Learn Irish with daily podcasts

V H

About

Short sentences with English translations

Available on

Community

742 episodes

20220814_IRISH_fuascailt,_go_foill,_do_phocan_chill_orglan

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2mffzhk3 Contact: irishlingos@gmail.com 1 The government to seek a 25% reduction in emissions from agriculture. Fuascailt, go fóill, do Phocán Chill Orglan. 2 The Government has decided to seek a 25% reduction in carbon emissions in the agricultural sector. Tá sé deimhnithe ag na Gardaí i gCill Orglan i gCiarraí go bhfuil an gabhar fiáin a bhí geimhlithe i gcliabhán a bhí crochta go h-ard os cionn an bhaile tugtha anuas as inniu de bharr an bhrothaill. 3 Referring to the decision, the former Minister of Agriculture Michael Creed told Nuacht RTÉ/TG4 that a significant compensation scheme will be needed for farmers, if that reduction is to be implemented. "Rí na gCnoc" a bhaistítear ar an bpocán. 4 The various parties in the Coalition had spent several days discussing these reductions in the case of farming. Tá gabhar fiáin á ghaibhniú leis na cianta le linn aonaigh bhliantúil an bhaile. 5 Between 22% and 30% reduction by the year 2030 is required according to the Government's Climate Plan. Bhí an t-ainmhí ceaptha a bheith coinnithe sa gcliabhán go dtí Dé hAoine ach bhí imní ó inné faoin teas mór. 6 The Minister for Agriculture, Charlie McConalogue says that 'the goal here is challenging but it could be achieved'. Tá an teocht i drudim i dtreo 30 Celsius ó mhaidin. 7 The Minister for the Environment, Eamon Ryan, says that he believes that this arrangement will benefit farmers as a whole. Tréadlia áitiúil a rinne an cinneadh thart ar mheánlae gur cheart an gabhar a scaoileadh anuas. 8 The Irish Farmers' Association (IFA) says however that 'this is a big blow to farmers and the economy of rural areas'. Deir lucht eagraithe an aonaigh go bhfuil an poc anois "ag ligean a scíth, ar an bhfoscadh ón ngrian." 9 The government to seek a 25% reduction in emissions from agriculture Ach creidtear go mbeifear á chrochadh san aer arís amach sa tráthnóna nuair nach mbeidh an lá chomh marbhánta. The government to seek a 25% reduction in emissions from agriculture. The Government has decided to seek a 25% reduction in carbon emissions in the agricultural sector. Referring to the decision, the former Minister of Agriculture Michael Creed told Nuacht RTÉ/TG4 that a significant compensation scheme will be needed for farmers, if that reduction is to be implemented. The various parties in the Coalition had spent several days discussing these reductions in the case of farming. Between 22% and 30% reduction by the year 2030 is required according to the Government's Climate Plan. The Minister for Agriculture, Charlie McConalogue says that 'the goal here is challenging but it could be achieved'. The Minister for the Environment, Eamon Ryan, says that he believes that this arrangement will benefit farmers as a whole. The Irish Farmers' Association (IFA) says however that 'this is a big blow to farmers and the economy of rural areas'. The government to seek a 25% reduction in emissions from agriculture Redemption, yet, for Pocan Kilorglan. The Gardaí in Killorglan in Kerry have confirmed that the wild goat that was chained in a cage that was hanging high above the town has been brought down today due to the bribery. The bag is christened "King of the Hills". Wild goats are being seized by the hundreds during the town's annual fair. The animal was supposed to be kept in the cage until Friday but there was concern from yesterday about the extreme heat. The temperature is approaching 30 Celsius since the morning. A local vet made the decision around noon that the goat should be put down. Organizers of the fair say that the puck is now "resting, sheltered from the sun." But it is believed that it will be suspended in the air again in the evening when the day will not be so stagnant.

22m
Aug 14
20220813_IRISH_fear,_70,_basaithe_i_dtimpiste_oibre_i_ros_comain

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2qorsztm Contact: irishlingos@gmail.com A man, 70, died in a work accident in Roscommon. Fear, 70, básaithe i dtimpiste oibre i Ros Comáin. A man has died as a result of an accident at a work site in Tigh Baoithin, a small town near Bealach an Dorrin in County Roscommon. Tá fear tar éis bháis de bharr timpiste ar láthair oibre i dTigh Baoithín, baile beag in aice le Bealach an Doirín i gContae Ros Comáin. Gardaí have confirmed that the emergency services in the west of the county were called at around 10.15 this morning. Tá sé deimhnithe ag na Gardaí gur cuireadh fios ar na seirbhísí éigeandála in iarthar an chondae thart ar 10.15 ar maidin. The man, who was about ten years and three score, died on the spot. Bhásaigh an fear, a bhí thart ar dheich mbliana agus trí scór, ar an láthair. His body has been taken to Roscommon University Hospital where a post-mortem examination will be carried out. Tá a chorp tugtha go hOspidéal na hOllscoile Ros Comáin áit a ndéanfar scrúdú iarbháis. The Health and Safety Authority is investigating his death. Tá an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta i mbun fiosraithe faoina bhás.

3m
Aug 13
20220812_IRISH_30_celsius_saraithe_agus_rabhadh_bui_teochta_i_bhfeidhm

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2gfm67sg Contact: irishlingos@gmail.com 30 Celsius exceeded and Yellow Warning temperature in force. 30 Celsius sáraithe agus Rabhadh Buí teochta i bhfeidhm. A Yellow Temperature Warning is due to come into effect across the island tomorrow evening, with the Met Office already confirming that the temperature reached 30.4 Celsius today on the Oak Park Estate in Co Carlow. Tá Rabhadh Buí faoin teocht le theacht i bhfeidhm ar fud an oileáin tráthnóna amárach, agus é deimhnithe cheana féin ag Oifig na hAimsire go ndeachaigh an teocht chomh h-ard le 30.4 Celsius inniu ar Eastát Pháirc na Darach i gCo Cheatharlach. A 24-hour yellow alert has been announced as it stands in Leinster and Munster from midday today. Tá foláireamh buí 24 uair a' chloig fógartha mar atá sé i gCúige Laighean agus i gCúige Mhumhan ó mheánlae inniu. From midday tomorrow the panic will spread across the country and will be in effect until Sunday morning. Ó mheánlae amárach leathfaidh an fhainic ar fud na tíre agus beidh sí i bhfeidhm go dtí maidin Dé Domhnaigh. It will be cooler along the coast, especially in Connacht and Tírconaill. Beidh sé níos fionnuaire cois cósta, go háirid i gConnachta agus i dTír Chonaill. "At the moment" says Gerry Murphy in the Weather Office, "we don't think the August temperature target will be exceeded". "Láthair na huaire" a deir Gerry Murphy in Oifig na hAimsire, "ní dóigh linn go sárófar an churiarracht don teocht mí Lúnasa". It was 31.5C in 1995. B’shin 31.5C i 1995.

5m
Aug 12
20220811_IRISH_breis_is_100_cas_den_bholgach_moncai_aimsithe_in_eirinn

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2f5o9l7t Contact: irishlingos@gmail.com More than 100 cases of monkeypox found in Ireland. Breis is 100 cás den bholgach moncaí aimsithe in Éirinn. More than 100 cases of monkeypox have been confirmed in the country according to the latest figures from the Health Protection Watch Centre. Tá níos mó ná 100 cás den bholgach moncaí deimhithe sa tír de réir na bhfigiúirí is deireanaí ón Lárionad Faire um Chosaint Sláinte. 101 people have now taken the acid. 101 duine atá tar éis an aicíd a tholgadh anois. 97 cases reported a week to date. 97 cás a tuairiscíodh seachtain is an lá inniu. The Watch Center says public health officials are investigating close contacts of people who have contracted the illness. Deir an Lárionad Faire go bhfuil oifigigh sláinte phoiblí ag fiosrú gar- theagmhálaithe na ndaoine atá tar éis an tinneas a tholgadh. A risk assessment has been carried out and advice is being given to people who have been in contact with the disease. Tá measúnú riosca déanta agus tá comhairle á chur ar dhaoine a bhí i dteagmháil leis an galar. The illness has long existed in regions of West and Central Africa. Tá an tinneas le fada i réigiúin in Iarthar agus i Lár na hAfraice. It is caused by an unusual virus that causes scaly, itchy skin and some cases are accompanied by fever. Víreas neamhghnáthach is cúis leis a thágann an craiceann scólta, tochasach agus bíonn fiabhras ag baint le cuid de na cásanna.

4m
Aug 11
20220809_IRISH_ruathar_deanta_ag_an_fbi_ar_eastat_trump_in_florida

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2qesx9bm Contact: irishlingos@gmail.com The FBI raided the Trump estate in Florida. Ruathar déanta ag an FBI ar eastát Trump in Florida. The former President of the United States Donald Trump has revealed that agents from the FBI raided his estate in Florida last night, that they searched the place and took with them some documents that were locked in his locker. Tá sé tugtha le fios ag iar-Uachtarán na Stát Aontaithe Donald Trump go ndearna gníomhairí ón FBI ruathar ar a eastát in Florida aréir, gur chuardaigh siad an áit agus gur thug siad leo roinnt cáipéisí a bhí faoi ghlas i dtaisceadán aige. The story appears to be related to an ongoing investigation by the FBI about documents that Donald Trump brought with him from the White House in Washington to the Mar-a-Lago estate in Palm Beach after he lost the Presidential election in 2020. Is cosúil go mbaineann an scéal le fiosrúchán atá ar bun ag an FBI faoi cháipéisí a thug Donad Trump leis ón Teach Bán i Washington go dtí eastát Mar- a-Lago in Palm Beach tar éis dó an toghchán Uachtaránachta a chailleadh in 2020. The United States Department of Justice and the FBI themselves are refusing to say anything about the matter. Tá Roinn Dlí agus Cirt na na Stát Aontaithe agus an FBI féin ag diúltú aon ní a rá faoin scéal. FBI director Christopher Wray, a man appointed by Donald Trump in 2017, is believed to have authorized the raid along with Attorney General Merrick Garland. Is é Christopher Wray stiúrthóir an FBI, fear ar cheap Donald Trump sa phost é in 2017, agus glactar leis gur thug seisean agus an tArd-Aighne Merrick Garland cead an ruathar a dhéanamh. A spokesman from the White House only said that President Joe Biden did not know that there was to be a raid on Donald Trump's estate. Ní dúirt urlabhraí ón Teach Bán ach nach raibh a fhios ag an Uachtarán Joe Biden go rabhthas le ruathar a dhéanamh ar eastát Donald Trump. Eric Trump, one of the former president's sons, confirmed that FBI agents brought documents with them and claimed that his father had been working with the National Archives in Washington about them for several months. Dheimhnigh Eric Trump, duine de chlann mhac an iar-Uachtaráin, gur thug gníomhairí an FBI cáipéisí leo agus mhaígh sé go raibh a athair ag obair i gcomhar leis an gCartlann Náisiúnta i Washington ina dtaobh le roinnt míonna. Eric Trump's wife, Lara Trump, claimed that her father-in-law brought with him from the White House only newspaper clippings and photographs, small mementos of his term of office that he was entitled to keep, as she said. Mhaígh bean chéile Eric Trump, Lara Trump, nár thug athair a céile leis ón Teach Bán ach gearrthóga ó nuachtáin agus grianghraif, cuimhneacháin bheaga ar a théarma oifige a raibh sé i dteideal iad a choinneáil, mar a dúirt sí. The National Archives announced in February that Donald Trump had handed over fifteen boxes full of documents to officials and that some of these documents were highly confidential. D'fhógair an Chartlann Náisiúnta i mí Feabhra go raibh cúig bhosca dhéag lán cáipéisí tugtha ar láimh ag Donald Trump d'oifigigh agus go raibh cuid de na cáipéisí sin thar a bheith rúnda. By law, Donald Trump should have handed over the documents to the National Archives when his term of office ended a year earlier. De réir an dlí, ba cheart na cáipéisí a bheith tugtha ar láimh ag Donald Trump don Chartlann Náisiúnta nuair a tháinig deireadh lena théarma oifige bliain roimhe sin. Several inquiries are underway by various agencies about Donald Trump's affairs, both his political business and his private business. Tá roinnt fiosrúchán ar bun ag gníomhaireachtaí éagsúla faoi ghnóthaí Donald Trump, idir a ghnó polaitiúil agus a ghnó príobháideach. Donald Trump speaking at an event in Dallas, Texas last Saturday Donald Trump ag labhairt ag ócáid in Dallas,

12m
Aug 09
20220808_IRISH_long_lan_arbhair_on_ucrain_le_bualadh_chun_poirt_in_eirinn

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2h3bpmn9 Contact: irishlingos@gmail.com A ship full of grain from Ukraine to dock in Ireland. Long lán arbhair ón Úcráin le bualadh chun poirt in Éirinn. The Turkish Government has indicated that three ships with grain cargo have left ports in Ukraine under the custody of the United Nations and that one of them is due to dock in Ireland. Tá sé tugtha le fios ag Rialtas na Tuirce go bhfuil trí long a bhfuil lucht arbhair orthu tar éis calafoirt san Úcráin a fhágáil faoi choimirice na Náisiún Aontaithe agus go bhfuil ceann acu le bualadh chun poirt in Éirinn. Turkey is an occasional peacemaker between Russia and Ukraine since it is a neighboring country that has a voice in the conflict between them. Tá an Tuirc ina ceann réitigh ócáideach idir an Rúis agus an Úcráin ós tír chomharsanachta leo í a bhfuil guthaíocht aici ar an gcoimhlint eatarthu. Last week, diplomats from Turkey and the United Nations managed to persuade the Governments of both Russia and Ukraine to reach an agreement on sending grain across the lake. An tseachtain seo caite, d'éirigh le taidhleoirí na Tuirce agus na Náisiún Aontaithe áitiú ar Rialtais na Rúise agus na hÚcráine araon teacht ar chomhaontú faoi ghrán a sheoladh thar loch amach. There was a point, of course, since Russia and Ukraine produce a third of the world's wheat. Bhí téirim leis, ar ndóigh, ós iad an Rúis agus an Úcráin a tháirgeann an tríú cuid de chruithneacht an domhain. There was concern - and there is still concern - that there would be a famine in poor countries, which are already in dire straits, due to cargoes of grain being locked up in a dock in the south of Ukraine. Bhíothas imníoch - agus táthar imníoch i gcónaí - go mbeadh gorta i dtíortha bochta, atá i ngéarchall cheana féin, de bharr lastaí arbhair a bheith faoi iamh duga i ndeisceart na hÚcráine. When the iron is red it should be struck and apparently the Ukrainians were not the most negligent. Nuair atá an t-iarann dearg is cóir a bhualadh agus níor leis na hÚcránaigh ab fhaillí, de réir cosúlachta. In light of what was decided about corn matters, permission to export other raw materials - such as iron ore - is now being demanded. I bhfianaise ar socraíodh faoi chúrsaí arbhair, cead bunábhar eile a onnmhairiú - leithéidí amhiarainn - atá siad a éileamh anois. It is not known, however, when their petition will come in, if it does. Ní fios, áfach, cén uair a thiocfas a n- achainí isteach, má thagann. As with the war in Ukraine, the Russian Army is reportedly pushing the town of Avdiivka north of the city of Donetsk in the east of the country, as well as other important settlements in the region. Mar leis an gcogaíocht san Úcráin de, tuairiscítear go bhfuil Arm na Rúise ag brú ar bhaile Avdiivka ó thuaidh ó chathair Donetsk in oirthear na tíre, chomh maith le lonnaíochtaí tábhachtacha eile sa réigiún. It seems that the Ukrainians' quatrains in the places where they are not in a position to fight the enemy's encroachment. Dealraítear gur geall le ceithearnaigh na hÚcránaigh sna háiteanna nach bhfuil siad in araíocht dul i ngleic le hanfhorlann an namhad. This approach of the Ukrainian Army in some areas has been criticized, however, by the human rights organization Amnesty International. Tá cur chuige seo Arm na Úcráine i ndúichí áirithe cáinte, áfach, ag an eagraíocht chearta daonnna Amnesty International. Amnesty claims that civilians are being put at risk by soldiers settling among the population in a residential area. Maíonn Amnesty go bhfuil sibhialtaigh á gcur i nguais de bharr saighdiúirí a bheith ag cur fúthu i measc an phobail i gceantar chónaithe. That claim made the President of Ukraine Volodymyr Zelensky blush and he accused Amnesty that the organization was trying to take the bait from the house of the evildoers and send it to the door of the victim.

12m
Aug 08
20220806_IRISH_luach_€8.4m_de_chocaon_faighte_ag_na_gardai_san_iarmhi

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/28u2rget Contact: irishlingos@gmail.com Gardaí have recovered €8.4m worth of cocaine in Westmeath. Luach €8.4m de chócaon faighte ag na Gardaí san Iarmhí. Gardaí in Co Westmeath have found 120 kilograms of cocaine with an estimated value of €8.4 million. Tá 120 cileagram de chócaon a meastar luach €8.4 milliún a bheith ann faighte ag na Gardaí i gCo na hIarmhí. The Gardaí found the cocaine when they searched two cars they had stopped in the Loch Uale area shortly after 6 o'clock yesterday evening. Tháinig na Gardaí ar an gcócaon nuair a chuardaigh siad dhá charr a bhí stoptha acu i gceantar Loch Uail go gairid tar éis 6 a chlog tráthnóna inné. Gardai say the cocaine was first brought to Co Longford on a small private plane before being put in the cars. Deir na Gardaí gur tugadh an cócaon go Co an Longfort ar eitleán beag príobháideach ar an gcéad dul síos sular cuireadh sna gluaisteáin é. Gardai took two men who were in the cars and also seized some communication devices. Thóg na Gardaí beirt fhear a bhí sna gluaisteáin agus ghabh siad roinnt gléasanna cumarsáide freisin. After arresting the men, Gardai searched a commercial airport in Longford, where they seized the small Cessna plane they believe the cocaine was transported on. Tar éis dóibh na fir a ghabháil, chuardaigh na Gardaí aerpháirc thráchtála sa Longfort, mar ar ghabh siad an t- eitleán beag Cessna a gcreideann siad gur iompraíodh an cócaon uirthi. They also searched a number of houses in Naas in Co Kildare and in Waterford city. Chuardaigh siad roinnt tithe sa Nás i gCo Chill Dara agus i gcathair Phort Láirge freisin. The two men who were arrested are aged 54 and 40 and are being questioned at Kildeoglan Gardai Station in Co Meath. Tá an bheirt fhear a gabhadh 54 agus 40 bliain d'aois agus tá siad á gceistiú i Stáisiún Gardaí Chill Dhéagláin i gCo na Mí. Gardai believe that the Kinahan crime gang is involved in the cocaine trade. Measann na Gardaí go bhfuil baint ag drong coireachta Kinahan leis an lear cócaoin.

6m
Aug 06
20220805_IRISH_dearthair_agus_deirfiur_an_bheirt_a_bathadh_i_gciarrai_inne

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2az9p6su Contact: irishlingos@gmail.com Brother and sister of the two who drowned in Kerry yesterday. Deartháir agus deirfiúr an bheirt a báthadh i gCiarraí inné. Post-mortem examinations are to be carried out today on the bodies of the two - a brother and sister - who drowned off the beach in Ballybunneagh in Co Kerry yesterday. Tá scrúduithe iarbháis le déanamh inniu ar choirp na díse - deartháir agus deirfiúr - a báthadh amach ó thrá Bhaile an Bhuinneánaigh i gCo Chiarraí inné. The emergency services were called at around 6 o'clock yesterday evening when it was clear that the two were in danger and the Coast Guard and a patient aircraft set out to search for them. Cuireadh fios ar na seirbhísí éigeandála ag thart ar 6 a chlog tráthnóna inné nuair ba léir go raibh an bheirt in abar agus chuaigh an Garda Cósta agus aerárthach othar i mbun a gcuardaigh. The bodies of the two were found in the water shortly afterwards, however. Thángthas ar choirp na beirte san uisce go gairid ina dhiaidh sin, áfach. The man was 50 years old and the woman was 62 years old. Bhí an fear 50 bliain d'aois agus 62 bliain a bhí an bhean. The two and their family members were on holiday in the area. Bhí an bheirt agus daoine muinteartha leo ar saoire sa cheantar. It is understood that the emergency services were contacted by a young person who was related to the two. Tuigtear gur duine óg a raibh gaol aige leis an mbeirt a chuir fios ar na seirbhísí éigeandála. The two were from Leathquathárnú in Co. Roscommon but the woman was living in the city of Malmö in Sweden. B'as an Leathcheathrú i gCo Ros Comáin an bheirt ach bhí an bhean ag cur fúithi i gcathair Malmö sa tSualainn. It is understood that they were taking part in swimming activities on the beach when the accident happened. Tuigtear go raibh siad ag glacadh páirt i ngníomhaíochtaí snámha ar an trá nuair a bhain an míthapa dóibh. Local councillor, Robert Beasley from Sinn Féin, said that the people of the area are very disturbed by the tragedy. Dúirt comhairleoir áitiúil, Robert Beasley ó Shinn Féin, go bhfuil muintir an cheantair suaite go mór ag an tragóid. He indicated that he drove past the beach yesterday evening and that there were a lot of people there, about 800, he thinks. Thug sé le fios gur thiomáin sé thar an trá tráthnóna inné agus go raibh an domhan brách daoine ann, thart ar 800, dar leis. The post-mortem examinations will be carried out at the University Hospital, Kerry, Tralee. Is in Ospidéal na hOllscoile, Ciarraí, i dTrá Lí a dhéanfar na scrúduithe iarbháis.

7m
Aug 05
20220804_IRISH_fear_tar_eis_pleadail_ciontach_i_maru_neamhdhleathach_a_dheirfear

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2yyvfk2o Contact: irishlingos@gmail.com A man has pleaded guilty to the unlawful killing of his sister. Fear tar éis pléadáil ciontach i marú neamhdhleathach a dheirféar. In the Cumberland District Court, a 27-year-old man from Dublin pleaded guilty to killing his sister in her home in the Finglas area almost five months ago. I gCúirt Dúiche Chnoc na Seamar, phléadáil fear 27 bliain d'aois as Baile Átha Cliath ciontach ina dheirfiúr a mharú ina teach cónaithe i gceantar Fhionnghlaise beagnach cúig mhí ó shin. Sandra Boyd, 36, who had five children, was shot dead in the house in Collins Place in Finglas on March 19. Lámhachadh Sandra Boyd, 36 bliain, a raibh cúigear clainne aici, sa teach i bPlás Uí Choileáin i bhFionnghlas ar an 19 Márta. She was badly injured and passed away shortly after in the Mater Hospital. Gortaíodh go dona í agus cailleadh í go gairid i ndiaidh a caite in Opsidéal an Mater. It is believed that the gun was accidentally discharged. Táthar den tuairim gur de thaisme a scaoileadh an gunna léi. Her brother Derek Boyd was initially charged with possession of a firearm and ammunition and remanded in custody. Cúisíodh a deartháir Derek Boyd ar an gcéad dul síos i ngunna agus armlón a bheith ina sheilbh aige agus cuireadh siar faoi choinneáil é. However, last month he was charged with the unlawful killing of Sandra Boyd and pleaded guilty to that charge today. An mhí seo caite, áfach, cúisíodh é i marú neamhdhleathach Sandra Boyd agus phléadáil sé ciontach sa chúis sin inniu. Derek Boyd was sentenced in court today at Dublin Criminal Circuit Court on October 7th. Rialaíodh sa chúirt inniu pianbhreith a ghearradh ar Derek Boyd i gCúirt Chuarda Choiriúil Bhaile Átha Cliath ar an 7 Deireadh Fómhair. The defense barrister said from the start that his client wanted him to show remorse and that the shooting incident was a tragic accident. Dúirt an t-abhcóide cosanta ón tús gur mhian lena chliant go mbeadh breith ar a aiféala aige agus gur timpiste thragóideach a bhí san eachtra lámhaigh.

6m
Aug 04
20220803_IRISH_fear_caillte_tar_eis_do_titim_le_haill_i_gco_shligigh

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/22cyr5no Contact: irishlingos@gmail.com Man missing after falling off a cliff in Co Sligo. Fear caillte tar éis dó titim le haill i gCo Shligigh. A man over 60 years of age died while hillwalking around Sruth in Anaird in Glencarthy, Co Sligo, yesterday evening. Bhásaigh fear os cionn 60 bliain d'aois agus é ag cnocadóireacht thart ar Shruth in Aghaidh an Aird i nGleann an Chairthe, Co Shligigh, tráthnóna inné. It is understood that the man was from Co Galway and was on holiday in the area with his partner. Tuigtear gurbh as Co na Gaillimhe an fear agus go raibh sé ar saoire sa cheantar in éineacht lena chéile. A spokesman for the local mountain rescue team said it appears the man was thrown in his direction, his foot slipped at the top of a cliff and he fell into a stream. Dúirt urlabhraí ó fhoireann tarrthála sléibhe na háite gur cosúil gur cuireadh an fear dá threo, gur bhain sciorradh coise dó ag barr altáin agus gur thit sé i sruthán. Rescuers were immediately called and took the man out of the water before they reached the place. Cuireadh fios ar lucht tarrthála láithreach agus thug siad an fear as an uisce a thúisce a bhain siad an áit amach. Medics treated the man on the limb but he was pronounced dead a short time later. Chuir lucht míochaine cóir leighis ar an bhfear ar an mball ach fógraíodh go gairid ina dhiaidh sin go raibh sé éagtha. In addition to the mountain rescue team, the Coast Guard helicopter, the Garda Síochána and the National Ambulance Service were involved in the effort to bring the man to safety. Chomh maith leis an bhfoireann tarrthála sléibhe, bhí héileacaptar an Gharda Cósta, an Garda Síochána agus an tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna páirteach san iarracht ar an bhfear a thabhairt slán.

5m
Aug 03
20220802_IRISH_deireadh_le_cur_le_tastalacha_covid-19_an_hse

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/24hxg26h Contact: irishlingos@gmail.com An end to the HSE's Covid-19 tests. Deireadh le cur le tástálacha covid 19 an HSE. Health Service Executive (HSE) Covid-19 tests are to be discontinued in centers across the country from the Autumn onwards. Tá deireadh le cur le tástálacha covid 19 Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) in ionaid ar fud na tíre ón bhFómhar ar aghaidh. From then on it will be up to family doctors to decide on any patients who need to be tested. Is faoi dhochtúirí teaghlaigh a bheidh sé ón am sin ar aghaidh cinneadh a dhéanamh faoi aon othar a gcaithfear tástáil a dhéanamh orthu. This recommendation came from the interim Chief Medical Officer, Breda Smith. Tháinig an moladh seo ón bPríomh- Oifigeach Leighis eatramach,Breda Smith. The General Practitioners Association (IMO) says it is a little too early for the HSE to make a decision. Deir Cumann na nDochtúirí Teaghlaigh (IMO) go bhfuil sé beagán ró-luath ag an HSE a léithid de chinneadh a dhéanamh.

3m
Aug 02
20220731_IRISH_17_bliain_priosunachta_faighte_ag_fear_as_ionsai_agus_eigniu

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/27h8txgh Contact: irishlingos@gmail.com A man has been jailed for 17 years for assault and rape. 17 bliain príosúnachta faighte ag fear as ionsaí agus éigniú. A man has been sentenced to 17 years in prison for a series of assaults and rapes on a woman with whom he had been in a relationship for 6 weeks. Tá 17 bliain de théarma príosúnachta gearrtha ar fhear de bharr sraith ionsaithe agus éignithe a rinne sé ar bhean a raibh sé i gcaidreamh léi ar feadh 6 seachtainí. Dean Ward (36) was also convicted of exercising coercive control over the woman. Bhí Dean Ward (36) ciontaithe freisin as smacht comhéigneach a imirt ar an bhean. It was heard in the Central Criminal Court that he fired a spray can at different times into the woman's face, tied her up, punched her in the face and threatened her with a hammer. Chualathas sa Phríomh Chúirt Choiriúil gur scaoil sé sprae-channa ag tráthanna éagsúla isteach in éadan na mná,gur cheangail sé í ,gur thug sé dorn di san éadan agus gur bhagair sé uirthi le casúr. It was also heard that he had complete control over her life and the relationship she had with her family and friends. Chualathas freisin go mbíodh smacht iomlán aige ar a saol agus an caidreamh a bhí aici lena muintir agus a cairde. The incidents took place between June and July 2019. Tharla na heachtraí idir Meitheamh agus Iúil 2019. In her statement before the court yesterday, the woman who suffered this harassment said that she was scared for her life but that she received a lot of support from her guards. Ina ráiteas os comhair na cúirte inné, dúirt an bhean a d'fhulaing an ciapadh seo go raibh sí scanraithe ina beatha ach go bhfuair sí an-tacaíocht óna gardaí. Judge Kerida Naidoo sentenced Ward, who also once operated under the name Dean Alexander Fowkes, to 18 years, but suspended the final year of that. Ghearr an Breitheamh Kerida Naidoo 18 bliain ar Ward, a bhí ag feidhmiú freisin tráth faoin ainm Dean Alexander Fowkes, ach chuir sí an bhliain dheiridh de sin ar fionraí. Ward had previously been convicted of another serious crime. Bhí Ward ciontaithe roimhe sin as coir thromchúiseach eile.

6m
Jul 31
20220730_IRISH_70_cas_de_bholgach_an_mhoncai_sa_stat

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2yxabh6h Contact: irishlingos@gmail.com 70 cases of monkeypox in the State. 70 cás de bholgach an mhoncaí sa Stát. The Minister for Health, Stephen Donnelly said that there are now 70 cases of monkeypox in the State. Dúirt an tAire Sláinte, Stephen Donnelly gur 70 cás de bholgach an mhoncaí atá sa Stát anois. He said that the Government's attention was on the issue and that additional vaccines were being provided. Dúirt sé go raibh aird an Rialtais ar an gceist agus go raibh vacsaíní breise á soláthar. Our first case was declared in Betaine, that happened in the east of the country. Ba i mí Beataine a dearbhaíodh an chéad chás againne, Tháinig sin chun cinn in oirthear na tíre. 16,000 cases have been confirmed worldwide in the last few months. Tá 16,000 cás dearbhaithe ar fud an domhain le roinnt míonna anuas.

2m
Jul 30
20220729_IRISH_an_rialtas_le_laghdu_25%_a_lorg_ar_astaiochtai_o_thalmhaiocht

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/28cec556 Contact: irishlingos@gmail.com The government to seek a 25% reduction in emissions from agriculture. An rialtas le laghdú 25 faoin gcéad a lorg ar astaíochtaí ó thalmhaíocht. The Government has decided to seek a 25% reduction in carbon emissions in the agricultural sector. Tá sé socraithe ag an Rialtas laghdú 25 faoin gcéad a lorg ar astaíochtaí carbóin san earnáil talmhaíochta. Referring to the decision, the former Minister of Agriculture Michael Creed told Nuacht RTÉ/TG4 that a significant compensation scheme will be needed for farmers, if that reduction is to be implemented. Ag tagairt don chinneadh, dúirt an t-iar Aire Talmhaíochta Michael Creed le Nuacht RTÉ/TG4 go dteastóidh scéim cúitimh shuntasach d'fheirmeoirí, má tá an laghdú úd le cur i bhfeidhm. The various parties in the Coalition had spent several days discussing these reductions in the case of farming. Bhí roinnt mhaith laethanta caite ag na páirtithe éagsúla sa Chomhrialtas ag plé na laghduithe seo i gcás na feirmeoireachta dhe. Between 22% and 30% reduction by the year 2030 is required according to the Government's Climate Plan. Idir 22 faoin gcéad agus 30 faoin gcéad de laghdú faoin mbliain 2030 atá ag teastáil de réir Phlean Aeráide an Rialtais. The Minister for Agriculture, Charlie McConalogue says that 'the goal here is challenging but it could be achieved'. Deir an tAire Talmhaíochta, Charlie McConalogue gur 'dúshlánach an sprioc atá anseo ach go bhféadfaí é a bhaint amach'. The Minister for the Environment, Eamon Ryan, says that he believes that this arrangement will benefit farmers as a whole. Deir an tAire Comhshaoil,Eamon Ryan go gcreideann sé gur chun tairbhe na bhfeirmeoirí tré chéile an socrú seo. The Irish Farmers' Association (IFA) says however that 'this is a big blow to farmers and the economy of rural areas'. Deir Cumann Féirmeoirí Éireann (IFA) áfach gur 'mór an buille é seo d'fheirmeoirí agus d'eacnamaíocht na gceantar tuaithe'. The government to seek a 25% reduction in emissions from agriculture An rialtas le laghdú 25 faoin gcéad a lorg ar astaíochtaí ó thalamhaíocht

6m
Jul 29
20220728_IRISH_beannacht_an_rialtais_faighte_ag_bille_nua_i_dtaca_le_heigniu

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/24el8ntr Contact: irishlingos@gmail.com A new bill in relation to rape has received the Government's blessing. Beannacht an Rialtais faighte ag bille nua i dtaca le héigniú. The Minister for Justice, Helen McEntee, has proposed a new bill in connection with cases of rape. Tá bille nua i dtaca le cásanna éignithe beartaithe ag an Aire Dlí is Cirt,Helen McEntee. The Government has given its blessing to the bill in relation to strengthening the law in these cases where will, knowledge and understanding are involved. Tá an Rialtas tar éis a bheannacht don bhille maidir leis an dlí a neartú sna cásanna seo nuair a thagann toil,eolas agus tuiscint i gceist. This will change the law as it currently stands. Athróidh sé seo an dlí mar atá faoi láthair. Previously it was more difficult to accuse a man of rape if he says he believed he had the woman's will. Roimhe seo bhí sé níos deacra éigniú a chur i leith fir má deir sé gur chreid sé go raibh toil na mná aige. Under this new law he can no longer use that excuse. Faoin dlí nua seo ní féidir leis an leithscéal sin a úsáid feasta. It is also no defense for a person to say that he was drunk when he committed rape. Ní haon chosaint ach oiread é ag duine a rá go raibh sé ar meisce nuair a chuaigh sé i mbun éignithe.

4m
Jul 28
20220726_IRISH_imni_a_leiriu_faoin_lion_daoine_marbh_ag_drugai_i_mbeal_feirste

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/28hzfk88 Contact: irishlingos@gmail.com Concern is being expressed about the number of people killed by drugs in Belfast. Imní á léiriú faoin líon daoine marbh ag drugaí i mBéal Feirste. 34 people have died in the city of Belfast so far in 2022 due to illegal drugs. 34 duine atá básaithe i gcathair Bhéal Feirste go dti seo i 2022 de bharr dhrugaí mídhleathacha. Hundreds took part in a march there today to highlight the problem. Bhí na céadta páirteach i mórshiúl ansin inniu le haird a tharraingt ar an bhfadhb. It's a problem that has been getting worse for several weeks. Is fadhb í atá ag dul in olcas le roinnt seachtainí. In July so far 15 of those people have died on the streets of the city, two young women among them it was said. I mí Iúil go dtí seo atá 15 de na daoine sin básaithe ar shráideanna na cathrach, beirt bhan óga ina measc a dúradh. Local charities organized the march today, pointing out that there is now a public health emergency in Belfast. Carthanachtaí áitiúla a d'eagraigh an mórshiúl inniu agus iad ag tabhairt le fios go bhfuil éigeandáil ó thaobh na sláinte phoibl di geall leis i mBéal Feirste anois. They have now dubbed the area a 'city in crisis' due to the crisis. 'Cathair i gcruachás' atá baistithe acu ar an gceantar anois de bharr na géarchéime. They have petitioned the politicians in Stormont to tackle the problem. Tá achainí déanta acu ar na polaiteoirí i Stormont dul i ngleic leis an fhadhb. Sadly, there is currently no assembly in Stormont to discuss and resolve this appalling situation. Faraor, níl aon chomhthionól i Stormont faoi láthair leis an scéal uafásach seo a phlé agus a réiteach.

5m
Jul 26
20220725_IRISH_seirbhisi_le_bus_eireann_buailte

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/24ot8gtg Contact: irishlingos@gmail.com Services with Bus Eireann hit. Seirbhísí le Bus Eireann buailte. Bus Eireann announced this morning that some of its services are not operating today. D'fhógair Bus Eireann ar maidin go bhfuil roinnt dá chuid seirbhísí nach bhfuil ag feidhmiú inniu. Among the services affected are a number of express buses to Dublin Airport. I measc na seirbhísí atá buailte, tá roinnt mearbhusanna go hAerfort Bhaile Átha Cliath. The west of the country is worst hit and the counties of Galway, Mayo and Sligo are particularly affected. Is é iarthar na tíre is measa atá buailte agus tá contaetha na Gaillimhe,Mhaigh Eo agus Shligigh thíos leis go speisialta. However, Bus Eireann says this is not affecting people trying to get to Croke Park, whether from Galway or Kerry. Deir Bus Eireann áfach nach bhfuil sé seo ag goilliúint ar dhaoine atá ag iarraidh Páirc an Chrócaigh a bhaint amach, bíodh sin ó Ghaillimh nó ó Chiarraí. Services between Dublin Airport and counties Waterford and Wexford have also been cancelled. Cuireadh ar ceal freisin seirbhísí idir Aerfort Bhaile Átha Cliath agus contaetha Phort Láirge agus Loch Garman. Bus Eireann says there are a number of reasons for this and one of those reasons is a lack of drivers. Deir Bus Eireann go bhfuil roinnt fáthanna leis seo agus go bhfuil easpa tiománaithe ar cheann de na fáthanna sin. 'But 98% of its services are operating nationally' he says. 'Ach tá 98 faoin gcéad dá chuid seirbhísí ag feidhmiú go náisiúnta' a deir sé. He asks anyone who was planning to travel to check the company's Twitter account or website. Iarrann sé ar aon duine a raibh sé i gceist acu taisteal cuntas Twitter nó gréasán an chomhlachta a sheiceáil.

5m
Jul 25
20220724_IRISH_teannas_sna_cainteanna_faoi_thruailliu_carboin

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2am3xjua Contact: irishlingos@gmail.com Tensions in talks about carbon pollution. Teannas sna cainteanna faoi thruailliú carbóin. There is said to be some tension between the Coalition parties over how best to reduce carbon emissions. Deirtear go bhfuil roinnt teannais idir páirtithe an Chomhrialtais maidir leis an mbealach is fearr le hastuithe carbóin a laghdú. There is no certainty according to reports that an agreement will be reached by next week. Níl aon chinnteacht ann de réir tuairiscí go dtiocfar ar chomhaontú faoin tseachtain seo chugainn. The next Government meeting will be this coming Wednesday. Is ar an gCéadaoin seo ag teacht a bheidh an chéad chruinniú Rialtais eile. However, it is now thought to be a 50/50 chance that there will be a settlement by then. Ceaptar áfach gur seans 50/50 anois é go mbeidh socrú ann faoin tráth sin. Under the Government's Climate Plan published last year it was said that farmers would have to reduce their emissions by 22-30% in the coming years. Faoi Phlean Aeráide an Rialtais a foilsíodh anuraidh dúradh go gcaithfeadh feirmeoirí a gcuid astuithe a laghdú idir 22-30 faoin gcéad sna blianta atá romhainn. The Green Alliance wants the target to be reached closer to 30%. Teastaíonn ón gComhaontas Glas gur gaire do 30 faoin gcéad an sprioc a bhainfí amach. The Minister for Agriculture, Charlie McConalogue from the Fianna Fáil party is happy with a lower target. Tá an tAire Talmhaíochta, Charlie McConalogue ó pháirtí Fhianna Fáil sásta le sprioc níos ísle.

5m
Jul 24
20220723_IRISH_an_taoiseach_mothuchanach_faoi_gheibheannas_a_uncail_i_singeapor

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2xzxtnqu Contact: irishlingos@gmail.com An emotional Taoiseach about his uncle's imprisonment in Singapore. An Taoiseach mothúchánach faoi ghéibheannas a uncail i Singeapór. Report by Tomás Ó Mainnín to be broadcast on TG4 at 7 The Taoiseach's 4-day official visit to Japan and Singapore has come to a close. Tuairisc le Tomás Ó Mainnín le craoladh ar TG4 ag a 7 Tá clabhsúr curtha ar chuairt oifigiúil 4 lá a bhí ar bun ag an Taoiseach ar an tSeapáin agus ar Singeapór. He spent part of the day in the Changi Museum in Singapore, a museum that examines the Japanese invasion of the country in the Second World War. I Músaem Changi i Singeapór a chaith sé píosa den lá, músaem a chíorann ionradh na Seapáine ar an tír sa Dara Cogadh Domhanda. Micheál Martin had a special reason for being there: It was a prison camp where prisoners of war were kept and in 1942 it was there that the Taoiseach's uncle, Philip Martin, who was captured while on duty with the Royal Engineers of the British Army, was sent there. the Japanese took possession of the island. Bhí cúis ar leith ag Micheál Martin a bheith ann: Campa géibhinn a bhí ann inar coinníodh príosúnaithe cogaidh agus i 1942 is ann a cuireadh uncail leis an Taoiseach, Philip Martin, a gabhadh agus é ar dualgas le Innealtóirí Ríoga Arm na Breataine, nuair a fuair na Seapánaigh seilbh ar an oileán. During the War he was thought to have died but in 1945 when the geese were freed Philip Martin was among the prisoners released. Ceapadh le linn an Chogaidh go raibh sé tar éis bháis ach i 1945 nuair a fuasclaíodh na géibheannaigh bhí Philip Martin i measc na bpríosúnach a scaoileadh saor. Micheál Martin said he was moved, emotional in the museum as he remembered his uncle. Duirt Micheál Martin go raibh sé corraithe, mothálach san músaem agus é ag cuimhniú ar a uncail. "We heard more stories about the hardships suffered by the prisoners, about the hard work they did, with little food. "Is mó scéalta a chuala muid faoin gcruatan a d'fhulaing na priosúnaigh, faoin obair chrua a rinne siad, ar bheagán bia. Philip left the camp weighing just eight stone", said the Taoiseach. D’fhág Philip an campa agus gan é ach ocht gclocha meáchain", a dúirt an Taoiseach. Earlier today, his last day in the Far East, Micheál Martin met the Prime Minister of Singapore Lee Hsein Loong. Roimhe sin inniu, an lá deirneach aige sa gCianOirthear, bhuail Micheál Martin le Príomhaire Singeapór Lee Hsein Loong. The meeting lasted a little over an hour and discussed security issues and climate change. Beagán le cois uair a’ chloig a mhair an cruinniú ag ar pléadh deirtear cursaí slándála agus athrú aeráide. The Taoiseach pulled down what is said to be the rights of gay people in Singapore. Tharraing an Taoiseach anuas a deirtear cearta daoine aeracha i Singeapór. In addition, he informed the Prime Minister, it was revealed to the media, that Ireland does not agree with the death penalty. Ina theannta sin, chuir sé i n-iúl don Phríomhaire, tugadh le fios do na meáin, nach n-aontaíonn Éirinn le pionós an bháis. Today the fifth person died since the beginning of the year in the country. Inniu a cuireadh den tsaol an cúigiú duine ó thús na bliana sa tír. Mr Loong replied, it was reported, that the death penalty is needed for arrests against illegal drug dealing. D’fhreagair an tUas Loong, tuairiscíodh, go bhfuil pionós an bháis ag teastáil le ghabháil i ngleic le mangaireacht drugaí mídhleathacha. After that meeting, the Taoiseach attended a meeting with representatives from Enterprise Ireland and new contracts were being signed by companies from this country doing business in Singapore. Tar éis an chruinnithe sin, d’fhreastail an Taoiseach ar chruinniú le ionadaithe ó Fiontar Éireann agus conarthaí nua á siniú ag cuideachtaí as an tír seo atá i mbun gnó i Singeapór.

13m
Jul 23
20220722_IRISH_€130,000_bronnta_ar_thuismitheoiri_na_gaeltachta

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/22x3fzpv Contact: irishlingos@gmail.com €130,000 awarded to Parents of the Gaeltacht. €130,000 bronnta ar Thuismitheoirí na Gaeltachta. While visiting the Gaeltacht of Galway today, Jack Chambers, Minister of State for the Gaeltacht, announced that he has approved €130,644 of additional funding for the organization Tuismítiorí na Gaeltacht to manage the family support package they are administering on behalf of the Department and to develop. Agus é ar cuairt inniu ar Ghaeltacht na Gaillimhe d'fhógair Jack Chambers, Aire Stáit na Gaeltachta, go bhfuil €130,644 de mhaoiniú breise ceadaithe aige don eagraíocht Tuismitheoirí na Gaeltachta leis an bpacáiste tacaíochta teaghlaigh atá á riar acu thar ceann na Roinne a bhainistiú agus a fhorbairt. "Parents of the Gaeltacht are doing significant work to increase the use of Irish among Gaeltacht families who are raising their children with Irish or who wish to do so" said the Minister of State. "Tá obair shuntasach á déanamh ag Tuismitheoirí na Gaeltachta chun cur le húsáid na Gaeilge i measc teaglaigh Gaeltachta atá ag tógáil a bpáistí le Gaeilge nó ar mian leo sin a dhéanamh" adúirt an tAire Stáit. "With this additional funding for the family support package, Parents of the Gaeltacht will have the opportunity to contribute to the impact and effectiveness of the package and their own important work." "Leis an maoiniú breise seo don phacáiste tacaíochta teaghlaigh, beidh deis ag Tuismitheoirí na Gaeltachta cur le tionchar agus éifeacht an phacáiste agus lena gcuid oibre tábhachtaí féin." The Minister of State launched a new booklet compiled by the Gaeltacht Parents 'Family Treasure' while visiting the organisation's offices on An Ceathrú Rua in Connemara. Sheol an tAire Stáit leabhrán nua atá curtha le chéile ag Tuismitheoirí na Gaeltachta 'Taisce Teaghlaigh' agus é ag tabhairt cuairt ar oifigí an eagrais ar An gCeathrú Rua i gConamara. It is hoped that the booklet will encourage families to get involved in the pursuit of nature in the Gaeltacht. Tá súil go spreagfaidh an leabhrán teaghlaigh le ghabháil i mbun tóraíocht nádúir sa nGaeltacht. The Head of Parents of the Gaeltacht, Sorcha Ní Chéilleichair, said that the additional funding "gives us the opportunity to better serve the families who apply for the Family Support Package. Dúirt Ceannasaí Thuismitheoirí na Gaeltachta, Sorcha Ní Chéilleachair, go dtugann an maoiniú sa mbreis "deis dúinn freastal níos fearr a dhéanamh ar na teaghlaigh a dhéanann iarratas ar an bPacáiste Tacaíochta Teaghlaigh. A new system will be implemented in which the needs of the families will be taken into account and packages based on those needs will be made available. Beidh córas nua á chur i bhfeidhm ina mbeidh riachtanais na dteaghlach á gcur san áireamh agus pacáistí atá bunaithe ar na riachtanais sin á gcur ar fáil. There will be more information in the Gaeltacht package about the work of the Gaeltacht Parents and the language planning process and an opportunity for families to search for information and find services in the community accordingly." Beidh níos mó eolais á chur sa phacáiste Gaeltachta faoi obair Thuismitheoirí na Gaeltachta agus an proiséas pleanála teanga agus deis ag teaghlaigh eolas a chuardach agus teacht ar sheirbhísí sa phobal dá réir."

9m
Jul 22
20220721_IRISH_ionad_nualaiochta_togala_le_maoiniu_i_ngaillimh

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/28zzmclr Contact: irishlingos@gmail.com Building innovation center to be funded in Galway. Ionad nuálaíochta tógála le maoiniú i nGaillimh. The Government will award €5 million over a period of 5 years to a new construction technology center that is being established to promote research and innovation in the construction sector. Bronnfaidh an Rialtas €5 mhilliún thar thréimhse 5 bhliana ar ionad nua teicneolaíocht tógála atá á bhunú le sodar a chur faoin taighde agus nuáil san earnáil tógála. The center to be established jointly with Trinity College, University College Dublin and University College Cork will be at the University of Galway. In Ollscoil na Gaillimhe a bheidh an t-ionad atá le bunú i bpáirt le Coláiste na Tríonóide, Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath agus Coláiste na hOllscoile Corcaigh. Under the Government's strategy, Housing for All, the new center will have a particular emphasis on the productivity and innovation of residential homes. Beidh Faoin straitéis atá ag an Rialtas, Tithíocht do Chách, beidh béim ar leith ag an ionad nua ar tháirgiúlacht agus nuálaíocht tithe cónaithe. There will be a research team with expertise in digital transformation and sustainable building methods. Beidh meitheal taighde ann agus saineolas acu ar an iompú-digiteach agus ar mhódhanna inmharthana tógála. There will be 5 main objectives to satisfy: productivity and affordability; quality and safety; viability; skills and training; and collaboration. Beidh 5 phríomh-chuspóir le sásamh: táirgiúlacht agus inacmhainneacht; caighdeán agus sábháilteacht; inmharthanacht; scileanna agus oiliúint; agus comhoibriú.

5m
Jul 21
20220720_IRISH_teifigh_on_ucrain_tagtha_chomh_fada_le_campa_bhaile_mhic_gormain

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2y4aw8y6 Contact: irishlingos@gmail.com Refugees from the Ukraine have arrived as far as the Gormanstown camp. Teifigh ón Úcráin tagtha chomh fada le campa Bhaile Mhic Gormáin. Up to 150 refugees from Ukraine will be staying at the Gormanstown military camp in County Meath from today. Beidh suas le 150 teifeach ón Úcráin ag fanacht i gcampa míleata Bhaile Mhic Gormáin i gContae na Mí ón lá inniu amach. The first bus with refugees from Ukraine has arrived in Gormanstown. Tá an chéad bhus le teifigh ón Úcráin air tar éis Baile Mhic Gormáin a bhaint amach. The bus reached the military camp shortly after four o'clock in the evening. Shroich an bus an campa míleata go gairid tar éis a ceathar a chlog tráthnóna. It is understood that there were 44 Ukrainians on that bus. Tuigtear go raibh 44 Úcránach ar an mbus sin. The Government says that the refugees will stay in the accommodation provided in tents for a week at most. Deir an Rialtas go bhfanfaidh na teifigh sa chóiríocht atá a cur ar fáil i bpubaill ar feadh seachtaine ar a mhéad. Up to 350 people can stay there. Is féidir le suas le 350 duine fanacht ann. Since the end of February, approximately 43,000 refugees from Ukraine have arrived in Ireland. Ó dheireadh Mhí Feabhra, tá tuairim is 43,000 teifeach ón Úcráin tagtha go hÉireann. The camp for refugees was opened in Bally MacGorman following difficulties with State accommodation for new people coming to the country. Osclaíodh an campa do theifigh i mBaile Mhic Gormáin i ndiaidh deacrachtaí a bheith ann maidir le cóiríocht Stáit do dhaoine nua a bhí ag teacht chun na tíre. Over 300 people had to wait at Dublin airport last week to cancel accommodation. B'éigean do bhreis is 300 duine fanacht ag aerfort Bhaile Átha Cliath an tseachtain seo caite ceal lóistín. 16 people will be staying in one tent in MacGorman Town and there are facilities for taking a shower and toilets on the site. Beidh 16 duine ag fanacht i bpuball amháin i mBaile Mhic Gormáin agus tá áiseanna chun cith a thógaint agus leithris ar an suíomh. Minister Roderic O'Gorman said that the refugees will stay there for a week at most and that it is not intended to be a long-term facility in a camp in Bally MacGorman. Dúirt an tAire Roderic O'Gorman go bhfanfaidh na teifigh ann ar feadh seachtaine ar a mhéad agus nach bhfuil sé i gceist gur áis fhadtéarmach a bheidh i gcampa i mBaile Mhic Gormáin. Refugees from the Ukraine have arrived at the Bally MacGorman camp Refugees from the Ukraine are staying at the Bally MacGorman camp Teifigh ón Úcráin tagtha go campa Bhaile Mhic Gormáin Teifigh ón Úcráin ag fanacht ag campa Bhaile Mhic Gormáin

8m
Jul 20
20220719_IRISH_eireannach_i_mbaol_bais_tar_eis_ionsai_gunna_sa_spainn

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2cjocuaj Contact: irishlingos@gmail.com Irishman at risk of death after gun attack in Spain. Éireannach i mbaol báis tar éis ionsaí gunna sa Spáinn. A man from Ireland is in danger of dying in a hospital in Spain after he was shot in a nightclub on the Costa del Sol last night. Tá fear as Éirinn i mbaol báis in ospidéal sa Spáinn tar éis dó a bheith caite le pilléar i gclub-oíche ar an Costa del Sol aréir. He is a man of about 35 years old and the authorities say that he had nothing to do with the confrontation and violence that happened at one o'clock in the morning at the Opium Beach Club in Marbella. Fear thart ar 35 bliain d'aois é agus deir na húdaráis thall nach raibh baint ar bith aige le achrann agus foréigean a tharla ag a haon a chlog ar maidin san Opium Beach Club i Marbella. Five people were taken to the hospital, people thrown and stabbed. Tugadh cúigear go dtí an t-ospidéal, daoine caite agus sáite. In the chest the Irishman was thrown. Sa gcliabhrach a caitheadh an tÉireannach. A woman was also thrown and is herself seriously injured in hospital. Caitheadh bean freisin agus tá sise í féin gortaithe go han-dona san ospidéal. The gunman was also taken to hospital. Tugadh fear an ghunna chomh maith chuig an ospidéal. Pictures on social media show people brawling in the club. Léríonn pictiúirí ar na meáin shóisialta daoine i mbun achrainn sa gclub. Then a gun is pulled, bullets start firing, and people run away. Ansin tarraingítear gunna, tosaítear ag scaoileadh pilléar, agus téann daoine ag teitheadh. The dispute was between people of Dutch origin and people from Morocco. Idir daoine de bhunú na hÍsiltíre agus daoine as Maracó a bhí an t-aighneas. Four people were thrown and one person was stabbed, police say. Caitheadh ceathrar agus sáthadh duine amháin a deir na póilíní. The Gardaí in Ireland say that they have never known an Irish man who has been injured so badly. Deir na Gardaí in Éirinn nach raibh aon aithne acu ar fhear na hÉireann atá gortaithe chomh dona. It is not clear if he lives over there or if he was on holiday. Ní léir an ina chónaí thall atá sé nó an ar laethanta saoire a bhí sé.

7m
Jul 19
20220718_IRISH_iarratas_hutch_caite_amach_as_an_gcuirt_choiriuil_speisialta

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/29dn6v93 Contact: irishlingos@gmail.com Hutch's application thrown out of the Special Criminal Court. Iarratas Hutch caite amach as an gCúirt Choiriúil Speisialta. Judges in the Special Criminal Court have rejected an application made by Gerard Hutch - or "The Monk" as he is known - to throw out the charge of murder against him. Tá breithiúna sa gCúirt Choiriúil Speisialta i ndiaidh diúltiú d'iarratas a bhí déanta ag Gerard Hutch - nó "An Manach" mar a thugtar air - an chúis dúnmharaithe ina choinne a chaitheamh amach. Hutch has been accused of murdering Kinahan gang member David Byrne at the Regency hotel in north Dublin in 2016. Tá sé curtha i leith Hutch gur dhúnmharaigh sé ball de bhuíon choirpeach Kinahan, David Byrne, in óstán an Regency i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath i 2016. The judges did not accept the argument made by Gerry Hutch's legal team that he would not receive a fair hearing in the Special Criminal Court. Níor ghlac na breithiúna leis an hargóintí a bhí déanta ag foireann dlí Gerry Hutch nach bhfaigheadh sé cothrom na féinne sa gCúirt Choiriúil Speisialta. Gerry Hutch, 59, is currently in custody and was in court today for the ruling. Tá Gerry Hutch, 59, faoi choimeád faoi láthair agus bhí sé i láthair sa gcúirt inniu don rialú.

4m
Jul 18
20220717_IRISH_nil_aon_duine_le_cuiseamh_maidir_le_bas_deirdre_jacob

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/26jlgy3s Contact: irishlingos@gmail.com No one has been charged in relation to Deirdre Jacob's death. Níl aon duine le cúiseamh maidir le bás Deirdre Jacob. Eighteen-year-old Deirdre Jacob was last seen outside her home on Ballybarrett Road, outside Newbridge in County Kildare at 3 o'clock on Friday, July 28, 1998. Chonacthas Deirdre Jacob, ocht mbliana déag d'aois, don uair dheireanach taobh amuigh dá teach cónaithe ar Bhóthar Bhaile Bhairéad, taobh amuigh den Droichead Nua i gContae Chill Dara ar 3 a chlog dé hAoine, 28 Iúil, 1998. She disappeared without a trace or report. D'imigh sí gan tásc ná tuairisc. A fresh investigation was launched and the case was upgraded to a murder case four years ago. Cuireadh fiosrúchán úr ar bun agus rinneadh uasghrádú ar an gcás, go cás dúnmharaithe ceithre bliana ó shin. A file was submitted to the Director of Public Prosecutions, based on what emerged in that inquiry. Cuireadh comhad faoi bhráid Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí, bunaithe ar an méid a tháinig chun cinn sa bhfiosrúchán sin. But the file was returned by the Gardai saying they did not intend to charge anyone based on that information. Ach cuireadh an comhad ar ais ag na Gardaí ag rá nach raibh sé i gceist acu aon duine a chúiseamh bunaithe ar an eolas sin. In 2021, a wooded area - An t'Uisce Beag, a rural area in the south-east of Kildare, bordering Wicklow - was being searched by the Gardaí in order to find the remains of certain women who have been missing for over twenty years. I 2021, bhí ceantar coillte - An tUisce Beag, ceantar tuaithe in oirdheisceart Chill Dara, teorainneach le Cill Mhantáin - á chuardach ag na Gardaí féachaint le teacht ar thaisí ban áirithe atá ar iarraidh le breis is fiche bliain. Gardai say they found no evidence. Deir na Gardaí nach bhfuair siad aon fhianaise. These are women who have not been identified or reported since the 1990s. Mná iad seo nach bhfuil tásc ná tuairisc orthu óna 1990-idí. At least six of them are involved in the Leinster region. Tá ar a laghad seisear díobh i gceist i réigiún Chúige Laighean. Gardaí say Deirdre Jacob's family have been informed that no one will be charged at this time. Deir na Gardaí go bhfuil teaghlach Deirdre Jacob curtha ar an eolas nach mbeidh aon duine á chúiseamh ag an am seo. The inquiry is still ongoing, they say, and anyone with information about the murder has been asked to contact them at Kildare Garda station. Tá an fiosrúchán fós ar bun, a deir siad, agus tá iarrtha ar aon duine a bhfuil aon eolas aige faoin dúnmharú teagmháil a dhéanamh leo ag stáisiún na nGardaí i gCill Dara.

8m
Jul 17
20220716_IRISH_teochtai_thar_an_gcoitiantacht_tuartha_-_suas_le_32c

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/255fvmgx Contact: irishlingos@gmail.com "Temperatures above the Common" predicted - up to 32C. "Teochtaí thar an gCoitiantacht" tuartha - suas le 32C. The Weather Office has issued a warning for "temperatures beyond normal", to be in Ireland from this weekend. Tá foláireamh eisithe ag Oifig na hAimsire maidir le "teochtaí thar an gcoitiantacht", a bheith in Éirinn ón deireadh seachtaine seo. The heat wave will continue until the middle of next week. Leanfaidh an tonn teasa go dtí lár na seachtaine seo chugainn. On Sunday, Monday and Tuesday, the temperature will be between 25C and 32C during the day. Dé Domhnaigh, Luain agus Máirt, beidh an teocht idir 25C agus 32C i rith an lae. They tell him it will be very hot overnight. Deir siad leis go mbeidh sé thar a bheith té thar oíche. They issued a yellow warning for all places in the country. D'eisigh siad rabhadh buí maidir le gach áit sa tír. They pointed out that vulnerable people could be at risk. Thug siad le fios go bhféadfadh daoine leochailleacha a bheith i mbaol. The warning will be in place from 6am on Sunday morning until 9pm on Tuesday. Beidh an foláireamh i bhfeidhm ó 6am maidin Dé Domhnaigh go dtí 9pm Dé Máirt. People are being advised to be very careful in the heat of the sun and in the water during the outbreak. Táthar ag moladh do dhaoine a bheith an-chúramach faoin theas na gréine agus san uisce le linn an bhrothaill. Showers are forecast to return from Wednesday. Tá sé tuartha go bhfillfidh ceathanna báistí ón gCéadaoin.

5m
Jul 16
20220715_IRISH_an_rata_boilscithe_ag_an_leibheal_is_airde_o_1984

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2abo34oz Contact: irishlingos@gmail.com Inflation rate at its highest level since 1984. An ráta boilscithe ag an leibhéal is airde ó 1984. The rate of inflation is now at its highest level in 38 years, since 1984. Tá an ráta boilscithe anois ag an leibhéal is airde le 38 bliain, ón mbliain 1984. The rate of inflation rose to 9.1% in June, the highest rate since 1984. D'ardaigh an ráta boilscithe go 9.1 faoin gcéad i Mí an Mheithimh, an ráta is airde ó 1984. The inflation rate was 7.8% in May. Bhí an ráta boilscithe ag 7.8 faoin gcéad sa Bhealtaine. In June, the cost of oil, electricity, gas, fuel, rent and repayments sold on mortgage interest rose. I Mí an Mheithimh, tháinig ardú ar chostas ola, leictreachais, gáis, breosla, cíosa agus ar aisíocaíochtaí a dhíoltar ar an ús a bhaineann le morgáistí. The cost of transport and the prices of diesel and petrol increased by 20%. Tháinig ardú 20 faoin gcéad ar an gcostas iompair agus ar phraghasanna díosail agus peitril. Car prices also rose. D'ardaigh praghasanna gluaisteáin chomh maith. Prices sold by customers in restaurants and hotels have risen by 7% and intoxicating liquor and food on those premises. Tá ardú 7 faoin gcéad tagtha ar na praghasanna a dhíolann custaiméirí i mbialanna agus in ostáin agus praghasanna níos airde ar dheochanna meisciúla agus ar bhia sna háitribh sin. Food products, including meat, bread, milk, cheese, eggs and grains, also increased. Tháinig ardú chomh maith ar tháirgí bia, ina measc, feol, arán, bainne, cáis, uibheacha agus gráin. Inflation rate at its highest level since 1984 An ráta boilscithe ag an leibhéal is airde ó 1984

6m
Jul 15
20220714_IRISH_folaireamh_aimsire_eisithe_don_tir_&_aimsir_bhrothallach_tuartha

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2bmg9asu Contact: irishlingos@gmail.com Weather warning issued for the country Foláireamh aimsire eisithe don tír & aimsir bhrothallach tuartha. Met Éireann has issued a weather warning for the country with very high temperatures forecast from Sunday and for several days next week. Tá foláireamh aimsire eisithe ag Met Éireann don tír agus teocht an-ard tuartha ó Dé Domhnaigh agus do roinnt laethanta an tseachtain seo chugainn. Met Éireann says the temperature could be as high as 30 degrees Celsius in some parts of the country from Sunday. Deir Met Éireann go bhféadfadh an teocht a bheith chomh hard le 30 céim Celcius i gcodanna áirithe den tír ó Dé Domhnaigh. They tell him it will be very hot overnight. Deir siad leis go mbeidh sé thar a bheith té thar oíche. The weather warning is in effect from three o'clock this afternoon. Tá an foláireamh aimsire i bhfeidhm óna trí a chlog tráthnóna inniu. Temperatures will be between 20C and 25C this weekend and 30C or above on Sunday and beyond. Beidh an teocht idir 20C agus 25C an deireadh seachtaine seo agus 30C nó os a chionn Dé Domhnaigh agus ina dhiaidh sin. People are advised to be very careful about the heat of the sun and the water during the brood. Táthar ag moladh do dhaoine a bheith an-chúramach faoin theas na gréine agus san uisce le linn an bhrothaill. Rain showers are forecast to return from Wednesday. Tá sé tuartha go bhfillfidh ceathanna báistí ó Dé Céadaoin. Weather alert issued for the country and forecast forecast Foláireamh aimsire eisithe don tír agus aimsir bhrothallach tuartha

4m
Jul 14
20220713_IRISH_buisead_na_bhforsai_cosanta_le_hardu_go_€1.5_billiun_faoi_2028

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2ygzd4nj Contact: irishlingos@gmail.com Defense Forces budget to increase to € 1.5 billion by 2028. Buiséad na bhFórsaí Cosanta le hardú go €1.5 billiún faoi 2028. The cabinet has agreed to increase the budget for the Defense Forces, Defense Forces, to € 1.5 billion by 2028. Tá sé aontaithe ag an gcomh-aireacht go n-ardófar an buiséad do na Fórsaí Cosanta, Óglaigh na hÉireann, go dtí €1.5 billiún faoin mbliain 2028. Under the new budget, low grade allowances will be increased from € 89 per week to € 5,000 per year. Faoin mbuiséad nua, ardófar liúntais dóibh sin atá ar ghrád íseal ó €89 in aghaidh na seachtaine go dtí €5,000 in aghaidh na bliana. Minister Coveney said today that the Government's decision would be the biggest decision for the Defense Forces ever and one of the biggest things he has done since he started dealing with politics. Dúirt an tAire Coveney inniu go mbeadh an cinneadh Rialtais ar an gcinneadh is mó do na Fórsaí Cosanta riamh agus ceann do na rudaí is mó a bheidh déanta aige féin ó thosaigh sé ag plé le cúrsaí polaitíochta. The Commission wants this target to be achieved by 2030 but the Minister aims to have the funding available two years earlier, in 2028. Tá an Comisiún ag iarraidh go mbainfí an sprioc seo amach faoin mbliain 2030 ach tá sé mar aidhm ag an Aire an maoiniú a bheith ar fáil dhá bhliain roimhe sin, i 2028. Defense Minister Simon Coveney said that every country in the European Union was looking to increase its Defense resources and this country must do so. Dúirt an tAire Cosanta Simon Coveney go raibh gach tír san Aontas Eorpach ag féachaint le cur lena gcuid acmhainní Cosanta agus go gcaithfidh an tír seo amhlaidh a dhéanamh. He said that although Ireland is a neutral country, that does not mean that the country is safe. Dúirt sé cé go gur tír neodrach í Éire, ní chiallaíonn sé sin go bhfuil an tír sábháilte. Richard Boyd Barrett of the Community for Profit Alliance said he welcomed the improvement in wages but said it was hard to believe that the Government was going to spend money on military equipment when it is failing to tackle the cost of living. . Dúirt Richard Boyd Barrett ón gComhaontas Pobal seachas Brabús go gcuireann sé fáilte roimh fheabhsú ar chúrsaí pá ach deir sé go bhfuil sé deacair a chreidiúint go bhfuil an Rialtas le hairgead a chaitheamh ar threalamh míleata nuair atá ag teipeadh orthu dul i ngleic leis an gcostas maireachtála. Labor Party Defense Spokesman Senator Mark Wall said at least 3,000 additional workers will be needed to implement the plan announced today. Dúirt Urlabhraí Cosanta Pháirtí an Lucht Oibre, an Seanadóir Mark Wall go mbeidh 3,000 oibrí breise ar a laghad ag teastáil chun an plean a fógraíodh inniu a chur i bhfeidhm. Defense Forces budget to be raised by Minister for Defense to € 1.5 billion by 2028 Buiséad na bhFórsaí Cosanta le hardú ag an Aire Cosanta go €1.5 billiún faoin mbliain 2028

10m
Jul 13
20220712_IRISH_deagoir_tar_eis_bhais_i_ndiaidh_do_a_bheith_ag_snamh_i_mbac

jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2d9ombgv Contact: irishlingos@gmail.com Teenager dies after swimming in Dublin. Déagóir tar éis bháis i ndiaidh do a bheith ag snámh i mBÁC. A teenage boy died when he was hit by difficulties while swimming on Rabbit Beach in Sutton in North Dublin. Bhásaigh buachaill sna déaga nuair a bhuail deacrachtaí é le linn do a bheith ag snámh ar Thrá an Choinicéir i gCill Fhionntáin i dTuaisceart Bhaile Átha Cliath. Gardaí and emergency services attended the scene at Rabbit Beach in Sutton at approximately 7.30pm yesterday. D'fhreastal na Gardaí agus na seirbhísí éigeandála ar an láthair ag Trá an Choinicéir i gCill Fhionntáin thart ar 7:30pm inné. It is understood the teenager was out swimming with his friend when he was hit by difficulties and emergency services were called. Tuigtear go raibh an déagóir amuigh ag snámh lena a chara nuair a bhuail deacrachtaí é agus glaodh ar na seirbhísí éigeandála. The boy was taken to Beaumont Hospital before being transferred to CHI at Temple Street in Dublin, where he died shortly afterwards. Tugadh an buachaill go Ospidéal Beaumont sula aistríodh é go CHI ag Sráid an Teampaill i mBaile Átha Cliath, áit gur bhásaigh sé go luath ina dhiaidh sin. A Coast Guard spokesman said the other boy was rescued from the water by Lifeguards and members of the public. Dúirt urlabhraí ón nGarda Cósta gur tharrtháil Gardaí Tarrthála agus baill an phobail an buachaill eile ón uisce.

4m
Jul 12