFBM3ItcXdTLWlyVkxXMXN1M2hMbklEV011b0RCcHNBdGp1Ym9oTENlbThwcXZWS2hCTS1kSG0wVFhiSXdDUlhuSzV4RWhaSQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=26V6Wo9AYw8 Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnNUV2NaOUR1NHBVVE1fYkNNT2hBUG5KOXo1QXxBQ3Jtc0traFNyM2htbVZfZjVXVGVDZU1YUW5DQ1RmdVp1bm9DNGg0MmhoYVF1TXlIUi1QRWNtTkY1eVZOZ0N4RGd1d21qNE95NWpNNE03VWRLVURnY001dzFfcEZSV2pTVlhnczQ3UW9KdklMWGp3Mjh4emdFaw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=26V6Wo9AYw8 ______________ Bài viết: Phép toán đằng sau Quy tắc 5 giờ: Lí do bạn cần học 1 giờ mỗi ngày chỉ để không bị bỏ lại đằng sau Được viết bởi: Michael Simmons Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Phep-to... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblhxZmZYU2ZqUGRsUmwwSWhIRW96U0tBQzlZQXxBQ3Jtc0ttTGlJUVM5dWZlY3Bkdl9fYzVsbVJvMnkxOW52MS1HRzI1X3RIWDFBTzVuZWNQRDR3d1JFM0lLOWlRS0JXckNzZExub0lCZzNVby1ETEVNUHR1eHN0SncyTlUyb3lrS25MS21Oc0t5ZzFDNGVia0lhVQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FPhep-toan-dang-sau-Quy-tac-5-gio-Li-do-ban-can-hoc-1-gio-moi-ngay-chi-de-khong-bi-bo-lai-dang-sau-lji&v=26V6Wo9AYw8 ______________ Giọng đọc: Khánh Linh Editor: YOSHY ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

14m
Nov 23
Chủ Nghĩa Khắc Kỷ đã ra đời, lụi tàn & tái sinh như thế nào?

Mã SPIDOLFAN giảm 10k cho mọi đơn hàng trên nhà sách Spiderum trên SHOPEE: https://shope.ee/qHplgPj4W https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUZkNU9IcVdRM3JKWEJPbDJWV01wZWZvQXdwQXxBQ3Jtc0tuWHgzbW5xOE5Da2NzY014bFcwd0VlbTBmVERULWpMNWZsekdVYmlsR3dUN2lkV2xtbnA5Ym1wcE15SXdUQ1o2RHAzb0xtQXU1alEtQk9RUUJxYVdob0tRMmVzN3N0Y2kyLVJ5YjRuTm55ajVvczdtTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FqHplgPj4W&v=6n3z-_s6OJs _ Bạn chắc đã nghe về chủ nghĩa Khắc Kỷ - một trường phái triết học cổ đại có ảnh hưởng sâu rộng tới văn hóa Hy Lạp, La Mã và cả thời hiện đại. Nhưng liệu bạn có biết được câu chuyện đằng sau sự hình thành, phát triển và sụp đổ của nó? Từ một ý tưởng mang tính cách mạng của triết gia Zeno, chủ nghĩa Khắc Kỷ đã nhanh chóng chinh phục giới trí thức và cả giới cầm quyền La Mã. Nhưng rồi nó cũng dần rơi vào quên lãng. __ Các đầu sách: Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: ttps://shope.ee/AURO9YQc3A Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXJueFl2VlZEOTFFQ0xPV0d1SFhQYkQ2MXZQd3xBQ3Jtc0trNDFBSXg4anllTl95Z2FBeXR4Q1lJVXdTZW1PQ09TUG16VEhIcl9ac3RSNHBHTkRsSzdwWWVQWTdGN2ljcjNHNTQwQVF1MFVJVkdwVjZZbmZoV2FHVTFhVkVrRlpfaWMtZHk1ZWk4T2tibnlhajFRVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=6n3z-_s6OJs Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbklYSFhfQlNuSHVVYUlVQW9OYnpQYlZVZDJxUXxBQ3Jtc0tsLTdudHBXVGlHSHZHRmtSRFd5RGEzVXVGWWE4dXJNVFE0YUhnbUg0TmpFZ0F1eHNUNENPOFZMVHlWaU44LUJ5bFV2a2JsbTI4OXU5OGh3bXVzMVJHaFRIWERmdkltWmVLaGY3MExpeklKeEgtN3htcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=6n3z-_s6OJs Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDRzeWJiMy10OG8zMUVYM0JLaGs0NU5zdW9yd3xBQ3Jtc0tsTFpIZDljZkZYMzVhaVpZQU0wV01uZDNteG5HTVpoSnh4WWEwYW83aFJoQkxhVng5M0dTSkZTeVJBMmFPSDZEMTV0b3FnSzZNQ1Fra3F1a1VOT05XZkFidlNvc0ZBMU5wUWpaQkROTUV3djU1Rll3QQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=6n3z-_s6OJs Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3ZzZ3AwXzc4b3JTV2JiSUt1ZEVoaEtvR3NDZ3xBQ3Jtc0tteDkyTG1DeHUtZjBhZnBscUJPTzQ2M2VDeExldl9LdmFoUlBHM2RFQVkwMTY5TXZPajBJcG1aWW96alpmUC0wN2ZvdHEtM0J2OWN5c29aWW1NeFpqWXlBcHU1ZUNnYkhyS25WSzBlYWdlM2NMd3lKWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=6n3z-_s6OJs Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3FFR0NPOGdyR3JOTGxFalZZQjdEeTFCenFRZ3xBQ3Jtc0tuQXI5UzF3WnI3MU56c003aEIzTWZpUEhtb01tWEhFX1ZmVnpNc3puNWJtMHFLdzhobXROYURFT29yMXJEUHQxeVRtODNRMmtkNEZsSF85QTBSNDk5QUNuMGY5VThUVE1tdUlJLS1zLUZlQThSeFdTQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=6n3z-_s6OJs Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2kzSlNQN3RNLTQxZXVQTW5telN3Nkx3dUQ1UXxBQ3Jtc0tsMzNUR3l4TGFwM0E1Wnd6ejdRTFZ6WWFPNmxRZG5Bd3JuM0RHbGxiTWxraU4zdWktQjE0azBPRFhtYkxabzFNZkNCRVA5d2VLbkc2YmVSQkVxOEt4bXcyWFZLOENBbFRuMHZJYlUtQ1RVZGVkTDlISQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=6n3z-_s6OJs DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnJ5YVBydDFqVXdPSkVDT1RmcmhRWG8zaktaZ3xBQ3Jtc0tuTnhIR1pxR2VMQWdyRlJpdUk2bGFWUko3RDJyNU1UcDFsUlNfNFVtOTVkWjkxVjU4Q2FIa3BsaXlobHVrVmtnY2pxVUpsbXNUOG00Y2x1YjZWNXZ3S3BFSGowNmVGMERuU1NrMXNtTXNGUV9WdDBENA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=6n3z-_s6OJs Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVRLNHRrcl9jQ2VhRW4wdFFidU1CYXFoMWNoQXxBQ3Jtc0tsZUVyY2k0SDkxSGtFYk9QNUNZVVo4WFpqc2FjeldXQktoOTlBR01feU5iOGFYbjFnU3pPazJYcnVvWHhHODRuQmdxTktNeUs3dEJKdlZxM2w2TUJvaFcwN3JnSGctVDZGNjk4Z2FoQl9qQjJSYVpXRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=6n3z-_s6OJs Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblJqcE5FU2ZFWGdnVHBocWdNN0djZ0syZUEzd3xBQ3Jtc0tuazJJa1AyelREQjBwTE91V05hVmpzQ25LWFlyZHp6SW1UN1pJNmw4Nzc4QVVxLU92cmtlZkt4TllyeGFhb0M4dkFEcTk2TUwweG1JN0F0NGZKUUQ5aTNORWVRblJMMjdxeEx0WkRfa2gtN2JqYmpVWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=6n3z-_s6OJs Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjZXYnhlWEhmV3lfTXBoc29FYmtMTUhpR0tGd3xBQ3Jtc0trUUVYRWVGWHN5S01FQ05aYWxZWTZFeGVTRWMzU2N6UnU1N2x5TC1feUd2N3J1WEJ6NWFFbXJvQXRINUh5TnlyTTVyRHkxbDNKTGNoYlcybDlOSFNwT0hNX2p6ZzJ2OS1raEF3eFBlQkVVR2lKamVkbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=6n3z-_s6OJs Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmwxTzRXbTV1cDh4ZUhzMDVJNHVvblJ2SlRId3xBQ3Jtc0trVzNSVWxRNUt1QmsySE9pZmZHcGlmR3FyZGdkcEwyTUFxUW1TcUZmVlNRN3lFZWxoNGZ2UVJ0R3JhUVo5NnU3bFZQeGVIcXJlR0JhNUF1TDJHNHlxdzBDUjliaXZrdFVmXzBhWTAweUNuWkJNQUViQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=6n3z-_s6OJs Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUdtVW0zQXpaTW9EcXI2T0NmMnhHZGZDcTNWQXxBQ3Jtc0tuRlhKNEpkRmFVWm9aTVNJeFdDNHRRSUFEcDRRYXV4RFlGcGJwNHJtUFd4MXBDT3ZOZ0szbmZfMGp3WHc5OWVnazZscGFPSFdkMG0xWlE5WHlYTzA2elQzcWV4dUNlOHdzaG5jX1A2ZTBGNU5vQjBSMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=6n3z-_s6OJs Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUpab2R0U0xsQjUzUnc0b0p5UE9TTzNKSUxMQXxBQ3Jtc0tsQ0dkZDBESGQyTVNadjEtVnVNdVFfeEFvVVMxMVZfSmJ4NnJaTEpRbFVwbnJXUHpOUEdWbkxGdE4wOUxtR3hiY3ByalFBNnRmQjlIdlF1V1g2MDh1VG01M1FFVkI5YzBQUUlRMnZpVlRrblk2UTZTRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=6n3z-_s6OJs Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUpMVFY1Q3h3aUxmMHhJUGx0dlJldFFXbVV2Z3xBQ3Jtc0trMWJyaWplSm9ROERab3Y0eElDOXE0V3FoVmRCenlwWENNOXFWeGhTdFZfZ1BKMzMxZlhONy1TbmwzZ1NHV2dvc1RoN0psOWJIcDNhWjZTQnAxRVl2UFFtSEJBQktKNTczVVpYdzdjVklIRUFfb2RoUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=6n3z-_s6OJs __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblJNUzhwMExrLXlYbDd4OHRZbFRvN0Nmdm9DZ3xBQ3Jtc0ttOWZ0Vzg3blRlOVRqZmF6dnZWMFdpamRwNmJMaDFNZElzVkxFR2t2RXh4Qndsb0kyVlBTMzdBZ1I0c2o5VTdzUDlTRThGSlF3MUpLNkJvVERWbmpqMnhKUDNPbV9fN2RKZ1F2ODFYanlnc0FWU3plcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=6n3z-_s6OJs Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDY2clh1X0pQT3lwZFNyTTlCQjUtSWJocUlZZ3xBQ3Jtc0ttVmM1ejl4bUcwYVdEWG5jSmJvSjhLRDdEb0VKOUc3Vms3TjJtbEt5S0g5X1ZwWEZoVkxQNlFsQU9TU3NqUTZuNm96bWNQcEFoNURncjNJTTZkSzRiUUtyVDlNamNsZXhSRFBERzVETS1ZN3hTS1Y1NA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=6n3z-_s6OJs ______________ Bài viết: Sự ra đời, chết đi và tái sinh của Chủ Nghĩa Khắc Kỷ ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Pinkdot ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

16m
Nov 23
ARGENTINA đã NGHÈO HOÁ cả đất nước như thế nào? | Văn Minh Phương Tây | Thế giới

Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkZMM1VMU2pRSmdLa0paUjRLaEc3VEtsUnVrd3xBQ3Jtc0tuUHRQZWpnd0tTMUtpcG5yd0R2SmhXbjBZcFFRUVU1RF9lRTVVd2E3cGIxNkg2TlZEZkV3TjhkQmZXdEhUMUdXM2wteE5zQ1ZzV251VTU2WEJJUWh5elhkZkFob1FyaUdLc0dkM3M0ZHFTMkxiZFduVQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=JA0oZlIk15o Vào đầu thế kỉ XX, Argentina là quốc gia phát triển hàng đầu Nam Mỹ và được rất nhiều nhà quan sát kì vọng là cường quốc tương lai của khu vực và thế giới. Vậy mà hơn 100 năm sau, quốc gia này lại được biết đến như là một quốc gia đang phát triển, thường xuyên chìm trong các cuộc đảo chính, tham nhũng và bất ổn chính trị, và người ta chủ yếu nhớ tới nước này qua các siêu sao bóng đá. Vậy chuyện gì đã xảy ra cho đất nước này, biến nó từ một nước thuộc “Thế giới thứ Nhất” trở thành nước thuộc “Thế giới thứ Ba”? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết “Argentina – câu chuyện về một quốc gia ‘hóa nghèo thành công’” của tác giả Văn Minh Phương Tây được đăng trên website Spiderum nhé. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFRvZVVKaDRQbktsU3dLemNNQUcwclR4TXlEZ3xBQ3Jtc0trdmtZVzFkRzdoWEpRZ1U1aTQxcGFMelZqNXlQZTIzbFpkVGhvOTlRWVF6R21SYXMyUGgzTktqSXBOWGlmb200Y3hqX0RPc0haV2drS1hFb3BYdjE5TXhVQVN4LUdxOUw2dkROVmwzM3lPWWRmU2hMbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=JA0oZlIk15o - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbC1YcndZNUExbGFCci1OaFZKMDJCaHZXQjNMd3xBQ3Jtc0tuS2lrcDV1WWN2UEhEcVY5ZklVQkJEZklOLWktWTUwelBqZkVYTXN3ZXBuUk9qSUN1Tm5ZSy1wQUxabkg4VXpVQjVsSUdRYzFYVFJwMEczZXZOenBKWGZHVkRXQms1bWpnYTBwbGplNEE2WWZiRzVkQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=JA0oZlIk15o - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHVQOWZZMWVUcUFfN2N2Y1lyWVNhYS1keUx0QXxBQ3Jtc0ttZlVBWHg0dE1STGluR1cxVlFnU3otdG01SzJBZFlYT3RsMUExbnFDSEJzNzdWRWlnZ1ZZblF4YjNudzlKbHYtWDNFNUd3TFA3ZzFKNEotT3R2OC1jTW1LZUJfUTJDT1VJVkJ2bWQwUWRqMFdxeDZvWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=JA0oZlIk15o - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazllS3hoSTFrN1ZfcDBDZGwtVmFBTHM3S3ozd3xBQ3Jtc0tuZC1NMHdFMlVsMEJNZEpSenZFQXIycDVqWWFnYThlZ1p6bktNVzduZmVwRkhJMTdGYUkwZVNJeTU1MjMtRmZTdGk5WVM3Znhkdkw0Q2VhUzRKb053SWphNHA2VTJ2UW9aSEhfVTJMVk93b1UtODdfMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=JA0oZlIk15o - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3pvaUFsMkQ1aUhJdG5TQkVfMW5mak45VGRFQXxBQ3Jtc0tsRk52NkRNVDhEOXFqZkkza1E2eUh5SDhsSFpPdk1WSFZ0THZuRE5lWEY2S3o1d3pNbjV1LUtMbFV2dXBZbG13LWMzcllCS2xFVG55M1VUdFVLYlhjYTB3T0pzZ1RzaHJMRG9VZlNtakwyLTAza0xrZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=JA0oZlIk15o - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDlWSDhtX1pqck56THluYXpmYUdGOVZ1eEVNZ3xBQ3Jtc0tuMHN6VGxUVmtlMTcxN3F6TjFoLURZcHhhN1NDTS1CZGxwM3ZJQU1DMnJFR3BfaGRoTFVjTVBNN2RDWUhFS0l3R21XMmFIUDdHMUlSUjdFLXBkSVBNMGV1aS1xT2RsLXVSdlZJTnpWWjNSVW1MaThyYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=JA0oZlIk15o - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0dRWGxxakpKdzB3SG1PblJzOHpjN3ctamtVUXxBQ3Jtc0tsN0lwdk9LWWFfa1RRT0QwUkxCS2hCT2NGMVVLYW9BZk4xdmFzLW4xV0xOUk5lRk41ckJCRHlUWDVyMWJMdWFadDZZbE9KOHFDWWpzcnlQRl9fbzNudkFrMEZJSlRzVWd3R3lDWGRPSDNiLXUtc2NOaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=JA0oZlIk15o - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEU4TGgtVDN4bTkwMXBDc0JYRnFLa0g0SDhnd3xBQ3Jtc0tsREo0Vk4xalM3R3M0NUhKTlNaMzhqSG1CX3gzakpaOGh1M2VqaUR2ZlppRllDYXhmcjVLYXJRQlQyTWU5bDEyTGNkRXQtR2xEQ29DYjlfbTdBVVptbXEwRXVDa2FzZ0F5bXBtX0VRM2lJRVludEQ2RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=JA0oZlIk15o - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUNIWVFqRkpQUWZPX0M5RWk1LVEydXA2aWhTZ3xBQ3Jtc0tteXVwTHF0ZEllM1ZwNGhoUHVpRjY0ZnNTcVotMWRCcGpPN2lPekVvdU9NNEhQYzJINHQ2UXpjQlpNeFBwZkh5N0Vfd1JQRFpqWFdlOUMtdlJwQnVLUC11VjJTZnNxcHA5VV83V2dyUEhydFVqMTJJOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=JA0oZlIk15o - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkJENGF3eWwzYXJmbUVZQnk4VWo5SVpGUFlsd3xBQ3Jtc0tram1VaVBZVUt3V3JydFpwMW9lak5oeThiTTJFYkFzaVdXenFfZVVtbmpCaFloa2tyRWpfVlpMNGxKVDhLTC12ZF9BX0ZlWnlPRjMyaWw5OXJFYm9UVk42czdnUW9aYnVKZGJTeG13TTUyTk1XMmpCSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=JA0oZlIk15o - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0ZaR204NzRnZmxDLWFveDA5a2NaODBucGZsUXxBQ3Jtc0ttZWlCdDhMVWEzemw4Y3V3Q3F3eGQxLWFCVk9WbmtJOWFtaVhtYUszdXA5bERFdXpvd1FkZ21qdFVhRjZ4YzBGVS1RODlQaDQ3RUpkOHRHUE5COHlPd181R2FybnlhM0VBdnVubFA1VGJVQ2VQLXl3NA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=JA0oZlIk15o - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmxwVlNCc3NpTVZJSDNlREc5R0diNU5ZVEZfUXxBQ3Jtc0trZ0hRZ3hGc3FWT21SSWo4cXhTMzkzT2s5ZjcxVkZQTHVjdEZsaTVhYk1fX04zN0tpTWxuS0UwaS1oOVZRdFdhZWhXS2stLTB0LWt5YmVFbVNubDlMQlFCTkZaaF9qZGpqSE16VTRuM01xYTlNd2docw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=JA0oZlIk15o - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmxKaC0ySmZ6Y2c0NDl6d2FGdHEzN1dZSVRkd3xBQ3Jtc0trM3NhT1Y0Vk03UzBCR1NxcmY1X1ZLLWxJQjdZRGY1TGRLd2ZiS00tbDNzYjhhMjVpRm9VMXIydTcxS1c1eUp5ZC1RVmxOLVp6RWhSb2tvS2RBdjBiTVBFU1JYd3JHeTItRFpFNWxkSVI2aUVhdjZlSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=JA0oZlIk15o - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE1YeGloVG90M1hXd0o5ZXF1WXh5RXQ4MjBhUXxBQ3Jtc0tuU2N1MXVGRXZMeHRmaWFnX1hYbGFZd3hGLWF0WHIwSDJZY0V2eVItalh6R1pWZVh0VTRfN0Q4c3JmMUwyUlp2d0preUdJQzE5by1ObWdRS2dGY3luMjRrdllkM0hWejlPd3N3aE1EMWJtVHgxbjVIbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=JA0oZlIk15o - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0QyaFRELWNGemtvSG5YSHg0R0ZReS1hQWYwUXxBQ3Jtc0tubkVaVzBIbXIwbV9IakhWUGRuamZBaDcwc0lneTZVZzY4SGlDLW9lSUNsekdJTV9GbWszbERUWnB1OTNKMWljQzB4MElVd2pJV05NSzI5MzZKMzVya1EtLW90Ni1UX21QeDVraG9KaTAzU09abmxnSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=JA0oZlIk15o __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazRMN21obkpmUVhac1RueENvYVZ5MVFHZG42Z3xBQ3Jtc0trR0ZaZzRzYmdfbFItZThFSGR0VGhKWDJGQ1QzQnpiV2lqTDE5RDUyOGtuYU4ybk1LYXlzTDFxeWw5LWNRV3d4dFp2WDRJMmgzQlk2T0RFWDduMTd1UVFnbFY2RXJGcENJeEpDdVRWUnNLOTFKTUJ5SQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=JA0oZlIk15o Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbU5SVGNlZGpfdVhpQlJKakUzamZnQUMwOFEtQXxBQ3Jtc0trQ2hqTjJJRXJNbDdzc0w2TnFGT29sU3JRc2dIeEFRYkRycjRHT2UwQU1sQkxKZVFTWVNYVnhhZkV2Z2RQTkJvV09ZMXhmNGRkbER3c25kdmVBbHNKMnFsem9Xc1BZWENJNHNQeGw0Yzg0M0QyeHRzOA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=JA0oZlIk15o ______________ Bài viết: Argentina – câu chuyện về một quốc gia “hóa nghèo thành công” Được viết bởi: Văn Minh Phương Tây Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Argenti... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazRta1hORXo5UVJ0b1RhNnNTR2JYNnVhYmRqd3xBQ3Jtc0ttS0JILWRkdVRIZTdWdG5iWlItQ0l5TzctUWFKSHJkUG9EYlFON2l0elU2b1Z6TWo3ZVJCZGxzWVhaTjAwb053X3RHRHZsbWxHMTZma0prb2EzdUJXUVh6SkFyTm1hY3piRDhhN2p6amp5Z0lsRUxvSQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FArgentina-cau-chuyen-ve-mot-quoc-gia-hoa-ngheo-thanh-cong-wuo&v=JA0oZlIk15o ______________ Giọng đọc: Samurice Editor: Tê ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

7m
Nov 23
CON MA CÓ TỒN TẠI TRONG PHẬT GIÁO HAY KHÔNG? | Phong Trung | Quan điểm

Linh hồn và thể xác liệu tồn tại độc lập, hay rằng chúng tuyệt đối không thể tách rời? Đây là một trong những câu hỏi vĩ đại nhất của nhân loại mà đến nay chúng ta vẫn gặp khó khăn trong việc đưa ra một câu trả lời trọn vẹn. Và từ linh hồn, con người lại tưởng tượng ra một khái niệm khác, đó là những “con ma” vương vấn với trần thế. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0M5MkEyaU9TQzhZUDlfQnR4dXU3c19NQmlGZ3xBQ3Jtc0tuUjZNVUJaWERhZWZmQU1XMHdGcHQzZGtoZ3hNdDViNGZlYTVQZW5iZGU5Y2pDRHUybTY1M0NpcWJkRFRQZkJHbjN3V3I2SWJTWnc1Q1ZkbWJqV1hMWXA3NEhKTExJX0dkNlBveEI2SnJKTkU3bHRDcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=aqXfy99MmFA - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmo2elhocjQ1S3pSMm5jMmU5TFg2M2dlY3R0QXxBQ3Jtc0tuVkhjZTI1dnY4aWZsZWtzZVNScUpjRm95djVkbWlMLUZPT21xRkMtbUhhaEs3WDBvYTJGLVd4eUVZbzRONlljZzhDVTVVeGtBTkRqQ0ZKcDlNS2RnSkxnaEQ3WUpTVHpfa1VDYVc1VjhtM1VOYjQ1NA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=aqXfy99MmFA - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3BHUWF2LUFRYWltMW9ZMTVIaGloY1Z6c2JKUXxBQ3Jtc0tuRzhhMlFFaktrQVlSRklua1Yya1FRcUdBcUdnNjh2cDNGRGFjZHhxS01ZUUM4S3VpM1JsRjdzWVp0Z0NiUXJXQ2UxelcxUXk4YWtNSW80Y2d1bWdYbFNXbEdqNEIzTjU3ZnE1bmdUNmRRUzBHREZyWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=aqXfy99MmFA - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0QwWm83UkVtRnBmSmJzREY1TkJ1U3BOSVNoZ3xBQ3Jtc0tuSWhyclRlUnVaVzRsZWhnM2M3Smg2TUZjSjhkTkx4WXZlc2tkWXVES0NsLXkxWW1aOHpQT1RpLWVEVEZlaU9ud0F2NGtKOGRydGpZalhqV0hNLUtOcEk4NlNuWEgwTGtIMjkzVGw4SmZmUnZNY0xhTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=aqXfy99MmFA - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVI0SFd5Yi10RklDMW1wNnFPbjJZclRJaUxfZ3xBQ3Jtc0ttYUszQUNjTUZGZlFIblpnWEFaTHVQQklodHVVb1pKblJFc3ZhU25nWVQ5RTlnUThocTFhX3l5R0tEX1pFQU51YUVFcWFUdVZHQ3R4UEtlOE95YXBvdzNvTkRpUGFDR2RuR3RDTVR4LTRmeng5Mm9CVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=aqXfy99MmFA - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHhkeTg4ZnhoMGdtSnZtVHlQNzA4OElnMkJIQXxBQ3Jtc0tubm1oTlh4V09Gd2lvWWViSWljNHRiVERFYXpFMTlObUZiWTNKaVc2SjFKc1NRQjFyLWdveHVibkpJQzVHVGU0ZDFKaGJJaUVseXZlUFdfV1QteW1sNHAtalkybmhiVmJINnJtVmh1OWxyUGFBUV95SQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=aqXfy99MmFA - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnhpUE96STR2bDhoM01JdnRralRGUEx3dDNCd3xBQ3Jtc0tuY3N3Z200ZjQ5M2xYTWNtbmhEbWx1dlFZenZLYUs1eVJ0bGZKcTlaVFEyd3pKMjRsOEJlY2lNRm1ZVHBMeU1JbWJJa0p5MUljZkFDZXpEdnlzZUJBQlN1alNqU0Z6ZkR2QVUwaFZoMnZLZ3dxM0xQaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=aqXfy99MmFA - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFBDY3pSRXZRaFNabzJoa19KcUNoak1DZk1CZ3xBQ3Jtc0ttRTN0Nm5uU25uYjV3c3RIQVoyM1ZGZUdmcUlUbnV2TDd0SUxfdlBYNlZUSmlnSTlzc3l2aWpLWDlzcHZ5SkRCS3dkb1hpemFZejJhc01lLTN3UV90R1k3MlotOHNweWxnM05SQk1aSFEzc2MwZm9NZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=aqXfy99MmFA - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3hBTGhqWFF4ZEJ6cF9IbFhzeXhFd21wazVkd3xBQ3Jtc0tsMEM2NXdYUEhRQlQwaDVqZUJKTEtIa3FWM2ZOa2trRDRSbVpmaGUtWFo4Vk5Eb0ZsSDNQZWc5SWQ5R19WZmRyd3dQZ1ZfTEVUY3p3dS14VzJXd1RyYUFHZnpfcHBWSjBlV0JkLWNXYUhzVkhyaHFMOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=aqXfy99MmFA - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblVZMTFWWEJfakhoV3Zsa2s3bXV3bmpwSTZMZ3xBQ3Jtc0tubENYdjlqa3dzQjdMSm1jbHlHNE1CUnh5UGxwU0gwUi1HQ2FqcGltNVoxazkxTFVhTU9qZ1ZWYmFaNmlSLXdKNlRMSDJjc0tIdUZyRV9KWldDdk04RUF0RGY2WGNtckg2ZVpyZFpzTzkzWlhsVExRSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=aqXfy99MmFA - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazJ5dG1pWDJFdksxNnFhTGR1U2FLMXdLQkNwQXxBQ3Jtc0tubFZKVVkxWEZRRlNoa3Z5aDRwamtWMDhVY1ZuSmxNbWFFVW8tbERSUEZfSVBSVWdtUlBUQm5SWGh4RE1MT2s4NWVnR2M2ZjRqWnhoMFNsWkFkd2N3em5IYklSRXRpQk41LWpqNUZJVjBlSEhYVjE0NA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=aqXfy99MmFA - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVBUYjdMMnpMdTAwMnR3T2hMWm5XV2pIRnI5d3xBQ3Jtc0trVDFITURwbTJzYXpkVFN1WWxLcEJkN3RYdWhpbjJOSVFKNXljbTU4UVMwQ1I2SkRKSDBuMDh5VWxLdjhhT3FVcllraUNVMjhPbjZTUXAyM1RIc3h2d2hwZlZuNzVuX05TNTEzb0VhcGFyOG9PNjBVdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=aqXfy99MmFA - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnZ4ZzcxZERmZzBjQm9XeWtadGdMV2laTW1jQXxBQ3Jtc0ttSFFlMjBQQjlzOTRkSUpYRU9ZMHJBN0hCYXNKcC1zNlJPX3o5Wk12Smg1Ym9qTzdwVEZHR3pRczBJaHFvdm5fbHRWM1EyQmpGcElPakxPYjctUVpiajVLand6M3BjN3RSQ0J5WEI1dGpYakwxWm5ZSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=aqXfy99MmFA - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbS1idmZfdjZqak9rWmFUUVM5cVQwWEpBeHAyUXxBQ3Jtc0ttZXNhT1ZCczZlb2prNGhaMkl4YzItOTY5R3ZoUDR3YmYzX0cxMnFRZDJEQzMtZ2dBRDlJZDhySXktQXdmQ2h4ZXJyRnlycVY1TG9wa3FKNUxMZ18xSWZsVE14R25fUE5jTTJmT1FXV1gxeVdxVXd6TQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=aqXfy99MmFA - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblpyVGFVVWlxYzRodTlJNWFCdXVralJIaGxCUXxBQ3Jtc0ttbUJFWmw3c3FHWFk2TUw3cmg3dTQ2QnV4LTI2S0tSU2RKYkdzR19GNk4yN0NfbUQ3djRjclR6WklVQVkzMWRfY1VYMDZlM3E4Z1BiNF9lOUs2OE9QeDNiM2U1N2dZZkxSdHVpUGJLQmVtYnV6UGRvYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=aqXfy99MmFA __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHhvVEYzVW1rSkVXS1NQSTVsUllEdmc3TDdyUXxBQ3Jtc0tsZWtxVnpMSEV1NzBTU3BJdUxNTzcwV09XQW8xc0VRdzhtS3dGWldYemdqSFQtc3ZwQ29hTDdWcmlHQWVZalNvSXAyU0hlcmsyLUV4cUl1QWc1cnBuYU5IcHdlN2ZPY1RjVEQ0c2Z1RUNIRDRRWVk5RQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=aqXfy99MmFA Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjhRc0tLeGRWTzQzRHVHUllhYjYwZm9WQk5LZ3xBQ3Jtc0tuU0hNejlBYUo5NXgteXhLMHVzUVo2ajZUdVhULTFhbHd2QVRhZmZQOENXdnU4UHRadUJ2ejhqVEdESGRoUmYxUGFMMmxxcmoxbTM1SFJNdktpRUNCSFlhaU1tVVhSTE5OemtncHJ0eFZ5RTFPWk1NMA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=aqXfy99MmFA ______________ Bài viết: CON MA CÓ TỒN TẠI TRONG PHẬT GIÁO HAY KHÔNG? Được viết bởi: Phong Trung Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/CON-MA-... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblJQUXN5Nm9PWktqOVpVNThuTlVQa0hPcUhwUXxBQ3Jtc0trT1J5SU9aQkd2TXpVQVFtYU5SWnpZcVZCdjAyZHJ0cmFTdTBRYU5SeThRc2dyUmhGNTZMM0l1TTB2YVdqMUwwS0hGU0M0Rm9qdkk3MU5NMDFnck5pa2FaYjRTOGtWVFpsZFJQWTk2X2N3TXFNdXBCZw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FCON-MA-CO-TON-TAI-TRONG-PHAT-GIAO-HAY-KHONG-dk8&v=aqXfy99MmFA ______________ Giọng đọc: Nguyễn Lê Minh Thi Editor: Hikari ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

19m
Nov 23
Thế nào mà Nga lại mất THỦ ĐÔ vào tay Ba Lan năm 1612? | Ф.Đăng | Thế giới

Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0U2Uk1tQTFKbWVNa0ZaOFlSTkk2SmJnNnZFZ3xBQ3Jtc0tuSmVlY1J1OEJEd015M1VyQzZIdGxUc1FQNlFPak5oUU1hZjYtZVVjbFFRZDUzSE1PN05Dc20zbGRwczVBNXZtM0NTS3FHM3FucDJlZnlwdXBUY1NsQnBOU2ZfX05oRDJzQzBnc1l3Rm5BUW9IUWpLRQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=4xfsk0Fyngs __ Có một sự thật lịch sử rằng Ba Lan là nước duy nhất từng chiếm được Moscow của Nga khi thành phố này có tư cách thủ đô đương thời. Thế nhưng, chỉ sự thật lịch sử thôi đôi khi không nêu được hết vấn đề bên trong. Khi nhắc tới sự kiện này, có một chi tiết khá thú vị như sau: ấy là người Ba Lan không quá hào hứng ngạo nghễ vì điều này, ngược lại người Nga cũng chẳng mấy khi lấy làm buồn nhục. Nói cách khác, khi nói về sự kiện Ba Lan chiếm kinh thành Moscow của Nga, phía buồn hơn lại là người Ba Lan. Tại sao lại có sự kỳ khôi này? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết “Sự kiện Ba Lan chiếm Moscow năm 1612 - nỗi buồn mất nước của người Nga hay ván bài chính trị kinh điển của nhà Romanov” của tác giả Phạm Đăng được đăng trên website Spiderum nhé. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDgxWVVac3ZTTzVRUzhDcE9WTVpaMXZKdXFrQXxBQ3Jtc0ttYnJZUmNKTzFtVDVPMTNvZTZiNlZCdE40am9YTXM2V3cxRWN2elhac2hCUXJmVzZMR1dWbU1IVWVtQ1VRUV9RaVZ1cUpkQzdzcjd3QnZsZnFoY3hlUGZJbUNvRHA1cGIwZUVSbnZyQWVUZUxuQXIzcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=4xfsk0Fyngs - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbThqOGJyUkYySW5PYmV6cDJIUlpRYVBON1Fzd3xBQ3Jtc0trb25LU1lrLXhNLTl1Sks2WFBPQVZNZTdGMjlkWmhiV3k4SzEwdklrZ2hTOUppeVljMlBtRWtPUzJPNlZqUi1qV3VOMzJtZC1kYWZDRllpUWd2anVsRTBZSVZUX3VnRGxsT3RvU3FIRkR5MXRSQ3BhUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=4xfsk0Fyngs - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUlJUS1SYXJoLWpJX19fU1JlYThZVmhhbHFOUXxBQ3Jtc0tsenB0ODVHQ3RZME9Qalo3TVB1NHlxNkRxZm5URWxQSDdsV1NncWttNEIwZG9kT1piTl9ZeXZHZV9YWWFZOUJEU0QwZk5sQTkyRlVpa3EzNVctNnowWkw0Y1NaSzI4dVp3T1hielU2clRMd0Vxd1ZGMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=4xfsk0Fyngs - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTQ3ZG1WOXloU3pUVjhFRENEb0pVLUJmbGxYUXxBQ3Jtc0ttUkdSeG8xakV1Rk1rdm9aWXk1bmhoMDNoYzhFNktOb1RHQkhKVGRPTFZyUVZXX0dHcXRHVVlQcjVwSjNFSnA3NW81bDJKN0pMNTd0T09uWHRLTEtTZnNnSEhqaW9JSnI4aFpLNVZMLXc2Nmp4VEN6bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=4xfsk0Fyngs - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazhRdksyZG9yRGFuNjZYcWQ5aGt0OHY3VGdwQXxBQ3Jtc0ttdkdnRU5YbE5WbTdzLV82SEY5N196bWR4WG5HbmdSdlJMSWdudEFIWDZBd09XcXZiZFJHcENnMXVfaUVPRWZTdmdqNzd1SzNRWEtITC1KcmFLUUV0UlVCajBsZEZUVFp4S2FKRVZUdHJTdHhkSFpPYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=4xfsk0Fyngs - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXZMRnpkVkNUNTFueFVwdDh2Q0ZMSG5rWEF3UXxBQ3Jtc0trN0ZBaUFxNnFSVHNfamNnZVMyeVllR3pIdFliOGJpY1FibTZlenhuY2drM2NDc2Z3NlNzdlZUN2pwbmp1RHlKZWN1ei1oX20xRUpma1JnUF96bHQ2dnJIMFRGdEdFRXJfeVVxWHZHdzRlWE03S3ZOWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=4xfsk0Fyngs - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbURBQzllZ2NBdWdIWjR4ZXJwZlVSVlUxSUVZZ3xBQ3Jtc0ttQW0waWJPLUNNbF9JaURWSEVycjhPYnltOTdwal9HSlhZcFhZQzNua1dlT0luR01MWkdhcFVRcERxa2RqcEFTcFBUNTExbl9OOXNUcDZXWndLQldCbkU2VzUwX1NFalIyTjJmYURQZldXbHVUd3RUdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=4xfsk0Fyngs - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHhwR3N4M3hVX0tKNTAwYkhfQWVHN3VyaDAwUXxBQ3Jtc0traUNkdlNzTTZ1OElKVDU3VGVzY056UG91amdjVDlfN29EeTM4OXZKZ3M0ZV9RX0Nzblh2MU1hdE5CTVF0VXVsbjdZX0tyeHNmbjlmcjkzeWJhZHRMd2JEV0x3NlFwNUJYbF9DYzN1RXFjcG5fdE9pUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=4xfsk0Fyngs - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTY0ZlFRMW03UUFoU2pOemFiU2QwZWo2VndZd3xBQ3Jtc0trd1llUDlWUmVkXzhraUc3a1dpWFMwNTJTVFk5bGFvTGlXWTZMb21hTlppcUlMRzNlS05HeElfSTlWWWxVemxGM3pWOVJ4b3BIVThrbjRORGVwblZNTDgyb3RpWWhGNkFxMlA2TzIyMGEwN29QZllpRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=4xfsk0Fyngs - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGpBUXBYU0V0QnRDQ21LZ2VTbU1hZzNtaU43UXxBQ3Jtc0tsazBWTlcyMzk4NWtpeEVhOHZSZUxaUUUwZUVFZlJsZXByTUliQl9nalV5QTZ3UGk0SlBKYjdJd1ZOWllZYmdhcEFlVUVXZE9Fa2JkVkxCX3lMV0tpLV9OSTE5UndpZjZOa3dyam9uZVBTMlpqOGlWTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=4xfsk0Fyngs - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFUxV25Bc05LR0s3d2RBT2lta3N4bHNEbnF0UXxBQ3Jtc0tsZ3dTYU9BYzZfeVJBTFdPaWtDOTZrRURBYVlvNms5RUJGQXpuZnQ2LUZDTmlodHNZZ3hrVksyLS1QUGRBTXJscEhEemNyemRQZV92bVA0ZHBxQWlVdElhOW1wNTF3TUJJWWw0U3pMMVFPMnhzczlEWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=4xfsk0Fyngs - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2JxWTBfTVRRRDlnV0lGc3Rxdk5sbkZGTUFwZ3xBQ3Jtc0tsaDB4clByQUhaZmhfaDAxZ1NsSEhyWVFiQTMxUmNveDkxdUt4elk2cV9ncFFCamNzTS1HR0M1Qm5CZm1QcGlkU1dtWHVUNFhSRjhmM0VvTU5aTmJ6MjIyU3pNWVdpSjN6NDFQNHZzUzdLRlBQel9BMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=4xfsk0Fyngs - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbExJRXNNb3JKeWxnTTJwT0s3MHdGZ1pLeVV5Z3xBQ3Jtc0tseDNXeDdxZE5wcVpaRnRfV2JhaFNkTk9NaXZGUzl6dFN4NFdoZElvX1BrdGRUOXFHQWlIVEFYeWxhZjF1VUc4bEloX1BCRTl4TWR3ZTBhTmZ5S1cyS2xkQWR3RkZ3amtrbDZOZkQ1R2lQb0ptT01QSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=4xfsk0Fyngs - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnpPN1FmSDZLR1UyLUdFREZnaFM5RllkQ2Vpd3xBQ3Jtc0ttU05DN09aX0V5NHRvdmdtR25YRlgxWW1Ic1Bra1dKV2pNUGdNSHNoMzBGUkMxZFdiQ2QwZU1wdmhncVJ4Z2JmbjNuNzZDbkJSU0l1dVN4SW9EUzFJY05oQVhweDJCWmx5WVFDaW5DajdGR2pTOTlmaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=4xfsk0Fyngs - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa05raml4ZEIxWTFhNWV0bkl0dURoQ0U4dkplQXxBQ3Jtc0tsal9KTnRaUW9nTm1YcXE5VjAta3hOanZnTUxGRFZ3RXlNQ0N6cG5GR2xFTjBsWTV0VEd2eTNMTHNsX1V3VW1DYUozWUVpODNMX0l6dkN6ZmlScjlEVHN6cE1IMmtuaVE0R1ZpaUJ3LXFFQXk4RnRkOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=4xfsk0Fyngs __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0ExTWJrUkVoM1hCTFJfV0QtWkw4aXdCLWpfQXxBQ3Jtc0trejlKSmFTSzJ2OTVYam1mVlc1YVY4VTl2MjRRakNBeUxGYmE0cndSQ1JNNHpDbGk5N1NTZlBuMlYyZXZIaHQ4Q1M3RHp3WHduYXQ0UUFXNnZKWGJVc0I1Slp0Z0tBSkNXZzhGUXlBRWdZY0NuMEhvOA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=4xfsk0Fyngs Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFpjQXg1MHd2ajVLUWFma0dqazFLN0xwalBTd3xBQ3Jtc0tuSC03S0Z3RE9PQnBRWEl3bnllc2tUMU11THlURER3UUJMNmxFUFdVbExoR3lqYi1jVm1tVHBTUFotbEtNaHZ2NC01WER0TTJ4bkwyaVFDQ1NMb1BYSGxmT2VYRGFDQ29Ta2tRdElVYUVFLW1hX2Uxcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=4xfsk0Fyngs ______________ Bài viết: Sự kiện Ba Lan chiếm Moscow năm 1612 - nỗi buồn mất nước của người Nga hay ván bài chính trị kinh điển của nhà Romanov? Được viết bởi: Ф.Đăng Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Su-kien... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkNwSFl1YWRWcEluQmVOeTgtamZhUy16Y1dSUXxBQ3Jtc0ttUFBVakpwM21xV01TazRIZ1V5Zi04WVpyUXBpWFZqYldiR1Zibk5SWmR5YlpLeWFhMzZETXlfMkc2cjdtV2FQZ3dmMktLajhacEtxZ2ZDbTBQRnY2QjQ4RW4xYzJPa1lsakF6MG5ma1RZUW42eTJRWQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FSu-kien-Ba-Lan-chiem-Moscow-nam-1612-noi-buon-mat-nuoc-cua-nguoi-Nga-hay-van-bai-chinh-tri-kinh-dien-cua-nha-Romanov-l9AYGff3NDsK&v=4xfsk0Fyngs ______________ Giọng đọc: Samurice Editor: Khoa Beo ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

13m
Nov 23
05 ĐẶC VỤ TÌNH BÁO SIÊU ĐẲNG NHẤT VIỆT NAM | dashy_on_the_go | Thế giới

Đón xem series Behind The C số đầu tiên của Người Trong Muôn Nghề tại đây:    • Từ Căn Phòng Trọ Đến Xuất Khẩu Nhà Th...   https://www.youtube.com/watch?v=rfW-l8p1n3w&t=0s __ Trong bất cứ cuộc chiến nào thì việc sử dụng gián điệp, cài người vào hàng ngũ phe địch luôn là một phần cực kỳ quan trọng. Điều này lại càng đặc biệt đúng khi mà phe ta là bên yếu thế hơn. Lúc đó, việc nắm được những thông tin mật trong nội bộ phe địch lại càng quan trọng hơn trong việc giành lấy thắng lợi. Chính bởi lẽ đó, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nước ta, vai trò của những người điệp viên trở nên tối quan trọng, nhưng có lẽ công lao của họ chưa được nhìn nhận đầy đủ và xứng đáng. Vậy thì những điệp viên có thể nói là “siêu đẳng” nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ là những ai? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết “Năm điệp viên siêu đẳng nhất Việt Nam” của tác giả dashy_on_the_go được đăng trên website Spiderum nhé! __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTkwMi14akpwcHU3aFZfemZ3elV2STJBM1lvUXxBQ3Jtc0tsVGtlRWhrTEkydXRnTGtSd3d1cnIwalFtSzA2R0xxY3I5UnZjWVY5Q2MwTlZzWVdGUmZFck8yMnkyS0dXbjM3SkdCZzM1VE9odmFlT2c0X2FvdHpYdUlLZjFYaXhKX09DbDlXenFCZldWbWptMERhbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=Q_tlZ0tceOI Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0ZFWld0Mjd0dF9ZN0hfQXRrUFNMelZ3ZGVsQXxBQ3Jtc0ttZnI5QUQ5R0FZU1JHaGNNR0ZsdDlla1VIZ0pCbEdaNEJVd2Zhd3p6cVJEUnh5eUJKWUsxVHd1QUY0UkEzOElWQkVGYjV4VGdQQXA4RXlyc1l0cFJwNmF1VWRIcWRsT29DaDcza0JHRmMzbGJlQU03RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=Q_tlZ0tceOI - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0lsdDZkcGhYSWo2Q2dEc09mRGFEVnB3dnJDQXxBQ3Jtc0tteVhwTnc3bk5abHJoWHhKN2ZWX1JOczlKX0dfLU9xcUIxdm1uY01QaEtILVliMmJ6bExoWnpOa0pILUREZkF4VjJMNDJTSV84S0hUSllkRExYb2NrRWFVZk5EcWp4TkRVZDBsQkplZkxWZ1pFTkNpQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=Q_tlZ0tceOI - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUNWU2NrQ1BObzFXRHJQYUFTaF83RnVtMm95d3xBQ3Jtc0trU3J4cW1ybmoyWW9pNkNHdEVpUHpHc3E2bnBvcEpLVGhkSDY4S0tnNGFVcVZwQ3pGUlVLbWpXc2RIN2RuYWZROUxqWUlTMHlFX3pLRXptUl9jVzQzRURmRDVid1p6Z3NmWmNzV0FybUtZWHllVEEzWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=Q_tlZ0tceOI - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk5DWERqNDZnYkQ5VkYzdk5Ub3FjMFRnYVBhd3xBQ3Jtc0trUnZIMm5SWDEyaVBrM0g0X2Rkel9BMkY2ZjBvNWlpVmc1YVo2ZWszVDd5WVN4SHZOcGI2QlFTZS02YzF6Z0s1WUFqaC0weXJxNFIxYm9XNnEwanRnLWU2ZEVwczFPUHRTcmgwVXE3T0pJSXhrRVE3cw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=Q_tlZ0tceOI - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmRkRzI2YV8tMl9WQjBOX3h5UmdTOF9OTUhwZ3xBQ3Jtc0ttOTduWDVma2hGNXhhWGhOQUNzV0pzamJPT29uMEh2bldpdWVCcFo1b1dMbXBodTVhbVpqTHBDbnd4ME9rVV9yT3pIRTBrSEdkYlJkd2JxUDN0ZENiZ1ZDRzBOdkJ4cEdhMU1zaXpZU3V6Mzg3ZXdPYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=Q_tlZ0tceOI - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWlLc0YzcEFORkJLOFZoMnpxOEFhOVZZUlRWUXxBQ3Jtc0tuXzc3V3JMSFlWM2xLMlZkd29nMy02di1QajAtT3BFdG5jZ3oxODJUcVR4WUttdUE1YzR6Z0g5VTlTcVZIU292dlNYTkUwSGJONnl1UF9ZVFdYNXdweDZtcm5jZWlndnJQZWhGM3RDbmE1MHRxLVluZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=Q_tlZ0tceOI - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEpaT3BpM05aUmg4Rm10TXpvVkF5UXFhLVQ1UXxBQ3Jtc0trQUVzek92VXE0SFRFSWo3dE4zSF9WdHJMMjdKN3Y3cjVsbGU2SWZ4bXFXdkt5V1Vhck9PQVhRbmlGM1MzdThQNnczcmxhSUhQMmNFWkFxSDBfdHNILUpaRHhkQVBzSkFtSDNwT19BSklkYW9IdUJHTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=Q_tlZ0tceOI - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHluZDJLcFQ3UlBNRzdtNi1hMGhaY2NEblhEQXxBQ3Jtc0trek1za3AwcTNGaWl3dFduLTluWExEaW93eEF4QlF6OGxtdGt0MkhHOVcyYlVSN1Job2ZweDA0WWM0N2hzVmhKbkJsMkxPSFk4YWxoQmRwclJNZ3IzMU1KblRwZVR6dTdoekxxYjFiVkx3bno4TjJ3Yw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=Q_tlZ0tceOI - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTREaWk2eHNlOHFCOWs3ZFBTam5LcXBCUUVYZ3xBQ3Jtc0tuY1VDaTU3ZjVDbU9aeW53NGE1NkFjTE5sUjhUOFkwaXFoTWVXT1p5c2lpai1vTHBfOGdNQ2treWhNOUV2VTBaQjA5VjZZVllCd2VjendfX3dwb3Z3NXZtYVFWSVpheml2WmM3V29YWnp0T3pSSUhtbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=Q_tlZ0tceOI - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmp4eHhlV2VlYXNoQzgwRGtER1BWajF4bWtkd3xBQ3Jtc0tueVJESDF3RGlHdGdiNnZvMGg5WWxaekFxYTVueDJHbE9uQ0o4azNiUm5QM0F0c0ljek10a19zbGprWFEtdWpmazBqczNkajFPYXRmV01oVU1WY3lhU3JTb09JNXV6N2xPY2lQLUVvZ25PNEhEdHh0WQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=Q_tlZ0tceOI - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDI1Ri1qdDlJdTRrMmNDbnZObEJNYnJfUkJCZ3xBQ3Jtc0tudE9CWmF3UzRsSS1BVGZDYWlVNTVVTnZJOFVGYnJNaS04Y1NrQUthRm9SMEZQWXIyQU5JazF4WHpwSlJBRHFSRmxoWlZTeTE0SEZoVVlreG9YWFh1ZVZZQzdvSTBPSENQMnJxWXVCZFVxUFliaFNQRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=Q_tlZ0tceOI - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHFSVHVLZ1paVUV6S2t6VXR6ZDhxNW9pUDFpUXxBQ3Jtc0tteEpiSVI1QS1nMmdUNE04aUkzdTlKV1A2aVdvTTV4Vy1hWWE1TUd4QTJUcS1OcWpMeHlGWkpVQjZLLXRIdTB0d2taZUxEVW80a0JzdHNXajBPSmlXZXdTTHRDUEFBV29vUm44aDdOeUJ3ZUlpQy1tRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=Q_tlZ0tceOI - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXprckhwdE81SmtzOHNtS2w3VnQyampMVzVyQXxBQ3Jtc0ttZzY0ZlVNQlBMaWdibUczNmZ4eTZsSk5DOGpqSmNLUS1aNXZUX3NwMDYtR3hPSHRsRTI4RnNDWnVtbE11NGY2NGY5T1drUUJHaHc3MUkwSXpwTkd6Q1oxak9HUnE0bEdZNVVIM2ZiSEh4ZlJlZXVxMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=Q_tlZ0tceOI - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDA5aVhUUVJmQnlCUDdXV0lTRkpMa0UxV2NtZ3xBQ3Jtc0tublVaWGRMMFdBWXVwY2VWcUpnX0dnWWtmQXFjTC1CdlNSVnZDeUxlLWFnZjkxcU85aVE3VHhlU3NCYmtHRGdIbWwzM1VkMVFVY0dlWGx6N3k0N2JyenVXbm5WempnTVRKbmtwd1ZHdUdHcFBDZHFQUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=Q_tlZ0tceOI - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGFjUG5JN3JfaEZfaEpOMEtwcFBzdjN0eWUxd3xBQ3Jtc0trcUJIRXpoSFlSVEFBb1VqUnF6UnBEYkF4eVJjZ0xOTHczei05WkJJbkhNT1otODVMNHpjQ1hPV0xXTHhXZEl5SHdtdzRneklTYll1dWVfOWhTREMyc3NZTlRlVmZqQXJ5cjdvdkJ2YlpFckczdnZIcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=Q_tlZ0tceOI __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVB5U1VwX05nenByalAxR3dTNUtqenJCcXZkd3xBQ3Jtc0tucXF4UXM3Ul8yajJzbTJ0aFhCNGU4M1drWUlkM1FQV0xOZElmRUlhOExhTVVkOXpvb29ORk00R0RaRUpobjVtSmZVdVRfcEg2UjBBMnJUVWtSdzIyNDN6a3hmNWpydGJIYTdYbVBkZmJlNWQ0ZG04Yw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=Q_tlZ0tceOI Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVpoT0JQYWVyZzVFUk9NRkNDOFY3Z2lQQmpOUXxBQ3Jtc0tsQ3AycWZ5Mldmb3lyOHNUUHR3UnlPckZ5YnRFN1I3SjhzR3B3Vjh3TzhnNk54V2dVbmJMY1ZoeVU0b2FGb2VYZDBZeC1lNEs0RGx4MTFvZm1SVHNLOVNKamFFOFVaSHgwY0cxaFJwZ2podWlYZjZqVQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=Q_tlZ0tceOI ______________ Bài viết: NĂM ĐIỆP VIÊN SIÊU ĐẲNG NHẤT VIỆT NAM Được viết bởi: dashy_on_the_go Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/NAM-DIE... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDhMSzZaYjh6ZXNZRjNObjVsX1o4b2lUYWsyd3xBQ3Jtc0tsMG45TXlXczdMV2pxQ1lWWmZsSi0xbnNoQUptU3VHQzNTZ0ZlQS0zbnRYRlNzN1B5Rlh5NGlUQ282cG8tNzEyOFFyRjJrREtmOTREM08tUFdfR2pmZ0piejl5YTdlZjMwaUtEbGxHNUhISmZCM1BFcw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FNAM-DIEP-VIEN-SIEU-DANG-NHAT-VIET-NAM-zof&v=Q_tlZ0tceOI ______________ Giọng đọc: Samurice Editor: Tê ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

8m
Nov 10
RAY DALIO: Từ cậu bé BÁN BÁO DẠO đến NHÀ TIÊN TRI của bộ máy KINH TẾ | Trang Lê | Tiền Tài

Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2NTakhCQmdJQnpla0RRUU5zWGZ1RUVGT0NDd3xBQ3Jtc0tueFVfOHdJLW1NQmF5LUVCb1VockpBUUY5U0gwVmpKM09oSzhzakhuUVAxLUc0dXE5UFRvdHBhcm9QdUhyYjN5N3VkdWNXbGUyUjZLbEFQVFlqMVJFZUE4OWpjMjZwUVY5T3V2VVZndFJnazlrSGZrcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=ntU-y-qaMos __ Ray Dalio là một trong số những nhà quản lý quỹ đầu tư nổi tiếng nhất trên thế giới. Ông là nhân vật từng được tạp chí TIME bình chọn là một trong số "100 gương mặt có ảnh hưởng nhất trên thế giới". Ông cũng là người sáng lập ra quỹ đầu tư phòng hộ có tên tuổi thuộc hàng đầu thế giới - Bridgewater Associates. “When he speaks, people listen and when he takes action, others do too.” (Khi ông nói, mọi người lắng nghe, và khi ông hành động, người khác cũng làm theo.) - Đó là những điều mà báo chí trên thế giới viết về ông. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình ở một văn phòng nhỏ và với số vốn hạn hẹp. Khó khăn ban đầu, nhưng thông qua sự kiên nhẫn và sự nghiệp cống hiến, ông đã xây dựng Bridgewater Associates - một quỹ đầu tư phòng hộ hàng đầu thế giới. Sự khao khát học hỏi và phát triển đã đưa ông trở thành một trong những huyền thoại của giới đầu tư. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmRCU3VHYmd2cHVrX2Q2a0VsTllqZXJNbV8tZ3xBQ3Jtc0tuU2oybGQ1d0lWY3BTVEdCd1Bsc3RDNzY2aXNzU2NlYXVneGRoSFB4RVVZOG8ydTZna3lqNU1feUNna0hlYXRVMm0xLTJxeFZyLWJSenZsS0U2Q1dZMmZXSVMxbEluazhLQUlVdXNyUnc4QUtJQzFKUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=ntU-y-qaMos Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjh4XzZmQS1xVFQ4YndDUWliam1ubVc0bGIyUXxBQ3Jtc0trVHZXVjJCTHFiM3RvR2VURGF3ekhTMWc2Z1BhTHRZMVFYVDN0TXlGazZ1WmpnMFVfZzcxY2dOcm5Xd3FGOUZ0THoyOF8teWVxci1sOUlINHk4Q0Y5Z3ZxVTk1MEIyUld0TVJVRl8yTGt4dklJQ2ZVaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=ntU-y-qaMos - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXM2eUJqY0JRYUE3QVdnbGlKSGtWQ3UtWEd0QXxBQ3Jtc0trdEktUVgweWZmeVRqNVoyeFVyR216d1NrcFBRV0FhTU9KWThodWpOREF0SE1aUzNZLW5OcGF2VzVrU0NaRnJvcl9MbzBiMm45ejVlckhZbU5scG43a2kzLXo1aDVGbTFVWHc3NmpiSzgzNm53NlpGVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=ntU-y-qaMos - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnhleW9pV3EzOUNJTmJWZUZ2aTJDRGNvZE5EZ3xBQ3Jtc0ttYmt5cWlnZ1dYUVlwZm1ZVW13dDFhaTByRERYZHV0aFBFaWJxa0paQlR0YmZYM0duTE0wdG9XOU54ZU9CcFh0b2RHTlNjeWpDUGRHa29ScWxhZ0ZVSjFsQ0dld1pxcGxabEtoMV93Qk5jbzNaTlhuaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=ntU-y-qaMos - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblN2MFgySnVHT29xUjdnTVpnX2tfTXlLa0llZ3xBQ3Jtc0ttc0dfbkVLbGRzbWJiQnU1eThsRnFNOHZiUGlfSXVwaV90bFhzSDQ5aFFJZlRRUGRtN1AzUWJmb1FQLUltNTU3QlFQTWMtOTBNR1JQOGgzUUFNajlZajlqeXJ2NXgzZEJ6Qk9TWGVnbEp2XzdfWDItTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=ntU-y-qaMos - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa19RdFltQk5xR0hDdG5NTXpmMXY5ZktKWGJkUXxBQ3Jtc0tuRWpyZVNkRU55emNqNVJINHNEaXU1Yi1FVEZMYXdOcXUxVVRhMUNTdlNuUzF5ZmJnY3htck9RMDhFU1BrSTU4OE9VTzd5OWVGWWVyUmhRMGJYRnQ5cWE4WjUxLU9YZ2MtdnRnSkluRThjUTBWaFcwMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=ntU-y-qaMos - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDVYcXZpaE5WREpYLS1VaGpyQW0yUV9XMUhuQXxBQ3Jtc0trZHFCenhQME16aHhiNDlDeXU1VHRXQUlyeWdXOF9KczNMRXpxQkluTXFBaDRJQTJUdmJPcWhkd0ZBQ0lCYTJqU0FlcEpoUE9oVHR0aVhiQkhkT2dOb05RTUxjZlZEcHo3N29TRURLc0xwRnBmVXllQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=ntU-y-qaMos - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmhvWnJHaDV6Sk9pZXpPNmlucDRTN3IyUk4wZ3xBQ3Jtc0ttbTlENXoxVEUwMUU1Z3FhY05zUHhfN2NJc2lCNjBVSDFMRHYyVjVvTW1ibDlpOGwzSmZJSE8yNUUzbVVaQ3N2Q0ZiOGd4U0U4OEF4RmU3RFBrVV81bWtNUF9rcXlwaVZIVkJuZ2hqRkVYMmZxaUdJUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=ntU-y-qaMos - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqay1YcnFCMk9YeWRxeXctN3draHZ3dHFXVGZyUXxBQ3Jtc0tsRTJDY1lxbVE5d1gyMmtoSmV4dFpaZVJJNmxPYld5VGhsLW9uQkc3YzZOXzRnb0cyeGd3Y04yNXlhbGlFbkstVTQ3amxnLXJleW9KajBCMFJIelluZHlDalE3U29idHVBU0NWU29MeVktMC1va1pzYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=ntU-y-qaMos - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkhKRUhVeFVMWUVSMUFKOUJBclF4eDZISlRZUXxBQ3Jtc0ttUC1jb2hpZXNURDBOTDdLb1BOc29HaUZJXzNaSk1rQVpYWUNGd0dQRkJiS1N1aXJnbnNLbnFMWjJkMk9jSHFHNVU4dWtUaEJZWE9OZXRBZjQ0bXN6SDFBSTAxdzdoVkpvTXBjaktmam1OYzNJNEU3cw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=ntU-y-qaMos - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3BRZW9kSllrSG15UkQ1eTItd2FLRGVQNUdqUXxBQ3Jtc0ttNW9YMXY1MnVwVlFVUXRFbi1ITkNzb3pSdVR2SVJRSFNTcVhYYzJBS0pVb2l3andwdXhhWFF0QjZZY0VkTTNmcDZWQXFXUklrbzlBbTF6OGRHdDBaSjRIY2gwR0MyRkgwYWpKQXhQNTJjQ2VMSUlMNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=ntU-y-qaMos - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2xjcmpYVDcwYkdycEQtM0puRUxoaXFEVU1OQXxBQ3Jtc0ttUXlfamMyeVdoTVNXejR5NkhEbndHNHFMQWRuTlktdHlJUklvRms0N1lweW9MMmoyQlJ1YzlGN3h0OEVza3RfVzVMeW9hQmt3bUdSZnF0REltMlh5VWxQYWlPSHhaQmNRN2Q2MTRxd0FiNjFDNXpUVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=ntU-y-qaMos - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXM2bVRiZ203NVVDWlp5YUY1eDU0bnBSMHZ0Z3xBQ3Jtc0ttWUxiX1YzSGVWTXFhclVUelRUbTdrdmVtRDF6QzFpMEMxcTk0MFg3Sm1XZUlTb2s5NlN0ZkdVLWJxMmVXTUc5XzhJYUVpQmRjSXpVRDh1TDVQT0NSbXJoM3BRTDljX0sxbmZNOWtNNVhpcUcyRnNBNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=ntU-y-qaMos - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazlkWndINXp1LXdSRzNOMjNtNlJLckZUVWxGZ3xBQ3Jtc0ttSXVZNko4M2dVUmVwYTF0NWRzc1J1SUttOG5BT0V1OGh1WmxzampveGFZTGtqZHdnMnZkU0pOWkhsSDQ5NjZvdExtZUxTeE9LdkNEU1A3bEliMDN4WmxlN3Frc0RLM2tDTWNILTRfMkI0bnRkV3hlaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=ntU-y-qaMos - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3BnRVRBVjgxUTVyMlpweWxIZzFJQ3kyNTlxZ3xBQ3Jtc0trbUF3OXAxLU15akJLeWNCTi14VHkwVmJ5aE5TZDY3eHhCSnpBNGNOTjg4Q0pVWi1LejQzaWt2OGtLWk82ei1NYWo5dkhhdTBPc3dXaDkyYUo3Q0U0V3NRQXZHX2JLZFJ5SFYtZDROdXBpemFuRERZVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=ntU-y-qaMos - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUVpUEZpSXBZVklfdWVWYVp0XzM4V0FPQjhWUXxBQ3Jtc0ttTU1wcHJYNGcyY2w4WFZNN0RCbDNudVRkZHBWeVhGcE9STnh4Zno5Ul9NY3N6d3VOczIxWURpeGdsb1N0Y1VBNlg3N0llUzFjdEp1M3gtOUM5WU5VZ3EzN1ZwQ2t0ajJhSXEya01ZN1NUbWpJSTZYMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=ntU-y-qaMos __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFBRQ1VMXzJIY1F5V3lPNi1FRFVhckdDNjR5Z3xBQ3Jtc0trWHQta0ZxOHpiWDlnR0gzUnpFOHhLcllaY19jUDVuM2w3RXlqWlB5M0Z6LTBuamJCbUtCcnVnajMzUEtNTF9UcmlRdlRPS0tRX0M1R0ZCRWlwQXVTUEp2QUUwcHBBc3hRVXcwOS0tY09zeXV2MkRGcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=ntU-y-qaMos Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa21TaklPQW9tQnBDM3NjMHBwWW1rc29pWk1XZ3xBQ3Jtc0tuc2RvSzZpbTJabVBnUzFxemZWUjJpVzJGQWN2U1hFM0pfQm53TUZ6Rkp1Wk9DX2xDRkhYZHRsWEVNME4yMEF5ekZwaWJoTl9FSEpJQjBybE0zbE1IWkZUNldhS25UdndJOERqR21NOWxzMXBFUmVmcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=ntU-y-qaMos ______________ Bài viết: Ray Dalio - Thành công đến từ những thất bại đau đớn nhất Được viết bởi: Trang Lê Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Ray-Dal... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2dQZGF1SjlhbW5sQVg0a3BkYWFYTEJjMlItd3xBQ3Jtc0tsREtlc2k2OVc3X2haMEZKQmZaLU5nQ2Z4blkzdWg3Y0VEU3RzR3FqYzF2Ykd1MzNOd1B4RzhQXzhkWHZWYVI0OF82SGVwMkxHNGt0RUVSSjV0d0MzUW5lYWp1OEZxNzJ6UEVQYklidXRtdnFaZTVKSQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FRay-Dalio-Thanh-cong-den-tu-nhung-that-bai-dau-don-nhat-dVH9dbdv5HHJ&v=ntU-y-qaMos ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Pinkdot ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

14m
Nov 10
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO nguy hiểm tới đâu? | Ken Tran | Công nghệ

Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3ZESUlfeHpKNGYxTkR1REY2MkF6SDhuUjRjQXxBQ3Jtc0tuSU5PYndUVVVIVHAxSi1vYmhOX0liMFZTRFpRdTYxU1RCbVRqTUhQZUVhSnhpbnFUMGRzQ0dBbVphODAyUnR2RXd4OU43VzNOZktId2tzblNyczFxS0gwX1JRai1UTHY0Q2FyQTBGcVpsbTM2WnVxVQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=EOVyj302Y0E __ Chúng ta hẳn là đã không còn quá xa lạ gì với AI, hay dịch ra là Trí thông minh nhân tạo nữa rồi. Vậy trong thời điểm công nghệ phát triển từng ngày từng giờ như hiện nay, AI đã tiến xa đến đâu, và tiềm năng cũng như hiểm họa của nó đến mức nào? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết “Cập nhật về A.I. - Năng lực hủy diệt nhân loại chỉ bằng cách ‘nói chuyện’” của tác giả Ken Tran được đăng trên website Spiderum nhé. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjM0Ykg0Q1ZOVlpTUV9TOUw4TmhSQ0RoMmdoZ3xBQ3Jtc0tsMTVDS0kyRlBGVHFpZUdSckVjUGZJMENfT0hUVUlWN0xoSW9sUG9oXzJwYmlQRVJ6THlkdGFiOFJXUW1lQ2tUeUR1ZWxxcWNWR2hhYUZIR1JVU1dwWi1ZZ0cxWGQ3M0d3X2JQWGFSbC13bUwzNlkwVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=EOVyj302Y0E Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXJEZmtQX0hYRXhtanJnNEQ2SlFJbnVTbUhMd3xBQ3Jtc0ttcE1SZnpRS193WlJVcURSOTg0STJldWFtX1ZaMGVyaTJSX0drYmJHNVgwUld3dUo1dlNyTFRQMTlmdXQwR05USEtXQlVyTEtrbjRhd1ZIcFV5d2N2Tkw1OW5wWjJ0SUJpZ2VYRGdFeFVfN2ZUemJPMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=EOVyj302Y0E - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0NEa3BHQXo2Y0F1Tk5yOU5rVVgxZnBGMTYyZ3xBQ3Jtc0tuVWh1Q2xnQ3h4UGVHaDY3SDFjNlJXaXA4Z0JZVDh0cnBqNXB4dU5faVRsVFV4NE5oM0ZBNlRoM2Q1RVRFejZpbGR1dWdoaVdObXE3YUpKNHRrYUluMHFPay1jeEVZUy1KNU5sc2x1cV9lakJqcVhDTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=EOVyj302Y0E - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkdzY0dMdV9EQlVCdExpeUV3Zm5aQWRxUlVmd3xBQ3Jtc0trdTB6UGdZSVVLMWZxcFdUcGxFMVpyUXFuWUd6R1dIV2tiYU1pYkQzRTFWT1NXTW13b1F1dUJNYlYzQXBmWVFwU09JcDh4SjRVXy1VMVdtZi1JY2VPVXY3U3VIa01rME56STZjMXRNeGNOdTh5ZEtLdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=EOVyj302Y0E - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG1rcFpDdFpqdERPUmR5Ml9IeUVjenpaRzRMUXxBQ3Jtc0trTHRDUldseDRUbERFbUJFS0RDX0FrQklkcExSeWxiMmw3OEZCNU1FVUJ6VFNSd3BuNXBGOTJjdEp2S2VJWjA0enVxdGtUVmdNUjhSbEJPcW81VWRMcHA1VEJEc2I4eWpHWXFNUndhSklSd0FhN1E2aw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=EOVyj302Y0E - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmNOVUtIdnNyT080TTVoQXI0d3ZSQ041OWswQXxBQ3Jtc0tucVpSUzJZTjFaTTQtbWR4YUdRN1E3WVRNQkttVW5DZ3hfU051SFZrOU9rUG11bmdMX1YyRVNTTFV1ZXN3OXRrRnRzM1dNdTFjcGtrejFYOXZ1UDYwRS1NZEVnSzdPZGx0aTZpdFBjcHI5dFE4ZFVKVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=EOVyj302Y0E - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVIzX2VMMXBMdFRLN05zVDVJWEJPZzBRQnlHUXxBQ3Jtc0tsTUpmeDNfajZZMTZDX3VOSUZIWi01NF9KeVNUM0RCVUpGLVN6OFdOUl9KQmhGYVE0ejJnQzNFTEluM0VwU1hlN01McVdFbTQ4M2ZwUG1nRHBhTzdHYWhwOHcyX29IX250YzNfNGkzVXhIS2pyZXRsOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=EOVyj302Y0E - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDMzUnJrdWhuMFljM2NnbEJlcG5BWnlxTktvZ3xBQ3Jtc0tsT2YzeGRZMUxuMWRRNlFSMFVWREVoaThtOXZxSm52Q24xakpKNVhiTlRPVEZpa1JXeE5CbmN6bGs5cHlzYnZiSUR1ZzRXbzB2Rng5bWNqc0lOSktUOXNhbkNvcXJ6aTV0T0FkNFJ3LXBqUTZ3Yi1yRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=EOVyj302Y0E - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1dnOTBaelJmN1ExZUoxdWd4V1Y0Q0FkV0VnUXxBQ3Jtc0tuWTFCbC00VHR3blJ0a3lOdTloTzIwNVoxYVdXaTh4Nk9KUkpGakpxRTRfMVVPbUdoaFNzS1pjXy1ENzNGcnVMQzFKWU5zN01fWTc2dEJ1SWZOcktXWUhnOUFuMU5Ed01IX3hxUWxnVkpoVG5EY0Y5dw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=EOVyj302Y0E - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbl95ekgta2E1ODlyTGFHN2FfUXVpR0VTNVh3QXxBQ3Jtc0tuTjQ2OEdJTzBQcnhUeU12Q3FXcHFyV1dtLVMwbmJZQU1fd09Nc21fU1hCNzlwazhNM1haaDQ2ZGlTck5LNmUtNGNBR2Q0Ym8wMS1zMUxnMWdPUGVlNEJwSWo5RHJQbUtWdG9LU2FUY2pjYXFTRVBPcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=EOVyj302Y0E - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnNQQzRELU5VSG4yRTN6Q1dFSGFsSDc1Q284UXxBQ3Jtc0ttSmUteWVtdFpaV1lvT19WR0MxbzJMa1pTUzNaRURFNFY2S2lNUUFpbEM2OTNpNzRDVlpOeUtrZDhGcXpIajRReWZLcHMxRDhhR3JoMHluendBQy0wOGlKVExVSzRnZUs5cnhJR1d4cnlPaGlDa0xZaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=EOVyj302Y0E - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkJGMjFuLS1laVFXYXlMNDdyXzlaVUExTUFPUXxBQ3Jtc0ttTGdUWnZWRUhYWG5CQURELTNmaENlRjE4ZXRZcUJtYmxvY0J0dUNweXo1SGlGelpXZHJpTDQxd3pwdTdvMVdOYXJSZ2l6LWNLRGdOQXJYMjNVc3Y5bmJseTd1dVdZRlRjVVdpd092OXJpSnJmQzNPNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=EOVyj302Y0E - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0JMdlpUYWxxNGVtZlZrbEVlazk5RGZYa0dmUXxBQ3Jtc0tudkJQZHhmWDdWU0tYejZIa1lETE9EdFNydXI1ZXN3cjBBNWtoc0tLdTlFdVZTdzdvbml0LUhiWWVRVnJpSHBHMHlabk1DSkRTelJqemxFYXlkNkxLLTRnOVVIRXpZRFRkaEZ6U1pLbnFGSllwNnVuZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=EOVyj302Y0E - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXRLb1MtY0Y5czVEOWpHZm9HYUY0LUg1VDRjZ3xBQ3Jtc0tuVjNWd2xIdmxJcFA1T3JWUHN3VHBnTzZ3TjdzNFR0bG11Sk1Uc1ZyUGxMWEJJMkZPNXlQcndLR3M4TmdNNnY5X3FPWDZVNEptUWlmcG83ZVI5UzRzeDgwVWNHOXNPdlhNTWpkbEtDM0hSVXIwWU0tWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=EOVyj302Y0E - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa00wM1VVX1ZUMUlJRG5QUS1kenMtZHl1S1RQUXxBQ3Jtc0ttd0xjVjRNZmZSNjktWlo0aTlpRk9uMFQtZllTdDBOMXZjR0dOR280QlJpcHZaZE1jVnVJQ0tGYVRMWjRzTHdCazVablYzVTdnVUFWc1ZsdXZRbGRud09OT0lNVXcyR2RfQkluMlBOU3VZQXpGS05KVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=EOVyj302Y0E - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblA0UmU0TWx1b3d2TXFaSTM0V2FsZ0h0NUs0UXxBQ3Jtc0trNjJnVEwzaThBTVdiMEdlYXBQWTNsMHRsZ0RNdzFyUE85bmVBVTZRV0xZMUExaUpuMTFOZmZVSmRNeW1hbzJYVUpGaEVmdzU2WEVPVFRLdWk5YVJJQVpNT09uYXVLMjlfRjJTZjRqajRZZ2lYanhuZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=EOVyj302Y0E __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVJWU3hNQW1IT1VxM1R2NFJ0NDkwNk9BeTN4Z3xBQ3Jtc0tuMENyWVlEWXpSOFY2SUxLWlBfaFdXZmd6eEdrSExFN2VjaG9WNjExVVJQVGNncEttRWlfeDR0aHFuNXNuXzhQUU9PZEpYUVNscmdxNHJfalNFRmVlTndwQ0tFanNoa1V6YTB5VlVtYUt2MHFlbTc5TQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=EOVyj302Y0E Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblN3Q0hqQjV2WF8wQ3dlXzd5VWh0RmQwZERYUXxBQ3Jtc0tsd0d1Zjh1Vno0VG9ma0JReEhnRWJ5T3JzZHlDRG1rNVE3aHlNYmdRUkZ6RUtxbWdxTUt6ZkU4UF92MlFFSFFtZlpqQ0xVeGVBSm9mR01jRFNCRjFhQkVrWnZraU05YU5DZ3d4TUtXZUNLRGl4M2VzVQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=EOVyj302Y0E ______________ Bài viết: Năng lực hủy diệt nhân loại chỉ bằng cách "nói chuyện" Được viết bởi: Ken Tran Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Cap-nha... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkNYRFUtVktTb2hUZ1dKOUlVZzJJV2N0UTVNQXxBQ3Jtc0trb1NnOHRHWV96REFYdVUxVEVNUGE1eW93RGJhNmFrbXRmSERaQTdjZkJTSGlPTTVuTGtQaS1wdWdBWGNpZ0hwSG4zNzdkN202Q1FRZ0t3RlZCU1UyRmxzTXJDV1ozVzl5TDFZYk9Rajh3djgzalFtYw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FCap-nhat-ve-AI-Nang-luc-huy-diet-nhan-loai-chi-bang-cach-noi-chuyen-6aWWpUmJ1WMU&v=EOVyj302Y0E ______________ Giọng đọc: Samurice Editor: Tê ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

14m
Nov 10
Địa chính trị (Geopolitics) là gì? | quanggkhai | Thế giới

Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbElWRlNhRS1qYmo0MGJ5YzY0UDBOckJ4aHEyUXxBQ3Jtc0ttbV80cm1rM3JETGRnOC1sNzVIV3U2anVCRThTd0dFUl90T0Z2QlJPMU51ZUs5aE5tUERJSVZCaEg4RW5EalhTTUVTNHFhdW91c2x1cVhwUVNnNWtPaXN2WEJqT0xCT1R0akY4Tk45V3V5ZWZsY1RLVQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=o4G643hWY0Q __ Địa lý và chính trị là hai yếu tố liên kết hài hòa một cách thuần túy vừa hoàn thiện vừa phát triển lẫn nhau. Trong chiến lược phát triển của quốc gia, địa chính trị là một địa điểm then chốt để mở cửa cho các hành động hoạch định bài toán phát triển và toan tính lợi ích chiến lược. Vậy lịch sử hình thành và phát triển của thuật ngữ này như thế nào; hãy cùng đi tìm lời giải qua bài viết “Tìm hiểu về địa chính trị” của tác giả quangggkhai được đăng trên website Spiderum. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTQ5dXFYcEhFVGMtNU9RREpka2s5dUMybzhsd3xBQ3Jtc0trNTU2ODZPal9nUGlfZUxtVmMxazBrLTl5LUg3dEdSZ3RsbFk0aU02Y2ZFUHAtUnFXR2VQS3JnbHkzUWNhcXhqVHZWU0dyb3k2OTd6LThCYXpOWDdaSE5mWXNCdGlQLWJqVS1ITU1rZV9GVnpvaDUyMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=o4G643hWY0Q Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXVXN3FtQ3BuMVNvdDRFcXJoT20ySk9TQXJad3xBQ3Jtc0tucEdPQW5uWmpfQUNfdzRoaGdvelhnSUY0SkhLbldLc0RkYjB5dmpHRGRTM1d2RndzQWdxWkJzOXpQZHNUV0hsZjJpbXg1Z2tINHZEY29jR3pJcW1SeEJyUUZKN2VIMVVsajBxTXlmLW4zRFp0UUpNMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=o4G643hWY0Q - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEl3S2k5WnhzaUxRUGNhYUhqVmdwMEpoc3E4QXxBQ3Jtc0tscDc4NlBHdm9od09MdHotblRjWmNNeFphUWV1dkEwdG83Y2VHeE83VUtEQXpOR3NEWG9GX0NHOXQzTl8yM3dGZWxrYjRXbDhvSTRmaUtjZUctdmo3dGlFUjJRblkyM205TnJ6X2Jra0dJN1Nxdmc0QQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=o4G643hWY0Q - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFp1UU9pVDRQY0lHc05ZN0lWbnJwWXZrS3ZiZ3xBQ3Jtc0tsRGxDV2JzTHZlN2lSdXFWUzZuUVkyTG5zWThTVTBkUklxWnRGTThSN2FBcU5ISjZ5YkQyN2E3RzYweGNIeEREV3hGR0pDSW9TN0hvZkdiUnNTb09vTW9VWkJLSHZCcEpOY3UzYkJSejNYUHMzTXdSbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=o4G643hWY0Q - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGhxMlJTQjV5ZnhMMVp5cHN3ZW85MEt6VGdzQXxBQ3Jtc0trWkhZMGxDUFlOQUxmVDZJWjlZZzcwaXUya1l4cDYtR3VkMWl0bkUwTFNPTkgtLThZTDZ4TU0xRmdxMzMyUlprMnotdTJyN3Nzd3JWQkpxbkVSMXUzZzlIVjNQOWVwSXJzcHo4b29rdGRtTGJPMEpkRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=o4G643hWY0Q - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWMwMnlSWHI4QS04M1dsUF96czBveXJWZDRwUXxBQ3Jtc0tudjFxaU9PNHBvTjdSdWNvTUZkQmxDNmw5SDRQUDFwZFRWOHFmMWIteGxPVXBlX3BMMUZjSlo0ZXpaanJMT1gydm8xd2o0TE5TMzlYTTRJT1QzRU1ISTZEWWxBbG9CbnRMc2FMQzFUWnBMbkpCZ1A3VQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=o4G643hWY0Q - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDZvWXB5MUQ1dGI1MFlvZFJRcjd3dzJJbGVIUXxBQ3Jtc0treUNpdEhTdF9qNUVtZFRJRlEtb3gxMWxIa0Z2M0xuVjAxUWxaU2pvZ0s0aXRreVRBQ0M1eFFHU2xPT0xfN2FxbWd6T21lVXhxVFhIcWVubTN2QmEtbEtNR0tXQ0ZYUGNXOHg2LURSUUxIWnZXWEJUMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=o4G643hWY0Q - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmt3aUNFMFVrY3dvYUlMQXdWaHJnbXp0ZndHd3xBQ3Jtc0ttd0ppN1hORi12bHMtclUxS2E3WEpDUTdGa3B3V0dvLWVSU1ZzLWY1WFcwVFlTTFNwclB5N1VYTk53UmJxZnluYnVnaVRpVi1veUp2eUNPeUx0R1Q1dXJSUEhYdXhJeWlIcEotNHh4aDBYb2lpWk9JQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=o4G643hWY0Q - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1B1MFdMTU5CTmpOMnh4eXBZcTlKZk50ZmNpUXxBQ3Jtc0trVEdKajhOZ3kzaTJlSHJHdVJ2ZWllN2ZCaFBJaHhINmRzNmplZWJ4QzhSeWRmSXVGU3dNeW9UbDduX296dDZMLU1vVklfNXV5R1hfU2VmMmpsMXlncTVjMW90dFhXeERLR3Q4aDdJVmkyX1lUN2Qwcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=o4G643hWY0Q - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE96OU15STdPV281YnBXbnUzczRxNjNRVzNvQXxBQ3Jtc0trY2xBWHdCWVpUTEEwU2NCQkZ3aFExY2UteTNFVnJKRzRFYVR3cWtKMHRpbVBudTVPSm8tQ3Z5clBKYmxWQXZ5dnBMVmF2d3diZ1ZaUnJrQXRZczI0RXd6ZW4tRWZxbE9hUnJZeEhqaGxLMG8yVVcwbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=o4G643hWY0Q - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk5OQWR5c3RIcVVLT2M5anFtMWR0TlZrbTJ6QXxBQ3Jtc0tsa2lZazY4bnk3SnZ2Y0RKcHEzQzVfWmNGT3QyN3l0dmRsTE5WSUI5NEl4MkdhLUs3X1I5bVBlbEFZM2c2NnZZUVVXZThyY3hyNk1xYXhkaFdZNHJzX1lTcFRZVjJfMEhzbnd4dWsyM3lKdXdsRy1iRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=o4G643hWY0Q - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm5Dd09nUHpBclZzWHpaZ3RfbDhjdVNFcWxrd3xBQ3Jtc0trSDE2MlA0bFBEN24zM2F2MmVjYkR2dzg2d25KczR0bHhxcWFBY2dNZlZHYWdWME4wWk1qX0ZJVTBEUWMxRmZ2QWU5YWNBVi1kUkdxQ0xrLU5hYlNRLTlCQ0dtbjM0TVpCMUF4NVduMWxtSHpJQmlHUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=o4G643hWY0Q - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazRRaElReDBobGlUcjVpam4taHNzeEt5X1BWUXxBQ3Jtc0tsVS1XWUc2SllBYmVrbXU1NHEzM0FESmtCdUt2N0NVcWFrbjJORE1SQmdmVmxiZTR6YmpPUjFPMjJRTFFibnc3YWFqNEp4WDJYVWN0RkUxYng1cmJYcTNpTE4tTjZacWhZbTZhNF9pNGlKN2tDMlBuQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=o4G643hWY0Q - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmhGVlNqaVptczJ0ZXVaek5DcGxqWUQ3aXlYd3xBQ3Jtc0trNll3NUhRTmNydGlfSXlveWM3dnFZZ1U5ejBqUmpBTEswZW1NdGhjQXZ1WjNoRnhQc0dhclBrSmxER29ycVEzRnRXV0JzcjM1dnBlcDgtSU1tbWgwaXNZa29OUTZSTnJ0OVRWOXdaT2NtSWpycXBqZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=o4G643hWY0Q - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHE0UTl0ZXZSd0NpQ0UxaWhVMUNMVmxXc0IwZ3xBQ3Jtc0ttdENkMm1yQ2IzcVRVM0ZSQkl6RXc1NzZ0MGliZlB1RUg2cFRuaWlHMW1wVXZqaTVRMnp0azBpX3lzSDN1QldzWW1fR3dkOC1ucUN6eDFEQVRfMmViLTg0TnRpMFZnYzVHTEhTaGlnSVU5bUdLR3Vsbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=o4G643hWY0Q - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFZXZG9wdVhhZTZHR3RMZFZrUFFxc0pXYkFrUXxBQ3Jtc0trWjItUS1xUjlTdU1JMWxNeExYUVU4dXNjdjdBcG0yR2xwNVpHSTVVNmlKbmNwazg2TG4xZ3pEZlFzNUFxUVFxa1dDcC1ZMnRNZW1VVUtQU3ZzY01NeTFYX01yd205MU5wUXYyblN0dkZtRlgzM2haNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=o4G643hWY0Q __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHR5OHhZSENRejMxVXhHRC1jbFdDbWdvdDNsZ3xBQ3Jtc0trY1hzQTRmTFIxUXQwbi1DaUlpRUZlLUZCMjV4VFdnZ0RETDdVNXJCY2Y1dkgzNWVkdmtvcnl0QlFscUN1RmtfX3M0WU9fZHJ3c0ZGcnFFbWMyZ01RSF9xakJ0ejBGU3ZPSzZDTFZTX2xqWkcwZXBXcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=o4G643hWY0Q Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0ZRU3p3UUFHVzVMVnk0T2F5dVR1U1pfUm9FQXxBQ3Jtc0trY18tenBlWTFYa2I3cy1OTnV1dkctTEVBaVRzTGExcTRkOS0yTHFBNHlzOTlyNDF1V3JFVnh6S3paU0xqMm5uV0poUmt5S29OX3dnSmdDUG9neXFsZGJOTUFlVllfZ3ltQV8tQVNubWpZRzV6SS1hcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=o4G643hWY0Q ______________ Bài viết: TÌM HIỂU VỀ ĐỊA CHÍNH TRỊ Được viết bởi: quanggkhai Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/HIEU-DU... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2RXOFR1ZWNIVHhoSDRFb0x6WExRYXpLM2lCZ3xBQ3Jtc0trOC02WmZJX1NJOTE5QUVqTU91Z1RhV1JIUVlnekQzMHpueHYteG5aTDBfbW80blY0ekFFMEZZQzBfcTRaNV9DWUU5dTRDVkxtbWc0Z1RZLTBESHlnYmV2RXp1MzA0ekpEZkNuV2NjejZIblBseGNTWQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FHIEU-DUNG-VE-DIA-CHINH-TRI-By9priWzYVKO&v=o4G643hWY0Q ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: YOSHY ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

14m
Nov 10
TẤT TẦN TẬT VỀ... KỸ NỮ! | Viha | Thế giới

"Kỹ nữ" là một danh từ. Nghe thấy từ này, có lẽ chúng ta thường liên tưởng ngay đến nghề bán dâm. Nhưng nhìn từ lịch sử hình thành của nghề kỹ nữ ở Trung Quốc thì đó là một cách hiểu chưa chính xác. Kỹ nữ xuất hiện ở Trung Quốc từ rất sớm, tồn tại liên tục và trở thành một trong những quần thể văn hóa đặc thù của xã hội phong kiến. Trong văn học, mẫu người kỹ nữ cũng cho thấy vai trò khác nhau vô cùng quan trọng, vừa là đối tượng phản ánh, vừa là chủ thể sáng tạo. Sự tham gia của mẫu người kỹ nữ vào đời sống văn học cũng đã để lại rất nhiều dấu ấn và thành tựu. __ Mã SPIDOLFAN giảm 10k cho mọi đơn hàng trên nhà sách Spiderum trên SHOPEE: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG9FZ1k2WjRFQTFpYVZzSmZYSzN1dG9uTGJFQXxBQ3Jtc0ttR09zMkYtU2FmdngwRlNJVTVYbjNGN053ZjdIdVJuYzlnTmNTbktEQ0MxdGRET19VOWRocEN3aFVSVEI3NWRvWHBBUzJSS05JdzhhSEREQVRhOFpfVEtQcm9xOGhKQVp5Wm81V0NvTWtaaTdPZVF0SQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=dv2Sc8AgfGU Các đầu sách: Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: ttps://shope.ee/AURO9YQc3A Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVlzOVVlTXBiMjExMTc4eVZ2QmNoS1dhWGxzQXxBQ3Jtc0tuOFB1S1NNNzNJYVZaQmJRV3djdUtHczBCWG9DYTZQRF93MUxRaTFEN0ZDZW1mRVZRSTJ5b2VaYk1tVm81dkQ3NEVJQ3NVV21CMTRJYVphWW9lelFpWGY4VXRnSWFyNVFfc0dMSi1ZbXBoZE1zQTc3cw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=dv2Sc8AgfGU Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUZIdDFOMm41YnRpZVV6UElxckN2T254NEZ2d3xBQ3Jtc0tubWw5ekw4LVA2Q3U5a3FuV096QmVqRy1fQnY0NWVId2xKVC0zeTRqcFFvVTFGTWdhUTNKWnlGb01KVWFwRGdHVEpBeE1KSzhwS2lJeWthRjNnbE5ITmdPMFlPZERieUJvNnpMT2FycEZGTzZ2eFlrRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=dv2Sc8AgfGU Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnBCRTBwbDdESjZoWUhob2diYnY3eDNwbS05d3xBQ3Jtc0trV2JFRHJha0dqclJyTkNhbWs2dGgzd2tuWlJXel9xTkt0RTZVQ1pYb2RLNVdVZ2NkUDZ0bnV4aC05QVJ5Tmxhc1BoZlk4SThyZUVBM2lod2xLZE5GM1g0cmoyZVdSVE9vWFUzRVVRM0l2WENydmlNTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=dv2Sc8AgfGU Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3piZWN0cVBoNTVXcXUwUk91WHdCeFhrU0UtQXxBQ3Jtc0ttNHhvUlh1QnFRMDhVLXl3R0tCWlJma25rYTdvejZhVnRHZzBKYzBlMlBUelBhQk90enlJVWJmcUdEbkFSMVdKSi1XQlVrZ0lmZ00wNWtNenJRZ0UyY0hRQk80a2lWQTc3MjlXODMxRHdSSW4zVi1QNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=dv2Sc8AgfGU Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWhSS3V0YU1Pa0NEakpmX3NFUXNVdE1WYmp5UXxBQ3Jtc0trQ09FdW1PcHBfV2pHMU1DdmVEYjhPaGlqcHJ0UE1keXhtMFhCUlBwSGtUNklTaVAxN2JZWTd0WFhCRzhMRlkxNjNCRHN4aVB5QUtsNjlPMkV5SXJIWmg2ZVQ5Y1F0eTBpV3JyNHZvN2VYRjVCUzFmcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=dv2Sc8AgfGU Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWJCZUU0WUlrbWEyRm8yT3pkcWVBM3V4ZW4wQXxBQ3Jtc0trUGx2WG80QUxkbFVFb0kxbU5FTDZITmRITDJmcW5oVk9Pdk5hdUIwdVlvMVJHUktEUWpsN0hnMFVMQmRGTXBQdks5UUZhbkpnYWh6c3lzMmhUZEtZRWRnVzVGWDFPYkJ6SFpIY05tdjVOT0Q5S3NFOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=dv2Sc8AgfGU DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnhSNDNLOG14Rk9pVjhpVk9PenBXX0VydTZTQXxBQ3Jtc0tuUTEwaHpvSE01ekd2Nkd3NmFwWE11ODJjNUxqNGRVbHRFbDliN2lFcDV1ZVFwMy1NMWt2MGoyNUVBUFJ3NXlLTHBQYWktb0VuRWxTLXdFaUNnaVRVY1FOc3Fnd21zanFXYWJTdkY3bHJWTGw3RUR6UQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=dv2Sc8AgfGU Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjlTcHdxSWRXZFNBdTFCVnBFZi1KdzdtMGtrZ3xBQ3Jtc0ttZ1I5V2tRb01rUlhxUTRKUUVKdkxFbUgxVWtkcUg5NHZfNG1fX2R0dDhfdHJIck5qcUxxUkFTZl9tdjJ1OTBCbjNEb3FtUUI5Y3JwQTRhRU1tZndwR18wdlVEWDlCX0RDLVlDb3lqY0NxYldyY3VUaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=dv2Sc8AgfGU Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVRhMmVaV09KcVRGcVVjczAzeDRNOW9RbDlfZ3xBQ3Jtc0tuYXhaeVIxeVJKYUVSbk9pd2Y4TXhQTnR0SzkydEY3TmpNdHk4bGJJNDBBZ3RpdVFoZW1jbFFGTmctWjFVVmdlRy03RDVXbXdOXzNXTG5sN29XN3BmNm9MbVc0UXd4OFlOakU2T0trR0RtNDNpX1F3TQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=dv2Sc8AgfGU Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVdGNEN4aUJycnpkWHVkV2F1ZlQxTHdRczBzd3xBQ3Jtc0ttT2cxYVFrZzVEdm1Bdy1XS2dBSGlyYnpUcW1qTmZOc0RnNVhGcFh5MjJSMlVrLW8xMTJmOFpBY2p0M2hSVG85aWRiWVBmUXJjaC1TTkNGa3NWMEswNmk5eVcyb09VSnpJMWVIMUhfYW8wcVg3ZXFsaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=dv2Sc8AgfGU Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbV81MDBzaXV6UmlDRl9FWkZwRWpMTXN4SmpmUXxBQ3Jtc0tsZnBTN3VERHF4WHhvYkI4Z0Vva1hnX1dkdUpXUjhOOV95SjBFVFNrb0ZHbUVaZUFwVnBhOVppM1c0aVJiZnlFdG1mZUpjRk1qR3pjM3Z5WENXTGJHNWJSck9sNWhITWVOWlZoYUZibW4ydjJTUGhOVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=dv2Sc8AgfGU Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3VoaXVpLUVMMmpLNGUydEZPYWtkQVhJTzBrQXxBQ3Jtc0tuNUJQUWlpelpOYm1qcHM4RUVUUk9IYUdhOU4wZkVtY2swUHlUVEhNMUQtazlTYkExN3dpVzhTYUd0WG5GZUlqR1FhWFltcVR3S0FJc3h2dHZxbURXaUlRaW0xTERWN3docVB1V0I1MGo3N2stdFgzVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=dv2Sc8AgfGU Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqay1yTEdma282YWhQdm9QQnJCM0J5QmJ5NFU3d3xBQ3Jtc0tsX1VsLVdhSWI5M2ZLenNxM1hMSGdQeW4wY2ZjTlhWOE1JSlFLenZTRzUtVmJ3NVhyWG10blFOMTVIZUZYREN2WEZNdU16T3FjSC1sWXI2LVhZUGdxZGl4RjczSkRnQTFydzBpczgxelFqRTlpR2RZbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=dv2Sc8AgfGU Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEdra2xfRDAxVjJaMjJPOWVxVjR2M0ZPdkZOQXxBQ3Jtc0trekNGRlc5Y3ZubHlHaTYwSTN6dWZaR3NlenQ4T19HaU1oM1BoY1UweWRRbVFvS29BRm51cll4Tk9TX25KNnFWdXRocEhxZUF6TlRsSHl5N3MyZkpSYmhGeHZfeC1pVUQ5emVOakFxVmJKRl9DNmpqdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=dv2Sc8AgfGU __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblEyUEMtbUpCdlJnbGVaeHRueE1neW1hdk55UXxBQ3Jtc0ttZWNXM091TWtjY3U2cmtOODlaT0toR2Y1VHhPUUFNTHBmTTFCVHJIdkVPakFEam5BeklsWExTNkJkNHdpRHN6UHZicXl1LWhMTHg0Z2ZMY0hyU21VanBXd3FnTnNnVGJXdHNOX1lhSzJwc1JHZ194cw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=dv2Sc8AgfGU Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazZoQnB5eG0yM2xyUGtCXzN3V0I3QS1GV19zUXxBQ3Jtc0tscC1hdHcxdkctUWlGb1RKd2pLNm5EaHA0cHVpQ01qQWR4aDA5SFZ2d21rcXJBS2pPejc2VWU1cjNyWG5KajVkalNyM216YVhxVmFrN1p1ZDBXMkVZdlpBQzgxTUltX0x5REhIdTctTXFnV2IyaVhKUQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=dv2Sc8AgfGU ______________ Bài viết: Kỹ nữ: chuyện chưa biết Được viết bởi: Viha Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Ky-nu-c... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0Y3bEVfTnZFRmJHS0txaXlncC1lcXQ4TDdod3xBQ3Jtc0tsMmtzR0tOYkZ2eW1qU0xMZlMwUFBGRC1mT2VyTG8zUEY4RGhUZjB3SW91N09JYkFJY3dkZWlTQWdieU5LWUNvekNrQlpOa0Y4R2ptOXpVWFNIajNVNVhkWGt5dEpNNW5GNVBRdmtkYWdxWlZTSTlMYw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FKy-nu-chuyen-chua-biet-rq1&v=dv2Sc8AgfGU ______________ Giọng đọc: Khánh Linh Editor: Pinkdot ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

15m
Nov 10
Lược sử hệ thống tôn giáo của loài người | Tengaria | Khoa học

__ Tôn giáo là gì? Tôn giáo được hình thành từ bao giờ? Và đã trải qua những gì để có ngày hôm nay? Các câu hỏi này thật ra rất khó, vì định nghĩa tôn giáo rất đa dạng ở các nền văn hóa và các vùng miền khác nhau. Nhưng để chung quy lại, có thể hiểu rằng tôn giáo là niềm tin của con người vào một hay nhiều đấng thần linh hoặc một hệ thống triết lý đức tin. Tôn giáo cung cấp cho con người phương tiện để tìm hiểu và giải thích các thế lực tự nhiên, về sự sáng tạo và diệt vong của vũ trụ, về sự sống và cái chết, về cách để sống hòa hợp với xã hội và tự nhiên. Nếu cả thế giới này có 100 người, chỉ có 15 không theo tôn giáo nào cả. 85 người còn lại, bằng cách này hay cách khác, tin vào một hay nhiều đấng sáng tạo, đi theo một hệ thống triết lý, thực hành một bộ các quy tắc lễ nghi. Thuở đầu của nhân loại, tôn giáo tồn tại dưới dạng các tập tục tín ngưỡng nguyên thuỷ. Theo thời gian, thế giới quan và hệ thống tín ngưỡng ngày càng trở nên chi tiết và phức tạp. Dần dà, các hệ thống tín ngưỡng này tiến hóa thành những tôn giáo riêng biệt. Có tôn giáo thờ đa thần, có tôn giáo thì độc thần, có tôn giáo thì chẳng có vị thần nào mà chỉ đơn giản là làm theo triết lý của một vị hiền triết. Dù với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học thời hiện đại phần nào làm giảm sự ảnh hưởng của tôn giáo, vẫn cần thừa nhận rằng tôn giáo là một phần vô cùng quan trọng trong sự phát triển của nhân loại. Trong video này, hãy cùng tác giả Tengaria của Spiderum tìm hiểu hành trình phát triển của các tôn giáo khác nhau trên trái đất, từ thời tiền sử, đến thời cổ đại, trung cổ và cuối cùng là cận đại. Và vì đây là một video tương đối dài nên chúng ta vào việc luôn nhé! __ Mã SPIDOLFAN giảm 10k cho mọi đơn hàng trên nhà sách Spiderum trên SHOPEE: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkJHalVUZ0EyWUMzd0J5dVpzUS1RVzJTbnBwQXxBQ3Jtc0ttNExpTzdacVBkNU9KX0swaG5vZ3B6ZUx4dEJybFhibDJ6LUlfOXRoYUJiSGZDc015Zm1NRk1WbklSUV9hWGQwbGxubXl0eHQwMVdCVEJDRksxUjY4alhvTU9yMk1IcGpUVy0tb3c2UXhoWnhQclU0RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=8lcqVWsEKrA Các đầu sách: Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: ttps://shope.ee/AURO9YQc3A Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmRyRHp0bjVOcmVBcXpSMzJUMWlBdGtXTXFwd3xBQ3Jtc0tuR3Q2blc5VHBiSXRqc1dwQzZzcEFsS3JfY3BoYVB6YjVWa2N5OWpPU2g5SDlEczNlZEhya3FCeDI0WnZvMVJVdXFSWlc4dHBfRldTbXI5RjZ5RW1Uc1N6MFZCVmFjVHM2dlpDV0ZFWlhiUmxQa0gtUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=8lcqVWsEKrA Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEJEUE5kc0tUUmhoNmdxOW8td2RVWVh5OTRZUXxBQ3Jtc0ttaGZiSmpWT3RZU09tdE9RRjNsQ3ZRbU1BMUtJdE1DNF82NkVqOVo4R3N4OU1KZmFobS1Bbkh2VmVyYnIzcXNQR202MXJhLVlKaVE4ZUwzNGt5cFdCNHo4UDRsdlJhUnVLNWRLZ0RhSS1IRFExSjlMbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=8lcqVWsEKrA Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjF3dFhWT2JEWGt6cHlxQzZiX3ZzVVg0RmdDQXxBQ3Jtc0ttb0xia2JlbC0zcjZYNTJEZTQ4Q0NIaXNSamhsN1NaRmxvUGpGTTNDUFVPWkEtdUdFend6YjJrUmpXTFIxWWcyQmtLSzF0ZWNGem1qYzFVUTB1SVBJY05MWXE2b0V2U2wzRkxtbzlrZzg5WFBKRFJvcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=8lcqVWsEKrA Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0Q5bkJYUWxTN0NjX1pRWmpXckgxanZBOGREd3xBQ3Jtc0ttTjBqeGg0alpyV0c3UmJsTjUyU2VNSlNhNHA5cU45aVZLZVVZVUVqNllBZTdmV0F5dWxYbXlhZGhhTTVGbkRyTjFqZ1FpRzZSU0FKdlJSX0R4YXNKVTJybWlpQ2x6SnZ4VklaNjE1cHJ0YUNHclQ1WQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=8lcqVWsEKrA Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUhqdHN5c1BLdERVOVhVREpXSFVvak5Yb29nZ3xBQ3Jtc0ttbi1TTUNTb3RKN0ExSk1zNFBhWHR4V3g4ODNkNDItNlZtVXp2SEVVejhWWTVKZ1VGUW4tRTdNYnc1Wm5oNHJrRnQ3Y3g3QS1PZVZNT2xXcEtvZ0VWbWV6cWlwR0g3dUhzMXpyNzZ2SmFYTTlub3FBRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=8lcqVWsEKrA Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnctUDEwRXNQT1VHUFZldmFXMXlsUFZfQm5XQXxBQ3Jtc0trcFd5VTdjZUtSczZLem9vc2gtRThqSWMtY19NS0RkZVJPS2RzRHprQlYtV1NzbEJtbzRtNm85X1N4MW93V3JNZTFFN0RMTjNpc0dwZHhRQndhb2N6eE9SQmtXczkwYUhtUWpvMjBqYWUzSUZ4NWJFQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=8lcqVWsEKrA DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWtkT0EwWmtBck5SeDY3Zkgyc0hyOXR1VHREUXxBQ3Jtc0ttNnNDZktuWkwzTTM3WDNOb3dhd3dhcEJsdHZNLTBuWU1YTjZUY21pejRCRkxkYlo3ZklpbnZCS0hwdXlnV0NLX3NUSExwenp3dVpBU0VDcnpsOHI0M0xHcUtLT0MzSDRjbmktQWhBc1pXQXM5WkViSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=8lcqVWsEKrA Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnNsakVhdlRwZmVZQk5ndkFLQ3JLLXZFU3M0Z3xBQ3Jtc0tsWDF6U3JHaVQ0UExDMDFORTFnWFhmRUtrY2ptTXpGRmtmOVZpenNEUzZtM3paU2FlcUZPaXhxRW1HT2VjRkR6dDhKamUtVEZwZUVZLWNzLVBVNTJ1ZjRrN3BwcFRhU0k4NHZwRUlCckEtV2wxM29JRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=8lcqVWsEKrA Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG90R0tCbENkRkYxbW5CYzVSdWF2d0FyZDUwUXxBQ3Jtc0trcVBOMkkzSGdSbmF0NVlpMHpZUVVTVlZ0d19MaHBOUlVlUmtKaTZVY2ZvM3VyUUhvVkRyeWZNbnpVYXhEU0J4R0J3ZU1XQ3d6NkJ0Qmtnc0p0UzEtU1JaeTl4eVlGYlhvc0tuMnh3bk0yMFZSS3JkSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=8lcqVWsEKrA Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblBkMzRjY1k4X1dzT0hHZ2hhLVJDaXV4QkRoQXxBQ3Jtc0tsdHJjQ0g3VEhlcW1vQnFiVldkd2RfYnlqYUlnT3lsV2RVS3N3aDltOHVFRWtrcl9oRXRlbEhvQ29meWo0Vk9kUU14UlNPcHRHd2hCd1lRUDdJbjJRaXB6T29JRHRlNVBqZUxjaUFxWmlQbUQybHNEOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=8lcqVWsEKrA Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDhPSHRTRTdoSlV5UVI2WlZ4Q3dNbmJPMklWUXxBQ3Jtc0trLUF2NzI0Nmg3Rl9TOFE3WGpmT19Zbjd3VTcwMHJleWstSFR2M0UzMHdBNzJfc0xqUV96bnpWSE52bFBGUlhJRnF3cWN2RFVjQ2hldzVMX0hxeDF6WlRfUmQzR0tGUVNpd0p1clBCYjZVNDJqcFZqVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=8lcqVWsEKrA Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2RJMGVTX3Y5Sk9UQU1rVnhOc05ydjJWSzlyZ3xBQ3Jtc0ttdVl5OC1qNGR3QXNmTnQydFFpM2U2Z01TeVpFRjdibXFZVDZ3QTNZTnF4RFZJVEJ3VlVXLUIyWkg5cTJ1SEdsblVTSTVDc1NqSEdiOElVanQwSjhKRXVUMmxMbWd5YU5MS3NORUxkUWpGbDlSUWtUNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=8lcqVWsEKrA Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVhfdG1zOS1MU29XUXVLMFM0UGZORTNza1NKUXxBQ3Jtc0tsTDZxalBxZzhpRGJIUDY1ekxVbW14RWFGZmdOVGNDYWZrOGFmVk1SaTV0TjllLXFjeVg4T0R2UjU2aVNmVXJLWGlVampheWZ4QzJhYjQ5eF9zVVN3N25ha1VyalBZbkN5YUNEclJUa0hBWDZfblFuTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=8lcqVWsEKrA Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazFJdnFucjd4UG1URUZRTXZDRFpTcDRaVGFsQXxBQ3Jtc0ttQkp1TjdiMzZ4TkNnNTdaa3JwQjk3RTRHUzhtM2g2dnVOUXoyLXE5SkM3MXFNR2xOdGZZcXZYNFZHQUJBQVFfN0xYNkdlOFQ2QTZrdjJuYWJQNkZWUTBtQnBqN1ZoWElRNVcyWG1GTHdiRm5UMDRGdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=8lcqVWsEKrA __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbl9CQk9SQWNITHdYcy13TUVoUk9jclRCcGpLQXxBQ3Jtc0trRTY5dDg0amswS2hWWHYyZE9TOGoxQTNiUHdOd1Y5WEpYWHlBT3BuWm1rVEFXR0wyeG00enZVNS1LdlFNNm5YNHhpeFFCeFNLWTVsS2JMU25hTUVlcjdEVE9qd1QwTVdscUJ2MklWb2twZ01sLU1ybw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=8lcqVWsEKrA Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0pJVlg0dVBvX2FCTUdIUjlIb1NIbGZXVk1JQXxBQ3Jtc0traENUNXBVbUtfV0Uxc0FLaUtrSnNtZm5VbGRRN2RlTGpndkdaVk1SR3dqU3RfbFlDRk5rYXU1VlZZX0FpRkZ0MENsdTdyb0tyUmQ5SGVxWFBZcmhLdGtQM0RzZUxySUo5UU9TMVprQTZKYWdHY2RXYw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=8lcqVWsEKrA ______________ ______________ Bài viết: Lược sử tôn giáo Được viết bởi: Tengaria Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Luoc-su... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2I2U0xkN0hsalBVVXg0UmNwbFN5ZC1pakY5d3xBQ3Jtc0treXEzdjY5czVjNmRJUWphQ1pBTGpaOWRTRV91ZWt0WWlWcFdPNjZncjJwOGNVMFM3QV96eGJGVkZUUWpxN1BtSFptdkVnR3VJbkRMVmtMRElZX0VhRDFWZWRFREFnanBSeWJhTEp5TmlZaWRkcmxKdw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FLuoc-su-ton-giao-FM7Las6LZzjt&v=8lcqVWsEKrA ______________ Giọng đọc: Nguyễn Lê Minh Thi Editor: Khang ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

30m
Nov 04
Mặt trái của tôn giáo trong DUNE (Xứ Cát) | Hải Stark (dịch) | Giải trí

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblh2cUNvNDVRbjJVaVNUdzkyUWdzZDdoWjhoUXxBQ3Jtc0trd1czeW9fTzBvMEQ4SElfZ2dNZ3NVaGN0c01MS2taZU1rZ1hGUksySTNNaFBKSlBfU05DUWc1X2dqLWVaVEhDUjIyNE1BSE11a1NBOENnVmRNVXpSWlRlMGJpV1Z3OU8yZ1RXUlplWTYtd0U3N3Fmbw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=rI3wyCG-sa8 Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjM1cFhWSF9VakUxNkJnSVlwZENnWkJyRlZLQXxBQ3Jtc0tucXJKSVpLODdNTFp0cmJMdlN0N2V5SmVUeHJrSFBoRDhQNkJHdXdXVGxUYURucTYwX2FyTXJpQXpwYmxFNFJHODZnZ1VfUHZERWRjVHFnWFY0NllLeXhSUS1aZ09BTUhmYTU5Y3ZucHhTNGJDMUl6aw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=rI3wyCG-sa8 __ “Xứ Cát” của Frank Herbert là tác phẩm khoa học viễn tưởng bán chạy nhất thời đại. Dù đã hàng chục năm trôi qua, sức sống của tác phẩm này vẫn không mảy may phai mờ đi chút nào. Một trong những lý do là vì ngoài việc có một vũ trụ giả tưởng đồ sộ, chi tiết và giàu triết lý; Xứ Cát còn sử dụng những chủ đề rất khó nhằn là chính trị, tôn giáo và triết học; lại đặt ra những câu hỏi lớn về nhân tính, về trách nhiệm và về quyền lực. Những khía cạnh đó đã giúp Xứ Cát có một vị trí đặc trưng không chỉ trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng, mà có lẽ còn trong cả văn học nói chung. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa29vR0lsUGtIbllRandDb1c4dGJYQk0tLVI5d3xBQ3Jtc0tsWXZyeWlkWUtic2o1d2lzREJKV2JOVVhxdDFHX2JGckZIRTRsSl9vbzVuZHByU3NrRTdyamViMFlJdjBxZGxRSmIxWlZjT09HMkNEcUxjUVN6ZjZhUUZzampWLUYzVVg0c01VTjdJOFBna2t6dmVqcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=rI3wyCG-sa8 Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa29Qd1hGY1N0a3Q3V2JVdWVWalNzdXFGbnhwZ3xBQ3Jtc0tsdGJQaUs4eU1xcGU5Y3ZTbTlBVENSbmxUQnhCQ3dCd1AtVEJlTDRQTWppZmFtdXFCYUdCYjFwbzRxRFZiWFNpRXJsZ2pjb25IZVFlNEZoaEI3Njk0ZEdyeXAtNFI2YkFzR3Iyd25jR1MtOWk1MUJSNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=rI3wyCG-sa8 - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG9VRHZud1JUcnFhZzRRdXNZMTg0bGw4X0tDQXxBQ3Jtc0tsM2ZydU9pa1BNY2VIVzl5Qnh5RmZjUXVxOGdaY29hWGJYTF9YdkhrZWtnd3ByeTgwTzFhb0NTTDhzMFhVcGQ1bFpPaGtfcnJpYklLWnVONndBd1VXSU1FMG5rbVViZEpVd1BNTkRmNTJURDlocDlMMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=rI3wyCG-sa8 - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHJJUkR4eWlRZ24wQlhOMjFJWDJpMHFnY3RKQXxBQ3Jtc0trVFhzSE5adm5WbWRRTk1rZURkdWd3T3NxX2R5b3BqNXVNa1BhMVRBNjlqOEtfRFFuZnhnUVNLT0gzeUFZenh1dmZmY3J4WXpqem90SHBJY3hiT2t6UmxMaEowT2VnOWNwSktuSktBa0h6NVRfYzRrTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=rI3wyCG-sa8 - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0RQbE1XbUJ0Z3dibVlZU19fLUhOTGlWYlhKZ3xBQ3Jtc0trNFI3RlJ2ZC1HZnNiY3NmSjh2UmtrV1BObFVVV3ZSa2Y4SHhFdEpIUnJKQTZTWEtrN2YzVmlSU0FMN2FLbHdSQjFYeUFMZnV1dHFiLUlxT09qV1pTSDgzVVc1eDg1V2ZQLWpoTm1QSW9kd3ZYZ1hrSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=rI3wyCG-sa8 - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWp0c3BxMmNqcXZBSVowRGRxY1JpWFNfSF9NZ3xBQ3Jtc0tsZGlDa2VLSjNYU25nUHgxdWRkZkJicWZDdkVGbG8xdGZnTWtPelp1UldKSzE1QjBpa3pJNzhjOTE2a3c1SXhwRGVtNWUtU1ZvQTRPekwzdzhZVHNsdnZyMXAyMHNNWjV6M0VhcVp4TnhjYk5ndGZubw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=rI3wyCG-sa8 - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWhYX2RhOHN6V05ZeUMzRXVLa0RieEptV0oyZ3xBQ3Jtc0tseXpmdEp0T1diaHAyRWx2NGxwcno3b2pESC00SElJVVVqVGg1SklNMWRZTkhCUW5QQ0ZSOWZmWWQ3R3hRWmE2SnFBVGhvT2tuRUpETC0wZGpMMVpLZUtLSmhjNS03Mkt4akVZYy1SZnhzNU5kSVktRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=rI3wyCG-sa8 - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbU85b0pMNlBGVnNtNms0T01TYXA2UUVLRVIwd3xBQ3Jtc0tuT2k2ZHVMOGlkR1FJeWhzdHJnTU9PcGVHX2hScFBNUjZ3U05SQVlKTV80LXJZbzg5UDZ5TVZxc2Z2d0dmX1cwRmZYTFBJYURWZS0tY3otQjh6eTRZRjZPdVRYN2ptWU5LYTQtQjlvNGU5TDI2Q3JuUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=rI3wyCG-sa8 - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1ByaUZ5TWVtNVlWakloU0wyMktXY0oxV0NPd3xBQ3Jtc0trUEpuMmxuQVBKSUJlaTRnTkZ3Zlh2NG5uOXlzVEU0R0RXZElfSHZ3TWdSYU9OM1BPaFBrUTloRXBMMmY0R3dCbjA5Z3ZHdEMzcFdLcldROTFoTjJZdDk4dU14TVZMdG5nRUhuTTRVZ1kzQ3d1b0NZcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=rI3wyCG-sa8 - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2tueVBoOWx3anhhbExoTXVBVVdmWE1yRy1qZ3xBQ3Jtc0tscldXSnl2ZzViTm9DaVNOamxNT0FXbnhzREt1eW9wcHlabndoSWdpNngyaERhcDVTczhTT0JfblFrdDFiRW1HdmdmT1JyX0IydTdxY2hCdUdpNjBBdm1vLWtvTTljWnp6RGRxOGRqTFYwOGNwUk9OMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=rI3wyCG-sa8 - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1kzMDN3UGpCMXFDX1VjdFZPVFVmTVh1a3pHQXxBQ3Jtc0ttRUZmb19qdGtobzc3MmlTN2xGbUZqbmtTYVpUUlhKMnlFcnEzd0FiLUg5MUxtdVJ0bkRvbWFUU05XZ0dLbUVpY0ROdWtXLTluNkdsRXZOaVkwM09ZWU1YalVWTWJnTFRfZVVfV1c1YlUtQzVaTm9NTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=rI3wyCG-sa8 - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbC0zQnpzYkZabnhKZ3Vwam9RYzhHd29aeEUwQXxBQ3Jtc0trRWN2X0hUYWJPRHVpZnFzcEJSaGJtS011NHB6R2ZxQk5hUXNMY0Y1U1IxR1ZqdDBFeXBlVFY1ZGRiS19QWVo0MVl5VC1MMmU5cHhNd2dQX2hHbHMxd21CUjY0RTNnRjlaU2xVRGhPNVNoeVpfbmxuMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=rI3wyCG-sa8 - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjEzV0sxMXhfTkk1ak9LMGM0ZGMzT3VGUnB3d3xBQ3Jtc0trVnlKaFhJTDZHaEtRZXFCRFVIWGZHSmdwR3h3T0xydVNnVm53OEVZSWRlcHlwNVdiT2lKR2VZWUVnd3Z3Nm5PbUlLNXdhcW9pckpQbHZHa1djNUxwcUlHVEpNNWtqLTd3WWdiWG13Y2N0YzhHWUhHVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=rI3wyCG-sa8 - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqay1CbmtOWG1PclZ5ZzhZN0FmVjUwNHlEbXk0UXxBQ3Jtc0tsbmdXYlloblBzd2NoR3RLZW5UX0tMMW1IaTN3dmZHdnBZU1B4alpCVU0zcHUybEtlOVhEcGMxRzBnMmlrS2tJcl9ZTXhZYkxreUJ1QzhhY3ZMbFVrVDBJM3R5dndsLUVXcUYyNGpQbkpFeWt0dU1KVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=rI3wyCG-sa8 - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1NKckZBSEVqWTNpa28zdGtWNzVOV0o0UnRGZ3xBQ3Jtc0tsQkFncUdFQUxSUGllcWhhWXZoNWh4UUppa05kMXhESHZWNm0xNTZvd0RqT0ZIakZoUVRxM2RpMGZZTXFlVHBSb2s1YkJFSkZkUk42YnFPWi02VFludUc4djZVUnZoTk04a29uMWpuYm1Dc0U4NHVTTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=rI3wyCG-sa8 - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblhmNm9RSUZOY3ljNTQwYnpFdEJITGRISG5aQXxBQ3Jtc0ttcW9ZdnFKUkJQenNnNHlTbk9xRkdhbkdQZy12cWVKSGpxNllTNm43NFdXVmQ5T0ZMT3JhT1lUNThDSV9oZlV1X2dmel93dTJkS0VoaTd5V1R2Z3pDbXFDMHhfWXpqdFhTNHFJR3doSTZfSTVfZDBnMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=rI3wyCG-sa8 __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkZJdzRUNFFPRXp6Snh5YjRsSF9DYkdrOXJLd3xBQ3Jtc0tsOHlsQ2JKUXE4Znk4LU5qVW1iV2lIRnVzUDJKZ3NYc3d4TXVSYzBGOF92and6T0FBcXFtUWoxcUt4dXBHZFlHbFl5VWp6ODBjdHQ1OHJhSjgxTy11c3J1b2s1UGFsZE5Sb2Q3cFZ6NEs2NWdtbGVEZw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=rI3wyCG-sa8 Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWxMcW1nNGhWMnlFNy1kaUhibEpWbV9jNmRrUXxBQ3Jtc0tuTDFaYWFodU5pOGVUNTRnNWFDUE55aGtvMFhlaHlXcG1fT25EUHBoQzFmTlItV2pWVGd3ZEdwNzdfVGxfd0VHWHhYZHQ4Tl9GeUp0M1FDdDZNbTFqbjdzZUFsRUlkdkRsQmJ1MjBpV0pob3NOMXJyaw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=rI3wyCG-sa8 ______________ Bài viết: Phân tích Xứ Cát: Các Đấng Cứu Thế, Thánh Chiến và Thần Đế - Nhân loại phải chăng nên từ bỏ tôn giáo? Được viết bởi: Hải Stark Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Phan-ti... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFZvRGZCUTlsT01XbVhYNEpHdjdzUTF3SkpBZ3xBQ3Jtc0trdEtBdWR2M0lXeDI1a0R0QmVaMVY4Ymx4ZW92V2pZdG91QmJjTGg1eGJwZm9Eay1BaEtpTlg5eS1tSEd6aWxyWFJPa1Fid21yWDFrdlEzcFF2eDdCWTFoNzA3bk9EYlNwZmhMV01yd2txelZOZGpBOA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FPhan-tich-Xu-Cat-Cac-Dang-Cuu-The-Thanh-Chien-va-Than-De-Nhan-loai-phai-chang-nen-tu-bo-ton-giao-CwV5V19JBTbG&v=rI3wyCG-sa8 ______________ Giọng đọc: Samurice Editor: Nguyển Sơn ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound Azir the Emperor of the Sands Login Screen League of Legends DUNE Spice Wars Main Theme Sobre Sus Costales Prayer Castlevania Symphony of the Night Music Extended ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

28m
Nov 04
Bàn về một thế hệ muốn RỜI BỎ thị trường lao động | Linh Vũ | Quan điểm

__ Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDFTTmVFbUxJSUJqZEhqS1l2TDNiYXY5WjJCQXxBQ3Jtc0tuWVBLNkk2dVBISFM1YXpNRDk5a0IyNUcwd1JnVUVkbG0zUUF2VzZQNVR5eHZEcVRQVm1xd1A1V2dXWlB4MWRWVzBybmJXZ3ZXeWpzVEZtem1GX0x5a1h3RHBXeGYxRlFtSjNDM005STRQSEJicE9pMA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=H5oKuSvx2ME __ Chẳng rõ từ bao giờ “về quê nuôi cá và trồng thêm rau” đã trở thành ước mơ của vô số “người lớn” thành thị. Chúng tôi đều là những kẻ sống ở thành phố nhưng mơ về thị trấn hoang. Những building sáng đèn nơi đô thị lớn chẳng khác chiếc lồng kính giam cầm loài thú chờ ngày phá cũi. Chẳng phải ngẫu nhiên mà khoảng 5-7 năm gần đây, Đà Lạt đã trở thành điểm đến trong mơ của nhiều người trẻ. Áp lực công việc đi Đà Lạt, nghỉ làm đi Đà Lạt, thất nghiệp cũng đi Đà Lạt. Đơn giản bởi suy cho cùng, “đi Đà Lạt” là “đi trốn”, trốn khỏi guồng xích “tư bản” mà thôi. Vậy cớ đâu mà lại sản sinh ra một thế hệ muốn rời bỏ thị trường lao động như thế? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết của tác giả Linh Vũ đã được đăng tải trên Website Spiderum nhé. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWtNTmlZT3lSM1UwWDR2ZkdUeVV3anowY3NLQXxBQ3Jtc0tteTJJalZSODlhOUlpVzAxekR1b1NtekNsYURvNi1WeUhvcnlFbU00aV9kY3FQN1htd042VXI5UlFrSTNPTDdXUjZkZWRNbE1jRTM2bVlJSjdabHoycE9iN2Noa0xkMDJzZlA3Mk1JcWFYbVp1bTZFRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=H5oKuSvx2ME Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGNiZHFZc2ZlM1EtZGxZMF8tX3d2RmpzZU0td3xBQ3Jtc0tuQk12Sy11VzZodGhpZzA4bXJQSnd4TWZoSXVudzRKRmZEOGF5aVZCYlc1X1BjZ0NTeUxEMWhkbDFxUzZXbnlwaFJqMk94b1Y4ZHNBbU1XeVpQOG5sSHRYclVCSVI1SGtRUXZpY1ZmSTd5Q0FUV2tsZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=H5oKuSvx2ME - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWRJaE9OY2YxUXQ0Y0d0WmdlLW9LMUJBQ1VyUXxBQ3Jtc0ttNVRvSjRXQVdYV2lEMnExdUF5cXFCMHQwbEQwUTY2N2Nnbl9GUk5taUhVT0UxOUZKT2ZoOUxPYUNSSDVqcW5uOE9nYzdUOHFzdWJTNHdQMk4wN0s3QzYwOUpWMEtyeUtpakRPYkI2c2ZxMDdlOFM1SQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=H5oKuSvx2ME - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblBjRjRYT080dkRLQ0JpcUZFbGZNcWp3anBEZ3xBQ3Jtc0tuSnItNjBoblEzQTgzVE5EekZIY241dV95dTZzNWhfY2NqRTFfTXBFN2NmYTU4MldFTG1nVzdLQllMSzNWTk5lTkFHdnB5RlE4Vk5paTNNb0VqbGV4M2NoVzRFR052dzZPbFRpLURYSmQ2MUc3RDJPdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=H5oKuSvx2ME - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWZNYjgtRVYxUW5uTkdLX0RMRHo3ZVdXRk9sUXxBQ3Jtc0trdUZUUVZweVhEREdkbVE5TTFkTkk0bW9raThNSWt1S21UdHRZS3cySXZVblhCNC04YVctSDN6NmhyazB3Y1pxa3N0cmlzV2hIcmV5UzRRaUZBcFRiNVM4N1JySHllbW11NFNoa3B3WXNrT09PN1BoZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=H5oKuSvx2ME - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3RsTkJPNlN3bklIeEJLeG1XTEhXbUtuNkVmUXxBQ3Jtc0tra0VTTlpBSjFjVkhSQWg1ajg2VEphNWRHaTlTdnFQWU0wNk9RVDlCM2lnRjR0NTk1aW1idW1jYXoydWpZd1I0NUYzeTFHd29fekdlWlVyUmdTU2F1NEhJdTkzeG1vU0ZXSElKenpqNFFVSkdWMFVISQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=H5oKuSvx2ME - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTczemhRT2xkdFFvdlJBbWxHWFhDeWZ5dXJIQXxBQ3Jtc0tsUnBFMUxhcTBtUEdlRDdKMmg2NU1JdWtTVDRwSlFtTTVMMm02ZmFhQkFTVkVmRDFneVNuQlpqbnA1VUxqTm40V0llTURqVjd0SlpDVDhGcWxpQjVPWlBOTjgxVFYxYTNScmd3TlZTbDF1M0RDLUI1UQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=H5oKuSvx2ME - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVh3S3BvcVBfMnhvdndzM2tHVnAxUnBFQXIxd3xBQ3Jtc0tsa1Z1QTZ3ZzNxX3dSQ3FpLXI3N2tnM3RZRVo1a0tDNVluNG1ZVmxmY2tXWVVGQW1fTHlnYWFnemxvUG92YXZZZmJVR2VSWm9HZ09vbEwzcWdtYmFSaW9neElqc3NQOVBMaUN6djN6TWxaM0daSGx3UQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=H5oKuSvx2ME - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0FVcEtFcEpvZWo5NDRTUXJaX2FISF8wMDZVZ3xBQ3Jtc0ttdzJzMmU4ektqS0RRQXh4bk5uejYzaDdTR2ltd2FFWkN4Ykx5MUkzXzMyRVJzVTFkdDlhbjYxTFc2OG1wQTdUZmRaamp6c19RLTZKODk0a0dQQkZnUlVBODBhS1hMWWpWRVRwbUc0TmFyQThLdzUyRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=H5oKuSvx2ME - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm9JLTdCVEZLeGRkNWVOR2psa1E2Wmhzb2I1QXxBQ3Jtc0trWmI3Um53V0RVMTFtNlBsNS1BS2VCRHV2bUlLQmxObGd4SDY0UDJzM1AxVFBZQ09EaU9QaGxYajhGa183eGZXejNrNWJWdFlmQmJwVTR3LXNiTWRLZVhaMUlqMkhVWWQyRENfZmpNNkNHQThGMEY5OA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=H5oKuSvx2ME - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3BNdGRQNWJWTDZpcVJ4OUptSlpSM0lKZEc3d3xBQ3Jtc0tuRE5DV0podDdSWGZpS3pOMnpRbEEyLWQ0aUtVZFYyUjNVVVRvMHlVSW9kdmc4YTc3TFNIOGIxUG1tdDFfSEZPOWtLUUJvcjN1UW1ZYTVSRlpSemNEZUx4d3ZuSC1oOFgycVRQcWtUdXBjcXVvb0dYaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=H5oKuSvx2ME - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa21Fc2c0akZNcUJCVm4yNjNWeEo5VHFDYmUtQXxBQ3Jtc0tsdF9ySHB1OU1GVkR0aVkxRXVXY0dYMXFfUV9LaFNlUHNSaE55V2R4aXRGUC1BY1R6Rl9ZVXZncGlHZmNhblR3YnZmdDdlbXpuMkt1OG5CZ3REODZBc1JDVFhHM1V4LThkVTZpX0drcmI1WEdVRmNZWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=H5oKuSvx2ME - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjVnYnB4bWFraldNUEJ5Q1pCSzRzRTU4SktYUXxBQ3Jtc0tsN0wwdlY3V1pRajdKMl9qWTNKdUFWOXN4X2JUakhGSXJkaF8yTndaMW9JQS05ZVhqaTdpbDQ3akZYb3lHRktPRnRfVkxrdHRPYWZpeU9QdTRHbHV3cW5hRF9yT25Xemx0cV9HR2dfLWh6S1VNZUd5NA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=H5oKuSvx2ME - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbS05eGNTRV9uR1FwRGZqZXhpNGM2ek9hSF9md3xBQ3Jtc0trX2QwTnc1NzhRR29rRFlhSkd1UjdBa2xjZ184akY5cXdGcTZTWGJlSmJkSklfRUhiSzliaVdJN282NGlzaF8yUTdMZFBsenNrN1l3WVV3UE9xLV9SUXphWUJBWE9kU3dzd0dFTG1RNFJoM1YyZDJrNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=H5oKuSvx2ME - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmJaZkUxcDVNdEs1YXB1Z2R2eHNTQ2xyaWZhd3xBQ3Jtc0tuUUZJRjY4c3ZEc21PdW9adkFBVE5WdjJydnVOVlNKUXBSTl9qWVFkXy1DakJENWZvZGdHNmtvYjEtNzQ0VnZYQ2c3dmlWVTFxbHZmaEtLdmdseFVWMjdtdXZLRllIR1ZfOHo5X3Q3ZTAtektubjQ4WQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=H5oKuSvx2ME - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazZMQ0gxVDYzaTJVTVdYUFIzQ1RVb1ZsMXRWd3xBQ3Jtc0trVXN6MFV0VjdkbGotWVdsOVMtWko2N1Q1Um5VVzNhRUJMeVZhMDV6eTV2bC1Jbm1raVl4Z2I2ejdpRFhLQTRlWXNnclhwZkxUdkFfb0dka25tUmpob1FBYTNiVFFtNklOSUtZVzB0T0MxY0pDNHNYOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=H5oKuSvx2ME __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHF1N1c2RFpWTXI0TzExOW1fUTZ6VTFmZ1lQUXxBQ3Jtc0ttWVpqaF84WEtNeHhsQ1JNaGdiMVFXRFdObGlSWnNSVHk1RlVtdXIwaWYweWVua2ZFVkIyQnBvdklYTVNwNFdxVDdXZ0pveTduZW9KVFNURUUtNWRsUkJsUUt6cTdlMzVZUmhtWEZVNFRWRmd3LWdMTQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=H5oKuSvx2ME Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazFfRU93bmpHNGVCbjJ5WHVYZl9zWkxqUV9Rd3xBQ3Jtc0tuUHgxQUoydUwwWUlrU2RoOFRJSENkLV9EVUxSOXFNemxrQzRyM0JEU2R1LTVyZ2Q3dzZFdDRVSWRiMXVuaml3dzk0M05wUEx6TUF3YmIyTTR2a2doZlBaZXVxc2hudXV2M0lHYkZKSTdOR3c0dHRncw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=H5oKuSvx2ME ______________ Bài viết: Một thế hệ muốn rời bỏ thị trường lao động Được viết bởi: Linh Vũ Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Mot-the... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXJBRmZOaF81X1V2LXpwVDlTbllva2xXMTI0d3xBQ3Jtc0trM2EyUkRRMnVzZzRLWmF2VUpxVGJIUFZyR3lMVXowbjRibjh3SUhnaFB3aFB6NmM1VnpmNXY1UEhXOXZNR20xX0s1alNwVzhyTFZYS1ZYbXFNT2RCRUY0bVF2bkxTWllROFVOVHFEVzVPajk5QWZSYw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FMot-the-he-muon-roi-bo-thi-truong-lao-dong-JnV1AG6S9WkU&v=H5oKuSvx2ME ______________ Giọng đọc: SAMURICE Editor: Hikari ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

7m
Nov 04
Thí nghiệm gây sốc nhất lịch sử Tâm Lý Học | David Vu | Khoa học

Bạn đã bao giờ nghe đến cái tên Stanley Milgram chưa? Ông ấy là một nhà tâm lý học xã hội người Mỹ, ông được mọi người biết đến bởi cuộc thí nghiệm tâm lý vào năm 1961 nhằm tìm hiểu xem sự tuân thủ mệnh lệnh của con người và bản chất của cái ác. Điều đặc biệt ở cuộc thí nghiệm này là, mặc dù những người tham gia thử nghiệm không hề có ai bị thiệt mạng, nhưng nó vẫn bị mang tiếng là thí nghiệm ‘’vô nhân tính’’ nhất trong lịch sử loài người. Trong video này, cùng khám phá những tội ác kinh hoàng cho đến chân tướng và cuối cùng là sự tuyệt vọng qua bài viết “Thí nghiệm tâm lý gây sốc nhất trong lịch sử Tâm Lý Học” của tác giả David Vu đăng tải trên website Spiderum. Hy vọng các bạn có thể bình tĩnh, kiên nhẫn xem hết video, sau đó hãy bình luận cho chúng mình biết suy nghĩ của các bạn về thí nghiệm này nhé. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2JmcjlwMThTaWtadDZJY2k5bG1mYXJDdEQtZ3xBQ3Jtc0trSHJGNzRJdUZOZHdJTG9pZ0hvU1ZiaDhmX19yeUQ1NUNzc1hvU3dtOTNBeVBiOTdIbHVxaDYxazdUeEh3dDVpN3FsdzFqNmtJM1RGcnJudkJ5WTFGaWM1RlloZE9ya0JOa0M1bWVrWXpUV0hieGRvRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=XeQJzkzSJUw Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0VNWTlEMHpCTFRQd0lReEx2d2ZYVXNrYUxfQXxBQ3Jtc0trTGlCZ2lkWDgtRFMweEtwc3VMLUdSYkxUelFQUXk5S252TlBWVFNOQlBZQ3htakxvdlNBRmlnbFdnN3JqeUdaZ014U1pqb2NqR1l4OWl4Z0lnUTdqM0NycTFHMm5DVFA1U0VKNVdTdkpoRlAwY1puRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=XeQJzkzSJUw - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVVlUHgtS3cydV9USjNpSUQxRHh4V0Z1c2FjZ3xBQ3Jtc0tuSkdvbkdiWmdXemFRUC1HZDFXUTJwell2cjlGX2lXU2NMZWk1TFNYNUlxdG91czMtdWFCd3ZSdFZuQkJNMTFqQUlsVDJGRkVfdzJLWEllZkRhX29xN3BCeTdIZktuTjMzR0FyRHVTVXdISjhUNnp6cw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=XeQJzkzSJUw - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWhFT0RkWjg5V2FQVkprbUdHZFVfdzg5MG1Bd3xBQ3Jtc0tscWRaMEJ2aHVOYWd2T050RGpiSG9vNXZIdld3b0Fpc2R0RU0zMEpIZ2VIZEkzOHprdUV3T1JlQXdva0drbUJQcHotZERTRWMxU1Y5S3BnbGRYYWYwTHZsTENRZFFsaFVEbEdGblgxU2I3cVptazRjRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=XeQJzkzSJUw - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbExpcFVsX1hGY09uazNhejhCYjE5ak5EQ3I0d3xBQ3Jtc0tsSlhwRlBuVEtBaUVqWGlSNGZVV3RWMHlUZ0NYblBvbjZpYUJINkQ4Y3dKb0lOT0VLZExGaGkzaEE5OHZMM1g5dk1TcVZkOVNzLTg2SkMxQS1KRC1XbktxNjZWZzc2cGtNQTk4UkNwbEVJQkdDY1pyWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=XeQJzkzSJUw - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUp4Q0RLNnlpblR5bFBxQzVIR1Rqcm5PcmRxd3xBQ3Jtc0ttaHpCdTBwT2x0U183Wnh1bDBnVXBxa0NUalNaLVAydnFaTWVzbWtfVnRBTEpqTGtOR0g0cmNnNUVLdmpXTFZpdHJELXl4dnNoeTlzTzZBQ1FVSVFCOTBhYkZ3d2dJWW0zMERWMlJrdWg0aUs5UFRFSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=XeQJzkzSJUw - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk43aktSVkkzRGNCRlgtZVBIT3lZZmtIY1VkQXxBQ3Jtc0trQVdjMWtnc19KaUF6cldlOUJmdzdnSWF4Y1J6Rl95UTdWVEJUekNKNUhxTDRDX1B6VlMwLXZWWlhsZDBSTWpsbzdOYl84VVRrRDVhTWhETWNVLWtaNUl4X08ybkRvc3Z6T3hpb2gtallXZVA2bXhWRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=XeQJzkzSJUw - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDVVVXg2MlRkQzlzSjg2dW9qN2dRcEE0aVpmZ3xBQ3Jtc0trSlJiUEpMSjYxMTd1UlJhUUpQdkdkTFpsQ2xmZmxTVEY4amxkZ3piOUFIVUlPdXd3TGs4eWFZc2xDMEFIR1c3N3BIbTJEU0YyaUFKNFZidHJuT3o4d1hKMzR4S0pKQ1AweS1pUG9CLUJYOHhWODZBVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=XeQJzkzSJUw - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbENiQ1V1eWVVbUI3TlIteDJkb3hVbWIwa3NyZ3xBQ3Jtc0tueXhsNzROOVc0WTRWWW9NMUtheXhlUC1iNmRZeHFGQlZ6elJuajJncnV0WFVyZF83eEdULU5yNmc1encxQmhuU2FSUzEwYkwxSFlJQklWSllySkZmMUFtUUhvRnRnckZYVk1Edm5YMV9XR2ZFcTF3TQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=XeQJzkzSJUw - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0lHbV93OHpQajJ2T1RzdWZZQ1ZXUXRYVGNRd3xBQ3Jtc0ttcmJzSVpVXzVLOVZNanFXcldhZHE2LUFvV3BKTlhBSGtBZ25ZNDRZTW1jbDR1eVZMcEhaOW9JQTUyOGdDN0h6emg4a1RhUmpmbVpoZ1B6WC1EZHg4Yk1GZmVldVFJYmM5X19ldnlWSGg4Ul8tY1ltQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=XeQJzkzSJUw - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2lIa2h0RXRDZTJoN3lFZnFFX252QXFGeDlLZ3xBQ3Jtc0tuTmt3b2l6R3BVeUFseUJVRGxNWVBublphTEJySE9UOWEyRC0xdEk4MjJ0eWcxajNaUGY0RTdSRm4wZGhzSl9IWVBnWVRvWDRONG9ITXZmbXo3YmM1NGx0RzVlRWc2V29HUU5adEdwU0V4OGczbDRXRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=XeQJzkzSJUw - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVQzR0JKZ051SThvbDJ2UEJwSjF4UUVreFp2QXxBQ3Jtc0tsbG5lNGRTS1dMejN2SUZwRjdxSUdSeVZpNGZmblJuc3hQRjFFUEJIbFYtb09CaWxsaEFSeDlSMWVZT3BHTWN5Zm1wUFh3bmhOVjBLbHYzaWY1RDJmSkJ4T0tJMkNhWndidzZIbm5Oaml4TWs3b2ZGWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=XeQJzkzSJUw - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjZxV3hMaFRzY3NnR0xFdXRRY0dqV1h5RDNmUXxBQ3Jtc0trXzF1UjhBMC1XQkR0X1FpLWJ4ak1HdkZyMG1SaUVSUThNcDJxR0Jtcy1ndC02c1hjVWxkZ3EtbG1ZenU0UlJkSmNEQVBzUmpkS0VrdHBFOWQtVUp0SEx4a25oZmxIUGs4dExUbFhQTkdtSnVDNFhPdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=XeQJzkzSJUw - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblRjM0tsNGQ5Z1NfXzRjV1hmU0pUVWM1WGpLUXxBQ3Jtc0ttMUhsQ3d0Tm1zYjBjRFJzOE5uVmhqbXN2ZzJZeFRXSE1iQVRBdkVXRG84bDNCYkg0eEFsVDU3TlNhS3pGVVdWVVB2c2ptcVNaWk1TQmlZNXVxd2pHaEtCRW4tck54eGZMajZYWlJXQmRMRVJ2d0pvZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=XeQJzkzSJUw - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1VOQ1c4X1NaaFpfbk9pbHBaUjYxUVdUYzJaZ3xBQ3Jtc0tsQTlobFpGM25GVHY0eklDdFJoTS1IU3BCZVNzc3lHd3ZkV3JvLXZ5R1UwV1gxLV9UNE9sanJtVHZIRHFMS3A1QTBzNFd6SkFuNDR4bF9YR2Vvc3k0bGJEWDdfZlV6elFPY1BQOC1zek9wOWo2dTB5dw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=XeQJzkzSJUw - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazhPSEdaNDRVbTdRbGZ5bWJaZWd2dDNTQkFJd3xBQ3Jtc0ttRlVycTBiS195Q2tvdE9maXdkRm9zQnN6QVlZUDFhdzQ3LTFwVW4tSnR1Z2h6dXQzZEFCejQ3QzgxUWtsUmtFcmtDNy1mN1FuZ0ZRa1VvWUZxSUxDQWIxa2lUQlhGeEN2M1lrQWVzRWpzdFdhYUE5MA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=XeQJzkzSJUw __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2F6ZXVaSWZLR0I0M1dGY2tvMk5SSlFLN2duQXxBQ3Jtc0tsZXpFX0NTQ2NyUW9ENmZhcHVUSzg2S0xqdE1SR05INFcxb1VycjZBVHdEb3k3Vm8zZWJIQk15NDVQUm9DSnM4RGdSczRtU2kwWmdLYjBVUkR1Y1liUThTVmVjblhHTW51R0xlTjExQ041c2xrcjgtWQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=XeQJzkzSJUw Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHJDbmVlUFpQS0JNTnlyLWtqbEhnbzQtOGlKUXxBQ3Jtc0tsTDc0Ymcwa1ZTeXJIX2cxUDV0VjhDZDJ1bzFQWUJHM1F0Z3A1aERkOEhKU1RyNUZETUY5bUlSVDFwc2h6alRLOXJJQ2pnM0NlY1RPY055ZU1lUXU4VHpQWTJmWkYzY04xQ1d6OXJwY29zd2s3YlRHZw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=XeQJzkzSJUw ______________ Bài viết: Thí nghiệm tâm lý gây sốc nhất trong lịch sử Tâm Lý Học Được viết bởi: David Vu Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Thi-ngh... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk1SdkhINzJRUjVEU0ZxYVlTRVQ5OE4zWHRjUXxBQ3Jtc0tuS0JfbE1xZDNtci05UktKbm0zSFI2aVVLRFNRNlppdm9OMEowZWNHSGZoMlVha3RZaWNHRzFFZXZEUHgwM2VoOXo4Ym1GU1JWSG5xUy1LdTc0QkJwekRwWlV2enZxM0ZYRkZQY1pXa1FGRGxBY2gxVQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FThi-nghiem-tam-ly-gay-soc-nhat-trong-lich-su-Tam-Ly-Hoc-qBpETSC7H8qE&v=XeQJzkzSJUw ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Tê ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

10m
Nov 04
Làm gì để KHÔNG PHÍ tấm bằng TÂM LÝ HỌC? | Ha Thi | Giáo dục

___ Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0tSeWE0NmFYcDFDM2ZMNDBycDdLUHdwc0lfZ3xBQ3Jtc0ttbWVDSGdZSkRjUDYzblZsdDVMSkt2SXZ3MHh2VGhXQ3cxeDVUZkJNeXZjM2J5aHptMmhvNURobmwzdEdPTWVjcV90UGwtRGhsNmFGdUs4djlCRkFCbl8xWm1qOGdseS1IcUlyV3BxYzUwOWdyNVlGNA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=YCZix6GmDIk __ Tâm lý học có lẽ là một ngành nghề không mới, nhưng lại đang dần chiếm sự quan tâm của người Việt Nam trong bối cảnh sức khỏe tinh thần ngày càng được chú trọng, đặc biệt là sau những đợt bùng nổ của đại dịch COVID-19. Thế nhưng, tuy được chú ý là thế, song câu hỏi “Học tâm lý học ra thì làm gì?” vẫn còn mang đến khá nhiều chần chừ, lưỡng lự cho bất cứ ai đang có ý định theo đuổi ngành nghề này. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXRnajZPVEtSSDVuTDBWNGdiRy0taEtod2VxUXxBQ3Jtc0trdTFVeHlRSmp2NEhIUmJvenhHdkZINXo5UzFFX0FRb2dkODdMSTFJdHVtNnFlMEFYdUtNMTVodVZfM2VEOTdWbU5mQ1JRQlZnWl9FVk5heV9ydnFIOUxjWElnanotN3FkYWtOdzVUOTZlU3pQVTZlOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=YCZix6GmDIk Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUpfYXJVNDRSRndndVg1U3MzZTJCUXdveVZ0d3xBQ3Jtc0tuR1NzTzdJbG5QRk1HV1Z5NmtFX0ZCNTJ4OUNMMVF2d21oQVUwTi1FRUpVSXctUkJ6NHpDTGpvdkVhZFRQeVdXTUJuTGI1NFhuUl81SkhxLW9DUXlsWUc5UWpVSGNhSzljaEtROXA1V2lIeHg2V3p0Zw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=YCZix6GmDIk - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTBManBqa2VkMWhrWlpXd1VPYUh3S3FRRTczUXxBQ3Jtc0trRDZiT3NZU3g0ZEwwWEVkNllDTmpxQlNxMHdzM1VTdjNYMDJrMmpOWjh5eDRQWEJpM0VkQ2xTeFktYmxsZlZQN0Z2ZXhoaFVGMzhxNU9OX3hLVmt2cFZvRkg0d2tobkRDNFU3U0dLQ3ZpeWZISEQ2Zw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=YCZix6GmDIk - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazYwM3phQXRJX2R2RmsybFhwemdtcG9lanZLUXxBQ3Jtc0trTk9nY0RYY2c5OUdZTmtMdEFyREhpODVidDluTGltdU42WUkxeUVWQlc4YjJQSGtuTnYtU3NIbHZmY0VLNUgwaS1aNnZZemlZZ1ZSX1REMlVIWDVGbEYyRjBrNGI3akROUzU3Snh3cjIxeWJrRTNVaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=YCZix6GmDIk - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXpKX1JFbVhMV21wcjRIZHZPTUNZeDlpWU5PZ3xBQ3Jtc0ttTVlyUHY5Y1lwLVN3eEhHWW9GYks3VW51QTRIRkM0a2EzM2NjdVlGb1JGMzhZNDZYUnJlOS10X3Z0TVFGc1lIWFMwLVNEbmtMdUpkMllVYmY3WWR6SmtHX3Y1dVdwdUNFaXg5QnhCYlpIa3BlMXMwSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=YCZix6GmDIk - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1JQRzNsb3JJbE9qUkNuYjRiNy0wNkVmQUs3UXxBQ3Jtc0tsVnB0amVKWUtfcFlKZ0M5TGlPVjQ0YV83RFdEX0o3ZlVpN0NIVGFmaDhBV0U2eklfaTdSMmZTYjhnY0FPWWFsc1RiQ2t1SlQ1TjJiT2h2X3dtVjdQZGdQQmo1cUx5V20wT0d3OWYtRkFQNzFJUC1LYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=YCZix6GmDIk - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFkwWWo1RVZKS2hqR2xlaVM0bjJBRTd4bl9uQXxBQ3Jtc0tuVjZ6bVdINmhsRlJqOXhXaXR0NG9qMlpYaUN5MUFmbHlRbVNkbDJWY1oyQy01NWlVWUR5dzdhRDlnRFB0QnJ3OUxaTFNjZ04tbnlibFNTY3lRRUZvUzJkLTh1a3dUZ242UGhxS0VnTE1pVGZiSGJiYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=YCZix6GmDIk - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm4wc25CRThpNmJuemllTU5yRmRjSkliWXl2UXxBQ3Jtc0trWE14Y2podU94Z19FbDIzUUgzaUlJa3pMb3RvbTN0QkQzVVd2ZmYyejFEemd6Mk5NNmFxc0JrU3p4WlBLaWg5UWxSQnFyTVpKMEdZSzVXTExCWWduTElhS1dEdTBXRlY4eFZENFJGNHFEUFZDSkxQcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=YCZix6GmDIk - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblUxbUtGdVhrVjg4OEpNdl9zMVdmSnNCdkZGQXxBQ3Jtc0tsd0JURG5faWFxZVFOOHozXzNqNTNvS0RmX0JxdFBZcTRtc2NQd3UwNHl0SlpLSkx5Sm9NOU9uQzNBTU5FQTFnX1o3NU9oTm1JUkg0UHo0VTBveTRrcUk4aVQ4S3JnSGljMXE4WC0xYzRLMlJhVE5Xcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=YCZix6GmDIk - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUtxUUJ2a3k0bU9YaVZPbUh6ZzZqVlUzaUZVZ3xBQ3Jtc0ttTE42V3pKVjM3SWJlLVhNU2ZmVWJCVl9IWnE5cm5zWG4zRFBVOWhZSXNONHJuZ0NSOGUxeVY4V0RjTWZlUWJ5ZENMVGo4eFo0M2RUMUpjbkhKb3AzMkRyc2xQRDZkSW5MTVhyc0pYWm02QzdCdWgyRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=YCZix6GmDIk - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFpqYnB6cHNiM29KdHhyTjFqN1owNTdJcklLQXxBQ3Jtc0tuOUJxUnVWTkJVMEtsWDRLTC1lalFnbUtOYVFBRGxTcmZXX0Zqb29MS3JuT3JRQUM3bjh3NE94THBYLUpFMFdzY285bzVaQ2VVdWFCSXR5aVYyWWkxT3VycXprWEZ2X2xudnZWRlJLenpiOEVYbno4dw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=YCZix6GmDIk - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGI5M2FzU2NMOWxWRDZKaElQVU9pSE1YWkFMZ3xBQ3Jtc0tseWNERkxiQWF0eGhfVURKOU5CMjNxelVLVDVLZ1FVN0d2bUVUUWMzbkpzaFRsa0ZOeUhMYjJvcTg3b0FHQUc0OXZEYzhBQXJCUTVlWkVBdnFXbzBvQ1lQOUJJMFV1Q21HTlNfRU9RTk9LbzMwZ2xTaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=YCZix6GmDIk - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjdrWUpzRnVaMFZkdTdiTHJpVDJ6OEpmRERkd3xBQ3Jtc0tsYXhGNHUza19RV0RTVkdGSk9pMm5mMDhPVVJzWU5MbFBqQXZLNUpPa2o2QWdrWVFwTkFYczd5b25vNkNGV05wc1hqM2VDSEZ3VGYweHVZWjR4U2QtNlhadzhwZkJQSHBrM2dTNEFuY3c2dEs1MkdFSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=YCZix6GmDIk - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFY5YlpMdVhZdi1tc0ZKT0NPN3p5aEFWVG1JZ3xBQ3Jtc0ttdjhjWXBaRVdtdE5LRTdnVEFhb1BiUXFEUGl0emRTMEhLZjd3ZmVLZ1p2OV9tYXNXZkFJQVB3LVpiSF8wcWg4cHdXbm5KWkhzbWo3SGJGNGlkMTFsZUY1LTM2OHVOMXVHX0dVaHVfcVdFTGZJT3hRYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=YCZix6GmDIk - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbV9LNExXeEJjcjdoQjBoVDM1MVVYbmNUSmFxZ3xBQ3Jtc0trbTAwelVobG9ZNEdMSVdxMGFYWGxvZUFSd3VhVjZhTFI3cll3Rm5xUDJVVTI4NkZ1Y1FVaS01WC1LRnh4Uk02Q2R2ZTBzcWhOcG9tZUpLTURtRGdtX0gtVzEzRTNWbUVZTjZNX0FHOEw1YUlwU1U4UQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=YCZix6GmDIk - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbS1EbWprbmJlS0JSSzBIaFdKeUlJYzRaSG1JZ3xBQ3Jtc0tud0Vic2dVTy1HWkZlS2JOYWQ3NGVkR0JLdVBycEZZTW1FV1hMeVNZLUVORHFwMHZHQzJZQkl2ZlNEWU9uclZDcjdWWnlOZVJkdVdSNUI4Tl91S19Od2xHMk1zSlBaZjVmWGJrdkQxLUhONzYyeTNOdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=YCZix6GmDIk __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmpQWXlUcXF5bzQ5czV0V1RxUjkzTEVMTFpLd3xBQ3Jtc0ttdzVVYTBNUnU2S0xoWlRZR0hHbkg4N3Z4NVlfYzF0U1JyYTctWEgtMTBUdXdsOFg4alpJQTdxWFA0b0wxdjhOcUZnS25TcWtkOVNfNWlOcXNlSmJwWThoWnJON1ByV0ZxZmtlQjJQUUtvNDlTQ0Zaaw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=YCZix6GmDIk Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWtGem83bjdoRnJqbGs5a2dzejF4UDdZVkF0d3xBQ3Jtc0tucV9hZ0NsZlVlRzl5a25IdVNSUzNjNEhxbDhjMnR2NTdOd0hsanNHbHdzR21QaVg3Yms4bzRkaEdpSkkybW15NDZhZ1ctd2dZaGFFWmgyMUl6NlNCc0FjUUM3TTM4QmQtNFlkel9mY1BVWktRUEE2Zw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=YCZix6GmDIk ______________ Bài viết: Học tâm lý học ra làm gì? Được viết bởi: Ha Thi Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Hoc-tam... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbU8wNGxRTnRodEY3dDRBVW8wVXVsZXgyZWd6Z3xBQ3Jtc0tsQzhCZXRFOFlCMFhsX0NsWnFZWXNGUzdSbTV3c25nOXN2LUloTUdQLU5EMFhwc01pNWVneXhGM0tXZXZpNXFIejR3NWl3d1AzVUJ3Y3RmOWZrUWNkZ0w1dkxwd25kWHdTbHNmM2R6TzQtRVhvYTNBRQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FHoc-tam-ly-hoc-ra-lam-gi-zh9XmlBSGIsg&v=YCZix6GmDIk ______________ Giọng đọc: Samurice Editor: Wibu Nguyển ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

10m
Nov 04
Có phải TRUYỀN THÔNG đang giết chết NGÀNH PHÊ BÌNH? | Minh HD | Quan điểm

__ Có hàng tá các nội dung dạng “review”, phê bình và đánh giá đang tồn tại nhan nhản trên các nền tảng truyền thông. Từ phim ảnh, âm nhạc cho tới ẩm thực, bất cứ loại hình văn hóa, nghệ thuật hay giải trí nào đều có thể được đem lên bàn cân để đánh giá. Và đơn vị đưa ra đánh giá chúng cũng có đủ các thể loại khác nhau. Có thể kể đến các đơn vị truyền thông được kiểm duyệt bài bản, những người tung “review bẩn” để câu kéo danh lợi cho bản thân, hay chỉ đơn thuần là những người có ham muốn nói lên cảm nghĩ của chính mình về một điều gì đó. Việc chúng ta thưởng thức và đánh giá một đối tượng nào đó chưa bao giờ là xấu, nhưng khi bắt đầu dính dáng tới truyền thông thì những ý kiến chủ quan hoàn toàn có khả năng trở thành con dao hai lưỡi, vừa có thể gây hại cho người khác, và cũng có thể gây hại tới chính người đưa ra đánh giá. Sự bùng nổ của truyền thông khiến ai cũng có thể dễ dàng đưa ra nhận định của bản thân, kèm theo việc các nhận định có thể được dễ dàng tiếp cận đã phần nào đó giết chết khái niệm “review” truyền thống. Vậy như thế nào mới là “phê bình chính quy”? Tại sao truyền thông vốn là gốc rễ của ngành phê bình, nay lại tự tay dập tắt nó? __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVBmdnk3d2Fmd19veTRLZFRyRzFMdkVhUVdkd3xBQ3Jtc0tsM0diekhvVE5ZdE0wRzJyMm85bGhNSFJJNnk5ODJzaE9uRmt5QVY1a09nYWl0RjhtNWUxTDFpNUQ0dDFyVi1MaWJtT2Vkekh5VmV1ZnVNYW1YQ2h1cDZ1bWtYdmx3RFo3NEtFWEVHNVg3UnRGM3lkWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=QAxlujOaDOs Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbC1nZ2tuLVNCdEdBSllJR043cU9oUFFYck9BUXxBQ3Jtc0tuQzZvZ2NsczFMRFdTWDZvbzNZc0FiNVFwNmQwQlZvTlVJbnRKbkxCckdBd1BfbkFHcWhxTTc2UXBrbFlmMFFSVS1kXzExRUNpXzUyajRlbUZsYlNKSE1LTkhBNzZ5U3hITFVnbUdRU0dqdlFJTDFoQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=QAxlujOaDOs - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXRPQkFEVXhvbmlHZVRjTlE0MmwxLVliQkVoQXxBQ3Jtc0trd0RRdnBncTc3djFtS2FjTmdFbmxCWkJ0dUMyNjVzcWtiOWk0Qk1uNW5nTTlwMkhoZGExQ194R0wwRFRlaUJFQnM4M05FbDRPYTFkS3BPcThYc3NISW9BUEg2ZkZBV0k5dERoWFVQcEJzU0JYdTVHVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=QAxlujOaDOs - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1NOd1Noel94bGVSLXFKZnJjWlEwUEJwWjZxQXxBQ3Jtc0tubjNyVUNTZWp1N2JBN0NxaG1EZTNoeHJub2I2UENaX1JuYzE1TEZsQTM2cng3SU1IRmFvLXZURzJrMVRUMkNPS1hTam9oRzAyNzRRYXRkRVVUOGJuRmNnQkxYRkNUSVo0ZThsNXNPNkRjaXZRUENfOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=QAxlujOaDOs - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWlhTFhPUkFwT3ROUnJycWx0aGlXTldMV0lfQXxBQ3Jtc0tuOWtKWnowUDVsNHQzSnRnMGJmMjFobzNfcWJ3a1BoR0k5MTFKaTdrcU50Ni1hMHJzMkZ3S3VXNVFvOXlia3FCQWxEOURrMEJKQUJsbU13UGxUZ0w3S2VQd0dJSm03VVFkeGJOSlJndFk4LXk5VWlZMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=QAxlujOaDOs - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUhIZTdpYkNQX0hVZ1d0dmFvOUJmMG9scHAwQXxBQ3Jtc0trd29zVk1RSjJYZTNwWUc4ZmxuYkJBRG1ybTZIeXZSXzFBOFdNa3puTTdDNmQzejcwMEpxZ2QxUUE5emRWdG5uTy1lNGRsS0dxM3JqcE1MQzFkOXQzQUdGNGhmT1F1Z1N1RDVjLWxwejV5aVVqdDJBbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=QAxlujOaDOs - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDhydTJpOGdPT211MGdKUTBMMTNjNGE5bkdTUXxBQ3Jtc0tsNUh2ZXBfUGJsczYwMW9nY1hjNVRQaHR3dVIzWWFGRDQ5b1RtOE5xRHdqaWdwcWFWY095ZFFnNThXdlo2RDcxTUtjZXdPNWVXbGtwbHRpMUdUX3VSV3VmbEN5cG16MjczcWFLUlVsZDJ5c3hXUVNtdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=QAxlujOaDOs - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2NkcHo5Ti15Tk9iaEV3SDVLbFhBLW9jT0o5QXxBQ3Jtc0trQWYzQlNocnhiSGd0bGswckpsS3c5eDRLU05TbkpKUC1yUVhVdVhCMU1KQy05bmZkc05aWVo1emlEMEJSU2V0dWZ3TzAwbjRuRjJpQjd0V2x5V1lHOFAyeUdnMkhSVjVvUWI2TFhsRlNFcHphQ0pIWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=QAxlujOaDOs - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa21xb01YR20wZkxXWTRvRzB0UmUyUjRmWkhUd3xBQ3Jtc0tsN2VnZ0JkQ3M2Z0g2U0tudlUzcWphSVJNaDRObl9Mb0c4dWZzNElyQ0tmcG5tdzVILVpsTVJjOUhHam9lSXA0ZTVuTGR5NmNCX0FpMVhvY0lRMXVubVRsOFczNlB5eUJfTkVWNXhQZlBjNjVkUXJXaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=QAxlujOaDOs - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkVoNVlLVDFDNGhWMks1dm1VT3hHMm9xQnRDQXxBQ3Jtc0tuNWppRmVDNlMtek04R0duUnNEQnBVbG01bl9xb3pUWW90SUJrM3FFdXE2amRMaldQNmNIa3l1Qzl3eENVdkNMNllWbENoUndxOTBkeTFJOE40bl9WYlhCeTZhNWhxclAwbmR6N242S2xDQnFzYzEycw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=QAxlujOaDOs - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGFFSFN2cjV5ZkItRUpsczRvZ19hYjdrY0NNZ3xBQ3Jtc0tsR2V5TUdlSk1LVGowSE9PMzRkVHVUMUdsZ3FrN1RUV2JXeFI1d01ya3JEQ2xyZWtmSXdwQllLbEgwUUdWZFNGWGhBNFRueHg0c0w4X1VRTFdhT0lxT1BrdnMxdmd0U3FuYW82Vm85MDYxb0J5QW5lVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=QAxlujOaDOs - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3FUaVVuNTRxcFVZX0Q2QTAzYXZEZTlrMDhqd3xBQ3Jtc0trdEo4WUZ4YnNnRm9VbXFzWlhQMGQzMjVGWVd0d0owRkc0X3Fkek5INXo0Y2FtOFhCRWpqWkhwZ1hvSzdBNEExLUJvd0toWkdkbFc2Ykw5UGFfMVJSVjNJWjhhdUZNUl9HajdJSWVXcXFlajNQeWYtaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=QAxlujOaDOs - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTZJbHFVR3d4Tlo3d2I0UUxZMW5WZzFqZ1REQXxBQ3Jtc0ttRWYtQkpuTl9BRE9GdXNrRXpPWDhLdE5HNm45OUZKc01IaWd0R2JtWXFmWmpVV09TYnFuYmZwd08zeHFLQUlOUlRxYTRYSGNCSDNJWG1MWVI5d2Fsb0Q5R2VRRWNueWZKNk43S2R0ZGRkMWtLTkUxaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=QAxlujOaDOs - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDVFWGxxdll3VkV5cXFjSXBDUDhqazFaVldqd3xBQ3Jtc0ttUlo2TS0xWU5zTVJmcFpMbk9fcWs2NlRNUmF1VVduQTJueTlLSGV2VTNWS2tRMENPZThEVExjc2ZjZmV2VF9JbEo0RXlyWmE5U3FzRk5UYnUzV3p3bTVSUEwybVJUMFpDdDdGQ3NtWUp5VEsxODQwNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=QAxlujOaDOs - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmRObC00Vm1yeFQ0WEcyaTJ3S2t2djVEbVRrQXxBQ3Jtc0trSDEzcnh6WDJwalFjVEtocUhUNVdJbTBvYkU1ekl1UnhEcjFsTENWU05QVWFzdGl3c3JaVEsyMndPaUlqTm8yMm9ZVUZnM0RTbENpNHRWNjI5VW0yZmIyQjYyVTBzTkh0MWZuRklDbS1Dd1JfZ1FzNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=QAxlujOaDOs - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVU5eGtIVTc2NlRVSnBvMGYtRUJfSUdoOU5ld3xBQ3Jtc0traHEyU2JHYTVHZFdndUFfMFNoTWZmWF9HYk56RktLWVdsV1VlbXlFVWhvM1RYazJ0TDFOalZYTTRCQTd6TkFxZWZUQ0w4OEtLZm1zLW82cDk3TWhPTUdvalNJNXhLakxfOC1zam5Ud0J6VWNlZDRfWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=QAxlujOaDOs __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVFqbFZwQkw3QldVQUdKcnVaQThLUUV6UnhDUXxBQ3Jtc0tuQ09SbWJKbHl5Mm5YSnRkQ08tVWZXaXNMU2swcjJpY1R4SEFieU93SjF0VzdWa0tYcEZrejhCTGZXTlBuR003MWRueUpJYm9peHJvMThjUFBTZ0NSblRpQ1JoalFzNFVURzlyQ0c2SldKZHpLV05Gaw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=QAxlujOaDOs Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmg4bGRleXRBTTJXSzNvaGtLSktFTFdUSVhZQXxBQ3Jtc0tsYXhvczl3b3RGZTNDTnp3dkxSNkhVbG1HNXc1empJbWRFSHJicmdJVVRXcDNvNFI3Sm53aGJBNFJZek9VbFc5ZG4zWEpEaVFZMm9jb0gtakJPTWZvNG0wYmM4ZmQyOXc0MFFkVC1IQnlYS0VHWGctNA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=QAxlujOaDOs ______________ Bài viết: Có phải truyền thông đang giết chết ngành phê bình? Được viết bởi: Minh HD Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Co-phai... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1J0U2U3MlFTUmZ1UmM2dHZnX1A5OGxBU1Q1UXxBQ3Jtc0tua0FEaEVrSDlNbG84Z3lMWGRzSTB0d3NaRlI1OFlqR3JJRHhXYnFJVFlORUxsbG9ZM2MwcEdMblpJOWRsaF8zUVFPTDZ4NTMyRHQ4Q25fQ01zc0ppZXNpYlh4SlpUZjVIWEI2YkFFTm4xeFl1cE9mcw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FCo-phai-truyen-thong-dang-giet-chet-nganh-phe-binh-j1uUoVAfvdQD&v=QAxlujOaDOs ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Pinkdot ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

13m
Nov 04
THẺ TÍN DỤNG đã ra đời như thế nào? | Thành Long | Tiền tài

Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWg4eExCM1VVdXkxVFd2TE1vRVIyM004b3dIUXxBQ3Jtc0trZ2Y0Q3lJWU0yd1BNSjJOMGY3SVpGcnoxS1B2bDNZUGJxOERGcEF5aWs0b05MSDFONnMwaUUyd1dmRUp1bjlyQzlUUklyZlNBUDVJSF84cDZSRTFKZVdXZEFrdXJMcFduYkYzWGpDS2Y5Q19pVEdyMA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=Jq-v7Cv_cXc __ Đầu xuân năm 1870, hai vợ chồng Luigi Giovanni và Maria Virginia De Martini đặt chân tới San Jose, California sau quãng đường dài gần 10.000 cây số từ ngôi làng nhỏ Acereto, nước Ý. Chỉ vài tháng sau đó, cậu bé Amadeo Pietro Giannini cất tiếng khóc chào đời vào ngày 6 tháng 5. Có lẽ Luigi và Maria cũng không ngờ rằng đứa bé đang nằm trong nôi kia, thiên thần nhỏ bé của ông bà, sau này sẽ khai sinh ra ngân hàng lớn nhất nước Mỹ và giúp mảnh đất California trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ngân hàng mà Giannini kiến tạo nên chính là Bank of America (Ngân hàng Hoa Kỳ), và ông đã nắm giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị trong suốt gần 30 năm cho tới khi nghỉ hưu. Bank of America chính là ngân hàng cho ra mắt thẻ tín dụng đầu tiên trên thế giới với tên gọi BankAmericard, tiền thân của thẻ VISA ngày nay. Thông qua bài viết của tác giả “Thành Long” đã được đăng tải trên Website Spiderum, chúng ta cùng tìm hiểu toàn bộ quá trình hình thành của Visa nhé. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0hmX0hCQTlXbXlzVHZQal9ZT0RHSzNnUUwzUXxBQ3Jtc0tta2FOOEZ5NDNkR0FmOFJtR3FZTktJRlJ3UW1oQTQ0X2xUWkpNbHNWV09SeFZtbXQ4NW5wOExLZ3Vad1JwRDdhS08zUXViRlMzQ3Q3cDhyaVFxQzRENHZ1bVRQQzlGT0VjcGVudVFjNGRLVXVWQ1d1OA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=Jq-v7Cv_cXc Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3M4QUNRWHM3d3k0Umw5OUFZUjhZYWdMbHYyZ3xBQ3Jtc0ttcExSY2FvYzdHVGx1UjBTbHlpZ3hnWDM2TW05Nm5rZ3JjTEt5M1FFWXNJbkdVMVBucnNDbDlFVEdBZVpOdFpUR3pXSWc4WDhGX1dEQmNhdXhweWkyczVJVmFnb1RnS0laZUUwcXJaaW4zX2JFbjhYMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=Jq-v7Cv_cXc - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0s3aEVlcU8wLWFOekoxR3NQdEdnNEFZbnVId3xBQ3Jtc0ttRlJ6cXlSSll1akRGUlJWeHpYQ3NmNW1zY1Nxc0lLRHVzV0FndGxDTktDUDJlUHFvYnpUSE9TY3B3WlFCRVlqSlNUVVZKckVFQXpyenlZRTN1U2liZUhDakhJV3JHZkNrRy13Tll6MDFKMGktTzVabw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=Jq-v7Cv_cXc - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2pNb1hnazNZVnU4WkhaNDhMVUhzeVFDTjVGQXxBQ3Jtc0ttMlBoZ2dpVm44NFlVTm9XMENKTUVHZjE4STdpcnlsMnpVTjNvcjhpcXdDazlJY0Y2VG1QTnRsR0FLR29MSFdNNVZwUmtXa3dMR1o0eGRmQjh1eHJTTTA3ZnFRZXFEYjdTSHpzbU1ON1FTNWZ6RnREcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=Jq-v7Cv_cXc - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGFIM0NORG8zUkVWY09SYzRTWkdJVWNLRWlEd3xBQ3Jtc0tuLU0xcXZvRUdBbWtKLThiS3F6N3ROMjkybVdzOWhnS1A1bU5zTzZ3Q1M3TDlxdlUwbnpXUzl5YU1rOXZGSHNsX0FhLXhaekNVQVVjTVEzRXl5TGMzaTFaemxEWG1ZNHdQOHp3T1NweG1kUktwR1R6dw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=Jq-v7Cv_cXc - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkg2S1Q5Ym9EazRRdDJacnV5ZmNjTFFGb21BQXxBQ3Jtc0tsQTBUWnNaR2lqTFpxblR1UkhSaEVzMVU1WTc3MzFTZG9XclVpVTdKaWFmWW1jZzkzZ1FSY1R3S1FwZXVZN1praWs2ckVmaGo2WGRhMWNSQmVaVzVGQW9ReldxclkyN0ZqdTYydXh4dUdJVEt3MXlwbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=Jq-v7Cv_cXc - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazVmSDFzNU1DOENqT1NadExHMnptaThIY0tHUXxBQ3Jtc0tsSDZtVlFPd1VKV3ZOUjJzdTlia05tdF9FX0YyZ0JHXzJvbDktTGlFMjlCWVlqTnpmdUcxaWZTU09UN0xvTkxWUjFzQ0Rjc2ttZnAtMmpGbVlZUHRxdGpFOWdRTnVveUJTaVpfNDVhbG56TnVIWkViSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=Jq-v7Cv_cXc - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTNqc2ZsbUlBS1FTWll5djFUMFkyeXhjeU5DZ3xBQ3Jtc0trajJHZ2Z2UWlhSHA5bVR2dVphMXBrZ21oMW9PMWdCakN1c2VMR1hjbm1jVTdkSGhIS2VKOWlRWE5CTXBFYVIyci0yUDR4RWJ0VUZ4S0FSR1ZLTGJybzZLNzNSSUw5aU9SOVFKVmowQVhrMlAzRWtONA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=Jq-v7Cv_cXc - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1Fpc2xGeVNpamcyclNFblBfWHcyZTdLYndtd3xBQ3Jtc0tuandHMmVsRWVwNXRLelFoT2dqTWJQMUhmQ0QyMVNRcjB4UzRfZkNpR3RLamI4OUlwQkstdzBVMUdjSU5oQ0pjOVBxRmVSV3luN2JNZTBYTXd5WWZZbUNOeXhCWUZqbUtROWFoTFRudFNCZ3hiSEMySQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=Jq-v7Cv_cXc - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDFkRG5KaUJUN2Q4ZkQ4WFdmVzJDQklfVTFLUXxBQ3Jtc0trdGFtR1RDdHFja0xya0FMREJ5TE50UXVPLWNCZGZ1MWtsdHU2a1NjYzc5aU1sUk9POXdmMEtZdW9Zc0xyNzh5OFJlSk9UYU0wZTI0clpnRmUxOGl1Ulp6WXhpNUxYQUp6ZDVVZVR2bV9jVm5pZ3NzZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=Jq-v7Cv_cXc - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3BvSl9VR294azJabGxHYUZxQXVkd09xSXdkd3xBQ3Jtc0tsaHQ4c1FWTlQ4WnJpZWtvOElmZzZ4djhZSkFCSEo2cWdqQTktZ1Jzb0hJS1pmOXNMaGQxc2lrcGtUbzRjY2c5VHhSbDVWcTBLUmpMaVNRYmxMdE9Ia1kyb3ZEWnRIelgyNXRNUWhUS1I4YkRrb1Nhdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=Jq-v7Cv_cXc - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW5qaWZMODZHTHU2YkNWLWxYNE9TZVl0REJMZ3xBQ3Jtc0ttaEpYbmMxTGg5QXJUeFU1akhfWXpDMkNpWFdrdU0yNkdGRWNXUzRuaDhQQUJRb05fV2o0M2NoMjlaZllEZk1rTF9PVVh0V1pJVzNua2RhYUltZ09CVHB0UlZtMXJlRnEtSGxhY3pXR3R1VGkycEN3Zw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=Jq-v7Cv_cXc - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVhuTHNwVDBfRURfTmVZblM3SG5TVGtrcWRjd3xBQ3Jtc0ttMVBoQXBnc284V2RKb19hM2lINWxFMnJhYnQtbEZ5X05yam1kMVRKYm1PRGlXWl9BQ1Nob293UUE2QklVRTdSX2dkNlJ1djZPZDZDa1dTNWNsSnBpcnQ3b0VHRFR5XzNXNmlwaHk4WWJsTTNRWWFFMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=Jq-v7Cv_cXc - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmJ3cHpadUxMd3hmalV3cWk4eUN3bEp6LU55QXxBQ3Jtc0tuWlFiNU5qTzlRZUdtWGJrNVhCN3d5ZFVxdC14eFpqNjUyRzhxX3pSMGlNekxycy1ydG1WUnlpN2J6b0RvRC15YnNGMnl1NWgwYnR3MTVISU1zeEdGeUtZR2Zwa1FoeVhhQzhrZGJWNVdKOVZNLUMzOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=Jq-v7Cv_cXc - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0ZvdUFmU3dKWlM2OVdYbGRtSVB2ZmNtaWNmd3xBQ3Jtc0tuSGZidER1Wkw2ZUgzbmdlYjNUQWZkZEhWeTB6dXRzaG1sV1hjYmhIeC1sOTZLSTlJTjd0MWlZQ0J1RmxMbDViaUtjMjA0Qm9ZSWJGYVFtZVFfaEJpNEJreWdaeUd3X284bGRkZ1dKQk9KREgySUE5VQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=Jq-v7Cv_cXc - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnJjaTc1dXVQQ2JLdk5HcW81M3cwM2RPRWx6UXxBQ3Jtc0ttdDNlV3JRVV9pdnM1T3Vzb2ZMdmdzOV9WRHA4VlhmbFBxWkY1eGFYLWtRdTVsZFdyWFBYUmc0Y0FJMnpmSVVVQUwyNm9qYnFaTTZnMzNKQmJJNzhBekw2X2RLN1dxM0xJRTFHcHJmNmV5czd3ZWs5bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=Jq-v7Cv_cXc __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTQ2bXVQOWRsQ1FaVzctYUhNbmNOUkFFYnZLUXxBQ3Jtc0tsc1hsb0JiQlppVWFERll3eEtOOHMxemZLMjhON0FDbHF5dGNVMGd0TmpxUVdHMi1oNEpDWGk0RHJUZ1psT2QxMTJwbThiS190UFRnLXdNRzFXdjR4Vm9mUUY1SEFKb0NhbTFEYVY5S01DYUx0MWV5dw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=Jq-v7Cv_cXc Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbExudHI3WVU1cDNKUVJkNDI5VzNONzAyWW16Z3xBQ3Jtc0ttZ2Z6WnRqNHRJWENoZ0Q4YVpINEJWNDFLQU5wOVlUQkt3eEpURkZ4dmViZU1WclZUN2I5X0NjM29GemtDcTVJY2Zkc0pBSUdZU0JfcHNPRnJFUkdlUml5dUhXd2JFZDJYM1o3dUxYRHdRQWMwano1Zw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=Jq-v7Cv_cXc ______________ Bài viết: A. P. Giannini, cha đẻ VISA và hành trình tái sinh từ đống tro tàn Được viết bởi: Thành Long Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/A-P-Gia... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjFRYjVvTHFyQlczdGZzQzNKTlhmNVpCSmJBZ3xBQ3Jtc0tubDM3RUh2S00yR2ZoMk9aSVh1NndiVmRONXM2N2tBc1ZtSmRJeUxwaVhEaGlXeENpbkhCZ1p5OXplYXkxQUc3OWJuYXpVRWdWR1hxcUs4Q09ha2l3b0hEeXBsRjFCQzVXVGNFdmliSWY5N2xkU1B6aw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FA-P-Giannini-cha-de-VISA-va-hanh-trinh-tai-sinh-tu-dong-tro-tan-3UsX88WPxObk&v=Jq-v7Cv_cXc ______________ Giọng đọc: Samurice Editor: YOSHY ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

8m
Oct 26
Vì sao bạn nên HOÀI NGHI suy nghĩ của bản thân? | attentiveascent | Quan điểm

Các Nhện-ers ơi, các bạn đã biết cách "nhập môn" Crypto, nhân tố đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành nền kinh tế toàn cầu trong tương lai chưa? Nếu vẫn đang loay hoay với Crypto thì tham khảo video này của Spiderum nha:    • Những loại giao dịch bạn nên biết khi...   https://www.youtube.com/watch?v=Jy1Icsvtll4&t=0s __ Hãy bắt đầu với một thí nghiệm nho nhỏ nhé, Thử ngồi xuống ghế và dành ra 60 giây không để dòng suy nghĩ lan man làm bản thân xao nhãng – Bạn có thể đặt sự tập trung bất kỳ thứ gì ,có thể vào dòng chữ bạn đang đọc lúc này , vào hơi thở hay vào cảm giác đang tựa vào ghế đây . Thử xem. Bạn nhận ra điều gì ? __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnh0OWpYYXhxT1hoRkFjcFNtVU9Xa1BwVlpTd3xBQ3Jtc0tsVXh3S2d5SUhBSWZVcnJIa2lmQVFlNGljZU51ZjhYOHlnY1lTbml5TU9QejR3Z2x0LXJ3MGJCbFBhOExUNFg2cG9YVnkyN09YendlYXVON05BQTZQZld0emJLc3p5WEszUUMyaXpBc0tVaVEwdXFkUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=HOpdiCu-gyU Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbENrZm9EUlJJc3NhUHAyaXBiVXM3cHExMFV0Z3xBQ3Jtc0ttc1ZzRGpweUFReDEtTC13U2lrX3BwQ0xZOVVHZS0zOEp4RlFWaU5yME1xY0ZIYTBWaXNWUkk3S2otTVY5ODkxMlBSMUtPNWFPcWJMckdWNzIxMnNheUk5eFN2ZWF6ZG5rbVUtZTN2eGIwRHMzSjlxSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=HOpdiCu-gyU - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDFOOFBkME4wc182NjRNOE9aVE9GT3JTaENBUXxBQ3Jtc0trOEZ3VkEyYnc0UmM1X01xRmJhcHdHSzMyZ3ZfQ3VPUmNmMEw2WlVRMXJ0LU1jaFhSN2ZSai1weXYwTVNxeG9QNG1GY1UtdWpudjlZSW10NE5BMHRLb1BBOUdKam9lbGMwUHlRYTVGbUxRbi1JSlpONA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=HOpdiCu-gyU - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTEtV1NsSldEcVRQMmptMmNTMENEUGFfdC1HUXxBQ3Jtc0tsaXAwR3Y0SVl1OXFIUUJLanFjcmJWanZEa0MxalFYeDFOR1FHMERUcHdKQlNXUWp4Y1p4Z2d2YXQwdklvbjcyTnlESE9zcDhNMVk0STU4OHpNR0VqX2cxUWFEdTVtODQ1dEcxeTBUbHRvdi1SYlBvTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=HOpdiCu-gyU - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXozTjg4cjZYTlI2d0Q3bl9TZ0RZbXhFRnVIQXxBQ3Jtc0tsNTc3ajN0ZktZZEk2MTI5LTRoLXB1RjZkZUhUZWRvUFhOR3V1Z0c2N2VxdEEtT3dZclAxQ0l6TVFpeWhId294eU5zVFVpb2ZwdENERFRPdUdWR0oxU2c3VjBPbHZMNm5YcXlpcUM2REhva2YyZFFjaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=HOpdiCu-gyU - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazc4ZFZFeUNnNGRMMzExWFdnMHg5dnlMcVhhUXxBQ3Jtc0tsRzEyNklqWWp0TVE5Y3RVMnJqNVh4MFpONW9Kb25BVmE5TEJXQVZlcEtZTGlwMlZwZGlmWlpLakRmN29fd1dxQjFGU3hIalhpRmFTbl9EWHhGSEhmVUJ0ZXlUSHNHUWNyelVRMHk5andpdG1oR25Pdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=HOpdiCu-gyU - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2pQelFnVmNKVFRuOHp1dGlvWW56WGloRUJzd3xBQ3Jtc0trcjNiV3RkZkJlWlJ4NHdHaThkc0EyWVJvR3V0Tzdkc0dMSHFFSWgxWlEyRkVYbVgxUHliUkplaUpqYi12aTBLZEJ2UjUyUVEzTm91YjFaNUcxOGo2d1NEcnJwWl9FUm0xSGxfd3NLSkFfVDhqMjA1OA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=HOpdiCu-gyU - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblUybjBzMVRZRXYza1BjTVpaMkVUamQyWnZiQXxBQ3Jtc0tsMlRhN3UzQW1BMDNJanhCRS1kTWpvQmVaRzZ6WW04ZEhnNmg4NHdCck9XYkk5ZzBYQzhWU2dDTTFSSTc4MjFfZE5KTlJPaVZxX2JRWENEZC1Yc2I1bVJnVXJNaEZNeEZsUHZxVVZoa2VYdmQ2TlREbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=HOpdiCu-gyU - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2N2NFBlNVpwYTRQaFkwMHFQRFRjbjl4M0NTd3xBQ3Jtc0trcDl3cjg2YTVzcmZ3dTVLdVh3WUgySTVtTDNEM005WjhKMmZiN1ZScTdSWEo1UndyVFhkX2FQcVhCMC02b2UzUXNoM3lyYkswdkxKRnFud3B5SjA3Y2h1OEVpd05FUDYtQ3RBMEl1enNncEttMkExbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=HOpdiCu-gyU - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkxWd3ZBc3dlVEN0aDRMYUxQU3hUcjlLQlhKQXxBQ3Jtc0tsRDlxdUI5N0Y4TGpFbFBwdmpfQ0RKOWR2R3pTeFkzWWNTN0hMSERtRjB0SmZmc2puZThaZW1pdWJqbUJaVHQzYzBZVWk1alNKbXZHZF9xQ2xpa1FfR2FnMnczenFSTGpDeElzWG1RUEVEV3djQ3FoYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=HOpdiCu-gyU - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0Y3bUhkclpxa0ZyUnNYektMSlpZWW5tU1FiQXxBQ3Jtc0traWNJWkE2cnphNnIxZmdBS1VCOFl6T09XT2FLcUxXYkxFYVo3NEU2eXA3SWVlZGFZSzdWSXBETzBEbVg4cTZBT3VHeWIxQjlVWDk4VTNaQ1JvdGZHUVJybVFLT1JjX2l6a0FPbDU4UVB0M255Mk85RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=HOpdiCu-gyU - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3lKWkZsUkFIOFRFNFRuamE3dnJqdlAzZ0Vjd3xBQ3Jtc0tsRGZ5ZWFjT3ptZDFfeWhnM1MwTFRGUEpEQjZ4cXBUZlAyYlE1VTB0c0Ftb0hTZlBTRTQ4dDVFeHpGaFdwekxLS3Jta2lzdjNzNTFqWWV4ekhQRVdpU0Q3UVY5M0R6aTEwX0pXYTNjd01BRDQ3Z3Z3NA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=HOpdiCu-gyU - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEhNZmRHUy1PZnpBQXdaMEVERU5OY1ktd3F5UXxBQ3Jtc0tuams0cWlnbnVHTDU4dlFRUjdna1huN3h4bDk3MFg3b2IwQmVnUUJKY1diejFGMF9sNnBhYzE1eGFKcEtDQXhHSW1MQUFDUVhqQW1MNXpPOEszSmNtNVJ0ZW5vZWpIN29Ga1BWWUdVNnpCeFdVYVlOcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=HOpdiCu-gyU - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazlDMkh5TWw0bGwzVnBEVUVVTjdva2dndXBFUXxBQ3Jtc0trMjV2cHlKM2g2ZDgxRnBUTUY1MHQ1RDZmbXFZNG5WaDFCZDk5RTFzQS1US3JrRk9peEpEc3JFb2JYMVVEWm4zNjBoVTctR2JFUUxtRXdjXzd2a0E4c2d0QXl0Vl94SThGNVVGMTRBVU9fMFVaeDluRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=HOpdiCu-gyU - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXBmRzhSRTl6bjdGVUxNZklSMEVaZmI5Vy05Z3xBQ3Jtc0tuR2NQWUtMclg2RlVSdmoySnNmNTJKSWNaajFnRWtOR1NLVFozQ0ZneDdMMlRfQU5meC1leFV6dXFkSWpma3lvTU9zY29IOTBCbEIyRHRnZEtQNnJMMHoyaVVPYXRwQWxCczNYUm1ZWEhiR1NPOERORQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=HOpdiCu-gyU - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbThRbkhydUh4a1BjTnJkdmZEZkJmZzMwc0Fqd3xBQ3Jtc0tram5sQ095cHR5UV9ienhZaTF5QzNLSGZnZTdKSUQ4a0w2bTFReDNGNGxKMTFHUWItaFpkZkt2ZkNuSG5CSC00V3pUREFuRlF3c3dqaFQwb0Zub3ZKbUc4TEpvcGsyakpxdW1lWlp6RDZ1c3k5SERvNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=HOpdiCu-gyU __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVhzbGxNWFVUT0xadklSTFUxZ0FSanFRc2xfd3xBQ3Jtc0ttRmc0N2tkSldxYURsenhManZDOUVGUGZjOTNzUUo4eE1HSEpPRFdxNUQzelI2dnVZQU1GVkJjOVBkcVlkdHlkbm1VdFZlTzJ0VkFFbGxGNldISENPX2NhMmpHY2E3SlA1T2NBNWtSNnN5RlpVSmltYw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=HOpdiCu-gyU Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFJ5NFdMZGRVWl9hS2NYS1RBNFRVZGpmdE5mUXxBQ3Jtc0ttOTBVclk1QnVFRVNhWUh1NUlVU1JGUGpkVVppTVBVNmVpZDVHSjV6dS11MGxsZDRVWklNN0xaRlJYdzlSeTQ1QzQ1TEVGVHY0NjAxRUpCeEtRZUpSN0NIUmtwOE5TYWpuWVJVVC10UVY4WDZSV0w3aw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=HOpdiCu-gyU ______________ Bài viết: VÌ SAO KHÔNG NÊN DỄ TIN VÀO SUY NGHĨ BẢN THÂN Được viết bởi: attentiveascent Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/VI-SAO-... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk9Ja3gybWpnRGNmVzRCSUlSM3NIX3NrRE40QXxBQ3Jtc0tsd2NQTW41SWdud0tROGlpVDR6RFU2STlLaXM5X3UxeEN0aEcwcEZWWjh3cHpfcTBrUTUzcGFJQ0NsNE9mLUVxSzlmd0tLSlpwUnpkMTdQNWo0S1kzYi1DaU5ibkVfUVQzbWJGbjdORVRlc2lCTk5vWQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FVI-SAO-KHONG-NEN-DE-TIN-VAO-SUY-NGHI-BAN-THAN-bR7w9ihD3cqq&v=HOpdiCu-gyU ______________ Giọng đọc: Khánh Linh Editor: Nguyễn Sơn ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

13m
Oct 26
Bên trong suy nghĩ của các dân chơi... CHỨNG KHOÁN! | RoxyDaBabie | Tiền - Tài

Các Nhện-ers ơi, các bạn đã biết cách "nhập môn" Crypto, nhân tố đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành nền kinh tế toàn cầu trong tương lai chưa? Nếu vẫn đang loay hoay với Crypto thì tham khảo video này của Spiderum nha:    • Những loại giao dịch bạn nên biết khi...   https://www.youtube.com/watch?v=Jy1Icsvtll4&t=0s __ Chỉ tính riêng sàn chứng khoán New York, hàng ngày có đến hàng tỷ cổ phiếu được giao dịch. Thủ đô Amsterdam, Hà Lan dường như là cái nôi của các thế hệ dân chơi. Tất nhiên không phải vì nền công nghiệp cần sa đóng góp đến hàng tỷ Euro hàng năm cho nền kinh tế quốc gia này, mà bởi ở đây tọa lạc những “cột mốc” đầu tiên cho thị trường chứng khoán toàn cầu. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0VwcVlUVlg5X2htVkFQMUFXMzMtVDZPQkQ2QXxBQ3Jtc0trV0xQazdjU0NfMVNNUVpDeWpHSlk3S0FhTlNpcjZ6Wkp1NGFaRWR0c2E4c2dQM1hwVVNzRHVuQXllX0dONURyRXBIcmJfTjVldzdwQ0pobmtUTUdlR0NmNVozU0d3WHNhX1hRQmNodk9Ca0RpeTcyOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=eYeus8o9EnQ Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblVJREg2OFB0TjExQVR5QVIwUHM2OTBib25wZ3xBQ3Jtc0tuWXRwbno3RHotRUJhUDlFM0ttaEJyRHlQbDduSEFRVHZVd0k3a29Mc0tYVFUzVGZTQWpFa3Rmc3ZvWThkOTRzazhZMVh3dEY5SHJicmNQSGVTVUh2UHpuUENKTEFuT0wzc3RtU0VzYlBaV3FTQ3MyOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=eYeus8o9EnQ - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbThhaFJDQjcyXzRsb3J0aVcyMExCN051aDZyUXxBQ3Jtc0tscnBjdTcwa3RJS0RQUVJOTGNTVlNWaE00ZEZqYzRxeHhsUjFMdHNWdkYyY0dLeDl1VWt0SXNDOE1KSF9EckpXNS0weDdlTldTWE1rRlI1TXpNQzVnMTlYbmFnV3lPZU1yTU16UWlTS3lXNW1neHMwZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=eYeus8o9EnQ - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUxfTUlVWWJQWFczdUtfakpsMlduQ2h4V0tWd3xBQ3Jtc0tuMndLc1Bqc0g4T1BGOGpQUkNhVlN0aGNBSE1mcUR3VGIwb05MaWdWM3FPQzJGVHhPcXVQNjdoZ2xGQ0ZYNVQ0NHJDdGcyWEJERG50LWRmU0Z4YktldGJKRHNWNlVEdHBpQWkyaWJqZDBjLWF2YTNmRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=eYeus8o9EnQ - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3V6ZWpTcVdEMEk2N2s3R1ZWLUgxcFktQ1h3d3xBQ3Jtc0trLXE3NXEwMkpZZGNhQklibXlfdHE5Qy1Tc1BlNE13RFJ5eWRoUC1FbmkwY3NfdFNQLVl1a3JmQ3Y1bjFnQ1B3Qlo4MEJVcmNQaDF0aEtRamdwVDJKalJjMENEM3dRSWRpZ3pDdnU4V3M0Yk12cHNvUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=eYeus8o9EnQ - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHlJQzRvMmNWZ1hBaGhiWk9RTGZkemhPTldNUXxBQ3Jtc0tucWRuZnVzVFhnbUtrXzVGemc3a1JlMmlXbXk2NmdBSU9CVFVtSGdEcEFvMzg5bnpQNUpzRmtYTkZYZklsOWswYUpwbXRScUtveUxfUjB2azZEQ242a25WTkhfaGtvUEFRWlVxMTNBczR0MWFOb3Y1RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=eYeus8o9EnQ - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbURodjdDUWJ1VDBQcE9pRWxZVHlJenVwMTZMQXxBQ3Jtc0trT1RESHEtZjk1eVNEODdOQ3ZYenNwTGRIcGJLSHpZbWhjWVE1TzBZXzFGcEtXM0x3bHF4VFVFR0RNNEkyRVFzbWFoUUpBaUZBczhVVC1lNUZ4cExXc0MydnU2WFlNMGZSMzZNbkRmblhhQTlfYXNPZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=eYeus8o9EnQ - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkN3MVZma1FwUzlhWEVPZ2t1WkE4UGQyRDFpUXxBQ3Jtc0tucU15RlNjVG16Tlo2a1NLUVEyb1hKWThuaWlYZzYtVG1ycG9HczlJd3JwVF9BZ0xJRGhaMFM2Q0NkYTNEaFhSdnBxSm9Zc3NpNWV0SVFPRFIta1RCeG5EUld4TnVfSU51NW9Fd0s2cXh0TGt3a21jOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=eYeus8o9EnQ - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGlDTVNpZ1lRLUF1bmdZNFI3TTUtQVN3bUc0QXxBQ3Jtc0trRk1fanFmclVtQS1LWEZrcGYwMTJIQjRnQTdYbUtabGV0eE9mRlFseTFDeTVGTzdDRVZzQ0xSMGp2dldRa2VNZlJIU19NTm1ldlBOOWQ3VHU2MHlqSkhhbVctRzMxcjlNUzNhN05SOGJnd2FSTHZ0aw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=eYeus8o9EnQ - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE84a1FYZXk4QkJpdExEMU9VUHBXOF9XREUxZ3xBQ3Jtc0ttUTZmeWIyS0pOX0ZqYWQ5QUczY2RWeFdWSnA5cXE3cU9FVHc0RjdFazFoS2dUQ1NyalpiZTFTd1ZlaHVfTlM5clFIT1dsQXpuc3Y2Y19ra25IeldpLWJTajhETXV2US1TTUJWSlpEVVJsQlZGeElkWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=eYeus8o9EnQ - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa05ELXRfdWFLZzJkT1h2ZnJlOVdNUFlFYU1nd3xBQ3Jtc0tsUUpvX3JBM04wd210ZjlZcVAtRG9tbGJRbEZZa3lzNzRHaTZ1dXRwbHdhS09pN1JCdG4wSzFIZjBPeE1idXdOWmlHZXpPelVTTUh6VDNCczAtbTN3WGRNSFJiSFZ0YzVxa2ItZjlTQ1RaQ3dJbmRmRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=eYeus8o9EnQ - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGRWc0FqVDRBWTFZUDR5ZHdPMXNJVG9SN25DZ3xBQ3Jtc0ttOXdOU05lMDczRXo5STZOdjFVV2JMWUoxOUZQaDFQTnlJSTJhWFFWdzBiaTVsb3JjNzZQamkza2N3LUFESWNWUGgxcGFmSkdRaXlVa0ZZWk1tbWhxQmY0d2V1MW84cU9tYldFM2FTM2JabGJ6czUtSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=eYeus8o9EnQ - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbC00bExOc3ZrdkFkM1NXZGtSZmJYeWpyVV9Yd3xBQ3Jtc0ttV2htamMzQm1oZEtzZWh5ekdncWVmdmFaVHBVNmQzRXlNbHRPRl9mUlBDVnlLTzAwQWJ1VWxyX082dXhVRjN4cFY3SEtpcnlVYW5SZUMyYVNOWTZfeXh6VUVIaWFxYjJBVDF6QnlCY3NhVGF0WnpLNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=eYeus8o9EnQ - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2cySE1UZ1dIVDJ3NFNmSTZBdFJQLXZzUVEyZ3xBQ3Jtc0tsbXlBRGh5ZVllU2FXYXJubG5DUVRkSmViZV9fSmlYY09zZ3NwY3JHc0o3ZThOQmRNNHZUZzMyd3VKdzl5eXhmQkE1Q3VIaHdBODJsN1psamY0azBnS1J4V2FkZ0pNcGo5UUFNTU44WTk5ZVZIZVZMZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=eYeus8o9EnQ - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTgyQUZ3YkRRcjB4OUl2eEFySkJzV3QtTGRXQXxBQ3Jtc0ttNHlhQVAxU2Zod1V1ZkpTcF9QbnZXTjA2Q2JqU1RKbU9YbUV1MlAxZVNwSzhIMjhzSlJuUElGR2QwRTlGVzZjQzRVQXppYjZ1NDFjY3B5OEJtT0IzYmtPTTdQSndkcmV6eG96N3poeENLeTV2UXFybw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=eYeus8o9EnQ - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1Q1VjFhM3RKYjBRMnFiekRuRG15bU9wcTJwd3xBQ3Jtc0tra205XzAwaTdCMUZlLTBfYzQtX18yTXIwbkxMei1ZOUVNc2Z5LW82LTByUHFuaGNqMzRScXFVazREa2poYnZfVkJVOXg5emlOOEFBWHlOUTQ0dGpBYzhxWWZaSUI4TzNPUGQxOXg4dlJyT3NxRllsaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=eYeus8o9EnQ __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbllzWDVJNllPUTcxMmNkbXItUFI1SjZ5djFiUXxBQ3Jtc0tsSkRXSlpnbEx1dXQzWnFNR0xFVmRwM1hHT0w3Yms2QkMxWXpacDJKM2U4emRzSU5BVHU1VkZuSlNaTnp5eVJ3bEoyc0V0b3BldHJoS2M5QmlZWHU3MUlxUWpLR1BtcF95UHZuVWx6RHBxemxhMUlfVQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=eYeus8o9EnQ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblJuNWpKSUxJYTFlNHpycEozWUd2S2FiNUdvZ3xBQ3Jtc0tuZW1EZVhmTWZwZjRTejdFX2V4NldyYXRKZ2ZWVFlVLVJZWXBFRmtNRW0yNTFWZHQ1T3Qzcld1b3M0d2puM3NnRXJmWmJYdks2NU1LMDFsS1FET3BPSTFMbm5icjhYcDhsRW9pYjhmcU43LW9Ca19nUQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=eYeus8o9EnQ ______________ Bài viết: Bên trong suy nghĩ của các dân chơi (chứng khoán) Được viết bởi: RoxyDaBabie Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Ben-tro... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3ROZ01hZTgwTEJDRWZsRXRBMmMzRnQ1NTFZZ3xBQ3Jtc0ttWGlyRHpCbFlqaGJaN3lodk1MUUM5RUdKb1MyajNzREJtZEJMeGtuZ1U5Ni1LUm4xVTFVLU03Q2gtV0I3TEpaY3VHLVFqMFo2SWt2YmpjdU01MjV4Y3Y0MkowTVNseGQwWnczOHpPQlFIdFpQT1pfNA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FBen-trong-suy-nghi-cua-cac-dan-dan-choi-chung-khoan-zg6&v=eYeus8o9EnQ ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Potdink ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

7m
Oct 26
CHERNOBYL: THẢM HOẠ HẠT NHÂN NGHIÊM TRỌNG NHẤT LỊCH SỬ | Hải Stark | Thế giới

Các Nhện-ers ơi, các bạn đã biết cách "nhập môn" Crypto, nhân tố đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành nền kinh tế toàn cầu trong tương lai chưa? Nếu vẫn đang loay hoay với Crypto thì tham khảo video này của Spiderum nha:    • Những loại giao dịch bạn nên biết khi...   https://www.youtube.com/watch?v=Jy1Icsvtll4&t=0s __ Kể từ khi bước vào kỷ nguyên hạt nhân, nhân loại đã luôn phải sống trong một nỗi sợ mơ hồ với ngành khoa học này. Đây là một con dao hai lưỡi thực sự; khi một mặt nó giúp thúc đẩy việc phát triển năng lượng hạt nhân để phục vụ đời sống cho con người, nhưng đồng thời nó cũng là nền tảng để các loại vũ khí hạt nhân ra đời. Trong lịch sử của ngành công nghiệp này, không thiếu những tai nạn và thảm họa xảy ra; ảnh hưởng rất lớn tới nhân loại trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Vì vậy, hãy cùng tác giả Hải Stark từ Spiderum nhìn lại một trong những thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất lịch sử loài người - thảm họa Chernobyl, để hiểu thêm về những mối nguy tiềm của ngành công nghiệp này. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblRYWWNBOWNnXzVyNzJCd3p2TUtNc3RJRy1QZ3xBQ3Jtc0trcWEycjVQSm1VOE1iUTZDbmRKeFRGUGRSN0NVNTI5UlFmLUhCOVlMMC1sMzI3ZkNhZTF6eGxzMGtCbUFPd2dEZ2FNZzJWLVFmTzVwUUZIbkdwYlprVWJDeFh5VklrTkRrU1RXeVlsUGk3X1ktMGExZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=12sQj6PwSQI Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazc4QnAzaUh2dVFjQng2T0ZiQWM5VjJsTE9ud3xBQ3Jtc0ttTy1oR0U2Wnd6eWRTaTlCcXBSWDNyMFJldFN5bWZPRk15WkpiUjBxRjljMFBmeDh4SHo3OHVaMVljSmRWMFdJdkZyN0F3NG5HSjQtMXdrRGRqdURSOGNDLTNjY0tJQkJoZXNjLUJTaTlUeW05WTRsOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=12sQj6PwSQI - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGs1b05qWVFUS2l0UjI3YXBZUWtzNFZzRWtUd3xBQ3Jtc0trMHpYMWVCdTdEQXNJdW5ON2IwNEE5SmxkRmFrYkpHXy1OaTBYeUZKTjRSZ0pJWTZSS1ZoeEVmdEQ5eU1BQXJEN3RpcV8tTFVFUGI1c3kxT1ZfMThZRklLR2lnSUhPaXFQd2dXbFBkRW9CUXB3SlNPbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=12sQj6PwSQI - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm40aFpTWWJONUJqTm5DdUlieDUxclpwNGFGQXxBQ3Jtc0tuY1EwUUY1blF2TXJGNzZia2F4SUNJMGxVakxrRU5qMzMxZktHTzNPNnJQZTBtU0VwcHFpTnRzNXV2RVFGTzVhUldRS25LUHFfbV9wRFFJUXlvMWE2akYzTURDVlpMSDl1SVd5UV9YOEFTYV9WWXNrdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=12sQj6PwSQI - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3dzM3NQYTRDcUdfM0cxeV9aOHdsdDlIWldsd3xBQ3Jtc0tuOE5Ia3FRbjRvS3hjNUFtaTE2anZMeGlDQmFBVF9PZllZWXZ5TXNNVlpoaG9wVjcwcVdqd1MxWm5UTTlQYjhuRFhnWWRDYkNSN2o2Nmtia01WQlRZRlg1TFhMb1dvYVVWQkdrdy1pQjlUSHU4YnBfbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=12sQj6PwSQI - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa05mMkgtY1I4S3ZkYkIxc0JxNmxSYWQ1SVYwQXxBQ3Jtc0tsLU0yenRiMUNyRWJSc19EVjJzOWRtVVpScDZBQTBIdk51YTJDb0oxN3ZGdC1NS3FoMGh3OE9uOVcwUTFKSkxZRUFDLVBnYUJoQkpCaTVJMTRMTGloMHNVbl93SmIxMGl5eFpEVHU0dEI0aGtubXYyTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=12sQj6PwSQI - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblJzelBMUDlBWk1Scm44b2RSVllhXy1fQTl4d3xBQ3Jtc0trbWpibURJY1RIVi1hWGFhaGltN0VBemJRaUxORmp0VS1VdzB2dkMxY3cwVHpQQm9HWXRibV9VVDlvQ0pyVmhfUk0wU05GT3Rrcm9XUFlwa01yZUpDT1FWcGI0WDVJRGFPMXZtUzdTMDJIal9odENMbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=12sQj6PwSQI - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVljTXdGUXY1UkR4TEhkdFdIZ3hvMzluMF9td3xBQ3Jtc0ttNFRHVVo0TEUzbVc3MXZNSzhlM2lJb293c09hd1BtYVg1SFI1MnE4ZHFMeEFZMFJ6cW9QNENVZ24ySVZiRDNfdkducldfUTJPT1U2X1R6b2RtUndrQjVWNzZsSko5R1VXVExVM2o5bDc2MlpaR0QzTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=12sQj6PwSQI - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1gzdE1GX3NibjJrRUtUVFduOU5GWXRHLUVGZ3xBQ3Jtc0tsanZOb1hZR2JvcmVzVzhLLXdVenVrZEF6MzJWcVFlV09pSjNBUVVLU3lTOW52NVRRYjRkU21vcHlsSUJlemdUOXJxdHNIaG9wZGZERUhmbXU3a3dNWmtDbmUxWUJ1a3J2NHJadWlqbHI3cTBXUV9fSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=12sQj6PwSQI - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTMwaE1GUU5yQ3RIdkRYdXZUdWNsRHpTMTFYUXxBQ3Jtc0trMXBiWXFZVTdQM0EzZjdvV2lScWNNQnd3NkhRa0IzWDBZQVNxMzhLZUFHVWVpYUNtVl8tc0pCc0hPdm9lWm92aHhvZ1NaaGE3QlJwMDYzdk9YS000MlRRbXdmMzhyZVBNR3JubW16TkdSR1BUS1JlOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=12sQj6PwSQI - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmxYQWxJbTlESTl0a2tOQjdobkE5YloxUHV3Z3xBQ3Jtc0traHBTSzV5ajVGZW9WbU5Ceng3dFdZQlhNUjVlbjJ3UERjbUJ3M2R4ek9OS1F3aE1uX1N4U0lkak5RR2p3QmxZUy1yakVvQU5XLUQ3c0F1UXItYmN5UHBUM0xaX3ZNQkZONzZ1d29vMDFfYUpDQmlYbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=12sQj6PwSQI - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1EyMmdWbnFGYjFtRXJLMmNHN2wxdzRQMXYzUXxBQ3Jtc0trYndGdzFxdmRNSDBKU1ZLYlcxVmVfX0NGLWZmNEVidmZ1dndaZVRzSS1vMXZ3Y3pVUzBRaG91cUJ1LWF3SkRlMnp5T1I3LWNpQ2dFQWRmTEFMQzZhcEE0U1BzNWlKbGZOZVY2Wi1DLVplVUJiWmFTVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=12sQj6PwSQI - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjF2cXZzVHpjUXVjcW9oN3p6QTlITHNrWkFRZ3xBQ3Jtc0trQ1VVMTcwVnVuM05Xb2ZUVjNrOHVFUjk0N2d0dXBpOEJoMDR0RGJjNkF3RGllTmJ1UFRmeGYtNW9OdXpiUDZwU1ppaFNNWTFpQXh3Q1UybWVPMTNDeW5LY1J2OFRGTFRFc1BvX1p0aFNJbTJrakZhOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=12sQj6PwSQI - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFBFeWhBVXJCZFNEX1hjVmctRnJzSzFoUFljd3xBQ3Jtc0tubnY4MV9FOTQ1MXNMWGYyakxKYkZxVkx6Ri1WSTZSRzFuWUs1cERrSnFlTkpHNGxxRnM3S1dVTldST3Npa1NKYlN2eERRdW1JLXphZGhWaWNCeUpTWHJac295aGI4TmM4Ul9FVG93Ni1HaVhqaWhZUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=12sQj6PwSQI - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTZ1S1BhWldDdmVRSVBWOVFGOXlTZUU0VkZGUXxBQ3Jtc0tubm5SQ3VJbVU3azZWbzl1N0NTdE1EbFhpWll5aGd5eWtiMElfcGhIbl9KemdJUW0taEtsZm11VmNUWXVGRl9KLUtnMmt0eFhQXzdkVV9WdFdNVkxiN2RIeFh2X0ZEOGt0R251WU9OYmw2YzY5N2lIOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=12sQj6PwSQI - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0p4ZHZsWE84czIzZEVXd2NVOThkVzRSbW5Zd3xBQ3Jtc0tuR1JsS0F1VWotX0NWc3RrdjNXRGI3MFhOejZLa19aUmhUM0duSVJTRzFPMVVEQ3M4dXBFNHhLYjN2ejgyZVM4S1dkUGxSUzVsY1ZQdzY4dEpTVkFiSGFnbDBfeVVmRndONnlYZHMtYl9wUFBRbVFYZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=12sQj6PwSQI __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHhNdEdETTRWdXFTYXBNUnBud0FrU19NMkR4UXxBQ3Jtc0ttWjdUVHROLTdTUVpIUXRYRVpkSEhGQ3AyVUNyY2tZR1VxVG45T1RrVDZ4T3FERVdaS1hET3ZzN1h6OWxZZGtBbnFybThBbWtFX29ONDM5U2JfeTRaSllLRWRRMHdNMndEWmE0akZabzVoZUVGeDhRTQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=12sQj6PwSQI Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblQ1U0EtSjlxUS1nVW84TzdMdjUzbDNGd2NPd3xBQ3Jtc0trWGR2aUM5cWhOR1R0dzlxMEd3WmxMenFGNkdrd0lTQWU0cW1DYnotakItbFotTVl5NkNlSmFkZ2JkeHJxamxaaDQyNDRCT3M3SXdFdXktaWdveWpiSFE1aW9FTFpqaHJJY1dNYTRUUHNRYXVvOENEYw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=12sQj6PwSQI ______________ Bài viết: 37 năm sự kiện Chernobyl - Nhìn lại một trong những thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất lịch sử loài người Được viết bởi: Hải Stark Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/37-nam-... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDJTQmpXc1VEd1pYdUszNklkdExkbmZlOUlFZ3xBQ3Jtc0trX3hTU25NUE1SaXJYOUl4UlBOdkN2bzVpbzR0T29JLW5kWjNoTGxfOTdkelBuQkdra0hYTUdqMDAxOFkybDFNWW1Pb2tIOGxSZFlEQnhvNWtFZmh1c3hXMUlNWERBQjFaVmVtX0ZmbjRLc3dJUTFzNA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2F37-nam-su-kien-Chernobyl-Nhin-lai-mot-trong-nhung-tham-hoa-hat-nhan-nghiem-trong-nhat-lich-su-loai-nguoi-eXNOpZgD7Ok2&v=12sQj6PwSQI ______________ Giọng đọc: Nguyễn Lê Minh Thi Editor: Hikari ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

24m
Oct 26
VINFAST (VFS) & Hành trình lên sàn chứng khoán Mỹ NASDAQ | Anh Tuấn Vũ | Tiền Tài

Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVRZamY4dXp3anZwSE56eklCcHlKVmRmYXNhZ3xBQ3Jtc0ttaHNFd1RXTlA5dkNjUGN0aDhXT3pfaGdTTGs0cDJ5UFJHWFZ3NDBrT1M0NV9sOXpPNjNLTG5nR0VoSHVyU1JUc3hCVG1QTDhtZURfN2VvTzBSWEc2M0paZXZTaGhjc09FNTBHLTRMQ0txT2hseVRSUQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=PNoaShX_6Dc __ Vào ngày 15/8 vừa qua, Vinfast đã chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq của Mỹ với giá trị vốn hóa hơn 23 tỷ USD. Trong niềm tự hào vì 1 công ty Việt Nam có thể niêm yết trên 1 trong những sàn giao dịch chứng khoán nổi tiếng nhất thế giới, hãy cùng Spiderum ngó qua hành trình này của công ty sản xuất ô tô điện duy nhất tại Việt Nam qua bài viết của tác giả Anh Tuấn Vũ. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDk1Ukp0Um8yWjFQUmRFMngwSDV2ZlJNM2lRQXxBQ3Jtc0ttQ3Z4d09TTjRwMGgyVk1oNld0dG80MjYyYVJZdExLN2lBVEZ4Y2xGWHZYRkVnNnYxX2VCLTFwc29BMzZkZzBvNER5eVRrTkZOZWRYWlY0SUo5ODlnVDNtTzNoOGlfZHppREhwckNsMW9SQjBfVVEydw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=PNoaShX_6Dc Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblpTMGFQaUtNYmp1WUdDc2ZBMVBEUDZRcjRKUXxBQ3Jtc0trWjZtZmZOX1VhZEVSS3ItOWV0UjdBMXJHaGt4dHgyQjhHYzlVMnI4bWJhc3N0b1BnT0NkRUdFbXNUdkh3Z2hmZUJmNWsybWlLd2t3U3lyTldjMGFJdEcxak5IWWxqMk9kT2xYTkotdGtRTXlxZUxkcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=PNoaShX_6Dc - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbU9OMHloMG1zNWx2TU9icVFrdkY2WGVZOEREQXxBQ3Jtc0tub2YyNVN2QTFNODQ5bGFqQmY3WWV0M3ZGVHpjUTctcFF0S3UtYjNieHlKSWpUeDJzbXpDVXE5aF9hODIxRG9tMTVXTlFMSkZUM1RXSVl5dVQ2c2l0Z3pWNGVfUHlWc1F5aUl4UVFZc01YX1doUHFPTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=PNoaShX_6Dc - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkRqMEpDcXZ6SkZTRm53aE9DQkd3QThsbElZd3xBQ3Jtc0ttZDhfWjdWT0lraUo2ZnR2RDRrUjl4TWREVlhNVkVaZXN5ekQ1ZlZpZ041SGhNSnhZenlCSlppdDVhWm9tWFIwWkJ1dmhTamd4b3JxVzR4Q3h2MTNLX2hsRkxyV05iS0l5WnJ1WHF2QUtLbGtUcDlKRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=PNoaShX_6Dc - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUxNWTdBTHRweU1qMGp1dHhCV3lmRExuU25uZ3xBQ3Jtc0tuZV9ZbEJjTHUyOXB5bmt2YlRYZ2JLcG9KNTMyRWotRnVrRGZYSmRUUG9xTG5nQlZPUU54alRTMzBmTUhNZlBBOFIxTnVzekplSzR1b0hSRnpmOEFDYmJ1a0FMUG1NREtpU2FqbHVqazVFM3NReVBFWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=PNoaShX_6Dc - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblNPQnl1Q2N6cjk0bTU2cmNzeUFnTzFIcFc0UXxBQ3Jtc0tsak53ZWdwZWd0b016VFoyckNIcWk1T3pPZ05KdlBkTXR6QXBZeENVQW1fT3BQUG11NV94Q0wwa21FV3BnNVhvOWFxVnBUMk1wWjhnYlVONEVpVnRzY2syVjI1ZVlkb25mOHoxT3ZOWEFTdUUxdnJWaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=PNoaShX_6Dc - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnFYdHdNWmtyQ2hWdksxeHBVLVRSaUQ2YWJhZ3xBQ3Jtc0ttN2E4T1h6UGM5cUZmUlVYYzAtYmZXWnpmQkdlTi1OT3BUTldsMWZBYjYwX0lfeUJzUlNGYjB0ampaRTBLN3JVeE0wM0MzZVNGeXEtYlJ3bExsXzI2dzk0SUhic0Nvejk1MUlCNDhjd3lTRWdnckp4MA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=PNoaShX_6Dc - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2I5OC1SWGFGbnhZSE43alNzUXNXNDd2YjVWUXxBQ3Jtc0tsWENlcU91RUNNN3NjajZXWWxlWXpMQ256ZXFNOHE3N2NhT3RVNFo5QVlPQmFVQk9VYTI2Nks2TTM2Z3dCTWxPRXBmM3FjSlhvNjJla1I5b2pRaDFuUUZmTUQxSVdSb0FZVFhyV1VVTzBrZF9LMkk3SQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=PNoaShX_6Dc - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2Z2UExRdEdNMVVES0RITVY1eTJUY0lJelFDd3xBQ3Jtc0ttVGRlcElzcjRORkgwZnlDbWtuakpmdmdOT3pEcFpPZTZzRDc1WXhjSFlBckZsbnpSeDJQaTZyTEt2WThNazR3YWttT1RIOVVtc0xnMEw1dlIxS3UzdWFWZVdqUFlwUTZvMjlOMk5qTUV3VGwwc2hORQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=PNoaShX_6Dc - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3ltQUhLaXRzTF9wNl9SZFZWRkpnOE83VkRld3xBQ3Jtc0tsd1ByaHd1aEhrb0VSN3BHYlZ1TUJSLXA5TENVWEdhZkV1NlJ3aS05M1ZQVlU3S29mTS1qRXNGZTJudWtsY0EwWXhSei1lQVhyN1Zxc2pxMVRZU2U4RVV1OFNodmtNUEFpSzByUEtOSV9vV2o0NnVzSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=PNoaShX_6Dc - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE1fLWU5c0JhNlNUM00ydXFvUURhNHY5bWJxUXxBQ3Jtc0tuOG92ZVhLaE9ZM3V3amoxRGRYd0pPYjVsNTNneEE1T0dqblFjNUo3Sk1fWVJpZnRJZWV0NXd2cS1EVUJISnByYnUwY01STU9GczBZQUlQLW9ISVZOa0RMM1N4TUtMa3BjQVFSWHFMWE5ERWtmaU5qaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=PNoaShX_6Dc - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbElESWUwUGRaZC1hR0dsWk4wc2tUTmYwTTJ5Z3xBQ3Jtc0traXJxbUhPQWlmS2VOdmdGMy01V1NLR1ZlMFZkb2h4ZmxlamhPOXZLUkpGcGV2S1VuMjJsb0RaNWo5X3VoN2FfZGhnNkNTalJoSVhYVGFLLUc5aDJVMDFhaGpZNEFwY3g0MU9oeFBHWkliSEZjNzNfWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=PNoaShX_6Dc - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVNmN3BvekFqYllEczhlU2p6WnNBY0FuU3M1Z3xBQ3Jtc0tubGxzLTRsNGFMeUJlaHRZVE9aczZJSVRLNlYzTjVmaXZpQ1hQTmlnRW9JdmY3NElhbkNEbkZDU1BTR19fOHNMdF9BOWtNRVhtbzl6SFdKaGhZcjN2MXpoeFdxV1NLMWJDM00wUWhhYlM4aHJFWmZ2dw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=PNoaShX_6Dc - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEFXb2RuVjU3Y1BMdk1fc0RYbXJPdHhaWFRsUXxBQ3Jtc0tuT2Y0YVUyZFBEeG92d3d2VlA5eUc3UTczRGFrNlNwTjhXT0xvbkNiV2ZwMTR1X3JSbjNfbktsUE1nSkRLR3hJa2pBQXF5dzkzR0ItNlE4cmNoSUlZb251T0NsbDl2cUpITmUzMEpFdlVScm9PTElpUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=PNoaShX_6Dc - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazdIUS1iMTBFYmZhR2Z0ZUZwVGhzeUtDN2VKUXxBQ3Jtc0tuOUtEN0NPVmZWSlNLVXF3LTJLTVlfVEJRMXZuSTVFS2U3NmpDalF0TFZqcmVPTEF4REo1MWxvY1QwdkxEWnAwNzhLOEtZdmRDanBxcHhoaDh0dmxiZXFNMmttZWxxc3ZzNFFPTjUtdm14VGR5Wkw0Zw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=PNoaShX_6Dc - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3hDcUVsd3JIVll0MkZMVzZCbGN4bEhYR1I2QXxBQ3Jtc0ttWTJEZFBzN1FVU0dEamtaMFY2Z1d2RENhUDRPcUxYS0dMRW4tcVM1RG1BMDlyRDV4NWxfX2R3c3Jqa1NwT2E4bzVUTmxZWXZvYUhkWWpYaFh2cG5BNjVod09BT19COVRVWVJNcWdaeWJQcG45VlBMbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=PNoaShX_6Dc __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGdTOWx1djFFTGJSZFZOT0l6S0J3SDhFTElJd3xBQ3Jtc0trQ1NaejRhUGw4eHpuLThxdzdESTFlb05CR2pNNEU1MmVnWmdRYzdjNFptMERUZTVOMUtFcHFieEVVczVBWlhaUXk0elFZOHYwb0dlNFNjc3ptTklISTdDNC1fOEgxck9BbXNBMWEzWGtOcWF5Y3pvRQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=PNoaShX_6Dc Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1dDZDNyS2ItQ1AwU1QxbG1hdHFmVWxBMGtyUXxBQ3Jtc0tuaVZrQVVSdEJ4cTRpSEJOanZnamUwcFdVLVVOVHhMV0lJTzR2YWRRYTRoY2VXdWpYSGdyR19BMm8wTk5WTDZidXdXbWQzaHFlMXJyNzM1LThzUnFtVU56TE9ZeTBHWGlGSVNNUEtwMGVUMWdIXzl0cw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=PNoaShX_6Dc ______________ Bài viết: SPAC là gì và vì sao Vinfast lựa chọn SPAC để niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq? Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/SPAC-la... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1B3amZ4VjZpRlpNemRiV0hFY3hDZDZmR3pvd3xBQ3Jtc0tuTUFtWVpKNm56WjA2UkVsS0RyaGpFQ3dGSEt5OUIwSXBlem11ZzBkVlRpREN4QUYxOVFFZmQ0a3FnXzNzU0F2Y2pJXzRGLU5vcnBRTzgzUXl0cWE2YWlFY2pJX3VDZElwd3hKUG4tN21QZmpXR0RxTQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FSPAC-la-gi-va-vi-sao-Vinfast-lua-chon-SPAC-de-niem-yet-tren-san-chung-khoan-Nasdaq-br4Mmb6i0mSF&v=PNoaShX_6Dc Bài viết: Quá trình niêm yết trên sàn NASDAG của Vinfast và mức định giá 23 tỷ USD Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Qua-tri... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmJSRVdSUHhiRDRSY0g2N0VqRDVSZ3VYVWRCd3xBQ3Jtc0ttNkhLSWF3aWVMN1VhelZqSGNVd0NzdTZrYXBZUG1KaEgweGV2VkhCbWJjWmYwOGR5LXBQUmlueUNfVXU1ZDJ2bkg0d3RfSU4zdnRIRnJUY3I0ZkppZnppOWRRcTl4d1d6NXQ4dXVtMGYycUxVZzRMcw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FQua-trinh-niem-yet-tren-san-NASDAG-cua-Vinfast-va-muc-dinh-gia-23-ty-USD-VzZfF8r6SFKL&v=PNoaShX_6Dc ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Nguyễn Sơn ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

15m
Oct 26
Tại sao vua Gia Long gây KHIẾP ĐẢM với LỰC LƯỢNG HẢI QUÂN thời ấy? | Thanh Ly | Thế giới

Các Nhện-ers ơi, các bạn đã biết cách "nhập môn" Crypto, nhân tố đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành nền kinh tế toàn cầu trong tương lai chưa? Nếu vẫn đang loay hoay với Crypto thì tham khảo video này của Spiderum nha:    • Những loại giao dịch bạn nên biết khi...   https://www.youtube.com/watch?v=Jy1Icsvtll4&t=0s __ Trong lịch sử Việt Nam, những thập niên cuối thế kỷ 18 là giai đoạn nội chiến cực kỳ khốc liệt giữa các thế lực. Trong số đó có lẽ nổi tiếng bậc nhất chính là cuộc chiến giữa phe chúa Nguyễn Ánh và quân Tây Sơn. Viết về cuộc chiến kéo dài 25 năm này thì hẳn là sẽ có rất nhiều khía cạnh; nhưng trong khuôn khổ của video này, chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu một vài nét về các loại thuyền chiến trong quân Nguyễn mà thôi. Để đối địch với đội thủy quân hùng mạnh của Tây Sơn, tất nhiên Nguyễn Ánh cũng phải có cho mình một lực lượng tương tự làm đối trọng. Mặc dù các ghi chép trong sử Việt về các loại thuyền chiến trong quân Nguyễn rất sơ sài; nhưng chúng ta cũng có may mắn là còn giữ lại được các ghi chép từ những giáo sĩ và người nước ngoài tại thời điểm đó. Vậy họ đã ghi chép những gì về trang bị của thủy quân Nguyễn thời điểm đó? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết “Vài nét về thuyền chiến của Nguyễn vương” của tác giả Thanh Ly được đăng trên website Spiderum nhé. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnh4OXVTUm13UW1IQks5YWIxZEZMUXhuM0tYUXxBQ3Jtc0tsbDVnYnRVeTN6aXZHY2RHaGVCWFdFVnRadFBQU1VMR2wwRXdtRVhzeEpRUmxGMTB2QU55b29YaXFUaEZMRE9KUktKREJ1R3NoVFJteDZQbWdHYWR3a21LYjBickFQYk05cHdTYURacXFCMzJOX0pMRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=biuLeWDDgu8 Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2tmMWItelNRT2NMcm5LaWVKZWlIVk95OFB0Z3xBQ3Jtc0ttcW1oWjkzSFdQMHRuMnUzY0MtY1Fpd1JEM2RKVnFZRWtlZUs5cWh3ZHd0V3dyaDgtamxtY005Vi1tSjNKcGo0czcxUDJEMFVmLXF5UXFGUGpvYjVTQlBTTzBtR21qcTJKb2RFLXVfUjJqNVcyMElwaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=biuLeWDDgu8 - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbThCRloyTTNZaTY2WjNzd2NNenQwaHY5akdGUXxBQ3Jtc0tsbGw2R2ZxQVF2YzZYMUdDdjk1dk8zdWp2Z2N3OENMbmgyNUhDcHZjWmIySDcwWTk5emFabWU3Zlk5MFl3Sld2UEV1SlRDTlZyNE9KRWtJVF9jWHc2WHFvTFRUaU9MWkxxd1pwX1pkb1ZPTm80V1lsNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=biuLeWDDgu8 - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTFyWXBpRGZITGxvdldYNGNRa1hyNGhNLTJQUXxBQ3Jtc0tsUnVMa1lXOG0xS0s3eDAzblNFME0yXy1RWW83TC1hMUhzOEpTaEN6UVU2VnhVclNTWHJ2YWpPMS1uZTBrQXFVSEg1Z2ZoWGV2QnNpMGliaVZpM3hkMUJ3UFE3TmR3SW1JZGJxajZHaV9TamVETkJFOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=biuLeWDDgu8 - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUR6Q2xhdmI1ZE1vMHJZTW9JNnpTaEp6bTlhd3xBQ3Jtc0tsU0NxQWZ5ZDhxWDczTndKMENlbDM0d1FzQlVOeDc4aWhORjl5eWc3Y3BUam8yaUV6ZzRHczRGelpYMi1SU0FlbEU5WTBYN2FtdzZJWWthX3BOMVBRMGV4dWNuQ3oza3hMR1ZtMGdmbFJOMnpFeFFBdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=biuLeWDDgu8 - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWRGRkNJcEJUbzlzaEVibDNoeGJ4Tm9MM0ZhZ3xBQ3Jtc0tuMWlRTFpuYnk3VE1rbVVYTjVFR3kwTmRtN0d2SnNOVlczTElFOWV3YWY1X2IwLUVXUlIweXlzLUFNSFJqeVBJaGYxeTYxZFVqc0dIX0sxMlhGdXJIdExWLTBmaFI1Nnc3cUo0YnY0cVpid0NraEUxYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=biuLeWDDgu8 - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1hPUjdYclptWmQta1NldHhpUmg1c2VEVDB4QXxBQ3Jtc0tuMFBTN3haQk85UnZYWk8wb1FGdG9HVktQMXZPaE9NSTJhQUpqaFFXR0d5VVFjUUV2SHNsdXQwSk0wbDNOcEo3Wmw1SDBXSUliNHZqUUpLWlNTTHk2cG40MUhqOVNxZFd0aDJ6ZVFNYkVmdDFxM0hnSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=biuLeWDDgu8 - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbldNX1pCVl80bUc4bS1ZQXd4LXdTWS1HcGYyd3xBQ3Jtc0ttX3pIb2F0emF0ZXl5UnA3UVUyTWlTd184RVdjWVk0bGppMnJMQmFSRk5qbEpjOVFTak14VnVvMmlpclFNV3hQVTRDZEFHdG9PWEdjTkh3NGJaSzhWT2dlVG0weklob2tYanBUQjQ1Y0VYWEw2Rlhpaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=biuLeWDDgu8 - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazNPSGFrN2JQbjFqZ1NQQVM4aW5rSFFMLVZjQXxBQ3Jtc0tsem5fRk9TUlJHd3hsN0FXeEJQSy1sTk53a3hXVVE0WnFUTkJjSXpUdUtVb0VZM0VFbVk4NG9FSEhYdHhYeHBNdUNWdlh2Rk96QldNWjhyeU1XMG45WmVRMXhBYS1sVUM4Z1hFSUYxQm9CLXNEQ1JJVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=biuLeWDDgu8 - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVVMTFV1ellGMWc0cEdxeWtBMDFSZUVUZExud3xBQ3Jtc0ttQm82Zl82SDVuTm1iS2hKM080bVZ3R0VTSWRCMGtUeWRuZnU2ODgyMjd2dGJrWWtOVDVNUVhJd3hvX01wdEFkNlBFZTQ2RkFwYVFpX25iSEZNd1hzUGNGY2tGcXI2NFNja01WaHU1dXNKWHh6Snh2bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=biuLeWDDgu8 - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3RPdkRfMDJyTFp2OFNQNnRNeWc4eDd5aGxKUXxBQ3Jtc0ttMGZSRFMwOVpmOVR6MXA0Z01fejB6T2h1Uy1oUVdOcUlqQVhyOVdsdndxUFF5WktPMkN4ZDcxSXNYZ3NnQVJHSFFuRTdHancwYnZ4dDIxZEc4VGxQN3FQUDZVcl9MWmFSeVQxZDY0bVQ1Nm53S2M5bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=biuLeWDDgu8 - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjZTOFZnOE5pbmR5SXlSZzU2NDBscWtiTG4tQXxBQ3Jtc0trRDhHa0E4UXJObEdYeFA1OXVjQnc3MUVhaDV4Mko1SklDNVRxS0E1cml1WUhQem5FNjNiR2ZPbUY5Mk9VRTllNUMwWm1OdTltTzJUMUF3ZkVLTW8takhlNllNRlAyZlN3UldXVHZoOFd1am1KWF9kaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=biuLeWDDgu8 - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVh6NnE1QU90NVlsM0Z5cEZtRmJ0U2FMTkpEQXxBQ3Jtc0trVlk0T2Jha3VxNjBsc0ZyOW1UaElpT1JKN0lnNHB5eTlXRHVpNU1FTmx5MG9EVExnNVFmQ1NQMHlEZk5iMWQtQVMzS3ZuN09IbVdKMVIyMXF6V2lZcWg4bjdBcHZyYmxLdHg3QmFsQTd2ZnVyRkU0RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=biuLeWDDgu8 - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGd6bFpOWGE4UExOQXh4aXZYRkFLcDUtbkNHQXxBQ3Jtc0tsOFV3UWlpb0FfMC1EQWFZelVzUm9kVEVUV3RMSVA5WVB3UklWT0ZLUk9lUjJ6VTBCYi1Ob3VfTy1jWWc4ZDRCTmJLUGNnUkJITXpwcllTT19nc1kxcFRHZjJpR05sdXNQMmdWTHF0c1AzQjl2TEJkbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=biuLeWDDgu8 - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1hwMHJoRG9WWWF5dElSbVE4NGJXcFNZRFNWQXxBQ3Jtc0ttT0JvcGU0Ql9OZUlNOVlDejlKVFlYVTllcUVYRjg5a1k3SF9VY3J2bW9Ic1p6b0piVzJCSTVYeGJpLU00VjJObTJ2YW53NXRoMzJoX1VSa3BULXIwQjJGeUcxR0ZOaVl1cWVEVG1qelhublZzNnc0QQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=biuLeWDDgu8 - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFBlZmRUYzBIVzZCQW5ZdDZ3LTdkSGI5bnNIZ3xBQ3Jtc0tsb2xYUGdHeENMbjI2ZGE1ZlFYUFk4X0o5elBjSDRjRWNJbjFoa2k5YjhoazczYTFMdG8tNUp4dHVob2hZMks2Z0JlWkhFRzBPZkNiTTRIdE5QRVRpYVpKc2w2cUtlUWJSckJfV05qWkR0Y1oxOExoVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=biuLeWDDgu8 __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTNlYVc5b3YtV1pqekQtOU5DbHJSVmJkeURQZ3xBQ3Jtc0tuUWJram4wWTlCYktSbG5JZDZ6N1FxYUxxQktyR3hYWi0yYzh1SWlkX0s2VlVud1EyZGhnRl9mdGd3VUhYR0hNTkhuX3pmejdVU2l6QVFwTHJBbUFYcEM5N2NNWUNfM0lBQkJNc1VIaENoNkwxUEhQcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=biuLeWDDgu8 Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqay02TzctU2d4V2dlN1dLWDFKa3JsMl9nbFRhQXxBQ3Jtc0tsbDk2b2UwdDlzNGFaeFllZDlnLUFqRnRabmJmaHg2cklRaGZHYW9pektpdldlUXduOHZKaWVxOV9kb05sQ05rN2dOdURDajNvTk1vRThuWXhhYllCUS1KNVZ5QTU4UGpEYTJBaFh2aVZjMlc4YUtzUQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=biuLeWDDgu8 ______________ Bài viết: Vài nét về thuyền chiến của Nguyễn Vương Được viết bởi: Thanh Ly Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Vai-net... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0RmeGFreTVPYjJMVGgwamEzdWtLTXVROXh3QXxBQ3Jtc0ttRkdMQXNzcUYxdTB6WnRMS0dqY202aDBZTjEwc2gzZGFMTGFmQTdhVjYzTEh6dE9vZlM4ZnBlT21wcnc3dEthNmw0T2FlLXpTbWtSNGowM05pYjQ5Y19rRVdJX1ZrV2lMUE9WWFkwMFg3U3FtcF9RQQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FVai-net-ve-thuyen-chien-cua-Nguyen-Vuong-9bu&v=biuLeWDDgu8 ______________ Giọng đọc: Nguyễn Lê Minh Thi Editor: Hikari ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

9m
Oct 26